BOGERMAN COLLEGE JAAR 10 BESTAAT Rekreatieplan Zuidwest Friesland snekerWkoerier Vanmorgen: drie doden bij Joure de gemeenten SNEEK, WYMBRITSERADEEL Officieel Orgaan en van I NIEUWE SNEEKER COURANT, SNEEKER COURANT, DRIJFHOUTS NIEUWSBLAD Hel Sneeker Nieuwsblad is 900 aasvisjes gestolen Dit blad verschijnt bovendien donderdags huis-aan-huis in III CT GAASTERLAND, SLOTEN, IJ Ld I RAUWERDERHEM e.o. en de Der maat gjin taname of ütwreiding mear komme fan kampear- of simmerhüskekompleksen en jachthavens yn Südwest Fryslan. - Alline geriiffoar eigen bevolking. - Alternatyf 1: nee. - Alternatyf 2: nee. - Alternatyf 3: nee. Dit antwoord heeft verhoudingsgewijs een zwaar stempel gedrukt op hel eindoordeel dat doorklinkt in de inspraakreakties op het rapport alternatieve ontwikkelingsmodellen van hel basis- Rekrealieplan Zuidwest Friesland. Het „grappige” is echter, dat deze noga! negatieve visie op de „suggesties voor diskussiepun- len" niet één keer aan hel brein van een inspreker is ontsproten, maar zeker we! dèrtig maal. Meestal is eksakt dezelfde Friese be- woordigingen, soms vertaald in hel Nederlands. Voorts werd het stramien van „Der moal gjin in een aantal gevallen gretig ge bruikt als handvat om een „eigen” inspraakepiste! uit op te bou wen, een „persoonlijke” invalshoek, die echter precies op hetzelf de neer kwam! van een M.... rfS-'5ï w j 1 ia 4( SNEEKER NIEUWSBLAD Insprekers maken gretig Klaas Bijleveld kinderen zo snel mogelijk laat halen. Ze is naar de vreemdelingendienst, de voogdij raad en de ambassade gegaan en heeft ook om bijstand gevraagd, maar tot nu toe zonder resultaat”. enige „bedenkingen” had tegen het op deze manier werken met percentages. MAANDAG 25 SEPTEMBER 1978 133ste JAARGANG No. 76 Dat ze èn geen geld èn geen baan kan krijgen zit hem volgens mej. Hof wijks ook in het feit dat ze geen man heeft. „Ik ben een creoolse en in Suri name is het in deze groep heel gewoon dat de moeder de kinderen opvoed. Alhoewel dit hier ook niet zo vreemd meer is schijnt men er in mijn geval toch moeite mee te hebben”. LEUK EN AARDIG Allemaal leuk en aardig, maar de in- spraakwerkgroep van de voor de inspraak ingeschakelde vierling; de Welzijns- Vast staat overigens wel, dat men in Zuid west Friesland niet overal staat te trappe len van ongeduld om de rekreatie- mogelijkhedeh (met name voor de mensen van buiten Friesland) drastisch op te voe ren. Integendeel. Maar inzake Alternatief 1, dat duidelijk sprak van Afremmen, plachten zich 68 van de 92 reakties uit te De in Sneek woonachtige Surinaamse mej. L. M. Hofwijks heeft er met de dag meer verdriet van dat ze nog geen kans heeft gezien om haar drie pleegkinderen, die in Paramaribo verblijven, naar Nederland te halen. Mevrouw H. F. Halfhide, de moeder van de kinderen, is eks-lepra-patiënte, maar ernstig verminkt. De vrouw heeft in totaal tien kinderen, waarvan de zesde, Astrid, nu achttien jaar oud, en Roy en Earley, res- pektievelijk twaalf en tien en de jongsten van het gezin, aan mej. Hofwijks werden toegewezen toen ze nauwelijks zes dagen oud waren. Het probleem van deze voogdes is dat ze geen werk heeft en als gevolg hiervan geen geld heeft kunnen sparen om tickets te kopen waarmee de kinderen kunnen overkomen. Voor de tickets moet vierduizend gulden op tafel komen. „Ik leef van de sociale dienst terwijl ik toch dolgraag wil werken, alleen niet als tapper. Ik heb al tientallen sollicitatiebrieven geschreven, maar het haalt allemaal niets uit. Maar ik ga stug door, want ik moet werk hebben om een lening te kunnen afsluiten, of me dat lukt is echter een andere vraag”/ Mej. Hofwijks kwam zelf driejaar geleden MAGER Op foto’s uit de tijd dat mej. Hofwijks het De heer J. letten uit Sneek ontdekte zon dagmiddag dat hij in een klap negen honderd aasvisjes kwijt was. Jetten woont op een woonark aan de IJlsterkade waar hij de visjes in afzonderlijke bakken met water uit de vaart in leven houdt; hij verkoopt de visjes aan hengelsporters. Uit een berghok bij de ark werden zeven honderd visjes ontvreemd en uit de roei boot zijn tweehonderd visjes „gevlogen”. De „visser” opereerde waarschijnlijk in de nacht van zaterdag op zondag. „Hartelijk bedankt Geert, voor je club- trouw en je inzet”, zegt Black Boys- voorzitter Catrinus Kamstra tegen Geert de Haan, die gisteren voor de 250ste keer het doel van de zwart- herpden stond te verdedigen in de wedstrijd tegen Sparta ’59 uit Deinum, dat met een 4-2 nederlaag naar huis werd gezonden. Terwijl Kamstra „steunpilaar” De Haan de rechter hand drukt houdt hij in zijn linker nog het bronzen voetballertje, dat de jubi laris ter herinnering werd aangebo den. De Black Boys doelman is nu 35 jaar en is nog niet van plan zijn voet balschoenen aan de wilgen te han gen. (Foto Studio GerDijs). naar Nederland omdat ze verder wilde Op foto’s uit de tijd dat mej. Hofwijks het studeren. „Er zijn hier nu eenmaal meer drietal verzorgde en dat nu de moeder dit nog zo goed mogelijk probeert, is duidelijk te zien dat de kinderen mager zijn gewor den. „Dit is voor mij een teken dat ze zo snel mogelijk moeten overkomen. Ze heb ben me nodig en de moeder is zich daar ook inu aa ounaana over handiging van het rapport-inspraak aan Bijleid vast, dat het dagelijks bestuur van Zuidwest Fries land. Moeilijk zèl het wel blijven, maar een uiteenrafelen van de „percentages” kan de zaak misschien minder moeilijk maken...? De moeder van dus eigenlijk zes kinde ren woont in een flat in de Johan Willem Frisostraat. Het ppartement is nu al ingericht naar zes kinderen. „We hebben vier slaapkamers dus genoeg ruim te”, zegt mej. Hofwijks. „De bedden staan er ook al en de afgelopen jaren heb ik mijn drie pleegkinderen vanuit Nederland ook (vervolg zie pagina 5) Zelfs heeft mej. Hofwijks in Nederland allerlei instanties afgeschreven, ook zij kreeg echter nul op het request. „Steeds weer komen ze met de zin aandragen dat het geen noodzakelijke kosten voor mijn bestaan zijn en dan zitje mét het probleem dat je van het geld van de sociale dienst geen lening kan afsluiten. Hier hou ik dan niet veel van over, want zelf heb ik hier ook drie kinderen”. De (her)opstellers van het plan krijgen het erg moeilijk omdat de insprekers duidelijk hebben gesteld wat er niet moet gebeuren en niet zo duidelijk wat dan wel”. - een funktionele Milieuraad van een ge meente. De vraag rijst of de uitslag daar door niet wat scheef is getrokken, of de bevordering voor verbiijfs- en dagrekrean- cijfertjes niet een vertekend beeld geven en ten) oogstte 82 tegenstemmers.... j -■■■>- -Niet afremmen, niet bevorderen, niet veel of weinig a'fremmen of veel of weinig of helemaal niet bevorderen. Er zal dus wei nig of niets kunnen of mogen gebeuren, ’alleen wat „geriif foar eigen befolking”? Zeer binnenkort schijnt men al bezig te gaan met het verwerken van de inspraak- reakties in een konsept-Rekreatieplan voor Zuidwest Friesland. Dat gebeurt door een door het Samenwerkingsorgaan Zuid west Friesland ingestelde Stuurgroep, die bij dat heidense karwei samenwerkt met de BEDENKINGEN De voorzitter van het samenwerkingsorgaan Zuidwest Friesland, mr. B. van Haersma vierling: de Welzijns- Buma, liet na de overhandiging van de stichting Sudergoa te Sneek, het Vormings- inspraak-reakties al weten, dat hij toch wel centrum De Oorsprong te Sint Nicolaasga, -»--->- -- J— - de Stichting Opbouworgaan Friesland en het Vormingscentrum Vinea Domini te Witmarsum, - die werkgroep verwerkte al die inspraakreakties tot percentages en daarbij telde elke stem voor één - one man, one vote. VOOGDES krijgt geen bijstand voor reis Surinaamse kinderen Bogerman College, een scholengemeen schap voor Mavo-Havo-VWO. Ter gelegen heid van het tien-jarig bestaan van deze scholengemeenschap zal een groot deel van het schoolprogramma deze week wat an- lingen hun produkten. en prestaties vrij- ders dan op de gebruikelijke manier verlo- dagmiddag in de veemakrthal. Er worden pen. kleine akties gehouden, zoalseenspeelgoed- Als opening is vanavond om acht uur in de aktie voor’nziekenhuisinHadera(Israël),er - - - - -J ”1 van een land, er wordt gevolksdanst enz. Tevens zal deze middag een zeskamp worden gehou- de den. Het programma duurt van ongeveer één tot vijf uur. mogelijkheden om je verder te ontwikke len. Om de kinderen heb ik het lang uitgesteld, maar toen dacht ik eraan hoe belangrijk het was dat ik genoeg geld binnen kon brengen om de kinderen goed te kunnen opvoeden, op dat moment woog van bewust. Ze smeekt er zelfs om dat ik de dat erg zwaar voor me en ik ben ver trokken, ik had me toen echter direkt voorgenomen om de kinderen zo snel mogelijk te laten nakomen. Astrid zou aanvankelijk met mij meegegaan zijn, maar ze werd kort voor de reis ernstig ziek. De ticket heb ik toen aan een tante gege ven”. In Nederland pakte mej. Hofwijks di rekt de kursus sportmassage aan en daarvoor behaalde ze enige tijd geleden in Leeuwarden haar diploma. „Ik zou nu dolgraag iets in de verpleging willen gaan doen en dat hoeft niet in Friesland te zijn. Ik kan me heel goed voorstellen, dat er mensen zijn die vooroordelen hebben, maar ze junnen het toch met me proberen. Ik ben nooit vies geweest van werken en kan me goed voorstellen dat er mensen zijn die vooroordelen hebben, maar ze kunnen het toch met me proberen. Ik ben nooit vies geweest van werken en kan me ook goed aan passen. Ik heb nooit moeilijkheden ge had met de mensen hier en voel ze zelfs op en top Nederlandse”. Omdat, mej. Hofwijks zich hier zo thuis- voelt vindt ze de uitspraken van sommige mensen dat wanneer ze zoveel van de kinderen houdt ze naar Suriname terug moet gaan niet terecht. „Juist omdat ik zo van deze kinderen hou wil ik ze een toekomst bieden en in Suriname hebben ze die niet. Ik ben dol op ze, hoe zou ik anders vijftien jaar van mijn leven zonder vergoeding aan dit gezin hebben kunnen wijden. Ik beschouw ze als mijn eigen kinderen en vind het dan ook verschrikkelijk dat ze in Paramaribo niet de verzorging krijgen die ze nodig hebben. Het meisje bijvoorbeeld wordt van de ene naar de andere familie geslingerd en de jongens kunnen al ner gens anders meer dan bij hun moeder terecht. En dan moet je weten dat de doktoren haar verboden hebben om de kinderen zelf te verzorgen. Toevallig kwam ik aan de weet, dat ze een ketel met heet water over een van de jongens heeft laten vallen. Het was een vreselijk ongeluk, vooral ook omdat de moeder niet zo snel eerste hulp kon verlenen. Het gevolg was dat hij voor tachtig procent verbrand was”. In 1972 werd in Paramaribo deze foto gemaakt. Mej. Hofwijks had Roy, Earley en Astrid (van links naar rechts op de foto) toen onder haar hoede. Het jongetje rechts is een zoontje van de zuster van mej. Hofwijks en is reeds in Nederland, het meisje daarnaast en de baby zijn kinderen van mej. Hofwijks zelf. gebruik van een ’konsept’ Op 1 augustus 1968 ontstond door samen- De overige dagen zullen worden gevuld voeging van het christelijk lyceum te Sneek met kulturele aktiviteiten (kijken naar to en de twee Ulo-scholen, uitgaande van de neel, film, kabaret en luisteren naar mu- vereniging voor Chr. onderwijs te Sneek het ziek) met spel en sport en met kreatief bezig zijn in groepen rondom het thema; „Op zoek naar mensen”. Daarbij worden ook aktiviteiten buiten de school gehou den. Als afsluiting demonstreren de leer lingen hun produkten. en de werkelijke inzichten en gevoelens in zake rekreatie bij de bevolking in zuidwest Friesland wel helemaal objektief en juist zijn afgespiegeld en weergegeven. „Bij de inspraak is wel het één en ander fout gegaan” zo werd vorige week door mr. Klaas Biileveld van Sudergoa gezegd, toen 1 -i-*-’-- o-I, officieel werden aangeboden aan het dage lijks bestuur van het Samenwerkings orgaan Zuidwest Friesland, waarvan deel uitmaken de gemeenten Bolsward, Doniawerstal. Gaasterland, Haskerland. Grontmij. Hemelum Oldeferd, Hennaarderadeel. Hindeloopen, Lemsterland. Sloten, Sneek. Stavoren, Wonseradeel, Workum, IJls en Wymbritseradeei. Bij het basis- Rekreatieplan werden verder nog de ge meenten Rauwerderhem en Utingeradeel betrokken. Aan de erkenning, dat de inspraak nog niet Zo werd het ongeveer gezegd bij de had gelopen zoals men zich dat ideaal had voorgesteld, knoopte mr. bij de tweede inspraakronde - wanneer het bijgewerkte rapport tot konsept zal zijn geworden - lering uit die „fouten” zal worden getrokken. Twee tot vanmorgen elf uur nog niet gein- schrikkelijk ongeluk, vijfhonderd meter ten dentificeerde bestuurders van personenau- zuiden van de rotonde bij Joure. to’s en de opperwachtmeester Frans H. Om ongeveer half zes botste een vrachtau- Larooi zijn om half zes en om kwart voor to op die plek onder Joure tegen een-Fiat zeven om het leven gekomen bij een ver- en een Ford, die stilstonden öf erg lang zaam hebben gereden. De zeer zwaar be schadigde personenauto’s vlogen in de brand. De nog onbekende bestuurders kwamen door de botsing of de vlammen om het leven. Wie het zijn heeft men nog niet kunnen vaststellen. Wel konstateerde men, dat er in elke auto niet meer dan één persoon zat. Vanwege de autowrakken op de weg moest het verkeer worden omgeleid naar de afslag Woudfenne. Daartoe wer den twee surveillancewagens van de rijks politie met zwaailichten geposteerd op vijftig meter van elkaar. Met kegels werd aangegeven hoe men moest rijden en bij elke auto stond een rijkspolitieman met een rode lamp. Een uit de richting Sneek komende personenauto realiseerde zich pas nd het passeren van de eerste agent, dat er iets aan de hand was en wilde afremmen. Daarbij schijnt de auto geslipt te zijn. Hoe dan ook, opperwachtmeester Larooi werd door de auto geschept en overleed kort daarna aan zijn verwondin gen. De heer Larooi was vijftig jaar en woonde in Lemmer. Die van - bijvoorbeeld - mevrouw Froukje Schuurmans-Koudenberg in Terzool was evenveel waard als de stem van een „groter lichaam" als bijvoorbeeld - weer een greep spreken met een nee. Alternatief 2, broert- J je of zusje van 1. kreeg 65 van de 92 „stemmen" tegen. Alternatief 3 (verdere bevordering voor verbiijfs- en Een plaat voor het hoofd is dringend noodzakelijk om niét te zien, dat hier sprake is geweest van een konsept-reaktie en daardoor weer van een zekere beïnvloe ding van personen, van groepen en op het geheel. Aangenomen mag zelfs worden, dat een aantal gemakzuchtige insprekers de verzaJmelde in aak reakties in Sneek die „reaktie na veel, vaker weinig of - misschien helemaal geen studie van het eigenlijke basisplan, aan de in- spraakverzamelaars heeft toegezonden. De Friese, Nederlandse en „verschreven” inzendingen komen van partikulieren uit Hemelum, Peize, Irnsum (twee), Terzool (twee), Witmarsum, Grouw, Stiens (twee) en Franeker. Uit Heeg kwamen er drie van dit soort. Eén ervan, ingezonden door zekere heer Smit, werd zelfs tweemaal in hetzelfde rapport inspraak-reakties afge drukt. „Der moat gjin”-reakties kwamen ook van onder meer organisaties als „Plaat selijk Belang” en „Dorpsbelangen”; zoals plaatselijk belang Makkum, Lytse Doar- pen Terzool en dorpsbelangen Jut- rijp/Hommerts. Die van de FNP- Wymbritseradeel werd mede onder schreven door dorpsbelangen Offingawier en een partikulier uit hetzelfde dorp. kleine akties gehouden, zoalseen speelgoed- Zuiderkerk een bijeenkomst. De voorzitter, wordt iets klaargemaakt in de stijl drs. J. J. Nooitgedagt en prof. dr. G. van Leeuwen uit Brussel zullen dan een toe spraak houden. Het meisjeskoor van school zal een aantal liederen zingen. X s I W s’

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1978 | | pagina 1