Vrijwilligers rondden kultureel centrum af Bakhuizens gekoesterde begeerte IJLST snekeRWkoerier kreeg gestalte in „DE GEARTE” Éll!» III en Sneek werd Bolsward Officieel Orgaan de gemeenten SNEEK, WYMBRITSERADEEL van 1 WL »ibu w—uxnnjmuuD^ voorn irbu m qsutukm I IIP - - MERCEDES IN FLITS GEPIKT EN TERUG Dit blad verschijnt bovendien donderdags huis-aan-huis in GAASTERLAND, SLOTEN, RAUWERDERHEM e.o. en de IJlst: donderdag koopavond Hei Sneeker Nieuwsblad is een gecombineerde uitgave van NIEUWE SNEEKER COURANT, SNEEKER COURANT, DRIJFHOUTS NIEUWSBLAD - SS - m® 1 SNEEKER NIEUWSBLAD t Bolswarder skütsje door de wind geveld Sekretaris G. Sennema van MAANDAG 28 AUGUSTUS 1978 133ste JAARGANG No. 68 „knapte” oud-wethouder toehoorders over. Tevoren was echter wel precies bedoelde dat liet gebleken, dat de heer Geert Sennema als ------- --- sekretaris. èn als mens, het één en ander in groot aantal 's morgens werk wa- Eierhandelaar Johan W. Pelsma van het Kleinzand in Sneek raakte zaterdagavond in een ommezien zijn Mercedes-200 kwijt, maar had hem door snel en akkuraat op treden van de Sneker gemeentepolitie en de rijkspolitie ook weer gauw terug. En tot voldoening van allen werd ook de man die er met de slee vandoor ging in de kraag gegrepen. Paniek en een grote ravage, dat waren de beelden aan boord van het omgeslagen Bolswarder sküts je. Bemanning zocht een goed heenkomen op de talrijk toege stroomde „reddingsbrigades” die elkaar het grootste gedeelte van de tijd meer in de weg voeren dan dat ze hulp verleenden. Een aantal bemanningsleden bleef aan boord om assistentie te verlenen aan de drie schepen die voornemens wa ren het skütsje via een touw aan de Welek soort Jouwsma nu hij glimlachend aan de beleefdheid van de „Een lang gekoesterde begeerte kreeg gestalte door „De Gearte". Zo luidde de slagzin die vrijdag werd verbonden aan de opening van het nieuwe sociaal-kultureel centrum in Bakhuizen. De naam van het gebouw is afgeleid van gearkomste en de naam „De Gearte" is bedacht door mevrouw E. Bult-de Vries. Het centrum werd geopend door burgemeester H. L. Sixma baron van Heemstra van Gaasterland en drs. J. Zwart, hoofd van het bureau Friesland van CRM. Samen pasten ze buiten enkele puzzelstukken in elkaar, waarna de naam te voorschijn kwam. Een heleboel mensen, die vrijdag morgen Sneek kwamen binnenrijden stonden wel even raar te kijken. Wa ren ze nu met een slaperige kop verkeerd gereden? Bolsward - Boalsert...?, de omgeving deed toch echt aan Sneek-Snits denken. Inder daad was Sneek Snits gebleven, maar de plaatsnaamborden bij de Leeu- warderweg, de Groenedijk en aan de Bolswarderweg waren vervangen door die van Bolsward. Later bleek, dat er in Bolsward bij drie „invalspoorten” een bord stond met Sneek erop. Wie net grapje heeft uitgehaald is niet ekend, men denkt aan studenten. Om niet méér mensen in verwarring te rengen werden de borden zo spoedig tnogelijk weer naar de plaatsen ge- racht waar ze behoren. Radio Fryslan besteedt morgenavond in het programma Op 'e Romte aandacht aan de stadvemieuwing. Ook Sneek. in casu de Noord-Oosthoek, wordt onder de loep ge nomen. Gesprekken zijn er met ondermeer opbouwwerker Rob Simoons, de heer F. C. v.d. Zwaag. lid van een overleggroep, en enkele buurtbewoners. ZO’JONGE OUDE „Zo jong nog en toch al zo oud, dat hij met pensioen moet. We kunnen er eigenlijk nog niet bij, dat sekretaris Sennema straks niet meer op het gemeentehuis „regeert”. Toch fijn, dat we hem deze middag eens in het licht van de schijnwerpers kunnen plaatsen aldus burgemeester Cazemier bij het enige feitelijke punt op de agenda van de anders dan-andere bijeenkomst van de gemeente raad van Wymbritseradeel, ditmaal weer eens in een dorps- inplaats van een gemeen tehuis. mast weer overeind te trekken. Toen de poging na ongeveer een uur gelukte, werd het rondbodem- jacht onder luid getoeter van de „reddingsbrigades” die een kom pleet kordon vormden, naar het starteiland gesleept waar wat zenu wachtig lachend over het gebeurde werd nagepraat. De op het Lang- weerder skütsje meevarende foto graaf Koos Boertjens maakte deze foto terwijl ze de omgeslagen Bols- warders passerden. bij afscheid geridderd Afgaande op de reakties gunde iedereen van harte aan gemeentesekretaris G. Sennema van Wymbritseradeel de hoge koninklijke onderschei- Cazemier op de revers werd gespeld; de versierselen die behoren bij het Ridderschapen de Orde van Oranje Nassau. Namens de drie geridderde „bftanke wethaiders” van Wymbritseradeel (Jouwsma, Gerbrandy met i „Wy binnen bliid, dat wy 'n nije by de klub hawwe. En ek nog wol in knappe!" de straks vertrekkende zijn mars had; er bijvoorbeeld nooit tegen- gemeenteseKretans t>. Sennema van Wymbritseradeel de hoge koninklijke onderschei- op heeft gezien de handen uit de mouwen ding, die hem vrijdagmiddag in „Oan ’t Far” te Hommerts door burgemeester B. W. te steken. Toch zal hij na vier en een half - -- -Ij uur het middelpunt te zijn geweest van een van Oranje^ Nassau. J^amens de drie geridderde „óftanke wethaiders” van bijzondere raadsvergadering, en een hem y en Miedema) werd die waardering later nog eens door de gemeente aangeboden afscheidsre- woorden. onderstreept door één-van-de-drie, de heer G. Jouwsma uit Oppenbuizen; ceptie. wel „syn nocht” gehad hebben van -**- met name het handenschudden. Want tus sen de handen uit de mouwen steken en handdrukken in ontvangst nemen zit toch wel een essentieel verschil De ..belas ting” zal voor mevrouw Sennema minstens zo groot zijn geweest! Als de raad er morgenavond mee akkoord gaat, dan heeft ook'IJlst straks zijn koopa vond. Het kollege stelt voor zich uit te spreken voor de donderdagavond, nadat eerder de Ulster Winkeliersvereniging daar haar voorkeur over had uitgesproken. Geeft de vroedschap inderdaad zijn fiat dan zullen de winkels in het stedeke op donderdag tot 21.00 uur open kunnen blijven. De burgemeester schetste Sennema daarna als een man. die met zijn van God ge kregen gunsten en gaven van grote impor tantie voor de gemeente is geweest. Als hoogste ambtenaar soms een strenge, maar meestal soepele baas voor het sekretarie- personeel. ..En ajs mens kon je ge woon niet om hem heen”. Sennema was volgens burgemeester Caze mier ook een man. die in staat was span ningen te breken. Als men in een lange b en w-vergadering niet eens kon worden dan sprak Sennema het gevleugelde woord; „Wy moasten earst maris ite". Na 32 jaar op de rekretarie, waarvan twintig jaar als sekretaris. wist Sennema verschrik kelijk veel van Wymbritseradeel. „Als bur gemeester kan ik er meepraten over wat hij allemaal voor velen heeft gedaan. Vaak hebben we ons verbaasd over de kwaliteit èn het tempo van zijn werk”. (Vervolg zie pagina drie) Na de officiële opening buiten werd deze binnen met enkele sprekers voortgezet. Stichtingsvoorzitter de heer G. van der Meer zei in zijn openingswoord dat de gelegde puzzel voor Bakhuizen een erge belangrijke puzzel is. ..Het centrum is een mijlpahl in de geschiedenis van Bakhuizen, een gebouw waar we met z’n allen iets kunnen gaan doen”. Er is vaak geprobeerd iets van de grond te krijgen, maar toen het bericht kwam dat de r.k. lagere St. Anto- niusschool vrij zou komen sprak men na enige tijd over niets anders meer dan over een centrum. Vanuit dorpsbelang ontstond een k< sie die maar één probleem had. geld. 'P M kwam echter met de oplossing? Het projekt werd als rechtstreeks werkgel heidobjekt van CRM aangemeld en Jat leverde 75 procent subsidie op. De meente 'stond in voor 10 procent en stond garant voor een geldlening. De bevolking van Bakhuizen. Mints en Rijs moest 5 procent leveren, wat neerkomt op f25.- per hoofd van de bevolking. Bakhuizen moest aanvankelijk e< gal wennen aan het plan en er werd i:- J>: eerste ronde van een kollekte dan ook maar de helft van het geld binnengehaaki. Toen het centrum echter steeds meer vorm ging krijgen en de aktiviteiten die in het gebouw zouden kunnen plaatsvinden be sproken werden, kwam het enthousiastme al gauw. Er kwamen zelfs een vrijwilligers opdraven die van vroeg tot 's avonds laat aan het ren. In verband met de finan. deze hulp ook lang niet weg. I. w as nhmelijk niet toereikend om i r rond geheel van te kunnen ra- aanneemsom was ondertussen ook f761.043 tot ruim ƒ500.000.- terugge bracht. De vrijwilligers hebben onder an dere het plein aangelegd, stenen gebikt, spijkers uit het oude dakhout gehaald, vloerbedekking gelegd en de gordijnen opgehangen. De woensdag voor de 'ope ning was men zelfs 's nachts nog in om de laatste klusjes op te knappen. ..Als er niet zo’n hechte kern in de gemeenschap was had men dit niet kunnen demonstreren”, zo stelde burge meester van Heemstra dan ook vast. Aan de hele tot stand koming van het centrum koppelde hij de rijm ..ongedul dig gewacht en nooit gezwegen veel gedaan en toch gekregen". De burger vader sprak daarna de hoop uit dat ..De Gearte” een goede naam zal opbcuw en. De heer Zwart, „degene die de plannen steunde en CRM een gezicht gaf’, zo zei de stichtingsvoorzitter van der Meer nog. meende dat woorden tekort schieten „wan neer je ziet wat hier verricht is. Ik heb bewondering voor mensen die dit aandur ven". Volgens cijfers van Zwart was het het 891ste projekt dat op een dergelijke manier in Nederland tot stand is gekomen met (Vervolg zie pagina drie) Om zes uur moest Pelsma nog even iets afgeven aan het Leeuwenburg. Hij zette de Mercedes even neer aan de drukke kant van Leeuwenburg en liet de sleutel in het kontakt omdat hij maar dertig sekonden weg zou blijven. Toen Pelsma terug kwam zag hij achter iemand met zijn auto weg rijden. Hij waarschuwde de gemeente- polite en die op haar beurt de rijkspolitie. Pelsma ging achter zijn auto aan op een geleende fiets en zag, dat de dief in de richting Lemmer verdween. Die weten schap gaf hij meteen aan de poltie door. Met zijn zwager Leo Gorter in de Jutrijp- straat zette hij daarna de achtervolging in met de auto van Gorter. Tussen Spannen burg en Follega trof het tweetal de Merce des aan. Maar.... de rijkspolitie stond er al bij en had de dief ook al in de kraag gegrepen! Het bleek de 31-jarige J.B.W.. een man zonder beroep en wonend in Zwolle. W. werd na ontnuchtering en het opmaken van een proces-verbaal in vrij heid gesteld in afwachting van de recht zaak. Zondag 3 september wordt er weer een gerichte gezinsdienst gehouden in de Ich- tuskerk aan de Jan van Nassaustraat te Sneek. De aanvang van de dienst is gesteld op drie uur ’s middags. Deze dienst wordt verzorgd door het Leger des Heils te Sneek. Het orgel wordt bespeeld door mevrouw G. de Boer-Joustra. Aan dorpsfeesten was dot weekend geen gebrek. Zelfs de meest kleine ge huchten deelden in de feestvreugde, hetzij solistisch, hetzij, zoals in Top en Twel en het vierlingdorp Rien, Itens, Lutkewierum en Hidaard, koöpera- tief. Van dat laatste fenomeen legde Studio Ger Dijs een voorbeeldje vast op de gevoelige plaat. Om de overige feestgangers evenwel niets te kort te doen, stortte de fotograaf zich ook in andere dorpen in het feestgewoel, een kollage die elders in dit blad is te bespeuren. Een kennelijk nogal dorstig persoon heeft zaterdag een ruit ingeslagen bij de slijterij van de heer H. W. van der Berg aan de Suupmarkt in Sneek en is er vandoor gegaan met drie dozen, elk met twaalf flessen jenever. 36 J „y®

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1978 | | pagina 1