Raad in RAUWERDERHEM nam afscheid van drie leden wzs Ee-koningin gaf startsein voor stadsfeesten in IJLST I IJLST snekerWkoerier ■irawMaADvnnxnivLu:^ mu m cxutuxu I B o Officieel Orgaan de gemeenten SNEEK, WYMBRITSERADEEL van en Miss-Noorderhorne verkiezing Boys en 7.A TERDA G OP SNEEKERMEER SKÜTSJESILEN VOOR AMATEURS SP8RT 9 Winst voor LSC, verlies voor Black -1 I 1 Mi n F ïjiiiii IBM-FLAT PARABOOLANTENNE 1 - OP DE KOMT EEN GROTERE en de Dit blad verschijnt bovendien donderdags huis-aan-huis in GAASTERLAND, SLOTEN, RAUWERDERHEM e.o. L Het Sneeker Nieuwsblad is een gecombineerde uitgave van NIEUWE SNEEKER COURANT, SNEEKER COURANT, DRIJFHOUTS NIEUWSBLAD I Sï Fotograaf ramt in Heeg vrachtauto en telefooncel „B en D architekten” mogen nieuw stadhuis voor Sneek ontwerpen Automobilist ontkent •Of ‘1 11® HL® I laar T. J. van Netten te Gaastmeer. Te Sneek werd op zaterdagavond 19 augus tus uit de garderobe van Bar-Dancing „De Lichtboei" een bruin lederen jas ter waarde van 200,- ontvreemd, behorende aan de 21-jarige Harry Werkman, Worp Tjaarda- straat 224. De Sneker deed van deze vermis sing pas dinsdagmiddag aangifte. vergaderingen had gehouden waarin 576 punten werden behandeld. ..Er waren maar weinig punten waar we het niet over eens konden worden maar die zijn aan een hand te tellen”. Vijf juryleden hebben gisteravond uitgemaakt dat de 20-jarige Helen Polak uit Sneek winnares was van de miss-Noorderhorne verkiezing. Helen is ad ministratief medewerkster van de bibliotheek in Sneek. Haar titel van miss- Noorderhorne houdt in dat ze een weekend met vriend of vriendin naar Pa rijs mag. Links van Helen de 16-jarige Ria Oekas eveneens uit Sneek. Deze leerling van de vijfde klas Atheneum kreeg een portable televisie, omdat ze als tweede was geëindigd. De 17-jarige Ina Nijburg was maar wat gelukkig met de derde plaats en natuurlijk met de draagbare radio, dé prijs die aan de derde plaats verbonden was. Evenals de andere meisjes kreeg ook zij een bos bloemen overhandigd. De fotograaf van Studio Ger Dijs zette het drietal op de foto. Meer over dit gebeuren, een onderdeel van het Noorderhome-feestprogramma, zie elders in deze editie. DONDERDAG 24 AUGUSTUS 1978 133ste JAARGANG No. 67 T SNEEKER NIEUWSBLAD V - Burgemeester Mumsen daalde even het bordestrupje af om de Ee-koningin te be groeten. (Foto studio Ger Dijs). Van Gorkum was trouwens ook de man die de Leeuwarderwegbewoners aan de 'leiding hielp. Al na vijf minuten scoorde (Vervolg zie pagina elf) De Snekers, die reeds zijn aangesloten op de Centrale Antenne Inrichting (de CAI) zullen er rekening mee moeten houden, dat ze dinsdag 29 augustus beelden zullen ont vangen van mindere kwaliteit. Het is namelijk de bedoeling, dat die dag de paraboolantenne op de IBM-flat aan de Loengasterleane zal worden vervangen door een veel grotere, één met een diame ter van niet minder dan zes meter. De te verwachten slechtere beelden zullen zich met name openbaren bij de Duitse tv- programma’s. De ..oude” antenne op de flat zal elders in het CAI-gebied van Wes- tergo kunnen worden gebruikt. Met het oog op de hijswerkzaamheden hebben de monteurs graag de ruimte bij de IBM-flat. Verzocht wordt daarom drin gend om de parkeerplaats voor de flat vanaf maandagavond 28 augustus vrij te houden. Dit ook met het oog op het voorkomen van beschadigingen aan de voertuigen. Als men zich kan houden aan het voorgenomen werkschema, dan is men tegen dinsdagavond klaar met de montage van de enorme paraboolantenne. Die slotfase van de speech ♦an de Ee- koningin op het bordes van het Ulster stadhuis betekende de inzet van vier dagen feest in IJlst. een gebeuren dat uit een aantal wijkaktiviteiten en festiviteiten be staat onder supervisie van de vereniging Stadsfeesten IJlst. Tevoren had de Ee- koningin zich overtuigd of de stedelingen zich ordentelijk hadden geprepareerd en werkelijk hun best hadden gedaan om straten en wijken een feestelijk aanzien te geven. Ze reed daartoe met een landauer door Ylostins. door Nijezijl. door plan de Rat en tenslotte over de Eegracht naar het stadhuis. De bevindingen van ..HM” kon den haar goedkeuring wegdragen, want de burgerij had werkelijk alle zeilen bijgezet om straten, lanen en tuinen te versieren. Burgemeester H. W. F. Mumsen stond de komst van het rijtuig al af te wachten en nadat het gevolg - onder meer acht ruiter tjes van de Manege IJlst - door een zijstraat waren verdwenen, draaide de landauer voor het bordes. De elf-jarige Hiltje Berg- stra snelde toe om de koningin namens ..Stadsfeesten IJlst” een bos bloemen te overhandigen. Het bouquet werd in dank (vervolg zie pagina II) Heerenveen met Tjitte Brouwer Szn., Bolsward met Eldert Meeter Szn.. Hui- zum met Eldert Meeter Lzn.. Drachten met R. Hoekstra. Joure met R. Ritsma. Langweer met Sjoerd de Jong én Rein- dert Mulder. ZWH met A. de Groot. Philips met Pieter Brouwer (Sneek). Leeuwarden met Bennie Gros. Grouw met Albert én Ernst Wester. Eerne- woude met Sietse Bergsma. Lemmer met Marten Koehoorn en Woudsend met Jotske Zwaan. De ..zwartjes” slaagden echter niet in die opzet. ondanks enkele knappe mogelijk heden. In de tweede helft bleek al snel dat de beide treffers van Germ Bokma en Douwe Dijkstra voor de gastheren toch teveel van het goede waren geweest. Black Boys zakte daarna sterk terug, met name nadat Roel van Dijk uit een hoekschop frommelend voor de derde tegentreffer had gezorgd. Het hek was kompleet van de dam. want binnen de kortste keren liep Oosterwolde via doelpunten van achter eenvolgens Fokke Gorter, invaller Rudy Latamalea en nogmaals Van Dijk uit naar 0-6. r Dinsdagnacht om ongeveer 0.30 uur reed de Later verklaarde heer v.d. S. dat hij voor- 29-jarige Amsterdamse fotograaf R. R. v.d. nemens was de volgende morgen de eige- S. in Heeg de deur van een telefooncel aan naar van de vrachtwagen van de veroor- diggelen. Nog een half uur later bleek hij zaakte schade in kennis te stellen. Voordat weer moeite te hebben „op het rechte pad hij echter daartoe over kon gaan, was hij te blijven”, toen reed hij namelijk tegen de reeds door de Rijkspolitie in zijn kraag geparkeerde vrachtauto van palinghande- gevat. Voor de aan de telefooncel toege- „Met een lonkend oog naar de weergoden (die zich op dat moment inderdaad van de zonnige kant lieten zien), om die in een gunstige stemming voor onze feestelijke da gen te brengen, overhandig ik in mijn hoedanigheid van Ee-koningin 1978 deze Rede aan de burgemeester en dat betekent voor elke Ulster appart en voor héél de gemeente, dat de Stadsfeesten 1978 zijn geopend! LSC-GORREDIJK LSC heeft woensdagavond erg weinig moeite gehad met het bezoekende Gorredijk. De ..blues” wonnen met 3-0. hetgeert in feite nog niet eens een goede afspiegeling van het krachtverschil bete kende. Meest opvallende „greep” in de LSC-ploeg was de postering van vrije- verdediger Marinus van Gorkum in de spitspositie. Diens plaats in de defensie werd nu op (verdienstelijke wijze) over genomen door de jeugdige Arjen Velds. De raad van Rauwerderhem heeft dinsdagavond afscheid genomen van drie raadsleden. Even na de raadsvergadering schoven de wederhelften aan en had men nog een gezellig maar soms ook wat emotioneel uurtje. Van de PvdA nam afscheid wethouder Mevrouw H. T. de Haan-Meintema en de heer S. Tuttel. Bij de KVP was het de heer A.C.G. van Steen die de pijp aan Maarten gaf. Burgemeester mr. J. van der Meer had het er niet gemakkelijk mee. Met name het afscheid van mevrouw de Haan deed hem tóch wel wat. De PvdA-ster heeft eenent wintig jaar deel uitgemaakt van de raad waarvan acht jaar als wethouder. Van der Meer: „Hier is een leven opgebouwd van bouwen aan de gemeenschap en het is dan ook jammer dat er vanuit deze gemeen schap nogal eens ongepaste kritiek wordt geuit. Wanneer je bedankjes verwacht moet je aan dit beroep dan ook niet beginnen”. De burgemeester was mevrouw de Haan erg erkentelijk voor haar inzet om hem als „nieuw gebakkene” in te werken. Ik misteen mis nog altijd toch een stuk van die kennis die mevrouw de Haan heeft. Met haar vertrek gaat er dan ook een grote steun verloren”. Ook wethouder de heer IJ. Damsma (FNP) prees mevrouw de Haan om het geduld dat ze voor anderen op kan brengen om deze te helpen, in welk geval dan ook. „Ze is een vrouw die weet wat ze wil en ze staat open voor iedereen, maar voornamelijk voor de minder bedeelden. Damsma had weten te achterhalen dat hij in een jaar met het kollege tweehonderd Damsma vergeleek de samenwerking met een kaatspartij. „Ieder heeft z'n eigen taak. Net als dat men bij dit spel een eenheid moet vormen is dat met een kollege ook het geval”. Mevrouw de Haan werd ook nog geprezen vanwe ge haar inzet om de Friese taal aan te houden. Damsma overhandigde haar een kaatsspel voor op de schoorsteen mantel en van de burgemeester nam ze een prachtig beschilderd bord in ont vangst. (vervolg zie pagina 21) Na een nogal diepgaande selektiepro- cedure hebben burgemeester en wet houders van Sneek besloten om de raad voor te stellen aan het architektenburo „B en D architekten BV” te Oosterbeek op dracht te geven een ontwerp te maken voor de bouw van een nieuw gemeentehuis (Stadskantoor). Uit een onderzoek heeft een seiektiekommissie de indruk gekregen, dat het burp bij uitstel geschikt is om gebouwen te ontwerpen met een eigentijds karakter en een duidelijke identiteit, die zich tegelijk harmonisch voegen in de omgeving. Ditzelfde geldt voor het ont werpen van de interieurs. Het buro „B en D” heeft vele openbare gebouwen in ons land tot stand gebracht. Onder meer de gemeentehuizen te Barneveld en Opster- land en de uitbreiding van het Vredespa leis te Den Haag. De traditionele gondelvaart in Balk, al even traditioneel het eerste punt op het feestweekprogramma, is gisteravond zowel wat het kijkersaantal als de kwaliteit van de „inzendingen” betreft weer een enorm sukses geworden. Een kleine tweeduizend mensen was op de been om de in totaal vijftien fraai opgedofte gondels hun baantjes door de Luts te zien trekken. Doordat het wat langer licht bleef dan de organisatie had voorzien, werd het festijn een half uurtje uitgesteld, maar dat deed de spanning alleen maar toenemen. Tenslotte was het dan toch zover en mocht een deskundige jury uitmaken welke schepen voor de (geld)prijzen, later uitgereikt in De Treemter, in aanmerking kwamen. Na veel wikken en wegen bleek de buurtvereniging Nij Libben het onderwerp „landen” met zijn Arabië het meest origineel te hebben aangepakt. Dicht op de hielen gezeten trouwens door Jachtwerf Van Dalen met Hongarije en de Spanje van de personeelsvereniging Spaans, welke respektievelijk op de tweede en derde plaats beslag legden. Zoals gezegd, vormt een en ander slechts een begin van de festiviteiten in Gaasterlands hoofdplaats. Vanavond worded deze voortgezet met een optreden van de Baikster kabaretgroep Snütslach in De Treemter, waarna vrijdagmiddag om vijf uur de wielerronde om het jeugdkampioenschap van Gaasterland van start gaat en in de avonduren, opnieuw in De Treemter, gelegenheid tot dansen wordt gegeven op muziek van Jen Rog. Zaterdagmiddag is er. voor het hele gezin een toeristische fietsroute uitgestippeld en in de avonduren wordt het laatste onderdeel van het programma afgewerkt met een slotbal met de Specials. Tussen Nijland en Bolsward reed dinsdag middag een uit richting Nijland komende automobilist de in deze richting rijdende bromfietser A. de Boer uit Makkum aan. Na de aanrijding stoof de automobilist met grote snelheid weg. De heer De Boer, die bij de aanrijding ongedeerd was'gebleven, bezat de tegenwoordigheid van geest het kenteken van de automobilist op te nemen, zodat deze om ongeveer 18.30 uur in zijn woonplaats kon worden aangehouden en overgebracht werd naar het buro te Worn- mels. De uit Kubaard afkomstige L. P. B. geeft toe in de buurt van Nijland te zijn geweest, maar ontkent hardnekkig het ongeluk te hebben veroorzaakt. Echter de sporen op zowel de auto als de brommer komen met elkaar overeen. Na het afnemen van een bloedproef, bleek L. P. B. onder invloed. BLACK BOYS-OOSTERWOLDE Black Boys, doorgaans een cupfighter van allure, heeft zijn kansen om de volgende bekerronde te halen zo goed als verspeeld. De Snekers werden giste ravond in eigen huis met niet minder dan 0-6 door het pas naar de derde klasse gepromoveerde Oosterwolde ge klopt. De West Stellingwervers kregen het alleen voor rust nog even moeilijk, toen de thuisclub alles in het werk stelde om de snel opgelopen 0-2 achter stand weg te werken. Alle veertien wedstrijd skOtsjes zullen komende zaterdag op het Sneekermeer meedoen aan het „Amateur- skütsjesilen” waarmee volgens traditie het wedstrijdseizoen voor de beurt schepen wordt afgesloten. Er zullen twee wedstrijden worden gevaren; een start om half elf en een tweede om twee uur. Het veld van schepen en de amateur- schippers ziet er als volgt uit: Sneek met Dicky van der Werf als „kapitein”. zijn kraag brachte schade had hij geen verklaring.

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1978 | | pagina 1