VOOR VAT: 82 PROCENT Sociaal werker verongelukt Beheerskommissie wijkcentrum „De Spil” werd geïnstalleerd van Direkteur Jellesma van Hubert neemt op de 19e oktober afscheid n Officieel Orgaan en I de gemeenten SNEEK, WYMBRITSERADEEL en IJLST r- 1 F Dit blad verschijnt bovendien donderdags huis-aan-huis in GAASTERLAND, SLOTEN, RAUWERDERHEM e.o. o I o Bossen riet in brand op spoorweg emplacement - en de Snelheidskontrole Gaas terland: 3 bekeuringen H«l %«l« NieuwUad is een gecomlineerJe uitgave van NIEUWE SNEEKER COURANT, SNEEKER COURANT, DRUFHOUTS NIEUWSBLAD en de snekerMkoerier ’ll 1>. i® Bs S' De voorzitter van de kommissie liet tijdens 4*^ (vervolg zie pagina 23) De algemene direkteur van Machinefabriek W. Hubert en Co bv., de heer A. Jellesma, wordt op 16 oktober 65 jaar en gaat dan met pensioen. In de heel vroege morgen van dinsdag is de 29-jarige Lieuwe Faber bij een ongeval tussen Bozum en zijn woomplaats Ooster- wierum om het leven gekomen. Lieuwe Faber was sinds 1 september 1978 als sociaal werker in dienst van de gemeente Sneek en was ingeschakeld bij „Mensen zonder werk”. DONDERDAG 14 SEPTEMBER 1978 133ste JAARGANG No. 73 x-.-.'xi „Eenheid” en „Overweg” waren deze week aan de beurt voor het leggen van buizen voor de nieuwe diepriolering in Sneek. Het was met dat één-gat-al-gat wel even behelpen voor het uit de tun nel komende lichte verkeer, want „omhooggestegen” stond men plotse ling voor een wegversperring. Aan de andere kant zal het ingraven van de buizen en de put ook zijn voordelen hebben. Immers de bestrating tussen tunnel en „stenen brugje" was de laat ste tijd een soort heuvellandschap (Foto Studio Ger Dijs). o 'In de overige tweeënveertig kommissies 'zijn de volgende mensen benoemd. Algemene zaken: zes raadsleden de heren W. T. de Boer, J. D. Brouwer, C. Meijer, H. Pheifer, H. Postma en J. R. Visser. Bejaardenzorg: drie raadsleden de heren M. B. Knüvers, G. J. van der Scheer en R. Tuinstra en twee niet raadsleden te weten de dames A. Visser-Reitsma en T. Visser- W outers. Financiën: vijf raadsleden: de heren W. T. de Boer, W. Faber, D. Dijkstra, H. Pheifer en E. Roosen. Gemeentebedrijven: drie raadsleden: de heren C. Meijer, M. van Oosten en T. Faber en twee niet raadsleden te weten de heren T. van der Horst-Jansen en W. Kloosterman. Onderwijs: drie raadsleden: de heren H. Koers, H. Pheifer en E. Roosen en twee niet raadsleden de heren R. de Boer en L. van der Valk. Maandagavond raakten op het spoorweg emplacement te Sneek een aantal bossen riet in de brand. De vijf grote bulten vormden een gretig voedsel voor de vlam men. Het riet was eigendom van de firma gebroeders Roosma te Franeker en Mak- kum. De schade beloopt enkele duizenden gulden. Een paar jongens in de leeftijd van tien en elf jaar waren bij de bossen riet aan het spelen. Ze hadden een hut gebouwd en speelden daarin met vuur. De namen van de kinderen zijn bij de politie bekend en de ouders zullen voor de schade aan sprakelijk worden gesteld. De kommissie zal evenals b en w een eigen orgaan van de gemeente worden. De i de kommissie „een boeiend arbeidsveld”. Tevens had hij het over „De Spil" als een plan met allure. „De grote en de instelling van het gebouw is uniek en het aantal participanten is zeer verscheiden”. Lichaam Zuid West-Friesland enig diskussiepunt bij SNEEK Het benoemen van vier leden en vier plaatsvervangende leden in het algemeen bestuur van het rechtspersoonlijk lichaam zuidwest Friesland was dinsdagavond tijdens de raad Sneek het enige agendapunt in de rij van benoemingen in onder andere kommissies, raden en besturen waarvoor ten tweede male gestemd moest worden en waarover nogal hevig gediskussieerd werd. De heer W. T. de Boer van progressief Sneek vond het niet fair dat de kleine partijen in deze post weer zo naar achteren werden gedrukt. „Waar hebben we het afgelopen jaar nu over gesproken, toch over meer politieke evenredigheid, dan moet dat ook worden toegepast”! Wanneer de kleinere partijen niet vertegen woordigd zijn is dat volgens De Boer in strijd met het beleid van zuidwest Friesland. De tweede stemming gaf het volgende resultaat: burgemeester B. van Haersma Buma met als plaatsvervanger wethouder H. A. Scholten (CDA), de CDA-er U. Knüvers kreeg als plaatsvervanger J. Ytsma, PvdA-er D. Dijkstra viei ook in de „prijzen”, zijn plaatsvervan ger werd J. Visser en De Boer mocht tenslotte met haast zich de CPN-er C. Meijer ook een plaats innemen. Tijdens een snelheidskontrole in de be bouwde kom van Sondel en Oudemirdum heeft de Rijkspolitie van Gaasterland drie automobilisten geverbaliseerd. Daar waar vijftig gereden mocht worden reden de snelsten zeventig. De auto werd bestuurd door Jan L. uit Kollum. een kollega van Faber, die ook pas kort - sinds l juni - bij de gemeente Sneek werkte bij een projekt voor werk lozen. De auto van het tweetal raakte door nog niet met zekerheid vastgestelde oor zaak van de weg en vloog de sloot in. Jan L. liep vrijwel geen letsel op. Zijn kollege werd zeer ernstig gewond. L. ging hulp halen en waarschuwde bewoners in de buurt van het ongeluk. Die belden de politie. Er verscheen een ambulancewagen uit Sneek. die de zwaargewonde naar het Sint Antonius Ziekenhuis bracht. Daar bleek Faber reeds te zijn overleden. Hij was niet gehuwd. SNEEKER NIEUWSBLAD Van de vierduizend mensen, die een half jaar geleden bij wijze van proef van de gemeente Sneek een „semi-mobiele vuilniskist” hebben gekregen, heeft zich blijkens een voorlopige uitslag van een enquete-82 procent uitgesproken vóór het invoeren van de ai veelbesproken kontainer. Zeventien procent van de onder vraagden bleek er op tegen en één procent liet weten dat men voor nóch tegen was. Hef feit, dat de grote meerdeiheid vóór definitief houden van de kist is wil niet zeggen, dat de gemeente in de hele stad tot invoering zal overgaan. Daarover beslist namelijk de gemeenteraad. De voorlopige uitslag van de enquete is zelfs nog niet besproken in het kollege van burgemeester en wethouders van Sneek. In het begin van dit jaar werden ruim vierduizend vuilniskisten, met een inhoud van 240 liter, uitgezet in een aantal wijken. Bij de verdeling werd bewust een systeem gevolgd, dat de uitslag van de geplande enquete zo negatief mogelijk zou beinvloeden. Veel (hoge) flats werden bij de proef betrokken. Voor het bezorgen en ophalen van de enquêteformulieren werden ruim zestig scholieren ingeschakeld. Die haalden de afgelopen weken ongeveer drieduizend van de vierduizend formulieren bij de „proefkonijnen" af. Vele adressen werden zelfs tweemaal bezocht, aleer men beslag op het ingevulde formulier kon leggen. Om allerlei redenen kwamen er duizend formulieren niét bij de gemeente terug. Soms omdat de mensen het niet de moeite waard vonden het biljet in te vullen, vaker nog trof men de bewoners ook voor de tweede keer niet thuis. Overigens is men allerminst ontevreden over het feit, dat er driekwart van de enquêteformulieren op het uitgangspunt terug zijn gekomen. De zeventien procent tegenstemmers hadden met name bezwaar tegen de omvang van de kist. De klachten kwamen meestal van bejaarden en bewoners van flats, die de kontainer moeilijk konden hanteren of er geen plaatsje voor konden vinden. De rubriek „opmerkingen” werd door tegenstanders druk benut om hun bezwaren en adviezen uiteen te zetten. Ook mensen, die wel voor invoering van de kist waren, schreven vaak een klacht of êen verzoek op het lijstje. Door de laatste groep werd veelal geïnformeerd of men niet een kleinere kist kon krijgen. Nu fabriceert de fabriek die de vuilniskisten van 240 liter heeft gemaakt, ook kisten van 120 liter. Mogelijk dat door het eventueel beschikbaar stellen van een kleinere kist bij bejaarden en alleenstaanden aan veel bezwaren van de zeventien procent tegenstemmers tegemoet kan worden gekomen. Moeilijke gevallen zullen er altijd overblijven. Een aantal ervan kan misscmen ook met de beste wil van de wereld, van „beide” kanten, niet opgelost worden. Het is zelfs mogelijk, dat de gemeenteraad van het algemeen invoeren van de vuilniskist (ondanks 82 procent vóór) zal afzien. Als men het aantal onmogelijk op te lossen problemen verschrikkelijk zwaar laat wegen. Nogmaals: de uitslag is zeer voorlopig omdat de massa „opmerkin gen nog gerubriceerd en op zijn mérites onderzocht moet worden. Waarschijnlijk zal het kollege van Sneek over één of twee maanden met een advies over deze kwestie bij de gemeenteraad komen. En die zal dan „ja" of „nee" moeten zeggen. De burgemeester noemde de kommissie Kleinere gemeenten zoals Sneek bezetten „wel iets bijzonders. Er zijn veel kommis- 1.2 a 1,3% van het totaal aantal kommis- De kommissie van Sneek bestaat uit de heren J. Jaspers (voorzitter), R. de Haan, H. de Groot, H. de Jager, H. de Rode en de dames W. Unema-Ehlhardt de vergadering een maquette op tafel komen, (wethouder) en J. de Booij-Brouwer, waarop het hele plan te bezichtigen was. Raadslid de heer H. Nauta werd dins- Foto Studio Ger Dijs maakte er een foto dagavond benoemd. van. In verband met zijn vertrek is er op 19 oktober in het hoofdkantoor van Hubert Sneek aan de Franekervaart een afscheids receptie van 16.00 tot 17.00 uur. Aan die gelegenheid om afscheid te nemen gaat nog een officiële bijeenkomst vooraf voor speciaal daartoe genodigden. De in Mantgum geboren heer Anne Jel lesma werkte van 1934 tot 1938 bij Hubert als tekenaar en „werkmeester”. Tijdens zijn studie aan de Hogere Technische School in Leeuwarden had hij bij dezelfde fabriek al een jaar praktijk opgedaan, stage gelopen. Van 1938 tot 1955 was de heer Jellesma in dienst bij wat nu heet Scholten- Honig in Koog aan de Zaan, waar hij opkiom tot algemeen bedrijfsleider. Na de tragische dood van de heer G. Nieveen kwam Jellesma naar Hubert in Sneek terug als direkteur. Over leven en werken van de heer Jellesma kunt u elders in deze krant meer lezen. Burgemeester B. van Haersma Buma heeft begin van deze week de kommissie geïnstalleerd die het multi-funktioneel centrum „De Spil” in Sneek-zuid zal gaan orgaan van beheren. De kommissie had reeds een achttal vergaderingen belegd, maar de installatie burgemeester noemde het werkterrein van kon nog niet officieel plaatsvinden omdat nog enkele formele zaken geregeld moesten d„ -- - - worden. De burgemeester noemde de kommissie Kleinere gemeenten sies, maar dit is iets nieuws, deze kommis- sies. sie heeft eigen bevoegdheden”. Het is zo bijzonder omdat het krachtens artikel 61 van de gemeentewet wordt ingevoerd en dit artikel nog nooit eerder in Sneek is toegepast. Artikel 61 werd in 1964 in de gemeentewet opgenomen. Alleen echter de grotere gemeenten gebruikten het artikel. WH -■

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1978 | | pagina 1