Komende dinsdag in de raad van Sneek Na veel geschipper: schema ligplaatsen stadsschippers Raad Gaasterland nam nota van doelstellingen I Burgemeester Cazemier opent speeltuin in Gauw Henk Wijngaard knipte de 5e Najaarsbeurs open en van Officieel Orgaan de gemeenten SNEEK, WYMBRITSERADEEL en IJLST W Dit blad verschijnt bovendien donderdags huis-aan-huis in GAASTERLAND, SLOTEN, RAUWERDERHEM e.o. F* is 35 o o FNP weigert benoeming NIEUWE SNEEKER COURANT, SNEEKER COURANT, DRUFHOUTS NIEUWSBLAD en de SNEKERg^KOERIER en de Ondanks het feit, dat de heren-muzikanten van Advendo ter aankondiging de trompet hadden gestoken, was het eigenlijk allemaal al gebeurd zonder dat de meesten er erg in hadden. De zo gauw ook niet door iedereen herkende „bekende radio- en tv- artiest” Henk Wijngaard stapte naar voren en knipte zonder veel poespas met forse hand een breed roze lint door in het gelegenheidsrestaurant in de Veemarkthal in Sneek. En met dat uit een grijs verleden stammende ritueel was de vijfde Sneker Najaars» beurs officieel open - en zal dat blijven tot zaterdag, elke dag van twee uur tot half elf ’s avonds. van behoefte aan een evenement als dit”. ^8^ SU kregen en Door het inschakelen van de vooral door zijn hit „Met de vlam in de pijp” bekend DONDERDAG 5 OKTOBER 1978 133ste JAARGANG No. 79 Q ■S Detweemans-fraktie van de FNP in de Sloter raad zorgde maandagavond voor de nodige deining door te weige ren in de welzijnskommissie Gaas- terland-Sloten zitting te nemen, nadat de overige partijen er blijk van hadden gegeven niets te voelen voor een door mevrouw C. D. F. Tjalma-Geurs en de heer K. de Groot voorgestelde „ruil”. De beide nieuwe raadsleden voelden zich benadeeld in de toewijzing voor het aantal funkties en wilden graag de welzijnskommissie inleveren voor een drietal andere (waaronder die van stadsherstel). Zowel wethouder H. Brouwer als raadslid J. Bouwsma ver baasde zich erover dat de FNP het welzijn „minder wichtig” achtte, en liever wat anders wilde. Liever koekjes worden niet gebakken, meende men. Zoals gezegd, vond het idee van de FNP'ers bij de stemming weinig weer klank, waarop mevrouw Tjalma de be noeming niet aannam en „fan Ljou- wert wol hearre of hjir noch hwat oan todwaen is. De Leeuw vertelde verder, dat men er van had afgezien te veel standhouders „aan te nemen” omdat er dan één of meer tenten naast de Veemartkhal opgesteld hadden moeten worden. Tegen die verbrokkeling had het stichtingsbestuur opgezien. Wel waren er vergevorderde plannen om haast de hal een Lunapark op te stellen. De vergunning ervoor was al door het gemeentebestuur toegezegd. Door „be- SNEEKER NIEUWSBLAD Wat verder het uiterlijk betreft zullen on geveer dezelfde leuningen worden gebruikt met op de hoeken van de landhoofden lantaarns van een oorspronkelijk type. De landhoofden zullen in metselwerk met af- „Nu het al weer de vijfde keer is, dat in Sneek de Najaarsbeurs wordt gehouden, is het bestaansrecht wel bewezen. Ook het feit, dat er een heleboel onder zestig stand houders zijn die voor de vijfde keer een zyn nu „Met oe v.am in ue p,jp ockcuu men "derstree de geworden Henk Wijngaard bleef burge- ^hoefte aan een evenement als dit”. meester mr. B. van Haersma Buma ook ditmaal - vorig jaar nam dam- wereld kampioen Harm Wiersma hem het „werk” uit handen - verschoond van openings- werkzaamheden als het manoeuvreren met een heftruk. Overigens gaf Van Haersma Buma wel acte de présence bij de officiële opening. Er waren ook kollega’s van de burgemeester van Sneek. onder meer burgemeester J. C. Cavaljé van Doniawer- stal en P. Tjeerdsma van Doniawerstal. Na het optreden van vrachtwagenchauffeur Wijngaard Van gedeputeerde staten, die wettelijk op dit stuk heel veel te vertellen hebben, heeft Sneek enige armslag gekregen om een plan op te stellen. Wat men echter niet gedaan kon krijgen van de provincie is, dat men bijvoorbeeld de Geeuwkade met zijn „do de armen” in het plan mocht betrekken. Ligplaatsen aan de Geeuw vonden de gedeputeerden van Friesland „volstrekt onaanvaardbaar”. Het oorspronkelijk plan verschilt ook van de uiteindelijke versie, dat er nu géén ligplaatssen zijn aangegeven aan de Bothniakade. Wel zal daar het evangelisatieschip „De Loodsboot” een plaatsje moeten krijgen. échte optreden kwam pas later - klom voorzitter J. de Leeuw van de „Stichting Najaarsbeurs Sneek” even op het podium om de genodigden te begroeten. eks- paalde omstandigheden” kon die kleine het kermis echter niet doorgaan”. Al met al konden de verschillende partijen zich in de nota wel vinden, ook al omdat de raad in het verleden bij voortduring aangedrongen had op het vaststellen van een meerjarenbegroting. Het kollege had de behoefte hieraan tenslotte ook gevoeld en poneerde een aantal doelstellingen en sub-doelstellingen, bedoeld om deze als basis te laten gelden voor de meerjarenbe groting. Zoals gezegd, waren de partijen met deze opzet bijzonder kontent, al klonken hier en daar toch enkele „kritiese kant tekeningen”. Zo vond het CDA, bij monde van de heer L. Zijlstra, dat er een zekere tendens was te bespeuren waarin de bur gers enigszins onmondig worden ge houden. Er moeten niet teveel regels voor af opgesteld worden, stelde hij. De heer C. Gaastra (P. v.d. A.) meende dat de nota nogal ambtelijk van taal was en niet altijd even konkreet. omdat op verschillende punten meerdere wegen worden aange geven. De heer M. de Boer (Gemeente Belangen) sprak de hoop uit dat de toezeg ging, dat bij de behandeling voor het dienstjaar 1979 een meerjarenbegroting aangeboden zal worden, gestand wordt gedaan. De FNP’er Haarsma tenslotte had graag gezien dat er in de nota meer aan dacht was besteed aan de kleine dorpen. Nadat burgemeester B. W. Cazetnier van Wymbritseradeel van de oudste inwoner van Gauw, de 86-jarige heer S. Bakker, een schaar kreeg overhandigd, heeft hij gisteren met het doorknippen van enkele linten officieel de speeltuin geopend. Het boartesplak kon tot stand komen omdat men van het nationaal jeugdfonds, Jantje Beton, 4450,- heeft ontvangen en de gemeente stelde ruim 3250,- beschikbaar. Verder kwam er geld van een kol lekte en van een bazar. SPEKULATIE De raad ging akkoord met het voorstel van het kollege de verkoopvoorwaarden van woningen inzake het voorkomen van spekulatie enigszins af te zwakken. Eerder had de vroedschap besloten de eigenaar „tot in de eeuwigheid” te ver plichten bij verkoop het pand in koop aan te bieden aan de gemeente Gaaster land. Dat vond men achteraf toch wel een beetje teveel van het goede, waarop voorgesteld werd een termijn van ter mijn van tien jaar te hanteren. De tweemans-fraktie van de P. v.d. A. vond zo’n periode niks zeggen en stemde, tegen. Een lichtelijk geëmotioneerde stemming ontstond, toen het agendapunt over het al of niet geven van een vergunning voor het bouwen van een tweede dienstwoning van de heer S. de Vries te Harich aan bod kwam. In de raad heersten twee gezichts punten; „Het menselijk aspekt”, zoals de heer R. Hendriks het uitdrukte en „wij hebben geen genade te plegen, we moeten alleen de reglementen toepassen”, aldus de mening van de burgemeester. (vervolg zie pagina 29) Er is ontzettend veel geschipperd om te komen tot een zo goed mogelijk plan voor ligplaatsgelegenheid voor de bewoners van in de binnenstad van Sneek. gelegen voormalige vrachtschepen - de „stadsschippers". Na veel trekken bij gedeputeerde staten kreeg het gemeentebestuur althans enige armslag om een schema op te zetten. Het eerste plan werd weer bestreden door de wijkvereniging „Sperkhem-Tuindorp”. door de „Stichting Insteekhaven De Woudvaart” en ondervond ook weerstand bij de „Vereniging van Zakenlieden”. Het bleek tenslotte onmogelijk om al die reklamanten én de stadsschippers hun zin te geven. Ook de gemeente moest wat geven en nemen. Tenslotte kwam het tot een schema waarbij twintig schepen een ligplaats werd toegewezen in de „stadsgrachten”. De speeltuin werd door de kinderen al in juli in gebruik genomen, maar men wilde het officiële gedeelte dat hierbij hoort toch .niet over laten gaan. De burgemeester opende tevens het dorpshuis „Us Gebou” en overhandigde met enkele woorden symbolisch een abri voor het dorp. Dat Gauw zeer tevreden is met de nieuwe akkommodaties bleek wel uit de woorden van de voorzitter van dorpsbelang, de heer S. Greidanus. Men liet de oudste inwoner assisteren bij de opening van de speeltuin „omdat hij het verschil tussen oud en jong symboliseerd, en daartussen in ligt het hele dorp”. Het dorpshuis is vroeger een school geweest, maar een groot aantal vrijwilligers hebben het omgebouwd tot een gezellig onderkomen voor tal van verenigingen. De kinderen van de lagere school betra den het podium van „Us Gebou” en zongen uit volle borst bekende liedjes met toepasselijke teksten. De burge meester en zijn echtgenote mochten enkele tekeningen in ontvangst nemen; „om op te hangen in het kort geleden vernieuwde gemeentehuis”, zo zei een van de leerlingen. De burgemeester zei in zijn toespraak dat hij het een goede ontwikkeling vindt dat de mensen „bij het kijk-kastje fourt rinne. Met doet meer aan zang en andere aktivi- teiten. Het verenigingswerk heeft een ge bouw nodig en dat komt hierin prima tot zijn recht”. De burgervader had het verder ook nog over de elf woningen die achter de speeltuin zullen worden gebouwd. In ieder geval zal hierover binnen een jaar een definitief besluit van op tafel liggen. Het plan heeft de naam „De Werden" ge- t is voornamelijk bestemd voor eigen inwoners en voor mensen die bindin gen met het dorp hebben maar er nog niet wonen. Tenslotte bedankte de heer De Leeuw de velen, die hadden meegeholpen bij de totstandkoming van de Jubileumbeurs en hij wenste de standhouders sukses met hun voorlichting of zakelijke transakties. Namens de Stichting Sneek Promotion verklaarde wethouder B. de Vries, dat de Najaarsbeurs één van de zaken is die bedraagt tot de leefbaarheid van Sneek en de hele Zuidwesthoek van Friesland. Alle maal veel sukses en hopelijk kan zaterdag avond iedereen op een suksesvolle beurs terugzien”. Na het openingsgebeuren maakte Adven- do nog een daverende rondgang door het beursgebouw. Daarna deden de genodig den dat wat rustiger, bij het bekijken van alle schoons in vele stands. KONINGINNEBRUG De gemeenteraad besloot op 17 mei 1977 om de Koninginnebrug te vervangen door een draaibrug met een breedte van tien meter. Er is intussen éen plan voor nieuw- Het idee om ook de stadsschippers onder bouw gemaakt waarbij getracht is vormen te brengen in de nieuw aan te leggen en onderdelen van de bestaande (niet meer woonschepenhaven aan de Woudvaart draaiende) draaibrug te handhaven. bleek al spoedig onuitvoerbaar. De kapaci- teit van de nieuwe haven is te klein om ook de in de stad bewoonde schepen op te nemen. In het algemeen voelen de stads schippers ook geen verwantschap met de 'en en niet in aanmerking te komen dekkingen van natuursteen worden uitge- Bijzonder breedvoerig behandelde de raad van Gaasterland dinsdagavond een specifiek voor deze gemeente bedoelde „doelstellingennota”, een lijvig boekwerk dat herhaaldelijk bijgestuurd kan worden en beoogd een beleidsplanning te zijn. Het „stuk" werd paginagewijs doorgeworsteld, hetgeen na allerlei toevoegingen, wijzigingen en ander soortige veranderingen niet minder dan drie uren vergde. ^688^ Ér zullen vergunningen worden afgegeven Het hele systeem is er op gericht om er voor zes schippers aan de Harinxmakade, voor te zorgen, dat er niet méér stads drie (oorspronkelijk zes) aan de Woud- schippers komen dan de twintig die er nu vaartkade. drie aan de Rienck Bockemaka- zijn. De streven is er aan de andere kant de. twee aan de Eerste Oosterkade, drie juist op gericht het aantal in de toekomst aan het Zomerrak en drie aan de Kolk te verminderen, aldus de toelichting op het (twee aan de Waterpoortsgracht en één aan voorstel, dat komende dinsdag in de ge- het begin van de IJlsterkade). Voor deze meenteraad komt. twintg stadsschippers zullen voorzieningen worden getroffen die bestaan uit het ter ONUITVOERBAAR plekke kreëeren van een mogelijkheid van een elektriciteitsaansluiting per schip en de aanleg van een aantal wateraftappunten. De betrokken schippers krijgen een per soonlijke vergunning voor die ligplaats. Nieuwe schepen zullen geen vaste lig- wöonplaats toegewezen krijgen. Verder is rgunning zullen krij- bewoners in de woonschepenhavi wensen ze niet in aanmerking ,p 1 vooreen plaatsje in de haven. Wel zullen de voërd. De voorde omgeving minder fraaie thans in de Woudvaart nabij de haven hoge stalen damwand langs de Zwarteweg of liggende woonschepen in de toekomst naar (vervole zie oaeina 29) de nieuwe haven moeten. (vervolg zie pagina zv) lig- het zo, dat nieuwe eigenaren van de betref fende schepen géén vei gen en dat na overlijden van de ver- gunninghoudenden schipper, slechts bij uitzondering een ontheffing zal worden verleend aan bijvoorbeeld een zoon dochter. Nieuwe schepen zullen geen s> SS L

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1978 | | pagina 1