In kollege van Wymbritseradeel Wijkvereniging Sperkhem-Tuindorp: GEEN vaste ligplaatsen in Sneker stadsgrachten snekerWkoerier aiTCWHB «izu u caunaaw te! van WZS laat matig ONB apporteren 11 iu Officieel Orgaan de gemeenten SNEEK, WYMBRITSERADEEL en EK 1 iC'.--- i Dit blad verschijnt bovendien donderdags huis-aan-huis in III CT GAASTERLAND, SLOTEN. IJ Ld I RAUWERDERHEM e.o. en de Het Sneeker Nieuwsblad is een gecombineerde uitgave van NIEUWE SNEEKER COURANT, SNEEKER COURANT, DRIJFHOUTS NIEUWSBLAD i nE? WERKBRIEF JE NU OOK IN „HET BOLWERK” Vanaf morgen kan het „inkomstenbriefje” ook bij het sociaal cultureel centrum „Het Bolwerk” worden ingeleverd. Hiermee wordt Sneek de tweede gemeente in Frie sland waar een dergelijk eksperiment van start gaat. SNEEKER NIEUWSBLAD Eerste wethouder van een niet - konfessionele partij A. (vervolg zie pagina 19) werk, wijk- Eens moet het toch de eerste keer zijn; in het kollege van burgemeester en wethouders van Wymbritseradeel werd een vertegenwoordiger opgenomen van een niet typisch konfessionele politieke partij. En dat is sinds een paar mensenheugenissen niet gebeurd. Altijd kwamen de wethouders in Wymbritseradeel uit partijen als ARP, CHU en KVP (nu samen in het CDA), die altijd zéér sterk in de raad vertegenwoordigd waren. De traditie werd doorbroken door de benoeming van de 54-jarige Ids Bergsma uit Hommerts, die als éénmansfraktie de Frysk Nasjonale Partij vertegenwoordigt. Bergsma zit sinds 1970 in de vroedschap. Na een wat onzekere start heeft WZS zich volledig hersteld van de aanvankelijke in zinking en gisteravond bekertegenstander ONB uit Drachten met een 1-5 overwin ning terug naar „de koer” verwezen. DONDERDAG 7 SEPTEMBER 1978 133ste JAARGANG No. 71 Dinsdag van kwart over vijf tot kwart over zeven stond voor het eerst de bibliobus met speciale jeugdboeken op het pleintje van de Galamagracht in IJlst. Een dag eer der stond er al een soortgelijke bus met boeken voor volwassenen en oudere jeugd in IJlst. Eerst een uurtje bij het bejaardencentrum Nij Ylostins en toen een tijdje aan de Galamagracht. Met de komst van de eerste bibliobussen - ze staan voortaan elke maandag en dinsdag in IJlst - is een openbare biblio theekvoorziening getroffen voor alle inwoners van IJlst en naaste omgeving. Leden van de bibliobus in Nijezijl moeten zich nu ook bij de bussen in het Stedeke vervoe gen. Op de foto van Studio Ger Dijs brengt Ulster jeugd voor de eerste gingen er naar FNP-er D. Willemsma uit Itens, één naar D. de Hoop uit Wommels van de VVD en één was blanko. Hoewel er in Gaasterland ook min of meer serieuze pogingen werden gedaan om naast, de CDA-wethouder een ..andere” te krij gen liep dat op niets uit. Of het CDA wenste een bepaalde kandidaat niet te steunen of de kleinere partijen konden het onderling niet eens worden over een be paalde figuur. Dat mondde er tenslotte op uit, dat wethouder O. van der Goot uit Nijemirdum werd herkozen met acht stem men en dat voor mevrouw Brandenburg in de plaats kwam: J. Bangma uit Sondel, eveneens een CDA-er. Achtereenvolgens scoorden Nico Alten burg. nogmaals Altenburg. Freddy Zijl- stra. Bij deze 4-0 stand begonnen de „wit-zwarten” te spelen alsof ze de tegenstander volledig ..in de büse” had den en de Drachtster ploeg wist de laksheid van de WZS verdediging met een af te straffen met een tegentreffer. TWEE NIEUWE WETHOUDERS Sloten kreeg twee gloednieuwe wethou ders: Tj. de Jong van Gemeentebelangen en H. Brouwer van het CDA. Brouwer kreeg alle zeven stemmen. De Jong vier, K. de Groot van de FNP twee en één was wijkvereniging Maar wat gebeurt er? Even later komen ze met het plan andere schepen er een perma- Als hét alternatief noemt de wijkvereni ging de geplande haven aan de Woud- vaart - die plaats zal kunnen bieden aan twintig schepen - tweemaal zo groot te maken. Een andere suggestie acht men de dode arm van de Geeuw, „maar”, zo wordt er kwasi-emstig aan toegevoegd, „dat zal wel niet doorgaan, want daar wonen alleen maar dure lui...”. PvdA veroverden elk twee zetels, en de FNP en de VVD elk één. De andere negen plaatsen in de raad waren voor CDA- vertegenwoordigers, die dus met een man minder in de nieuwe raad terecht kwamen. Ondanks het verbrokkelen van de wat sterker wordende oppositie kwam er dit maal een niet-CDA-er in het kollege. Overigens dankzij de stemmen van een fiks aantal vertegenwoordigers van datzelfde Appèl, dat de deur wel „open" wilde gooien en de kandidatuur van Bergsma deels ondersteunde. Ids Bergsma krijgt nu ’n plaats naast Ids Veldhuis, die zonder omhaal met veertien van de vijftien stem men werd (her)benoemd. Veldhuis, uit Tims, is al een „oude rot in het vak” van gemeentebesturen: hij is al sinds 1962 lid van de raad van Wymbritseradeel. Uit het kollege verdween de heer K. Sijbrandij uit Abbega. die niet in de raad terugkeert. In de eerste helft reeds bleek het spel van Nico Altenburg het een en ander te belo ven. gezien de manier waarop hij de ONB keeper in de luren wist te leggen. In de rust heeft trainer Rein Tolsma zijn mannen er blijkbaar op gewezen dat een en ander op aanvallend gebied nog wel wat bij te schaven viel en dat is in de tweede helft volledig tot uitdrukking gekomen. nente plaats te geven. Op die manier raak je van de regen in de drup". Wakker geschud zette WZS zijn tanden weer even in de ONB verdediging, hetgeen onmiddeliijk resulteerde in een als een warm mes door de boter snijdende kombi- natie tussen Freddy Zijlstra. Nico Alten burg en Ronny Sytsma. waarbij laatst genoemde het voorrecht kreeg de ONB- goalie met een lage schuiver in de linker hoek kansloos te laten. Ook verkeerstechnisch - zeker ten aan zien van de Woudvaartkade - acht men het raadzaam maar verder van de hele zaak af te zien. De straat - waarvoor overigens een parkeerverbod geldt - is vrij smal en wanneer daar ook nog auto’s geparkeerd moeten worden, is er helemaal geen doorkomen meer aan. Reden waarom men aanneemt dat het wagenpark in de nabijgelegen (Woud)- straten gestald zal worden. Het „nieuwe” kollege van Sneek; overigens met allemaal „oud- vertrouwde” gezichten. Van links naar rechts: wethouder mevrouw Bien Unema-Ehlhardt, die zal behartigen sociale zaken, sociale werkvoor ziening, sociaal-kultureel samenlevingsproblemen en aangelegenheden. Dan Herman Scholten met in portefeuille: onder wijs, maatschappelijke dienst verlening, bejaardenzorg, volksge zondheid, sport en rekreatieen kultu- rele zaken. Burgemeester mr. B. van Haersma Buma, die in het kollege voor zijn rekening neemt: algemene zaken, planning en koördinatie, eko- nomische zaken, voorlichting en regiozaken. Rechts naast de burge meester gemeentesekretaris drs. G. Middeldorp. Daarnaast wethouder Dick Berg met als taken: ruimtelijke ordening, stadsvernieuwing (waar onder monumentenzorg), volkshuis vesting (waaronder gemeentelijk woningbeleid), grondzaken en ver keer en vervoer. Helemaal rechts wet houder Broer de Vries, die de porte feuilles beheert van financiën, open bare werken, slachthuis en keurings dienst, marktwezen, milieuzaken en personeelsbeleid. Vier jaar geleden probeerde de „opposi tie”. vijf man die onder de naam Pro gressief Wymbritseradeel/FNP. een plaat sje in het kollege te veroveren. Na enig „twijfelen" stak de tienmansfraktie van het CDA daar toen een stokje voor. Bij de laatste verkiezingen splitste de „Kombina- tie” zich op in Gemeentebelangen, VVD, FNP en PvdA. Gemeentebelangen en MINDER VROUWEN Klijnstra uit Kubaard. Wethouder Noord- De gemeenteraden van Sneek, Wymbritse- mans werd met tien stemmen herkozen en radeel, Gaasterland, IJlst, Sloten, Rauwer- in de plaats van Klijnstra (niet meer in de derhem en Hennaarderadeel hebben dins- raad) werd mevrouw Geertsma benoemd, dagavond in totaal zestien wethouders Ze is lid van de Partij van de Arbeid. Ze aangesteld. Voor negen érvan betekende 'verzamelde zeven stemmen op zich. Twee dat een herbenoeming. Zeven waren er „nieuw”. - Het aantal vrouwelijke wet houders daarbij daalde in de zeven genoem de gemeenten van vijf tot drie. Niet opnieuw in de kolleges kwamen me vrouw A. Brandenburg-Vogelzang in Gaasterland, mevrouw H. T. de Haan- Meintema in Rauwerderhem en mevrouw D. Y. W. de Graaff-Nauta in Sneek. Her benoemd werden mevrouw M. Wijbenga-van der Meulen in IJlst en me vrouw W. Unema-Ehlhardt in Sneek. Als tweede wethouder in Hennaarderadeel werd, inplaats van een man, een vrouw benoemd. Dat was het nieuwe raadslid mevrouw A. Geertsma-Jouta uit Wom mels. In Hennaarderadeel verloor het CDA bij de laatste verkiezingen één zetel en kwam van zeven op zes (van de in totaal elf). De verloren zetel kwam terecht bij een vertegenwoordiger van de VVD. FNP en PvdA bjeven op twee staan. Vier jaar terug werden twee CDA-wethouders benoemd, de heren P. Noordmans uit Edens en F. Het bestuur van de i Sperkhem-Tuindorp is er niet helemaal gerust op, dat de gemeente Sneek af zal zien van haar plannen een twintigtal woon schepen een ligplaats aan te bieden op verschillende punten in de stad. Om de zaak niet naar de achtergrond te laten verdwijnen heeft de vereniging een „brief op poten” gezet, die deze week naar de verschillende raadsfrakties is gestuurd, en waarin met klem wordt geprotesteerd tegen de gang van zaken betreffende deze ligplaatsaanwijzing. Het vertrouwen is enigszins weggeëbt, konstateert voorzitter Sj. Greidanus, omdat de wijkvereniging ook in een eerder stadium niet in de plannen was gekend. Iedereen was erbij, behalve de bewoners van de kaden. De tegenstand konsentreert zich met name op de Koopmansgracht en De Woudvaart kade. Ook hier zouden groepjes van ieder drie schepen een plaats krijgen, maar voor al voor wat de Woudvaartkade betreft vindt men dit allesbehalve een haalbare kaart. Dat deze mensen primaire voorzie ningen als elektra, gas en water dienen te hebben, zo menen de bewoners, is natuur lijk niet meer dan normaal, maar dat ze juist hier moeten liggen is een onbegrijpe lijke zaak. De heer Greidanus; „Eerst besluit de ge meente degenen die hun woonschip willen verkopen financieel tegemoet te komen. De zaak moest „opgeschoond” worden... Een prima idee, want dat zou met het oog rekreatie zonder meer ten goede komen. keer een bezoek aan de bus om boeken te halen. De aanzet tot deze mogelijkheid is gegeven door de werkgroep „Mensen zonder Werk”. Uit een georganiseerde enquete onder de kliënten van de gemeentelijke sociale dienst werd men met feiten gekon- fronteerd waarbij het erop neerkwam dat men de wekelijkse gang naar de G.S.D. als onprettig ervaarde. In overleg met de G.S.D.Het Bolwerk en de werkgroep „mensen zonder werk” is voor de komende vrijdagmiddagen het volgende voorstel gemaakt: Tussen half drie en vier uur zal men bij een ambtenaar van de G.S.D. in het Bolwerk de werkbriefjes kunnen inleveren. Ruim voordat dit gaat gebeuren en ook daarna is het kultureel centrum al open en kan men er iets nuttigen, informatie over kursussen en andere aktiviteiten voor men sen zonder werk krijgen, wat diskussiëren. kaarten enz. Dit alles is geheel vrijblijvend.

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1978 | | pagina 1