Grote deelname Sneker AandeelhoudersvergaderingW estergo’ jeugd aan viswedstrijd Autovrij e binnenstad slechte zaak voor de middenstand van Sloten? I I snekerMkoerier a epspsT en 'J ir vour» l i Rauwerderhem zoekt „kontakt” met regio Zuidwest-Friesland I de gemeenten SNEEK, WYMBRITSERADEEL Officieel Orgaan van BB 1 E 1 •s I Iff ■he is u van iï. i SOWffK porters, daar wel tevreden mee. Niet echter ONS’ spits speler Ruurd Heerschop die koppend zijn ploeg ter elf der ure de niet meer verwachte beide punten kon of freren en de verbaasde Drenthen in diepe rouw dompel de. Hoe dat allemaal in zijn werk ging en wat voor emo ties andere clubs losmaakten, is elders in deze krant ge waar te worden. I Dit blad verschijnt bovendien donderdags huis-aan-huis in III CT GAASTERLAND, SLOTEN, ULO I RAUWERDERHEM e.o. en de Sloter raadslid maakte „bloederige” entree T. de Vries direkteur „Mooi Gaasteriand” Hel Sneeker Nieuwsblad is een gecombineerde uitgave van NIEUWE SNEEKER COURANT, SNEEKER COURANT, DRIJFHOUTS NIEUWSBLAD JONGSTE OMA UIT SNEEK - K* SNEEKER NIEUWSBLAD Inbrengen gasbedrijven Bijna 350 kinderen hadden zich zaterdag- buitje. werd bijna opgeschort gasbedrijven in de NV onder te brengen. zijn verbazing over de reakties. ■f r Tot lichtelijk ongenoegen van burgemeester H. van Zwieten rakelde de heer J. Bouwsma (PvdA) donderdagavond in de raad van Sloten de, volgens hem, ontstane problemen na het afsluiten van de binnenstad voor gemotoriseerd verkeer weer op. Niet alleen wordt er voor wat betreft het verbaliseren met de botte bijl gehakt, zo betoogde de socialist, maar is een en ander ook voor de negosie van de middenstand van Friesland's kleinste gemeente onvoordelig uitgepakt. Hij adviseerde de voorzitter maar eens de firma R. Schomaker te polsen over het hoe en waarom van haar vertrek naar elders... reeds konklusies te trekken. ..In februari is er meer van te zeggen en dan wordt dit punt weer aan de orde gesteld”. MAANDAG 4 SEPTEMBER 1978 133ste JAARGANG No. 70 J. BOUWSMA botte bijl In tegenstelling tot voorgaande jaren, toen het afdelings- voetbal meestal een week of twee langer op zomerreces kon blijven, zijn het afgelopen weekend de KNVB- en de FVB-kompetities tegelijkertijd van start gegaan. Vreugde en verdriet gingen weer hand in hand, en zo hoort het ook. Een mooi voorbeeld daarvan was de ontmoeting op *t gemeentelijk Zuidersportpark te Sneek, waar de bei de zaterdagsclubs ONS en Elim elkaar beknokten. Tot aan de allerlaatste minuut waren beide tweede klassers niet in staat gebleken de score open te breken en ogenschijnlijk leek iedereen, inkluis de honderden sup- Op de foto van Studio Ger Dijs een frag ment uit het treffen ONS-Elim. V.l.n.r. Elim-doelman Jan Benjamins, Wieger Sinnema, Arend Benjamins en Sido Wieringa. vier kommissaris- plaatsen ten deel aan gemeenten zónder eigen gasbedrijf en drie aan Bolsward. Sneek. Lemsterland en Workum. MiimakPvnnjmikUD^ voorn mu bm outmku Als een soort donderslag uit heldere hemel gebeurde in de vergadering van aandeelhou ders van de NV Intercommunaal gasbedrijf „Westergo" wat in ieder geval de Raad van Komissarissen niet had verwacht; in tegenstelling tot de prognoses kostte het de grootste moeite het voorstel over de inbreng van de gasbedrijven van Sneek, Bolsward, Lemsterland en Workum in de NV „Westergo” er ongeschonden, en op dèt moment, door te krijgen. Met enig kunst-en-vliegwerk op „wandelgangnivo” lukte dat tenslotte, maar het was een dubbeltje op zijn kant. Aan de ene kant maar gelukkig want de „fusie” wilde eigenlijk iedereen wel en het voorkwam in ieder geval, dat men aardig in de nesten terecht kwam want de gemeenteraden van de vier „gasgemeenten" hadden hetzelfde voorstel als de aandeelhoudersvergadering kreeg voorgelegd, al aangenomen. GROTE VERBAZING Van een tweetal andere kleinere gemeente kreeg Tjeerdsma in de een of andere vorm mr. B. van Haersma Buma dat allemaal had van Ook het CDA-raadslid mevrouw A. Swart-Spoelstra was niet ondersteboven van de nieuwe maatregel. Naar haar zeggen hield de politie zich niet aan de vijf-minutenregel, die - zo .was haar verteld - bij het zogenaamde „laden- en-lossen” moest worden gehanteerd. De burgemeester had van iets dergelijks nimmer gehoord en wilde dan ook graag weten hoe ze aan die wetenschap was gekomen. Mevrouw Swart wilde dat. na de vergadering, wel doen.... deel uit van het samenwerkingsorgaan gio Zuidwest-Friesland. Bijna 350 kinderen hadden zich zaterdag- volle hengelaar (zie foto van Studio Ger morgen verzameld op de Marktstraat, ten- Hijs). Viel er tijdens de afmars nog een buitje, gelukkig bleef het verder de gehele morgen droog en was de vangst redelijk te noemen, zodat ook de meegekomen kontroleurs naast het repareren van snoeren hun beste beentje moesten voorzetten. Tijdens de wedstrijd werden de kinderen volop ge trakteerd. en zowel voor de organisatoren als voor de kinderen werd het een leuke vismorgen. 's Middags vond in de Koets- lantaarn de prijsuitrijking plaats. Hier werd de heer Blauw dank gebracht voor zijn grote medewerking. De baten van de daar gehouden kienavonden waren name lijk aangewend voor dit festijn. De prijzen die bestonden uit waardebon nen werden gewonnen door 6 en 7 jaar; 1. G. Vermaning. 2> Tineke Jetten. 3. Theo de Bruin. 4. Sjouke Meijer. 5. Alice van Brug. 6. C. Wijnja. 7. Annie Kevelman. 8. Nantie de Vries. 9. Tineke Bisschop. 10. Christien de Vries. II. E. Dotinga. 12. Eduard Metz. 8 en 9 jaar; 1. Jetske Dotinga. 2. Bert de Lange. 3. P. Vermaning. 4. Hilde van Brug. 5. Rini Bootsma. 6. Anna Eigelaar. 7. Sander Clay. 8. Ronald Silvius. 9. Ties Jongsma. 10. Theresa Bok. 11. Jan Huizin ga. 12. Anko Dol. en 11 jaar; 1. R. de Jong. 2. Fronie de 14 v v T 1-4 onL o a„z*l r» A A 1„U„ T TV I I Burgemeester Tjeerdsma meende, dat al leen in de gemeenteraden, die rechtstreeks bij de inbreng van hun gasbedrijven be trokken waren, breedvoerig over deze kwestie is gepraat. De andere raden heb ben het eigenlijke voorstel niet of nauwe lijks kunnen bespreken. Hij wilde het voor stel aanhouden omdat „het allemaal te vlug over ons is gekomen”. De raden van gemeenten zonder een eigen gasbedrijf zouden het dan ook goed kunnen beoorde len en mogelijk, dat er dan bij het vast stellen van de veranderde statuten wat verandering gebracht kan worden in de zetelverdeling van de kommissarissen. Dat laatste is nu geschiedt naar rato van het aantal gasaansluitingen en daarbij vielen er Eerder had men redelijk snel overeen stemming bereikt over het voorstel van het kollege een krediet van bijna twee miljoen gulden beschikbaar te stellen voor de bouw van een scholenkompleks. Hierin zullen worden ondergebracht de openbare en de christelijke lagere school, alsmede een gymnastieklokaal. Het zit er in dat ook de kleuterschool in dit plan een plaatsje krijgt, maar of dat binnen het gebouw, dan wel een losstaand „iets” zal zijn, gaat afhangen van het aantal kinderen. Vorig jaar had de raad al uitgemaakt waar het kompleks komt te staan, namelijk even ten zuiden van het huidige schoolgebouw aan de (vervolg zie pagina drie) Het Sloter raadslid Tj. de Jong maakte donderdagavond op het stadhuis een bloe derige entree. Nadat hij zijn „medeverga- deraars" keurig de hand had gedrukt, bleek dat hij dezen tot zijn bloedbroeders had verklaard, want alle geschudde handen waren met bloed besmeurd. „Jo druppe knap hwat”. wendde de heer J. Bouwsma zich tot De Jong, die tot op dat moment zich vangeenkwaadbewust was., .Ikfielneat”. meende hij. „ik meij de bril der wol by opsette”. Die vlieger ging echter niet op. "want z’n bril bleek de Gemeente Belanger vergeten. Inmiddels was het al klokke acht geworden, maar burgemeester Van Zwie ten toonde konsideratie met de getroffene en gaf hem enige minuten respijt om de „fok” op te halen. Nadat De Jong (met bril) was teruggekeerd, opende de voorzit ter de vergadering met het verzoek „de diskussies, gezien de slechte konstitutie van de heer De Jong, tot een minimum te beperken”. „Al jarenlang is gezegd, dat het een goed ding zou zijn de vier gasbedrijven in de NV Westergo in te brengen waarbij een sterk gemeen- bedrijf tot stand zou komen. En nu deze geluiden, die op achterdocht schijnen te wijzen, inplaats van woorden van waarde - ring". Mr. Van Haersma Buma wees er verder op, dat bij de oprichting van „Westergo” voor de NV-vorm werd gekozen omdat men (vervolg zie pagina drie) kan een gemeenschappelijk dak worden gegeven aan zoveel mogelijk interge- meentelijke samenwerkingsvormen en kan tevens gestalte worden gegeven aan regionale belangen. B en w zijn van mening dat het gemeentebestuur dat zich afzijdig houdt de kans mist om bij te dragen aan een stuk beleidsvorming op regionaal niveau. g Boer. 3. Henk Ferwerda. 4 Aleida de Boer, j 5. Ansje de Wit. 6. Jannie Faber. 7. Pieter II Seigijn. 8. M Spruit. 9. Wilhelm de Haas. 8 10. Carla Pot. II. Erik Terpstra. 12. D. Segijn. 12, 13 en 14 jaar; I. Peter Baarda. 2. Marten Steigenga. 3. Gerrit de Boer. 4. Auke Steigenga. 5. Eelke Dotinga. 6. Ronnie Terpstra. 7. Andre Sikkes. 8. Bart Venema. s’® 9. René Sijpersma. 10. Henk Peter Wind. 11. Wiebren de Leeuw. 12. Karei Kuipers. Na ons nu eerst bekend is geworden heeft het medisch kindertehuis „Mooi Gaaster iand” in Rijs per 1 augustus een algemeen direkteur gekregen. Het is de heer T. de Vries uit Lemmer. Hij volgt in Rijs zuster M. Ringnalda op. Kort geleden was de heer De Vries nog hoofd internaten van blindeninstituut ..Bartimeus" te Zeist. De nieuwe direkteur is 47 jaar en werd in Huizum geboren. In de persoon van burgemeester P. Tjeerdsma was het aandeelhouder Wonse- radeel, die de knuppel in het hoender- of gashokje gooide. Hem was het streven bekend om van „Westergo” één groot lichaam voor de gasvoorziening in de veer tien gemeenten te maken en de verstrenge ling. die met name het gasbedrijf van Sneek met „Westergo vormde, op te hef- bijval en toen president-kommissaris fen. De heer Tjeerdsma stond er ook wel 2. ZZ„. _2 achter om de vier gemeenten met „eigen” gehoord begon hij met het uitspreken (JU cIaAzI ril ir» Ac* NI\/ c\nAar- ta .1 1 1 In het een of andere televisieprogramma werd onlangs een dame ten tonele gevoerd die in de aanvallige leeftijd van 36 jaar zich reeds oma mocht noemen. De jongste van Nederland, zo werd vermoed. Sneek blijkt sinds enkele dagen een nog jongere oma te herbergen. En wel mevrouw E. Oudendag die het „rekord" met twee jaar verbeterde. Haar negentienjarige zoon en diens vrouw kregen deze week een zoon, met de fraaie naam Cornelis Jacobus, hetgeen mevrouw Oudendag tot oma (beppe mag ook. maar dat hoort nóg ouder) deed omdopen. Peter Baarda veroverde de beker voor de grootste vangst, te weten 16 stuks, terwijl Hilda van Brug de Koetslan- taarn kanjerbeker in ontvangst mocht nemen voor een witvis van 36.5 cm. (Er zijn enkele prijzen nog niet afgehaald. De w innaars kunnen zich vervoegen bij de Koetslantaam). einde deel te nemen aan de jaarlijkse viswedstrijd, georganiseerd door de Sneker hengelsportverenigingen De Baars (en haar donatrice-afdeling) en de Vriendschap en de eksploitant van de Koetslantaam, de heer A. Blauw. Alvorens naar de visstek in de Zwette werd afgemarcheerd, sprak de heer D. Dam namens de Raad voor Sport en Rekreatie, die de kinderen een goede vangst toewenste en een beker in het vooruitzicht stelde voor de meest sukses- „Maar”, zo vroeg hij zich af, „waarom plotseling deze haast. Waarom niet eens bekeken of nu meteen niet het ogenblik is gekomen om van de NV een j schappelijke regeling te maken. Dat opereer je als één groot openbaar nutsbedrijf, dat door vele gemeenten wordt „gedragen” en dat is uit een oogpunt van demokratie be ter De heer Van Zwieten. zichtbaar gepikeerd, len doen omdat hem slechts goede berich- antwoordde over deze zaak heel veel te ten hadden bereikt. Bovendien vond hij kunnen zeggen, maar weigerde dit te zul- het na zo’n kort tijdsbestek niet reeël nu De toetreding tot het samenwerkings orgaan - officieel per 1 september - houdt onder andere in. dat Rauwerderhem gaat deelnemen in de gemeenschappelijke gekomen regio’s brandweerhulpverleningsdienst. Dit bete- kent onder meer het overbrengen van het naarde regio Leeuwarden en Utingeradeel brandalarm naar de centraalpost in Sneek. naar de regio Heerenveen gaan. De overige ^eze *s het gehele etmaal bezet. Deze bij de schoolartsendienst Haskerland centraalpost kan de sirene in Rauwerder- aangesloten gemeenten, te weten Hasker- hem in werking stellen. Hiermee zal de land. Sloten en Doniawerstal maken reeds kwetsbaarste schakel in de gemeentelijke re. brandbestrijding zijn opgeheven. Via een mobilofoonverbinding kan de brandweer- kommandant van de eigen brandweer op Wanneer het voorstel wordt aangeno- e*k moment hulpverlening van Sneek vra- men zullen de gemeentelijke belangen ëea- van Rauwerderhem. die de gemeente Blijkens de begroting zal de jaarlijkse hij zelf te boven gaan, in dit orgaan beharti- drage van Rauwerderhem aan het ging vinden. Binnen deze hulpstruktuur samenwerkingsverband op jaarbasis onge veer tienduizend gulden bedragen. Het is zo goed als Zeker dat de gemeente Rauwerderhem zich aan gaat sluiten bij het samenwerkingsorgaaji Zuidwest-Friesland te Sneek. Een definitieve beslissing hierover zal de raad van Rauwerderhem morgenavond nemen. Tijdens een vergadering in het voorjaar werd al uitgesproken dat wanneer de gemeente een keuze moest doen inzake de regiovorming, er bij genoemde regio aansluiting zou worden gezocht. Burgemeesters en wethouders vinden dat er voldoende „signalen” zijn om thans definitief tot de regio toe te treden. Hoewel nog niet gezegd kan worden dat er recht streekse dwang wordt uitgeoefend, zouden zich tot nu toe zodanige ontwikkelingen aftekenen, dat toetreding niet langer uitge steld kan worden. Als een van de redenen wordt genoemd de schoolartsendienst Has kerland. Rauwerderhem is hierbij aange sloten. Door de uittreding van de gemeen ten Idaarderadeel en Utingeradeel zal de dienst echter moeten worden opgeheven. De taak van deze dienst zal in het patroon van de reeds tot stand g worden voortgezet. Zo zal Idaarderadeel en Utingeradeel an. f schoolartsendienst aangesloten gemeenten, te weten Hasker-

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1978 | | pagina 1