W aterpoortmars Bij overdracht van. SLOTER „KANONS o Burgemeester Van Zwieten kritiseert het subsidiebeleid ■Mg iw provincie t.a.v. restauratie! KANAALWISSELING ■MM» MUSICAL door leerlingen 1 b E en van Ml ■pi Officieel Orgaan H 'h Stijging werkloosheid ongebruikelijk voor de maand augustus Bit i Sudergoa ontevreden f jgjlL, 'f; IK I HmHsHI Wh ijlt........ li Of Staten a 4.» 4 Gedeputeerde steunen COC-Friesland L. <9x3, -x' I1 7 en de Bij ijsgang geen vaarverbod Houkesloot ,9 Hel Sneeker Nieuwsblad is een gecombineerde uitgave van .J Sü M» va sr I NIEUWE SNEEKER COURANT, SNEEKER COURANT, DRIJFHOUTS NIEUWSBLAD en de smker’Hkoerier f MB i 40 :L. g i! Duitsland 1 w ,--^N MAANDAG 18 SEPTEMBER 1978 133ste JAARGANG No. 74 wel het gevaar geweest, waar de kinderen aan bloot staan wanneer ze de rijksstraatweg moeten oversteken om bij de school te komen. Het onderwijzend personeel is altijd wel bereid om de klaar-over-jassen aan te trek ken en met bordjes het verkeer tot stilstand te brengen, maar dan toch vindt men dit oversteken niet zonder ge vaar. Een ander argument is dat de school te klein wordt; de eerste klas kreeg vorig jaar les in het dorpshuis, „geen ideale situatie”, zo vindt men over het algemeen. Dit jaar kunnen alle leerlingen wel in de school, omdat het aantal schoolgaanden is gedaald. De nieuwe school telt vijf lokalen en zal omstreeks maart in gebruik wor den genomen. In verband met het inwerking stellen van de versterkereenheden van de nieuwe parabool- antenne zal vanaf maandag 18 september een t.v.-kanaalwisseling plaatsvinden tussen Nederland 2 en Duitsland 3. Nederland 2 wordt kanaal 4 (was kanaal 11) en Duits land 2 wordt kanaal 11 (was kanaal 4). Dit houdt in dat de thans toegepaste volgorde op kanalenkiezer van Ned 1 - Ned 2 - Duits land 1, 2 en 3 zal veranderen in: Ned 1 - Duitsland 2 - Duitsland 1 - Ned. 2 - Duitsland 3. Dit houdt dus in dat alleen de volgorde r van de t.v.-stations veranderd, maar dat Sloten’s eerste burger vond de subsidiere geling van tien procent, terugkoppelend naar de situatie in zijn woonplaats, toch wel van doorslaggevend belang. Hij memoreerde in deze aan het in 1975 gestarte rehabilitatie- plan. waarbij hij konstateerde dat de belangrijkste panden langs de gracht geres taureerd zijn. „Wat nu resteert zijn over het algemeen kleine woningen achter de cen- trumbebouwing die door hun geringe oppervlakte en inhoud vaak ekstra denk werk vragen van architekten en aane- mers. Woningen die in verhouding duur zijn in hun restauratiekosten, maar veelal bewoond worden door mensen die het vaak niet al te breed hebben en waarvoor de provinciale subsidie nu net dit steuntje in de rug was om toch tot de restauratie te besluiten". B W De werkloosheid van mannen in Friesland is in de maand augustus gestegen met zestig en op een totaal gekomen van 4772. De geregistreerde werkloosheid is daardoor gekomen op 4,3 procent van de „afhankelij ke mannelijke beroepsbevolking”. Voor de tijd van het jaar is dat een relatief geringe stijging, echter wel ongebruikelijk, want vanaf augustus 1970 gaf deze maand een daling van de mannelijke werkloosheid te zien. De voortdurende stijging van de laatste maanden van de geregistreerde werkloos heid onder vrouwen in Friesland heeft zich ook in augustus weer voortgezet. Door een vermeerdering met 324 kwam het totale aantal boven de drieduizend, namelijk 3040 te liggen. Dat is 11,5 procent van de afhankelijke vrouwelijke beroepsbe volking. Vergeleken met vorig jaar augus tus is het aantal werkloze vrouwen ge stegen van 348. De totale geregistreerde vraag naar man nen daalde in augustus met honderd tot 1161. Van deze 1161 had 476. of 41 pro cent, betrekking op vraag naar personeel in de bouw en utiliteitssektor. Eind augustus 1977 bedroeg de geregistreerde vraag nog 1342 waarvan 546 (ruim veertig procent) naar bouw- en utiliteitspersoneel. De vraag naar vrouwen daalde eveneens in de ver slagperiode en wel met dertien tot een nivo van 133, vergeleken met augustus '77 een vermindering van 56. De Stichting Sudergoa zegt met grote verslagenheid kennis te hebben genomen van het voorstel van Gedeputeerde Staten om mensen en taken van het Provinciaal Opbouworgaan over te hevelen naar een Welzijnsinstituut, dat onder rechtstreekse verantwoordelijkheid van het Provinciaal Bestuur zal vallen. In een brief aan de statenkommissies voor maatschappelijk werk en volksgezondheid, kulturele zaken en onderwijs, en financiën en ekonomische zaken schrijft het bestuur van deze welzijnsstichting voor de Zuidwesthoek van Friesland aan de vele reeds genoemde argumenten geen nieuwe te willen toevoegen, maar te willen vol staan met de opmerking dat vooral de funkties onderzoek en inspraak t.b.v. res- pektievelijk gemeenten en bevolking slecht kunnen gedijen onder een rechtstreekse politieke verantwoordelijkheid van het Provinciaal Bestuur. Men zegt van mening te zijn dat onder andere de ervaringen met het streekplan Friesland hebben aangetoond, dat de Frie se bevolking en gemeenten behoefte heb ben aan onderzoek en inspraak, die niet primair hun opdracht en referentiepunt op het Provinciehuis vinden, maar volledig onafhankelijk staan t.o.v. de provinciale overheid/organisatie. In dit schrijven, waarvan afschriften gestuurd zijn naar alle statenleden, zegt men van oordeel te zijn dat hiermee een heilloze weg is ingeslagen en dat degenen die beweren dat hier een Leeuwarder centralisatie in de plaats treedt van Haagse centralisatie helaas geen onge lijk hebben. ii ij --Naar het oordeel van Sloten’s burgemeester H. A. van Zwieten - zaterdag uitgesproken -- tijdens de officiële overdracht van een tweetal antieke kanonnen aan het gemeentebe- stUUr van deze stad - is het te betreuren dat de provincie per 1 januari van het volgend jaar geen subsidie meer verstrekt in de restauratie van monumenten of beeldbepalende - panden, met uitzondering van grotere objekten. Een en ander is neergelegd in de Interim-nota Monumentenzorg, waarvoor de inspraak-procedure nog in gang gezet moet worden. Bovengenoemde maatregel valt daar min of meer buiten, omdat deze geen uitstel gedoogd. men zelf niets aan zijn toestel behoeft te veranderen. Wil men dit echter persé an ders hebben dan geven wij hierbij voor de handige doe-het-zelver de volgende infor matie; Ned. 1 kan 2/Ned. 2 kan. 4. Dit op band 1 (kanaal 2 tot en met 4). Duits land l=kan. 9/DuitsIand 2 kanaal II/Duitsland 3 kanaal 5. Dit op band 3 (kan. 5 tot en met 12). Deze kanaalindeling vindt men ook terug in het boekje Centrale Antenne Inrichting Westergo. welke men bij het enquetteren in de bus heeft verkre gen. Het in het rehabilitatieplan gestelde doel om in een periode van tien jaar zeventig panden te restaureren, is volgens de heer Van Zwieten. beslist haalbaar. Om binnen deze termijn inderdaad ook gereed te ko men. hoopte hij dat het snel uitbetalen van voorschotten (door de Rijksdienst voor Monumentenzorg), wordt voortgezet en dat. om rentelasten te voorkomen, na in diening van de eindafrekening zo vlug mogelijk de subsidiabele kosten worden vastgesteld. Teleurstellingen bij de eigenaren/opdrachtgevers om trent tijdstippen van uitbetaling van sub sidies dienen te worden voorkomen, want het is denkbeeldig dat adspirant- verbouwers andere kopschuw worden. Dat de konstruktie van het wapentuig van een gedegen kaliber is. werd in de latere middaguren bewezen. Een tiental heuse schoten, werden door de heren Van Slooten en Van Zwieten gelost, nadat eerstgenoemde in eerste instantie een soortement „blindgan ger" had geproduceerd. De assistentie van een aantal specialisten van het Regiment Menno van Coehoorn kwam trouwens goed van pas, want de antieke voorladers vereisten bepaald een zeer eigen aanpak. Toen het kleine ontstekingsprobleem echter was opge lost, was het gebulder niet van de lucht. Tot groot vermaak van het samengepakte „voet volk (Foto Studio Ger Dijs). Hij konkludeerde dat „er schot zit in de rehabilitatie, maar wij moeten er wel voor zorgen, dat wij het kruit droog houden”. Met die opmerking was hij meteen terecht gekomen bij het onderwerp van deze mid dag; de aanbieding van enig geschut door de Stichting Vrienden van Sloten. De heer Van Zwieten zei verheugd te zijn over het bezit van zo’n vriendenkring, maar vroeg zich af of zo langzamerhand niet de tijd aanbreekt voor een bundeling van krachten in dit opzicht. En wel zodanig, dat ieder zijn eigen identiteit blijft behouden, maar aan de andere kant in het kader van bijvoor beeld een federatieve samenwerking een beroep kan doen op professionele krachten. Nog noodzakelijker echter vond hij het bundelen van de vele landelijke verenigin gen, die zich net het behoud of herstel van ons kultureel erfgoed bezig houden. Een soort „National Trust", naar Engels voor beeld. Eerder had de heer Tj. de Jong, wethou der en plaatselijk „historicus", een uit voerig en deskundig beeld geschetst van de oorsprong en het huidige beeld van de onlangs gerestaureerde Nederlandse Hervormde Kerk aan de Heerewal. de plaats waar de symbolische overdracht plaatsvond. Die „overhandiging" werd gedaan door de vice-voorzitter van de Stichting, drs. H. G. van Slooten uit Leeuwarden, die in zijn toespraak een historisch overzicht gaf van de „veste Sloten". Hij maakte voorts gewag van het feit dat de Stichting Menno van Coehoorn het plan heeft de renovatie van de omwalling van Sloten verder door te voeren. De heer Van Slooten vertelde dat de vuurmonden van de „kanons" gevon den waren langs het kanaal van Voorne en dat de affuiten zijn gemaakt door leerlin gen van de Algemene Technische School te Sneek. Tot slot haalde hij de volgende strofe aan uit het gedicht ..Oars neat as Sleat!” van Folkert Verbeek. „Stek oan dy lont, it fjür deryn. Wy bin’ no üt de nyten. En foarop. mei it fondel heech.Marsjeert kapitain van Zwieten". Voor de oude A.T.S. in Sneek stonden ze zaterdagmiddag rond een uur ot twee zo goed als startklaar, deze deelnemers aan de Waterpoortmars die door de Sneker Wandel Unie werd georganiseerd. De mars ging over 5-10 - 15 en 25 kilometer. In totaal waren ér honderdvijfenzestig deelnemers, waarvan geen enkele uitviel. Omdat op nog enkele andere plaatsen in Ne derland tochten werden gehouden mocht men over de opkomst toch niet klagen. Met de kamera en pen en papier volgden we de Waterpoortmars- route waarvan elders in deze editie een overzicht. Gedeputeerde staten van Friesland hebben besloten om de afdeling Friesland van het C.O.C. een eenmalige subsidie te verlenen van 5.000.-. Dit geld is bestemd voor de aanschaf van kantoorbenodigdheden. Gedeputeerde staten hebben overwogen, dat het C.O.C. een vereniging is. die de belangen behartigt van een groep, die moeilijk wordt geaksepteerd in de samen leving. De heer Van Zwieten moest erkennen dat het een slimme manier was om het woord „interim” aan een nota te verbieden, maar betwijfelde of deze wijze van handelen ten aanzien van groepen in deze samenleving, die denken nog enige inspraak te hebben, wel zo elegant is. Een andere vraag is. zo zei hij. of de besluitvorming die in de Staten heeft plaatsgehad nu zo belangrijk was. dat zij in dit stadium niet genomen had moeten of mogen worden....”. e In het dorpshuis van Hommerts hebben de leerlingen van de zesde klas van de christelijke basisschool uit het dorp vrijdag, na de eerste steenlegging van de nieuwe school in plan de Nessen, een musical opgevoerd. De andere leerlingen en de ouders van de kinderen genoten er zichtbaar van: allen waren vol aandacht. De steenleg ging genoot anders ook grote belangstelling. Vrijwel het hele dorp was uitgelopen om te zien hoe Luciënne Ynte- ma en Peter Bijlsma, respektievelijk jongste en oudste leerling van de school, zonder veel moeite de steenleg ging verrichtten. Hun werk kreeg nog een ekstra bekro ning, want zolang de school er zal staan zullen de na men van deze twee leerlingen op de steen te lezen zijn. De voornaamste reden om de school te laten bouwen is SNEEKER NIEUWSBLAD s;ss, de gemeenten SNEEK, WYMBRITSERADEEL en IJLST RAUWERDERHEM e.o. Voor de Houkesloot zal ’s winters bij ijsgang geen vaarverbod meer gelden. Op verzoek van de gemeente Sneek heeft Gedeputeerde Staten de Houkesloot hier van vrijgesteld om de aan dit grootscheeps vaarwater gevestigde bedrijven ook tijdens ijsgang over het water bereikbaar te hou den.

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1978 | | pagina 1