1/ Ylostinslaan krijgt verkeersdrempels Ook gemeente IJLST wil de rekreatie stabiliseren HENK WIJNGAARD verricht opening ecg wl öïo? - en Mous en Paques in Balk samen ■IFf van O THEMADAG 20 OKTOBER IN SNEEK W erkvoorwaarden moeilijk voor mensen zonder werk’ Officieel Orgaan van de gebeenten SNEEK, WYMBRITSERADEEL en IJLST ■y 1 Hei Sneeker Nieuwsblad is een gH Si gWf minimum van een rijksdaalder. Y Dit blad verschijnt bovendien donderdags huis-aan-huis in GAASTERLAND, SLOTEN, RAUWERDERHEM e.o. De bonnen kon en kan men besteden bij de marktkoopman S waarvan de naam op de bon werd vermeld. Op de foto - van studio Ger Dijs - speelt de heer Ligthart weer even voor Sinterklaas. o en de Eind volgende maand - 27 oktober - hoopt de afdeling Sneek van de Vereniging van Openbaar Onderwijs haar 100-jarig bestaan te vieren. Overdag worden voor de kinderen van de kleuter- en basisscholen in Sneek en Ysbrechtum poppekast- en filmvoor stellingen in Amicitia gegeven. Aan het eind van de middag zal een receptie worden gehouden ter ere van dit jubileum, ’s Avonds wordt in samenwerking met de omliggende afdelingen de traditionele feestavond gehouden. Om weer eens wat leven in de brouwerij te brengen hielden de markthandelaren van de goederenmarkt in Sneek weer eens een „aktie”, die voor vele koopsters en enkele kopers wel als een verrassing zal zijn gekomen. Bestuurslid Harry Ligthart van de „Centrale Ver eniging” wandelde namelijk een paar uur langs de kraam pjes en stalletjes en dook dan plotseling als een duiveltje uit Y een doosje op iemand toe, die i» net wat inkopen bij een „am bulante” handelaar had ge daan, met de vraag: „Mag ik u namens de Commissie iets aanbieden”. Dat mocht dan natuurlijk en daarop werd de aangesprokene verrast met een enveloppe waarin een waardebon. Als men het trof betrof het een waardebon van veertig gulden, maar het zat er dikker in dat de waarde wat minder was: bijvoorbeeld het gecombineerde uitgave vaF WtEUWE SNEEKER COURANT, SNEEKER COURANT, DRIJFHOUTS NIEUWSBLAD en de SNEKE RIEGER IER BH fre- SNEE A (Vervolg zie pagina 21) 74 (Foto Studio Ger Dijs) grotere markt op te ft 4 ■hSSw w w WL (Foto Studio Ger Dijs) 1 i Najaarsbeurs ’78 viert 4 t/m7 oktober lustrum De kosten van het werk zouden worden (Vervolg zie pagina 23) DONDERDAG 28 SEPTEMBER 1978 133ste JAARGANG No. 77 S. WASSENAAR onveilig.... 1 De heer H. Veldwiesch (Gemeente Belan gen) adviseerde ten aanzien van het kreëren van een picknickplaats aan het Sneekerpad bij de bouw van bepaalde voorzieningen rekening te houden met „baldadige jeugd, want het vandalisme viert hoogtij”. Kijk maar, naar het Pottenstrand aan het Sneekermeer, waar enorm veel schade is aangericht, zei hij. Van burgemeester H. W. F. Mumsen kreeg hij de verzekering dat een en ander op een vreselijk stevige ma- schijnt. Opditmomentzijnde„Bogeriie- den” (in totaal niet minder dan 1680) Toegespitst op de situatie in de gemeente IJlst had de heer Stokker graag gezien dat er naast de geplande visplaatsen langs het Sneekerpad aan de Geeuw en de Jutrijper- vaart ook gelegenheid tot vissen aan minder-validen wordt gegeven. Verder was hij niet zo kontent met de gedachte een jachthaven te plannen aan De Geeuw, omdat de boten dan twee bruggen moeten passeren CDA'er" S. Wassenaar" was niet duidelijk nier zal worden aangevat. Mevrouw M. A. Wijbenga-van der Meulen liet in haar beantwoording doorschemeren dat geen enkel onder deel van de toekomstbespiegeling van het gemeentebestuur zulke konkrete (Vervolg zie pagina 21) Na een wat aarzelend begin begonnen de kursussen en andere aktiviteiten goed te lopen. Zo goed zelfs, dat andere gemeenten (zich) Sneek ten voorbeeld stelden. De Najaarsbeurs. naar idee van de heren J. de Leeuw. H. Vellinga en P. Bax, wordt voor de vijfde maal gehouden. Een lustrum derhalve, dat door het laten plaatsvinden van meer demonstraties dan voorheen een ekstra feestelijk tintje meekrijgt. Een van de meest spektakulaire dingen is de dé monstratie die de Sneker Brandweer iedere avond geeft. In elkaar gereden auto’s zul len zo snel mogelijk met behulp van snij- beitels uit elkaar gehaald worden, bedoeld In dit nummer is als bijlage opgenomen „Uit de Marktstraat” (voorlichtingsorgaan van de gemeente Sneek). Paques b.v. te Balk, een gespecialiseerd bedrijf op het gebied van ruwvoederopslag en -verwerking in de rundveehouderij, heeft het konstruktiebedrijf Mous-Balk overge nomen. Beide bedrijven werkten reeds sinds 1976 nauw samen op het gebied van voedertech- niek waarbij Mous b.v. optrad als toe leverancier voor Paques. Gezien de snelle uitbreiding van deze markt alsmede de vooraanstaande plaats die Paques hierin inneemt hebben beide direkties gemeend tot deze stap te moeten overgaan. Paques biedt nu werk aan dertig personen, in de nabije toekomst meent men dit aantal tot ongeveer veertig werknemers te kunnen uitbreiden. De gespecialiseerde voedertechniek van Paques ondervindt niet alleen in Neder land veel belangstelling, ook in het buiten land is veel interesse en met name in landen als West-Duitsland. Denemarken en Frankrijk wordt reeds veelvuldig zaken gedaan. Men verwacht ook in deze landen in de toekomst een - -- •- kunnen bouwen. De gebrekkige voorwaarden waaronder sociaal-kulturele aktiviteiten voor mensen zonder werk bedreven moeten worden zal op vrijdag 20 oktober in het Bolwerk in Sneek onderwerp zijn voor een Themadag. De bijeenkomst is voorbereid door een werkgroep van projektleiders in Sneek, in samenwerking met groepen in Leeuwarden (de Raja) en Drachten (de BOF), die met dezelfde problemen te maken hebben. Iemand van de afdeling Friesland van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten is bereid gevonden om als handvat voor de bespreking een uiteenzetting te geven. Na de diskussie kunnen er nog vragen voorgelegd worden aan een forum. 1 en dat kan tot „leuke” op stoppingen aanleidinggeven. C7 7 geworden wat het kollege voor wat de amfibische rekreatie betreft precies voor ogen staat. Hij achtte de noodzaak aanwe zig om zwemmers volop ruimte geven, althans meer gekonsentreerd op een vaste plek. Misschien is overleg met bijvoor beeld Jutrijp-Hommerts geen verkeerd ding. In 1866 richtten twee Friese school opzieners, jonkheer Mr. F. H. van Beyma thoe Kingma en Mr. Ph. van Blom zich met een cirkulaire tot een aantal voor standers van het openbaar onderwijs. Hier in verklaarden zij dat zij het doel hadden het publiek „nauwkeurig omtrent den aard en de strekking der openbare volksschool in te lichten. De miskenning en verdacht making van de openbare school is bekend. Hare eer mag niet onverdedigd blijven”, zo waren deze schoolopzieners van mening. De overheidsschool werd in die jaren fel be streden door de woordvoerders van het bijzonder onderwijs, dat zich moest afzet ten tegen het openbaar onderwijs. Een eeuw Openbaar onderwi j s in SNEEK In verband met het 100-jarig bestaan heeft het bestuur van de afdeling Sneek een historisch overzicht over het wei en wee van de afgelopen eeuw en een tiental jaren eerder samengesteld. De gegevens zullen in het programmaboekje van de jubileumdag worden opgenomen. Tot nu toe heeft men feiten tot 1926 kunnen achterhalem. Tegen de tijd dat het jubileumfeest plaats vindt zullen gegevens van de laatste vijftig jaar [worden gepubliceerd. Ook in IJlst - wie verwondert zich er nog over - is men inzake de rekreatie „vöör stabilisatie”, op zijn hoede” en „eventueel gevegen bestaande voorzieningen te verbeteren". Veel moeite om met het voorstel van het kollege, dat eenzelfde soort geluid liet horen, in zee te gaan, had de raad dinsdagavond dan ook niet. Een tussenvoorstel van P.v.dA’er J. H. Stokker (een kombinatie van de alternatieven 1 en 2, zoals die zijn neergelegd in het Basisrekreatieplan Zuidwest Friesland) zich te konsentreren op de aanwezige „punten” en geen verspreiding over kleine plaatsen toe te staan, vond (breedvoerig) weerklank. In de eerste tienjarige periode houdt de vereniging zich bezig met velerlei onder werpen; kosteloos onderwijs, verbetering van de salarissen van de onderwijzers, invoering van verplicht onderwijs, vermin dering van het „getal der kinderen van eiken onderwijzer” en de wijziging van de (Vervolg zie pagina 21) Aan aktiviteiten is bij het Bogerman College geen gebrek. De Scholengemeenschap uit Sneek be staat tien jaar en dat heugelijke feit is aangegrepen om een vijfdaagse feest- week op touw zetten. Maandagavond namen de feestelijkheden een aanvang met een sfeervolle bijeenkomst in de Zuiderkerk, waar professor dr. G. van Leeuwen, hoogleraar te Brussel, een interessante verhandeling hield over de bestaansmogelijkheden van het chris telijk onderwijs. Het meisjeskoor van het Bogerman College verleende haar De „gebrekkige voorwaarden” waarover op de Themadag gesproken zal worden vormen al enige tijd een rem en een onzeker gevoel bij de mensen, die zich met het organiseren van sociaal-kultureel werk voor werklozen bezig houden. In Sneek werd twee jaar geleden reeds een stuur groep voor deze zaak ingesteld en daarmee was de Waterpoortstad een van de eerste die dergelijke projekten ontwikkelde. Volgende week woensdag is het weer zover; de opening van de Najaarsbeurs te Sneek. Verantwoordelijke man daarvoor is dit keer niemand minder dan Henk „vlam in de pijp Wijngaard, die samen met het vermaarde trio William W. én de drum-en showfanfare Advendo amusement en stemming zal bren gen. Het trio is niet alléén op deze openings avond te beluisteren, ook tijdens de reste rende beursavonden (tot en met zaterdag 7 oktober) zal het drietal (zie foto) in het restaurantgedeeIte van de Veemarkthal mu zikaal acte de precence geven. Ondanks tegenstand van de provinciale inspekteur van het lager onderwijs en de andere schoolopzieners werd in mei van dat jaar in het huis van P. J. de Boer te Leeuwarden de Vereniging Volks onderwijs opgericht. Vrij spoedig werd de Friese Vereniging echter de Neder landse Vereniging Volksonderwijs. EK NIEUWSBLAD muzikale medewerking. Dinsdag was er een solistenkonkoers, waarvan ruim vijftig mensen deelnamen (foto Studio druk doende de Veemarkthal gereed te Ger Dijs), en gisteren kon men voor- maken voor de morgen te houden ten stellingen van de toneelgroep Noorder toonstelling. Er zullen allerlei stands Compagnie bijwonen. Was er woens- worden ingericht, er is een bar en een dag tevens de mogelijkheid aan een markt en een deel van de hal wordt vrij- puzzeltocht door de stad mee te doen, gehouden voor het houden van een vandaag staat er een vossejacht op het heuse „zeskamp”. Buitenstaanders programma. In de aula was het gister- worden uiteraard niet geweerd, maar de avond stampvol toen de popgroep opzet is eigenlijk ouders en andere fa- Sweet 'd Buster optrad, vanavond zal milieleden dit evenement te laten bijwo- het wellicht al niet veel anders zijn nen wanrteer Boozy op de bühne ver- ■-'•Ax*

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1978 | | pagina 1