Twee Snekers gearresteerd Eén miljoen voor bijzonder Regionaal Welzijnsbeleid snekerWkoerier ■hm I de gemeenten SNEEK, WYMBRITSERADEEL Officieel Orgaan en van Rampenwagen Zuidwesthoek IJLST iggl lllll B IliaiMg I >s |k s.„ IllirMlE 5 in Drie aanrijdingen in één uur in Gaasterland Dit blad verschijnt bovendien donderdags huis-aan-huis in GAASTERLAND, SLOTEN, RAUWERDERHEM e.o. Oprichter chr. begrafenis vereniging overleden Kontaktavond FSM en <fe Bejaarden bestolen aan Boeijengastrjitte te Gauw Hei Sneeker Nieuwsblad is een gecombineerde uitgave van NIEUWE SNEEKER COURANT, SNEEKER COURANT, DRIJFHOUTS NIEUWSBLAD 's w X o IKgO* f SNEEKER NIEUWSBLAD bieden gaat het aksent van het beleid van Drente samen maar acht. kalveren een onderdeel. De regio Zuidwest-Friesland heeft van het rijk voor de regionale hulpverleningsdienst een rampenwagen gekregen ter waarde van vier ton. „Hoewel hieruit natuurlijk wel eks- tra kosten voortvloeien voor de samenwer kende gemeenten, hoeft hierover volgens mij niet gestemd te worden” aldus ’n glimla chende voorzitter tijdens de vergadering van het samenwerkingsverband Zuidwest- Friesland. aanhouding van het van Sneek en Leeuwarden samen met het ver- proefgebieden in Nederland aan te wijzen voor het uittesten van de toekomstige ka- Binnen één uur voltrqkken zich op zondag middag drie aanrijdingen in de gemeente Gaasterland, waarvan twee door één en dezelfde bestuurder. De ongelukken bleven beperkt tot blikschade. MAANDAG 9 OKTOBER 1978 133ste JAARGANG No. 80 BEETJE TEMPEREN Ingenieur Veenstra wilde wel even de opti mistische geluiden van „straks moet er opmerkingen als: „Ruil dit maar in voor een onderwerp uit bestek ’81” en „Ik ben niet bereid mijn hoofd in de strop te beetje temperen. Een eerste vereiste is in deze tijd om de bestaande scholen te voor zien van een goede akkommodatie en Jeugdige amazones van de PC „Freule Ruiters” houden hier een ereboog om hoog voor de heer Jan Koopmans uit Lippenhuizen en Antje Gelske Buwalda uit IJlst, die vrijdagmiddag In het stad huis van IJlst In de echt werden verbon den door de fungerend ambtenaar van de burgerlijke stand, de heer Anton B. Dull tot Backenhagen. Koopmans Is makelaar en mevrouw Koopmans- Buwalda (van „Ekema-sathe”) is so ciaal werkster. Niet vandéér echter wa ren de ruiters naar de huwelijksvol trekking gekomen. Zowel Jan als Antje zijn namelijk verstokte liefhebbers van de paardensport. »1»UW *svnranu>uD4| ^vooa n«ax u omosaa De grootste slag, die het „Verdovende dovende middelen team. H.R. werd in middelen team Friesland” tot nu toe heeft geslagen, heeft tot gevolg gehad, dat twee Snekers zijn gearresteerd en vandaag voor de officier van justitie te Leeuwarden zul len worden voorgeleid. Het zijn de 26-jarige verstopt, waarover B.W. zich had ontfermd H.R. en de 27-jarige B.W. Oök dat spul werd in beslag genomen. De Bij de opsporing en aanhouding van het heren hadden verder nog ongeveer tien tweetal werkten de gemeentepolities van gram cocaine. R. werd in Sneek ingesloten, W. te Leeuwarden. Op 82-jarige leeftijd is donderdag overle den een van de oprichters van de christelij ke begrafenisvereniging in Sneek, de heer A. Visser. Visser vormde samen met de heren C. Doevendans, J. de Wilde, M. Hoekstra, F. A. Begermann en R. S. Roor- da het bestuur. De vereniging kwam voort uit het Patrimonium en de Chr. Werklie den Vereniging Aquillo. De eerste verga dering vond bij Visser aan huis plaats, huis plaats. LUCHTIGER PUNTEN Een van de „luchtige” punten in een overigens lange vergadering was de vraag tijdens de behandeling van het regelement van orde of er nu wel of nipt gerookt mocht worden tijdens de vergaderingen. De heer P. Tjeerdsma van Wonseradeel, wenste dit artikel te schrappen terwijl de heer M. Abma uit Wommels liever zag dat alleen het eerste uur niet gerookt zou worden. „Dit ten behoeve van de lange vergaderingen”. Een stemming bleek noodzakelijk. Een voorstel om alleen de rokers te laten stemmen kreeg, onder luid gelach, geen genade. Er werd voor het rookverbod gestemd. Misschien dat er in de toekomst wel rookpauzes ingelast wor- den’ (vervolg zie pagina 3) Sneek opgepakt. Hij had bijna vier kilo gram marihuana en ruim één kilo hasjisch in zijn bezit. Later bleek, dat hij ook nog tien kilogram hasjisch in zijn auto had De eerste kontaktavond van de Vereniging Fries Scheepvaart Museum van dit seizoen voor leden en belangstellenden wordt ge houden op donderdag 12 oktober 1978. De indeling is als volgt: korte inleiding van 25 minuten, bespreking van de inlei ding. mededelingen over het museum, me dedelingen over de aanwinsten, gelegen heid om vragen te stellen. Voor wie dat wil is er gelegenheid om wat na te praten en in het museum rond te kijken. Komende donderdag bespreekt mevrouw Nauta- Abma de kostuums van de Sneker Skots Ploech. Zowel aan het heren- als aan het dameskostuum wordt aandacht besteed. De avond begint om half acht. In de avond van donderdag heeft een inbreker (of inbrekers?) bezoek gebracht aan twee bejaardenwoningen aan de Boeijengastrjitte in Gauw. Bij de 75-jarige J. Tjeerdema werd de boel overhoop ge haald en later bleek een bedrag van hon derd gulden te zijn verdwenen. Uit de koelkast werd twee pond spek, een stuk taart en een brok oranjekoek weggenomen. Bij de buurvrouw van Tjeerdema, me vrouw W. Terpstra (die avond ook niet thuis) werd een bedrag van vijftig' gulden aan kwartjes gestolen. In een tijdsbestek van een kwartier botste A.J.V. uit Mirns met zijn Vaushail Viva tegen twee auto’s. De eerste auto stond geparkeerd in Oudemirdum. Uit dit onple zierig kontakt ontstond wat blikschade, maar de heer V. kon met zijn Vauxhall nog doorrijden. Maar een ongeluk komt nooit alleen. Even later gaf hij bij het linksaf- slaan geen voorrang aan de Ford Capri van de heer H. W. Haarsma uit Oudega (H.O.). De Ford Capri werd Zwaar beschadigd. Op het buro werd de heer A.J.V. een bloed proef afgenomen. Hij bleek onder invloed van alkohol te zijn. Het derde ongeluk vond plaats op de Wyckelerdyk te Balk. De heer S. de V. uit Harich reed hier met een Audi tegen twee geparkeerd staande auto’s. Om kwart voor twaalf kwam de melding van dit ongeluk op het politie-bureau, maar de vogel was gevlogen. Later kwam De V. zich vrijwillig op het bureau melden. Een tegenligger had hem met groot licht verblind en om een botsing te voorkomen week hij naar links uit. Daar stonden twee geparkeerde auto’s. Er ontstond enige blikschade. werking, natuur-scheidkunde, een biolo- gielokaal en een leraren praktikum. r somde de voorzitter van het schoolbestuur, leerlingen „van het boerenerf’. Men sprak de heer W. Wind uit Tjerkgaast, al die gelukkige mensen op; de bestuursleden, de direktie, de leraren, de leerlingen, de bou- Wiersma. Die laatste heeft het ’t afgelopen bouwjaar namelijk bizonder zwaar te ver duren gehad omdat men vaak „buitenom” van het ene naar het andere leslokaal moest. Dat gaf nogal wat „inloop Verheugd was de heer Wind ook dat de vergunningen op tijd waren afgekomen, komt ook terecht in het leerlingenstelsel. Immers, wanneer men vandaag-de-dag om uitbreiding van de school had moeten king”. Er moest toch een keuze gedaan worden, zodat door de meerderheid het voorstel aanvaard werd en de veertien dor pen van Hennaarderadeel en een stukje van Wonseradeel (Lollum, Hichtum, Burg- werd en Hartwerd) te bestemmen voor deze proef. Op de vraag hoe het nu verder gaat met het tien dorpen plan van Suder- goa antwoordde de heer H. A. van Zwieten uit Sloten, dat deze stichting op dezelfde voet met het plan doorgaat. Alleen de veertien dorpen van Hennaarderadeel en een deel van Wonseradeel krijgen een kombinatie van het tien dorpenplan en de werkingsverband Zukwest-Friesland vielen regeling leefbaarheid kleine dorpen. -- Over het welzijn was men echter nog niet uitgepraat. Het rijk stelde voor om tien Deze vierwiel aangedreven rampenwagen met een hydraulische kraan kan ingezet worden bij de meest uiteenlopende mid delzware rampen en ongelukken. Aan ge reedschap bezit deze wagen voor honderd duizend gulden materiaal. Verwacht wordt, dat deze rampenwagen volgend jaar mei in de regio gestationneerd is. Eerder, in de cember, zal naar verwachting de komman- doverbindingswagen zijn intrede in de Zuidwesthoek doen. Deze uitbreidingen zijn het gevolg van de verhoogde aandacht van het rijk voor de regionale brandweer en hulpverleningsdienst in Nederland. NIET ONGUNSTIG verzoeken zou het wel eens kunnen zijn Overigens meende ir. Veenstra dat het in Friesland met de land- en tuinbouwopleidin gen (en de aanverwante richtingen) niet en hogere landbouw scholen betreft ii Friesland ook niet slecht bedeeld. Aan dat goede scholenbestand heeft de „CAS” nu weer een deel bijge dragen. Het zinnetje „Ik verklaard deze verbouwde school voor geopend” kwam, nadat er een kort filmpje was vertoond, opgenomen tijdens de diverse stadia in de maar een geheel niéuwe school komen” een verbouwing. De kous was daarmee echter nog niet af, want een lage rij van sprekers kwam de het felicitaties overbrengen aan alle betrokken peil van de opleiding zo mogelijk nog verder mensen en met wat er allemaal bouwtech- op te schroeven. nisch was verhapstukt, ’t Aantal sprekers viel moeilijk nog te vertellen en de hoeveelheid bloemstukken en kadootjes al evenmin. Het „laatste woord” was tenslotte aan de direkteur van de school, de heer D. Die- later feestje voor de leerlingen. afgeketst vanwege de bezuinigingsmaat regelen, ook bij het onderwijs. Andere reden om de vlag uit te steken was ongunstig ligt. Zo zijn er in Friesland negen volgens de voorzitter van het bestuur het lagere landbouwscholen en in Groningen en feit, dat het aantal leerlingen de laatste jaren sterk toeneemt. Tien jaar geleden zat er een beetje de klad in het landbouwon- Wat de middelbare derwijs. Thans vloeien ook jongelui uit niet-typisch landbouwgezinnen naar de agrarische school. Een overzicht van het damgebeuren om het open damkampioenschap 1978 van Lankhorst Touwfabrleken. Het denk werk werd verricht In de foyer van Amlcitla. Aan het tafeltje op de voor grond werd gestreden om de hoogste plaats In de ereklasse door J. Spoel stra, J. van Leyen, Eddy Drost en Johan Bulstra. Soort uitbreiding van het Tien-Dorpenplan? steken”. Ondanks een pleidooi van de heer K. Bijleveld van Sudergoa met opmerkin gen als: „Over een paar jaar wordt deze bestuursvorm toch ingevoerd”, „We laten een kans voorbijgaan” en „Nu kunnen we wat oefenen” werd toch met 14 dagen tegen 11 stemmen tegen deze „bestuursko- los” gestemd. Besloten werd wel bij de minister er op aan te dringen een gemeente uit de regio Zuidwest voor dit eksperiment te bestemmen. De doelstelling van „een opleiding tot een maatschappelijke bestemming” gaat ook voor de lagere landbouwschool niet meer helemaal op. Tegenwoordig moeten de persloot uit Ysbrechtum. Een dag jongelui zeker tot hun zestiende jaar on- volgde nog een feestje voor de leerli derwijs volgen en het is een hachelijke Daarvan vormde een keuring van geiten en onderneming om maar die definitieve kalveren een onderdeel. Het samenwerkingsverband Zuidwest- Friesland heeft besloten dat alle dor pen in Hennaarderadeel, en een stukje van derwet specifiek welzijn. In deze proefge- Wonseradeel, bestemd zullen worden voor bieden gaat het aksent van het beleid van een eksperiment „leefbaarheid kleine dor- dit werk meer liggen bij de gemeenteraden pen”. Onder de noemer Bijzonder Regio- dan tot nu toe het geval was. Het samen naai Welzijnsbeleid (BRW) heeft het rijk werkingsverband Zuidwest-Friesland had ruim één miljoen gulden beschikbaar ges- in eerste instantie wel interesse in de teld voor dit proefobjekt. aanmelding voor zo’n proef, temeer daar Deze wet, die bedoeld is voor een zeer met name op het edikatieve vlak, al iets klein gebied, moet de leefbaarheid gaan dergelijks, met sukses, bestond in de Zuid- bevorderen van de dorpen en kleine ker- westhoek. Maar om zich definitief aan te nen. De voorwaarde van een zeer klein melden voor dit projekt moest eerst aan gebied en de beperking dat de stichting een voorwaarde voldaan worden: de parti- Sudergoa niet uitgebouwd mag worden, culiere initiatiefnemers op het welzijnsge- werd door enkelen als onaanvaardbaar bied in deze regio moesten gehoord wor- gezien: „Het meeste komt niet in aanmer- den. Tijdens de aan de vergadering van Zuidwest-Friesland voorafgaande bijeen komst in de „Oorsprong”, in de buurt van Sint Nicolaasga, barstte het „publiek” niet uit in enthousiasme. Men vond in het algemeen, dat er geen duidelijkheid was over wat er nu eigenlijk bedoeld werd met dit eksperiment. Tevens was de termijn, waarop deze dag volgde op de uitnodiging, te kort Men kon zodoende de „achterban” niet raadplegen. Ook tijdens.de vergadering van het samen- Heropening van CAS stemde iedereen blij Ir. R. Veenstra uit Drachten, de inspekteur van het agrarisch onderwijs en de klassevertegenwoordigers bundelden bij de heropening van de verbouwde Christelijke Agrarische School aan de Meeuwenlaan in Sneek broederlijk hun krachten. De inspekteur zorgde voor een openingsspeech, waarin hij het landbouwonderwijs in zijn (Noordelijke) rayon even onder de loep nam, en de jongens en meisjes, die er door hun klasgenoten op waren uitgestuurd, regen in het nieuwe overblijflokaal de zelf vervaardig de letters aan een pannelat tot de jubelkreet „CAS Heropend!” Iedereen was blij, dat de verbouwing aan maatschappelijke bestemming toe te wer- de kant was; de lagere landbouwschool een ken als iemand zestien is. Eigenlijk is het vrij drastische uitbreiding had ondergaan zo, dat de opleiding op de lagere land- door het aanbouwen van een overblij- bouwschool veel meer, en min-of-meer flokaal, ruimten voor hout- en metaalbe- gericht algemeen vormend is en dat de maatschappelijke bestemming vaak veel later wordt bepaald of bereikt. Na het lezen van een gedeelte uit de Bijbel Vroeger kwam negentig procent van de toen ook van een boerenvakschool. Nu vormt dat percentage slechts veertig. Vijf tig procent daarvan volgt, na de lagere wers en de architekt, en kongierce H. agrarische school, een hoge landbouw- Wiersma. Die laatste heeft het ’t afgelopen opleiding; middelbarelandbouwopleidingis voor een „beginnende boer” welhaast het minimum tegenwoordig. De andere vijftig procent van de scholieren komt terecht in andere sektoren van de land- of tuinbouw of zwermt „andere kanten” uit. Een deel 38 Q Q _e ■5 '4 pp y

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1978 | | pagina 1