CROSSEVENEMENT MET TWEE WINNAARS snekerWkoerier „Morgenrood” en „Horde” gaven ’n konsert in Sneek Officieel Orgaan van de gemeenten SNEEK, WYMBRITSERADEEL en 1 IJLST .A*' Ki ■Ml «w i - fa 3 LB 5 u. ETALAGERUIT INGEDRUKT Dit blad verschijnt bovendien donderdags huis-aan-huis in GAASTERLAND, SLOTEN, RAUWERDERHEM e.o. w I Schuifladder verdwenen en de Vrouwenkursus Sneek gaat weer van start Alkoholkontrole Sociale zaken naar wethouder Bergsma in W y mbri tseradeel .5 - Spullen uit auto gepikt Het Sneaker Nieuwsblad is een gecombineerde uitgave van NIEUWE SNEEKER COURANT. SNEEKER COURANT, DRIJFHOUTS NIEUWSBLAD i|3r i ■4 Ho ft SNEEKER NIEUWSBLAD Het „allerbeste” was voor rektor Switzar A - "s enkele keer ook wel eens tijdens de k in het wijkgebouw van het Sperk- t IP >1 4 1 over leven en dood, voelt hij zich toch betrokken bij Mies wat zich in ons zieken- MA A NO AG 11 SEPTEMBER 1978 133ste JAARGANG No. 72 ■o o EEN GELUKKIG MENS Algemeen direkteur van het Sint Antonius Ziekenhuis, ir. Th. J. van Adrichem, zei het namens de „hele ziekenhuisgemeenschap” me een gelukkig mens, die ondanks alle veranderingen in de wereld en het „verslijten” van vijf pausen Rektor Switzar draagt hier de mis op tijdens de eucharistieviering in de kapel van het Sint Antonius Ziekenhuis. Links naast de jubilerende priester pastoor AP. Braakhuis van de Sint Martinusparochie in Sneek en rechts van hem pater AC. Noordstrand. (Foto Studio Ger Dijs). de- igd der ho- nap] atstl >ek I 94,1 au- /er- do- >ta- 5 1] -aat Door een kleine etalageruit in te slaan of te trappen hebben onbekenden in de nacht van donderdag op vrijdag uit de etalage van rijwiel- en muziekhandel Looper te Sneek een kassettedeck, een tuner en een verster ker weg kunnen nemen. De gestolen spul len vertegenwoordigen een waarde van on geveer elfhonderd gulden. De politie stelt een onderzoek naar de dader(s) in. „WOELIGE JAREN' De vice-voorzitter memoreerde even, dat rektor Switzar zo'n twintig jaar missionaris is geweest in wat nu Indonesië heet. Dat waren woelige jaren waarin in Indië bijna alles gebeurde wat er in een land maar gebeuren kin. Een rustige kolonie, dan een wereldoorlog, daarna een interne oorlog „met wat je een omgekeerde bevrijding zou kunnen noemen, en tenslotte de aftocht van de Nederlanders, al duurde dat voor Switzar tot het jaar 1958". - 4 iiivwHaumxmnituD^ <vxxm iibu bm ouriMM Electron BV te Leeuwarden mist sinds vrijdag een aluminium schuifladder. In de morgenuren was personeel van dit bedrijf bezig werkzaamheden uit te voeren aan de op de kruising rondweg-Tinga geplaatste verkeerslichteninstallatie. Toen men na het middagschaft daar terugkeerde, was de ladder door onbekenden meegenomen. Volgende week gaat in Sneek de vrouwen kursus van start. Met de deelneemsters van vorig jaar en nieuwe belangstellenden wordt woensdag het nieuwe programma opgesteld. Net als op de afgelopen kursus worden weer allerlei onderwerpen besproken. Woensdag kan men haar ideeën spuien en kiezen uit een lijst met onderwerpen. Na tuurlijk wordt er niet alleen gepraat, maar er zal ook iets gedaan worden, b.v. eks- kursies maken. Voor verdere informatie wordt men verwacht op woensdagmorgen .30 uur in het wijkgebouw van het Sperk- hem. De twee Heimatlieder „Jetz kommen die listge Tage en ..Wenn alle Brünnlein- fliessen" werden vlot en vrolijk gebracht, zijn de volksaard eigen. Men zingt bij voorkeur in eigen taal hetgeen duidelijk naar voren kwam in de Musical selektie van Stephen Forster met o.a. de mooie songs als ..Old men river". ..My Kentucky Home" en het daarop volgende ..Glorie, glorie, halleluja", gezongen in een zeer aparte bewerking waarbij vooral de kleine bassektie - o.i. het sterkste deel van het koor - bijzonder opviel. Naast het geplande programma was dirigent Einer Annacher royaal met toegiften die door de goedgevulde kerk zeer op prijs werden gesteld, géhoord het gulle applaus. (vervolg zie pagina 3) Het ingooien van ruiten, zonder verdere bijbedoelingen, blijft kennelijk zijn aantrekkingskracht houden, wanr dit week end hebben zich in Sneek weer twee van zulke gevallen voor. Beide keren op zater dagavond. Allereerst werd door de 19- jarige agrarische medewerker G. J. uit Gaastmeer een voordeurruit van het Ver pleeghuis ingeslagen. Tevoren had hij met zijn maten, tot overlast van de verpleeg den. veel lawaai staan maken. J. mocht van de politie een proces-verbaal in ontvangst nemen. De schade betaalde hij overigens vlot. Omstreeks dezelfde tijd werd een ruit van de woning van mevrouw Littouw aan de Harinxmakade vernield. Hiervoor kreeg de 17 jaar oude M. W. J. uit Sneek een proces-verbaal. De jongen deed de toezeg ging de schade te zullen vergoeden. In Sneek werden vrijdagavond bij de alko holkontrole ruim honderd bestuurders van voertuigen gekontroleerd. Vijf bestuurders moesten zich aan een blaastest onderwer pen, waarvan twee een rijverbod opgelegd kregen. Al spoedig nadat de gemeenteraad van Wymbritseradeel wethouder I. Veldhuis uit Tims had herbenoemd en als nieuwe we thouders I. Bergsma uit Hommerts had aangesteld, heeft het kollege van b. en w. de diverse taken over de burgemeester en de twee wethouders verdeeld. Bergsma kreeg daarbij onder meer sociale zaken toebe deeld. De portefeuilleverdeling kwam er als volgt uit te zien: burgemeester B. W. Cazemier: organisatie ambtelijk apparaat, reorganisa tie binnenlands bestuur, openbare orde en rampenbestrijding, ruimtelijke ordening en voorlichting. Wethouder I. Veldhuis: onderwijs/personeelszaken, welzijn/kul- tuur, volkshuisvesting, grondbedrijf, re- kreatie en landbouw/ruilverkaveling. Wet houder I. Bergsma krijgt de portefeuilles van sociale zaken, groepsregelingen ABW, maatschappelijk werk, gezinsverzorging en gemeentefinanciën. A In het zuiden (Stein) was Switzar al ge weest en na Indonesië volgden Lisse in het westen en Arnhem in het oosten. Het noorden en Sneek lag dus een beetje in de rede. De heer Tromp had echter nooit gemerkt, dat de rektor zich hier niet geluk kig voelde. Maar... ..Per slot van rekening zou ik u eerder in een zuidelijke setting plaatsen. Daar staan immers de beste siga renfabrieken en heeft de samenleving toch duidelijk meer de neiging om hoogwaardigheidsbekleders als burge meesters, dokters, bovenmeester (en nota rissen?) en vooral pastoors hun vermeende waarde te geven”! Dat het bestuur van het ziekenhuis het naar de zin heeft met de rektor, wilde de heer Tromp onderstrepen met een kado. In verband met de typisch roomse (of Ro meinse) neiging om zo veel mogelijk in eigen beheer te houden; „sta ik hier echter met de bekende enveloppe met de door de jubilaris gevraagde inhoud...” Aangezien dat envelopje wat kaal stond was Tromp eerst even bij Stuurop in Sneek op zoek Vrijdagmorgen ontdekte H. v.d. Horst, die aan de Drakenstraat (nr. 61) woont, dat allerlei spullen uit zijn auto, een Renault stationcar, waren ontvreemd. Na een klei ne inspek tie bleken dat te zijn twaalf kassettebandjes in een groen geruit tasje, een milivoltmeter (Honeywell) in een zwart tasje en een Polaroid zonnebril. huis afspeelt, aldus de heer Van Adrichem. heeft rektor Switzar die ook nog vertelde dat iedereen hem graag mag omdat hij altijd wel even tijd heeft voor een kort praatje. ..Hij verricht zijn specifieke taak niet in afzondering en we hopen dat hij nog jaren gelukkig mag leven en werken”. Voor en na de toespraken namens het bestuur en de direktie had rektor Switzar al een grote hoeveelheid handdrukken en kadootjes in ontvangst mogen nemen. Met dat van de direkteur was hij minstens zo blij: Niet lang geleden was Switzar name lijk zijn vaste parkeerplaats bij het zieken huis kwijtgeraakt. De heer Van Adrichem gaf hem als kado de verzekering, dat er weer een vaste eigen „pastorale” parkeer plaats voor de rektor in de maak is. Vorig jaar vond in het Zweedse Malmö een groot internationaal arbeiderskorenfestival plaats waaraan onder andere het Sneker „Morgenrood" en het Volkschor „Horde” uit Dortmund deelnamen. Uit daar gelegde kontakten is een voorstel tot uitwisseling van genoemde koren ontstaan, waarvan de eerste dit weekend plaatsvond. Hoewel beide koren reeds heel lang bestaan - „Horde” is van 1889 en „Morgenrood4, van 1913 - was dit toch hun eerste buitenlandse uitwisseling. Toch legde'deze dirigent meer muzikale ekspressie in z 'n koor toen hij de pianokruk verliet waardoor hij meer en beter kon aangeven en daardoor o.a van „Eintracht und Liebe" van Flemming en „Am kul- henden Morgen, wenn alles nog ruht", van Robert Pracht twee juweeltjes maakte. Zaterdagmorgen arriveerden de Duitse gasten in Sneek waar ze in Restaurant Hanenburg door de diverse pleegouders werden opgevangen en daarna ruimschoots de gelegenheid kregen onze stad te bezich tigen en kennis te maken met hun gast- gevers. Dit laatste was wel het hoofddoel van dit treffen. De twee koren die in het verleden tot voornaamste doel hadden met ..strijdliede ren" de partij en vakbeweging te onder steunen. hebben in de laatste jaren hun liederen-repertoire wel zo gewijzigd en gevarieerd, dat het hier uitgevoerde pro gramma in een gewijde ruimte als een kerk niet misklonk. ..Horde", bestaande uit 35 dames- en 10 mannenkoorleden, verzorgde het eerste deel van dit konsert en begon met het bekende ..Ave Verum" van Mo zart. gevolgd door Beethoven’s „Die Him mel rühmen". Beide liederen werden zeer beschaafd gezongen met piano- ondersteuning van dirigent Einer Anna cher. „Zoals je in het zuiden van ons land na de kerk een dienst - meteen naar het café aan de overkant verkast, zo onwillekeurig ook zoiets in Sneek geïntroduceerd door na de eucharistieviering in de kapel meteen door te lopen naar het ziekenhuis-restaurant met de sherry en de bitterballen voor de receptie”. Voor zover dat nog nodig was brak de heer H. Tromp uit Vianen met die opmerking het ijs toen hij als vice-voorzitter van het bestuur het woord kreeg tijdens de ontvangst ter gelegenheid van het veertig-jarig priesterjubileum van rektor W. F. Switzar, de ziekenhuispastoor van het Sint A ntonius Ziekenhuis te Sneek. Zaterdagmiddag wist Gerard Kloosterman, men mag wel zeggen voor eigen publiek, de eerste plaats te „pakken” in de te Nijland gehouden autocross, terwijl broer Otto genoegen moest nemen met de vierde plaats. De eveneens uit Sneek afkomstige Douwe van der Wal raakte in de eerste manche al te water en mocht de rest van de middag het geweld vanaf de kant bewonderen. Om elf uur begonnen de eerste belang- prijzen te crossen. Een zeer ingewikkelde stellenden toe te stromen en tegen twaal- hinderkwestie deed de wedstrijdkommissie besluiten de twee eerst aankomenden bei den een eerste prijs toete kennen. Uitslag: le G. Kloosterman, Sneek; Ie J. de start. Bijker, Birdaard; 3e W.F. Visser, Morra; 'e en Otto Kloosterman, Sneek; 5e Dirk Smid. ven bleken er reeds 2500 betalende toe schouwers aanwezig te zijn om het op handen zijnde geweld van dichtbij te aan schouwen. Nog geen minuut na viel de geluidsinstallatie partieel uit bleef een gedeelte van het publiek van het St. Maarten; 6e W. Roozendaal, Bergan:; deskundige en „sappige” kommentaar van 7e C. van der Meer, Makkum; 8e G. verslaggever Klaas Hospes verstoken. De Bijlsma, St. Annaparochie. organisatie wil graag langs deze weg haar In het spektakulairste onderdeel, voor het ekskuses aan de toeschouwers en adver- publiek althans, de massastart ging L. de teerders op het terrein aanbieden. Vries uit Hallum met de eerste plaats naar Na een aantal spannende manches en twee huis terwijl broer G. de Vries eveneens uit spektakulaire halve finales brak het mo- Hallum de tegenstand van de tweede plaats ment van de waarheid aan voor de gebroe- afhield. AI met al een zowel voor publiek, ders Kloosterman die hun opponenten in organisatie en koereurs zeer geslaagd de vorige manches al hadden laten zien dat autocrossevenement, dat beslist voor her- zij zinnens w aren zich in Nijland in de haling vatbaar is. De heer Tromp had overigens volop de gegaan naar de allerduurste sigaren en gelegenheid om in zijn huldigings- naar Bijlsma voor een flesje van de aller- toespraakje wat geestigheden te lanceren beste wijn. „Om gestalte te geven aan een omdat de eerste voorzitter van het bestuur oude gewoonte, datje bij de pastoor altijd van het Sint Antonius Ziekenhuis, de heer de beste wijn, de beste sigaar en vaak de JPastoor, intussen burgemeester in een beste huishoudster aantreft”. Drentse gemeente is geworden en toevallig zaterdag zijn eerste „burgemeesters- bijeenkomst” moest bijwonen. (Dat wordt voor het bestuur van het ziekenhuis waar schijnlijk uitkijken naar een nieuwe voor zitter èn een vice-voorzitter). Er werd onder meer dit van gemaakt door zo: „Rektor Switzar lijkt Hans Tromp: „U zult het met mij moeten doen als vice-voorzitter omdat de echte voorzitter zich als Pastoor, kerkhiërar- (zélf miste hij kort geleden in Rome de chisch gesproken, de mindere voelt van boot...), is hij nog vol élan en vuur. Wij een echte rektor met veertig dienstjaren, waarderen hem zeer in het ziekenhuis”. Of wellicht leek het Pastoor verstandiger het toespreken van een in tijd gemeten zo Hoewel de rektor in het ziekenhuis vaak oor e wol geverfde rooms-katholiek over betrokken wordt bij de essentiële vragen te laten aan het enige in funktie zijnde - ------ rooms-katholieke „bestuurslid”. Na wat hij allemaal over Switzar in de krant had gelezen vroeg de heer Tromp zich af waarom hij elf jaar geleden eigen lijk in Sneek terecht was gekomen. „Dat afgezien van het feit, dat in de kerk dit soort dingen minder afhankelijk zijn van wat u leuk vindt dan van wat de bisschop en uw oversten leuk vinden”.

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1978 | | pagina 1