Burgemeester Wymbritseradeel Mes in beloofde bezuinigingen zwembad De kosten nieuwe school in i I I Oudemirdum: één miljoen Verzekeringsmi j boort IJlst 36.500 gulden door de neus snekerWkoerier I Sé IB! Bt van en I 1 I I 1 Officieel Orgaan de gemeenten SNEEK. WYMBRITSERADEEL i ik 1 ES Als dinsdagavond diverse ontboezemingen over de financiering van de uitbreiding van de overdekte zwemakkommodatie in de openbare raadsvergadering van Sneek gezien moeten worden als gekuiste versies van wat zich kennelijk achter gesloten deuren heeft afge speeld, dan zal het eerste wel gerommel en het tweede gedonder zijn geweest. Er vielen pittige opmerkingen als „bij de poot genomen”, „valse voorlichting”, „we voelen ons bekocht” en nog een aantal kreten die op dat thema voortborduurden. De kritiek leek ook inderdaad gefundeerd. Het kollege kon daar niet onderuit en verklaarde door de mond van de in boetekleed getooide wethouder B. de Vries: We kunnen ons de haatdragende gevoelens indenken. Er is onzorgvuldig gehandeld, er zijn fouten gemaakt”. en de Het Sneeker Nieuwsblad is een gecombineerde uitgave van NIEUWE SNEEKER COURANT, SNEEKER COURANT, DRIJFHOUTS NIEUWSBLAD Dit blad verschijnt bovendien donderdags huis-aan-huis in III CT GAASTERLAND, SLOTEN, IJ L3I RAUWERDERHEM e.o. i II L wW f. SNEEKER NIEUWSBLAD Sneker raad boos over niet juiste voorlichting DONDERDAG 31 AUGUSTUS 1978 133ste JAARGANG No. 69 5. WASSENAAR niet zakelijk ENKELE WENSEN Wat het basis-rekreatie-plan voor Zuidwest Friesland betreft kunnen b en w van Gaas- terland wel met de grote lijnen akkoord gaan. Toch zal men nog pleiten om enkele voorzieningen aan te leggen, te verbeteren of uit te breiden. E mee naar huis als aandenken. Voor „het grote élan waarmee mevrouw De Graaft zich op de haar toever trouwde zaken heeft geworpen”, werd zij verrast met een dik boek over de elf steden van Friesland. Geen bijdrage voor ’t gas van Doniawerstal Na het afwerken van de agenda van de raadsvergadering van Sneek nam burgemeester B. van Haersma Buma dinsdagavond (eigenlijk woensdag morgen, want het nachtelijk uur was al gepasseerd) even de gelegenheid even te baat om het woord te richten tot een vijftal raadsleden, die op 5 september niet zullen terugkeren in de „nieuwe” vroedschap voor de ko mende periode van vier jaar. Mr. Van Haersma Buma had voor ieder een toepasselijk woord: voor Susan Homminga van Progressief Sneek, voor de CDA-ers A. Gerrits, R. Rein- ,,Je kenne it beskouwe as de verlies- en winstrekening fan in watersportseizoen”, oordeelt de gepensioneerde G. M. Oppenhuizen uit Sneek. Als toezichthöuder van het Rekreatieschap De Marrekrite in de Zuidwesthoek kontro- leert de fitale oud-bakker (an it Kleinsaan) regelmatig de beschoeiingen, de oevers en niet in het laatst de aanleg plaatsen. Die zijn er trouwens in drie soorten: waar kon- tainers bij staan, waar zakken aanwezig zijn, en waar geen van beide zijn te vinden. Het is duidelijk dat juist daar dik wijls bepaalde stukken oever stortplaatsachtige vormen gaan aannemen. ,,As it niet te gek is”, zegt de heer Oppen huizen, „nim ik weles wat met, mar as it se gaat blief ik er wel af'. De Marrekriter-medewerker kiekte de puinhoop bij het Brandemeer, ter hoogte van Sloten. De heer Oppen huizen zegt de afgelopen maanden wel vaker op zoiets te zijn gestuit. Hoewel dat deel buiten zijn direkte werkterrein valt, heeft hij zo links en rechts wel vernomen dat ook het gebied rond het Brekkengebied evenzo niet altijd even „schoon” wordt behandeld. sma en wethouder mevrouw D. Y. W. de Graaff-Nauta en voor het PvdA- raadslid P. S. Scheftema. Wat ekstra aandacht kreeg daarbij de heer Ger rits, die twaalf jaar lang deel van de raad heeft uitgemaakt, waarvan de laatste vier jaar als fraktievoorzitter. De allermeeste belangstelling ge noot echter mevrouw De Graaff, die tegelijk met de heer Gerrits in de raad kwam en na vier jaar wethouder werd. Naast woorden van hartelijke dank kregen de „gewone” raads leden een afdruk van een oude plattegrond van Sneek (achter glas) D. DIJKSTRA (PvdA) - „spijtoptant- voor langparkeerders wordt gebruikt wil len b en w een zogenaamde parkeerzone instellen. Het gebruik van een parkeer- schijf is dan voorgeschreven en aan de hand daarvan kan gekontroleerd worden of het parkeerverbod wordt overtreden. In dit nummer is als bijlage opgenomen „Uit de Marktstraat” (voorlichtingsorgaan van de gemeente Sneek). Dinsdagmiddag was er voor me vrouw De Graaff reeds een af scheidsreceptie op touw gezet in de kleine raadszaal van het gemeente huis. Meer dan tweehonderd men sen kwam daar de vertrekkende wet houder en haar echtgenoot de hand drukken (Zie foto studio Ger Dijs). Door de onderwijsinspektie is goedkeuring land nu een voorstel gedaan om een bedrag verleend op het bouwplan voor een nieuwe voor de bouw van de nieuwe school be- christelijke basisschool in Oudemirdum. schikbaar te stellen van bijna één miljoen Aan de gemeenteraad heeft het kollege van gulden, burgemeester en wethouders van Gaaster- Gewezen zal worden op de bedoeling van ..Gaasterland" om een eenvoudige aanleg- voorziening aan te leggen bij Bakhuizen. Momenteel ligt de gehele vloot van Bak huizen in de Bakhuister Vaart. Erzal een jachthaventje moeten komen omdat het aantal schepen zich steeds meer uitbreidt. De manege Elfbergen moet volgehs het kollege voorzien worden met een kleed- clubgebouw. Voor de fiets- wandel- en ruiterpaden dienen de oude nog aanwezige (Vervolg zie pagina 21) Reeds in mei 1976 werd aan het bestuur van de Vereniging voor christelijk onder wijs te Oudemirdum/Nijemirdum „mede werking verleend” voor de stichting van de nieuwe school met vier lokalen aan de Jan Schotanusweg in Oudemirdum. De later uitgewerkte plannen voorzien in de bouw van een nieuwe school échter de huidige. De oude zal later worden afgebroken. Door deze manier van werken zal de nieuwe school een beetje verder van de weg af komen te liggen. Het plan is verder zo opgezet, dat de ter plekke aanwezige kleuterschool volledig in de nieuwe school wordt opgenomen. De toekomstige inte gratie kleuter- en basisonderwijs krijgt dan meteen gestalte: twee vliegen in één klap dus. Nog een „schoolvoorstel” staat er op de agenda voor de raadsvergadering van 5 september, dezelfde waarin de wethouders gekozen zullen worden en de nieuwe raads leden voor het eerst optreden. Dat tweede geval gaat om de christelijke basisschool in Balk van de Vereniging voor christelijk onderwijs voor Balk. Wijckel. Harich en Ruigahuizen. Destijds verleende de ge meente al medewerking voor de uitbrei ding van de school met één lokaal, maar achteraf is rnen tot de slotsom gekomen dat er beter meteen twee lokalen aangebouwd kunnen worden. Het plan is nu de school uit te breiden met een gemeenschapsruim te en een lokaal voor handenarbeid. De inspektie gaat met het idee akkoord en de raad wordt verzocht een bouwkrediet van ƒ255.160,- beschikbaar te stellen. Om verbetering in de parkeersituatie aan de Sint Odulphusstraat in Bakhuizen te brengen stelt het kollege voor om aan de noordzijde van deze straat parkeren te verbieden. Om te voorkomen dat de par- keerstrook aan de Dubbelstraat in Balk Het minst te spreken was de raad over de toestand rond de firma Westerhuis uit Zwartsluis, toevallig ook het bedrijf waar het meeste geld vandaan had moeten ko men (ƒ36.520.67). Westerhuis had in 1973 in verband met werkzaamheden rond de aanleg van de rondweg bij Sneek het transport van zand voor zijn rekening ge nomen. maar had met zijn baggerbakken, getrokken door een sleepboot, aanzienlijke schade aan en nabij de brug over de Geeuw aangebracht. Westerhuis gaf. nadat de gemeente Ijlst haar aansprakelijk had gesteld, een en ander in handen van de Rotterdamse verzekeringsmaatschappij Hudig en Langeveld. die na een langdurige korre- spondentie de kans schoon zag om het bedrag „ins blauwen hinein” te laten verdwijnen door zich te beroepen op verjaring. De CDA’er S. Wassenaar vroeg zich af of het kollege in deze zaak wei vrijuit ging. Hij vond dat b. en w. zich gewaarschuwd hadden moeten weten, zodra de verzeke ringsmaatschappij de overeengekomen af- (Vervolg zie pagina 21) Met vier stemmen voor en elf tegen zal, zoals het nu lijkt, door de raad van Wymbritseradeel geen gemeentelijke bijdrage worden vrijgegeven voorde gasvoorziening die Doniawerstal aan Smallebrugge zal leveren. Er is een bedrag van 7200,- mee gemoeid. De gasleiding zal vanuit het verzorgingsgebied van het gasbedrijf Heerenveen worden aangelegd. Gasbedrijf Westergo is niet in de gelegenheid om het dorp van een gasaansluiting te voorzien. B en w zijn van mening dat men met het oog op veel afwijzende verzoeken in de gemeente Wymbritseradeel nu eenzelfde standpunt voor dit geval moet aanhouden. Daarnaast zijn er in deze gemeente nog veel percelen die nog niet zijn aangesloten op het gasnet en hierover had de heer I. Bergsma (Pw/FNP) ook zo zijn Zelfs burgemeester H. W. F. Mumsen moest dinsdagavond toegevèn dat de gemeente IJlst inzake „het oninvorderbaar verklaren van een tweetal vorderingen” allesbehalve doortastend was opgetreden. Hoewel het kollege alsnog pogingen doet de wegens verjaring niet meer op te eisen bedragen (tot een totaal van ruim veertigduizend gulden) via de Verzekeringskamer alsnog in bezit te krijgen, mag aangenomen worden dat daarop weinig kans bestaat. Ook b. en w. zien het kennelijk niet meer zitten, getuige tenminste hét ingediende voorstel. IIÏUW® ADVUTBWTIBM^D^ »TOC« HUK BM OMTIIUU kunstwerk” - ƒ25.000 - aan het bezuini- gingslijstje toegevoegd. Twee dingen, die de raad wel wilde schrappen, dienden volgens het kollege gehandhaafd te,blij ven. De automatisering van de kaartverkoop (ƒ70.000) zou moeten doorgaan omdat dat apparaat zichzelf verdient. Helemaal eens werd men het daarover niet. Het zal „nog eens zorgvuldig worden beke ken”. Waar het allemaal om draaide was het bezuinigende idee om de bestaande filterinstallaties voor het openluchtbad (Vervolg zie pagina 21) Het ging hierom; op 23 mei van dit jaar besloot de gemeenteraad (dat was toen in Amicitia) tot de bouw van meer overdekte zwemakkommodatie in het De Hooppark. Als voorwaarde stelde de vroedschap daar bij. dat het oorspronkelijke plan ontdaan moest worden van wat men vond „overbo dige franje en luxe”. Die .ekstra’s” wer den met name dangegeven en zouden leiden tot ’n bezuiniging van rond negen ton. In de nota van b en w die dinsdagavond over die zaak aan de orde kwam vormden de meeste door de raad voorgestelde bezuinigingen geen punt. Burgemeester en wethouders hadden zelfs de post ..aanbrengen van Bergsma was duidelijk vóór het verlenen van subsidie. Zijn fraktiegenoot de heer J. D. Kuipers (PW/FNP) ondersteunde het voorstel „wanneer het tenminste om een éénmalig geval gaat en het geen verplich tingen aan anderen geeft”. De burgemees ter noemde „het debat van beide heren geen voorstelling van z^ken”. „Wanneer en hierover had de heer I. Bergsma (Pw/FNP) ook zo zijn dit doorgaat is het een onverantwoord vragen. „Waarom zijn er eigenlijk nog zoveel mensen die niet op het gasnet zijn besluit, dat geeft reperkussies”. aagesloten? zijn dit soms tweede-rang burgers?" Voor burgemeester B. W. Cazemier De heer R. Heeringa (PW/FNP) is van schoot deze laatste uitdrukking helemaal in het verkeerde keelsgat en hij haakte er snel op in met de mededeling dat men hem dit niet had horen zeggen. (Vervolg zie pagina 21)

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1978 | | pagina 1