Dr. Schuurmans op zendingsdag Sneek Vredesweek zette velen aan het denken 1 Betogen over kernwapens leken allemaal LOGISCH 1 IJLST snekerWkoerier o Üli BH ■wi L Europese visie is in andere werelddelen niet inpasbaar au I aRa w Goud voor mevr. S. Hamstra Ijk l® Eerste paal clubhuis WZS «aS de gemeenten SNEEK, WYMBRITSERADEEL en I Officieel Orgaan van 1 1111 1 'W I tóf P 2 I *3* 23 i l k BS '«5 ik 1 Dit blad verschijnt bovendien donderdags huis-aan-huis in GAASTERLAND, SLOTEN, RAUWERDERHEM e.o. J -to** .2 Mg* Wié <75 - Het Sneeker Nieuwsblad is een en de Paard schrok van auto gecombineerde uitgave van NIEUWE SNEEKER COURANT, SNEEKER COURANT, DRIJFHOUTS NIEUWSBLAD Vrije Apostolische kerk in Sneek krijgt Johannusorgel Puck de Vries verruilde Regenboog met Luud Hof ft "/i ,v«- 'an ■I W- aOmwBai SNEEKER NIEUWSBLAD k ek t. «SS :k (Foto Studio Ger Dijs). verklaarde de keuze w» .r werkt om deze akkommodatie dit jaar nog klaar te krijgen. Gezien het en thousiasme en de bereidwilligheid van veel leden zal dit, wanneer de weergoden dit toestaan, zeker luk ken. MAANDAG 2 OKTOBER 1978 133ste JAARGANG No. 78 Niet altijd lukt het om dergelijke dingen geheim te houden, maar het kwam donderdag toch echt wel als grote verrassing; de onderscheiding van mevrouw S. Hamstra met de gouden eremedaille verbonden aan de orde van Oranje Nassau. Zoals men weet nam mevrouw Hamstra af scheid als directrice van het gemeentelijk bejaardencentrum Nij Naza reth in Sneek in verband met het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Twintig jaar geleden kwam mevrouw Hamstra naar Sneek om di- rektrice te worden van het nieuwe bejaardencentrum Nij Nazareth. Daar vóór was ze hoofd van het Talma-rustoord in Veenwouden. De gouden medaille werd haar opgespeld door burgemeester mr. B. van Haersma Buma van Sneek en dat gebeurde tijdens een afscheidsreceptie, die haar door de gemeente werd aangeboden en die gehouden werd in de rekreatiezaal van het bejaardenoord aan de Leeuwarderweg. Mevrouw Hamstra kreeg van de gemeente nog een waardebon aangeboden en ont ving van een aantal van de vele afscheidnemers kleine of grotere kadootjes. ONDERGESCHIKT Majoor van Leeuwen stelde, dat de vórm van bewapening niet een kwestie is die de militairen alleen uitmaken. Het defensiebe leid is nadrukkelijk ondergeschikt aan het politieke beleid in Nederland. man-i Kerk in het Indonesische Irian Jaya - het door de leerlingen enthousiast afgestane speelgoed kreeg aangeboden om in haar woonplaatsop hetvroegereNieuw-Guineadestartvan 'nkleuterschhol te kunnen bespoedigen. Het echtpaar, datop meerde Kerk in Heeg. mitowwbi voorn bm <*nuKU f WW o 4^ 'vW Z, ta 38 -1 Immers, meende hij, de kerk wordt steeds minder een kerk van het noordelijk half rond; de europese visie is in andere wereld delen niet inpasbaar. De gedachte dat deze mensen net zo moeten doen als wij is, ondanks de beste bedoelingen, een onjuiste' De aziaat staat klaar om de meditatie toe te voegen, de afrikaan wil blijdschap en dans, en de zuid-amerikaan gaat de maat schappelijke beoordeling erin betrekken. Maar mogen ze dat? vroeg hij zich af. En zo ja, hoe doen wij dan mee? Het paard waarop een meisje reed in de berm van de weg tussen Rauwerd en Poppingawier schrok zaterdagavond om streeks half zes van een achteropkomende auto. Het dier sprong op de rijweg. De automobilist week uit naar links, slipte, stak daarna de weg over en kwam tegen de bomen in de rechterberm terecht. Persoon lijke kwetsuren bracht het geval niet met zich mee. De auto liep nogal wat blik schade op. Zaterdagavond ongeveer tien uur reed de 21-jarige monteur J. M. uit Ijlst met zijn Ford Escord over de ledrachtswei en wilde via de Hettingawei in de richting Heeg- Osingahuizen. Op het kruispunt remde hij af, gleed rechtdoor, ramde het schrikhek en belandde in de sloot. De jongeman kwam er zonder kleerscheuren af maar de auto werd flink beschadigd. De rijkspolitie kon- stateerde gebruik van alkohol, nam twee maal een blaastest en daarna nog een bloedproef. „Het afschaffen van alle kernwapens, alléén door het westen, beveiligt niet wat beschermd, moet worden. Men mag er over denken zo men wil, maar de kernbewaping heeft er misschien toe bijgedragen dat er al een hele tijd een stabiele situatie is, dat er konferenties worden gehouden, dat er geprdét over hoe de kernbewapening verminderd kan worden. Tegen de neutronenbom zeg ik wel onomwonden „nee!” en zo denkt men er ook in onze partij (het CDA) over”. Anderzijds meende de heer Schuurman, die aan grote vragen als arm en rijk niet voorbij wilde gaan, dat het kan gebeuren datje zó met zending-veraf bezig bent, dat je met problemen in eigen huis niet reke ning hoeft te houden. Ook dat moet voor komen worden. Maar veranderingen moe ten niet ineens geforceerd worden, meende hij. Dat zou resulteren in een krampachtig bewegen, waarmee zowel de zending als de kerk niet is gediend. van Defensie niet eens opslagplaatsen van kernwapens in Nederland mag betreden! De politici hebben véél meer militaire informatie nodig om juiste politiek- demokratische beslissingen te kunnen ne men in militaire zaken. De heer Ten berge bekende eerlijk, dat het Inder Kerkelijk Vredesberaad geen pasklare oplossing voor alles heeft. Inderdaad wordt het menselijk lijden vergeten. De dertig jaar „vrede” lijkt meer. op een „staakt het vuren in het groot”. Over en weer schijnen er ongeveer in totaal tienduizend kernwapens klaar te staan. Het zit er in, dat, dis de grootmach ten daarmee beginnen te gooien, Europa één groot brandend Hirosjima wordt. De firma Fiesta del Musica uit Lemmer heeft opdracht gekregen tot plaatsing van een groot Johannus-orgel in het prachtige kerkgebouw van de Vrije Apostolische Ge meente in de Stadsfenne te Sneek. Het instrument krijgt éen dispositie, verdeeld over twee klavieren en een vrij pedaal. 48 sprekende stemmen en een elektronische nagalm zullen door middel van vijf boxen worden weergegeven. Het orgel wordt door de heer Piet Zwart Jzn. geïntoneerd, waar door de klank geheel wordt aangepast in de kerkruimte. „Hoewel de „14” twintig jaar lang een stuk van m’n leven is geweest, heb ik het toch maar gedaan, want een mens wil wel eens wat anders”. Het zijn woorden van de heer H. (Puck) de Vries te Sneek en ze sloegen op het feit, dat hij zijn Regenboog Flamin go (de 14) heeft geruild tegen de Kwik staart II van Luud Hof te Heerenveen (met nummer 77). Hof heeft nu dus de be schikking over de 14 en de 89. Nieuwe Regenbogen zijn in aanbouw voor Jackie de Wilde Sneek en voor A. A. ter Beek uit Almelo, beide bij Jachtwerf Dirk Potma te Sneek, waarbij de kiel van de 12 van Ter Beek dient voor de verdere bouw van een nieuwe 12, die weer onder de naam Twaalf Ambachten zal gaan varen. S Want; „Waar olifanten strijden wordt het gras grondig plat getrapt”. De vier heren kregen later nog gelegenheid eikaars stellingen aan te vallen. Aanvallen ging uitstekend, maar om het zover te krijgen dat ze omgedraaid of afgezwakt werden was een andere zaak. De ongeveer tachtig bezoekers van de Forumavond kre gen na een pauze antwoord van de spre kers op schriftelijk ingediende vragen. In elk geval dienen wij niet te handelen uit een meerderwaardigheidsgevoel, oordeelde de heer Schuurman. Een door de jaren opgedane diepe ervaring heeft hen veel geleerd: waarschijnlijk kunnen we nog veel leren van onze broeders en zusters daar. Wij zitten nu in een diepte kultuur-krisis en aldus ook in een krisis in het verstaan van de boodschap. In Arnhem, Goes en Sneek is de Nederlandse Zendingsraad, een oecumenisch orgaan van overleg, samenwerking en gezamenlijke vertegenwoordiging, zaterdag van start gegaan met de jaarlijkse interkerkelijke zendingsdagen. Een en ander krijgt op 7 oktober in Hoogeveen en Utrecht een vervolg, waarna drie weken later Einhoven, Nijverdal en Voorburg aan de beurt zijn, terwijl Groningen, Maassluis en Velsen-Noord op 4 november de plaatsen zijn waar het thema „Over kerk en over wereld, over veraf en dichtbij” in verschillende groepen besproken zal worden. uitnodiging van de classis Sneek naar Nederland is geko- om in deze regio te kunnen vertellen over zijn werk, Met vaardige hand werd afgelopen zaterdag door mevrouw A. Pelsma, voorzitster van de damesafdeling van W.Z.S. de eerste paal voor het nieuwe clubhuis van WZS geheid. Met man en macht zal nu worden ge- Er zat wat in dat betoog van de heer A. B. M. Frinking van het Christen Demo- kratisch Appèl. Zijn hele bijdrage tot de Forumavond in restaurant Leeuwen in Sneek klonk trouwens niet onlogisch. Op deze door de afdeling Sneek van de PSP opgezette avond over (tegen) kernbewape ning waren echter nog meer sprekers aan het woord, die vanuit hiln gezichtspunt over hetzelfde onderwerp boeiend wisten te praten en waarvan men met evenveel recht kon zeggen: „Daar zat wat in”. Die andere sprekers waren het tweede- kamerlid F. van der Spek van de PSP, majoor A. P. J. van Leeuwen als voorlisch- ter van het ministerie van defensie en de heer G. ten Berge van het Interkerkelijke Vredesberaad, dat de „Vredesweek” had georganiseerd en met behulp van andere groeperingen (veelal de PSP) vorige week overal in Nederland Forumavonden orga niseerde. In de Gereformeerde Zuiderkerk te Sneek werd bovengenoemd thema ingeleid door dr. L. Schuurman uit Kampen die de op dit moment nog in Zwitserland verblijvende Kraemer, geschreven in 1936. nog volstrekt professor dr. A. C. Honing verving. Hij aktueel is. Het sluit zowel aan bij het - -van het onderwerp streven om verder te werken met het A. x' *1^ A X' "t v •>I' -■ Het kontakt dat mevrouw Marijke Werimon-Bakker vier jaar geleden met de Christelijke Nationale School in Heeg heeft men om in deze regio te kunnen vertellen over zijn werk, gelegd, is niet zonder gevolgen gebleken. Dat bleek donder- werd een ongedwongen ontvangst bereid, inklusieferebo- dagmiddagnogeensduidelijk.toenzijingezelschapvanhaar gen op hetschoolplein. Het hoofd van deschool, de heer W. eveneens werkzaam voor de Evangelische Christelijke O. Santema, overhandigde symbolisch het speelgoed en een geldsbedrag (zie foto Studio Ger Dijs), waarna de heer en mevrouw Werimon een druk bezochte dia- en ge- spreksmiddag verzorgden in het bijgebouw van de Gerefor- rapport dat de buitenlandse kerkvisitatoren van het projekt „Zending in Nederland” aan de Nederlandse kerken hebben aange boden, als het inzicht dat de internationale zendingssamenwerking niet mag worden öpgegeven. Wel vónd de heer Schuurman dat we inmiddels hebben geleerd dat de zending niet in de eerste plaats een aktiviteit van de kerk is. zoals dat vroeger wel is gezegd. Hij achtte dat bijbels niet juist. Hét onderwerp van de zending is God, en daarin kan de kerk een taak vinden. Het is God die zendt, zoals Hij ook Zijn Zoon zond, de beweging van de barmhartigheid van God. De kerk is een onderdeel van een groot proces van beweging naar de toekomst en heeft daarin de taak mee te bewegen. De zending, zo zei de heer Schuurman, heeft te maken met de struktuur van de kerk. Als je het over de kerk hebt, heb jé het over de zending, maar of we ons er zelf wel bij betrokken voelen is een andere vraag. We laten het liever over aan avontu riers en specialisten. Op die manier komen we te ver van het zendingsgebied af te staan en voelen we geen affiniteit met de andere wijze van interpretatie van kerkbe- leving. De militairen willen ook vrede. Om die vrede en veiligheid te verzekeren is men door de internationale omstandigheden gedwongen vormen te zoeken van samen werking en een gezamenlijke Navo- strategie op te zetten. Als de Navo niet in staat zou zijn een „antwoord” te geven dan zou er geen „afschrikkingsevenwicht” zijn. En sinds dat evenwicht zijn de grote landen nog nooit één keer met elkaar in konflikt gekomen. Dót heeft overigens volgens de welbe spraakte heer Van der Spek enkele malen maar een haartje gescheeld! Dat Defensie ondergeschikt is aan het demokratisch po litieke beleid vond het tweede-kamerlid officieel juist, maar het probleem is dat de Tegen het uit de wereld helpen van de PoJnieke leiding de ballen afweet van de kernwapens had de heer Frinkling op zich millt®lr^ zaken- Het schijnt, dat de minister geen gezwaar. Als dlle landen in oost en Van Defen<:,'‘ n,p' ppn' west dat doen, zou dat prachtig zijn. Dan zou het evenwicht bewaard kunnen wor den door even sterke konventionele bewa peningen. Die zouden we dan echter ook te afmoeten gaan! Om te beginnen met „de kernwapens uit Nederland”, zoals de sla- Z]n van het IKV luidt, dót heeft weinig zin omdat men dan -de buren met de zaak opscheept. Kern van de hele zaak achtte de eer Frinking de nog steeds voorlomendè grote onrechtvaardigheid in de wereld. Nu *s et nog zó, dat men zijn veiligheid zoekt n bewapening uit Angst voor elkaar. I j door te zeggen dat deze zinsnede uit de brochure „Kerk en Zending” van de hand van de Nederlandse zendingsman dr. H. aktueel is. Het sluit zowel streven om - v Ö'i'

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1978 | | pagina 1