Reakties op BASIS-REKREATIEPLAN over SIKKE HAAN verlaat Scharnegoutum Dr. Kerbert raakt na dertig jaar „medicijnman” kwijt! Zuidwest Friesland weet nu wat insprekers NIET willen Wi Raad Gaasterland is teleurgesteld het welzijnsbeleid van CRM was nog niet zo overtuigd van het belang van een Open School (een eksperimentele onderwijsvorm). Hem was ter ore gekomen dat het in andere plaatsen niet direkt een sukses was geworden. Hij vond het wel een droeve zaak dat CRM de kraan dicht draaide. Grotere steden beschikken over allerlei centra, maar de kleinere gemeente moeten het weer zonder doen. „Op die manier blijf je altijd achteraan lopen”, meende een verongelijkte De Boer. De FNP'er S. Haarsma tenslotte leek het niet onverstandig de nu ontstane financiële perikelen met andere gemeenten te delen, althans met deze kontakt op te nemen, en „Den Haag” vervolgens van hun misnoegen in kennis te stellen. ut Officieel Orgaan en van de gemeenten SNEEK. WYMBRITSERADEEL en IJLST Informatieblad Wymbritseradeel (voorlichtingsorgaan van de gemeente Wymbritseradeel). de mode. Nog even en inspraak wordt zelfs wettelijk voorgeschreven. hun leeftijd nog van stek veranderen. Dit blad verschijnt bovendien donderdags huis-aan-huis in GAASTERLAND, SLOTEN, RAUWERDERHEM e.o. II en de - Inspraak is in! Dat is al een tijdje zo en zal nog wel even duren. Vroeg of laat wordt iedere bestuurder of deskundige gekonfronteerd met het feit, dat de periode voorbij is, dat men binnenskamers een plan kon maken en dat daarna zonder al te veel diskussie in de gemeenteraad kon laten vaststellen. Steeds meer bewoners willen betrokken zijn bij de plannen, die voor hun woon- en leefmilieu worden gemaakt. Steeds meer bestuurders zien gelukkig in dat in spraak ook een zinvolle zaak kan zijn en niet alleen een voorbijgaan- Na dertig jaar zal Sikke Haan uit Scharnegoutum voor het laatst op zijn fiets in het dorp medicijnen rondbrengen. Dokter C. Kerbert, die in Scharnegoutum patiënten heeft, bekende Sikke reeds dat hij aan hem een betrouwbare hulp zal missen. De arts kon altijd van hem op aan, wist dat de medicijnen bij Sikke in vertrouwde handen waren. Nu echter heeft de bezorger met zijn echtgenote Anna Haan-Oosterhoff besloten om over enige tijd definitief naar een flat in Leeuwarden te verhuizen. Voor Scharne goutum is het een groot verlies, want Sikke en Anna zijn in het dorp erg geliefd en de mensen vragen zich dan ook af waarom het echtpaar na zo’n lange tijd van in een plaats te hebben gewoond op Kruiwagen en flets gestolen Hel Sn«l« Nieuw,blad is een gecombineerde uitgave van NIEUWE SNEEKER COURANT, SNEEKER COURANT, DRUFHOUTS NIEUWSBLAD en de SNEKERWKOEPER - «iv pi- Igg m ■i 'i M. DE BOER (Foto Studio Ger Dijs) toch nog wel vrij vitaal lijkende Sikke. instituut Vinea Domini in Witmarsum en de Stichting Opbouworgaan Friesland. „De voornaamste reden dat we vertrekken is echt niet omdat het dorp ons niet bevalt DONDERDAG 21 SEPTEMBER 1978 133ste JAARGANG No. 75 Dat waren woorden van de heer J. Oos- inspraak noemt, gezien als een inbreuk op de terveld, uit Engwierum, die een funktie I stellen dat zo’n iemand toch ook wel wil w... -weten met wie ze te maken hebben en dat of omdat'ik ziek'ben van het medicijnen is hun goed recht want tenslotte zijn medi- rondbrengen, maar meer omdat we ons cijnen ook niet iets waar je mee te koop hier wat betreft het uitgaansleven opge- loopt. Het is een zeer persoonlijke aange- Sikke geeft toe dat hij misschien wel eens wat langer van huis is dan misschien nood zakelijk is. „maar ik hou er nu van om mensen die wel een maken ook vriendelijk te woord te staan. Het komt ook nogal eens voor j enkele keren achter elkaar naar dezelfde personen moet, en dan kan ik me voor- SEKUUR Sikke loopt naar de zevenenzestig jaren gedacht heb maar zegt het rondbrengen van de me- het dicijnen altijd een leuke bezigheid te heb ben gevonden. „Zelfs de laatste jaren was het eigenlijk meer liefhebberij, maar wel erg sekuur, want wee je gebeente wanneer er iemand verkeerde medicijnen krijgt, dan is het niet best! kon en ik het van hem overnam. Op een gegeven moment zat ik met een doos staaltabletten waarop een naam stond die betrekking had op twee dames in het dorp. De ene was de tante en de andere het nichtje van deze. Maar ik dacht bij mezelf wat moet zo’n jonge vitale vrouw met van die tabletten dus bracht ik ze bij de oudere dame, maar had ik dat even mooi mis, ik kreeg een woedende tante aan de deur die zich afvroeg hoe ik dat in godsnaam had kunnen doen! Gelukkig betrof het hier geen medicijnen waarvan je wel iets over (vervolg zie pagina 13) Eerder was de raad akkoord gegaan met het voorstel van burgemeester en wet houders een subsidieregeling te treffen voor een viertal lokaliteiten (te Harich. Wyckel, Sondel en Nijemirdum) om het verenigingsleven in de kleine kernen te bevorderen. De vergoeding per aktivi- teit is gesteld op 12,50. Het totale streefbedrag ligt op vijfduizend gulden per jaar. Voorts werd het benodigde krediet van een tweede officecomputer, in het kader van de automatisering van de financiële administratie van de ge meente, beschikbaar gesteld. De heer De Boer wist te bewijzen dat het alle maal niet nodig was en kreeg als „roe pende in de woestijn” de aantekening tegen te hebben gestemd. In dit nummer is als bijlage opgenomen vast: „Op zich is dat een ontwikkeling waar we niet onverdeeld gelukkig mee hoeven te zijn. Zeker niet als wettelijke regeling van de inspraak gezien wordt als wisselgeld voor een verworven - beroep op de Kroon. Inspraak is wel „in”, maar veel wat onder deze vlag aangeprezen wordt dekt de lading niet. Wat de één inspraak noemt, heet de ander manipulatie of een zoethoudertje voor lastige mensen of groepen. Omgekeerd wordt wat de ander De heer Hendriks (CDA) was met het kollege en de gemeentelijke werkgroep (die kortgeleden een lijvig rapport deed verschijnen) van mening dat het uitermate teleurstellend is te moeten ernpmen dat er onvoldoende financiële middelen aan wezig zijn om de gemaakte plannen han den en voeten te kunnen geven”. Er zijn verwachtingen gewekt, die niet ingelost kunnen worden”, oordeelde hij. Toch wen ste hij het bijltje er niet bij neer te gooien, „daarvoor zitten er teveel waardevolle ele menten in. Met name denken wij aan het in ruime mate betrekken van de plaat selijke bevolking door hen inspraak te geven bij de vaststelling van de plannen voor een te voeren welzijnsbeleid”. Om die reden ook gaf de CDA-fraktie het kollege in overweging een raadsadvies- kommissie voor welzijnszaken in het leven te roepen. Verder pleitte de heer Hendriks ervoor de werkgroep vormings- en ont wikkelingswerk te laten voortbestaan, zo mogelijk uitgebreid met enkele nieuwe leden. Het was hem voorts opgevallen dat het rapport Gaasterland/Sloten zich in gunstige zin kan meten met een aantal rapporten van andere gemeenten. Met name de respons op de gehouden be hoeftepeiling aan vormings- en ont wikkelingswerk is in Gaasterland erg hoog geweest. Tenslotte hoopte hij dat aan de Open Schoolgedachte de nodige prioriteit gegeven zou kunnen worden. De heer M. de Boer (Gemeente Belangen) om zeven uur naar toe en wanneer we eens een kulturele avond in Sneek willen bezoe ken zien we geen kans meer om terug te komen, ja of dit moet lopende gebeuren en alhoewel we heel wat gewend zijn kunnen we dit toch niet meer opbrengen”, zegt de jasje steekt vertelt hij dat hij i i TL- rlat zi ca n f» De gemeente politie van Sneek heeft de 30-jarige koopman S.J. uit Sneek inge sloten omdat hij waarschijnlijk een krui wagen van het straatmakersbedrijf Rien- stra uit Hommerts heeft weggepikt aan de Alexanderstraat, waar mensen van Rien- stra bezig waren met bestratingswerkzaam- heden. Wegens diefstal van een fiets is verder tegen de 24-jarige Z.J. uit Sneek proces verbaal opgemaakt. J. heeft bekend en de fiets gaat naar de eigenaar terug. Het afgelopen weekend kreeg de CMTS aan het Perk weer bezoek van ongenode gasten. De muntenautomaat in de school werd vernield en er werd naar schatting negentig gulden uitgehaald. eenmaal praatje willen Sikke heeft in zijn loopbaan nog nooit verkeerd bezorgd, zijn echtgenote daar- dat je entegen bekend eerlijk dat het bij haar eens een keer mis liep. „Dat was een van de weinige keren dat mijn man er niet uit De gemeente IJlst heeft vorige week de werkzaamheden rond de realisatie van een zogeheten „zwaar verkeerroute” van start laten gaan. Het eerste bewijs daarvan is te vinden in de Jurjen Hoomansstraat, waar de Grondmij I Drachten tot een diepte van bijna een meter zand heeft weggegraven. De be doeling daarvan is de ondergrond zo te tfcj' verzwaren - met een stevig soort zand en Hoogovenslakken - dat het vracht- verkeer van en naar de houthandels C - geen schade meer aan het wegdek kan |||i| veroorzaken. Totnutoe gebeurde dat trouwens niet alleen aan deze straat en de Stadslaan - het tweede deel van de route -, maar ook aan alle andere stra ten die naar genoemde bedrijven voe ren. De gemeente wilde van die situatie af en verplicht de vrachtwagen chauffeurs straks alleen van deze (ver brede) route gebruik te maken. „Het ziet er naar uit, dat gemeenten mooie plannen kunnen maken, maar als er bij CRM hiervoor om geld wordt gevraagd, houdt men de boot af. Voor deze taktiek hebben wij weinig waardering, omdat blijkt dat CRM wel een gedecentraliseerd welzijnsbeleid voorstaat, maar in feite een stevige vinger in de p ip wil houden als het op financiële goedkeuring aankomt”. Dit zei de heer J. Hendriks maandagavond in de raad van Gaasterland naar aanleiding van het opstellen van een edukatief plan en programma waarin voorzieningen voor vormingsontwikkeiing en scholing voor volwassenen worden ondergebracht. Voordat de verzamelde reakties werden 1 aan de voorzitter van Zuid west Friesfand, mr. B. van Haersma Buma, wees de vertegenwoordiger van de in- spraak-werkgroep er nog op, dat het samenwerkingsorgaan zelf had besloten, dat bij de voorbereiding van het basis- Rekreatieplan inspraak zou moeten plaats vinden. Oosterveld wees er daarbij op, dat i van de rekreatie, ook in Zuidwest Friesland, zó snel is gegaan, dat ongewen ste ontwikkelingen dreigen of al bezig zijn te ontstaan. De mogelijkheden van één SNEEKER NIEUWSBLAD Het echtpaar is erg blij dat ze een flat hebben kunnen krijgen. „Nu hoef ik me tenminste ook niet meer in te spannen voor een tuin, want dat was me altijd dege een werk!” „Je hebt er gewoon geen tijd meer voor”. Mevrouw de Haan weet wel een reden te noemen waarom haar Sikke geen tijd heeft om te tuinieren. „Hij is altijd zo lang onderweg met de medicijnen dat ik wel eens g dat hij meer van de mensen van dorp houdt dan van mij”, zegt ze wat gekscherend. cijnen ook niet iets waar je mee te koop loopt. Het is een zeer persoonlijke aange sloten voelen. De laatste bussen rijden hier legenheid. Het gebeurt natuurlijk ook nogal eens dat er medicijnen bij zijn waar andere mensen hélemaal niets mee te maken hebben maar deze breng ik dan ook altijd heel taktisch over”. Terwijl Sikke zijn hand achter zijn j ze diér altijd verstopt. „Ik weet dat degenen voor wie deze medicijnen bestemd zijn het erg waar deren dat het op deze manier gebeurt. Die hele medicijnenbeweging is ook zuiver een vertrouwenskwestie tussen de arts, mij en :ne voor wie ze bestemd zijn. Zelfs mijn vrouw is er niet mee op de hoogte wie wat krijgt”. De heer Oosterveld knoopte aan het ver- gemeente zijn dan vaak ontoereikend om schijnsel-inspraak echter wel onmiddellijk de ontwikkeling in goede banen te leiden. De zeventien gemeenten van het samenwerkingsverband traden daarom ge zamenlijk op en vroegen Sudergoa, Vinea Domini, De Oorsprong en het Opbouwor- stuk rechtszekerheid als het gaan om de inspraak te organiseren. „Als we het geheel nu achteraf bezien”, aldus de heer Oosterveld, „dan moeten we konstateren, dat er nogal wat gebreken aan hebben gezeten. We zijn voor onszelf dan (vervolg zie pagina 13) -j 1parlementarie demokratie. Inspraak staat bekleedt bij de° Stichting Opbouworgaan ook nog maar aan het begin. De opvattingen Friesland. Hij overhandigde dinsdag- over wat zinvolle inspraak is lopen nog sterk middag in het stadhuis van Sneek de uiteen”. „Inspraakreakties van de bevolking op het rapport alternatieve ontwikkelingsmodel van het basis-Rekreatieplan Zuidwest overhandigd Friesland” aan het dagelijks bestuur van het Samenwerkingsorgaan Zuidwest Fries land. De heer Oosterveld deed dat namens de „Inspraak-Werk groep” van de stichtin gen en centra, die in het projekt samenwer ken: de Welzijnsstichting Sudergoa te Sneek, het Vormingscentrum De Oor sprong in Sint Nicolaasga, het Vormingsin- de groei ontwikkelingen dreigen of al bezig zijn gemeente zijn dan vaak ontoereikend om X» 4 T

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1978 | | pagina 1