Ligplaatsen Woudvaart en Kolk ’tij d elij k’ snekerWkoerier Mooi weer werkt „storend” Ml RAAD zag ook niet een betere oplossing voor stadsschippers .MIENSKIPSHÜS’ in I Jlst werd na drastische verbouwing heropend ■VI Frivolité Officieel Orgaan en van IJLST m m F lea* b" de gemeenten SNEEK, WYMBRITSERADEEL Wymbritseradeel wil straks in Ouwsterhaule vuil gaan storten A i. 5 1 1 -• Balkster aangehouden Diefstal 2e Woudstraat - en de Hel Sneek» NieuwUad it een gecombineerde uitgave van NIEUWE SNEEKER COURANT, SNEEKER COURANT, DRUFHOUTS NIEUWSBLAD MHKM SNEEKER NIEUWSBLAD R. TUINSTRA (PvdA) allerlei materialen. ■BH DONDERDAG 12 OKTOBER 1978 133ste JAARGANG No. 81 Dit blad verschijnt bovendien donderdags huis-aan-huis in GAASTERLAND, SLOTEN, RAUWERDERHEM e.o. Het „schoolkompleks Balk” aan de Erasmusstraat begint aardig vorm te krijgen. Weliswaar duurt het nog wel tot april van het volgend jaar eer de openbare kleuter- en lagere school en de R.K. basisschool zich deflntlef erin kunnen „vestigen”, maar voor het oog lijkt het toch heel wat. De contouren tekenen zich de laatste dagen langzaam maar zeker at en voor de kenner is het wel zo’n beetje duidelijk wat het Balkster bouwbedrijf Dijkstra voor ogen staat. De kosten van de bouw, die In mei zijn begonnen, bedragen een kleine twee miljoen gulden. naar Ouwsterhaule ontstaat, te kunnen opvangen. >!IVWmAmiTDmiM4D^|vOC« «MMK M (MirUKU Hadden wethouder Berg en de andere leden van het kollege van Sneek dan toch wat de voorzieningen van de „stadsschippers” betreft de juiste mengvorm gevonden na alle plannen, inspraken, protesten, praten-en-nog-eens-praten, willen en niet-willen, tevoren bekeken en uit de lucht gevallen alternatieven? Onder de vele opmerkingen vanuit de gemeenteraad was dinsdagavond namelijk niet één ei van Columbus, geen énkel idee waarmee Jan-en-alleman het honderd procent eens kon zijn. De ligplaatsen-indeling wordt dus zoals in het voorstel aan de raad was neergelegd. Wel peuterde de vroedschap van wethouder Berg de toezegging los, dat de drie ligplaatsen aan de Woudvaart en de twee bij de Waterpoort als „tijdelijk” beschouwd zullen worden en dat hij zal proberen te rekreanten. Als voorkomen, dat er bij de bewoonde schepen aan en in de smalle Woudvaart door de schippers gebruik zal worden gemaakt van de kade; bijvoorbeeld door het „parkeren” van „Ronduit goed”, noemde de heer W. de Boer van f van b en w. Hij wilde het selekteren - idee van de heer Visser wel ovememen, want als we drie smalle schepen-zönder-handel voor de Woudvaart uitkiezen dan geeft dat de minste last voor de doorvaart en voor de - „Het beeld van de stadsschippers mag een voudig niet uit onze stad verdwijnen”, zo meende de heer C. Meijer van de CNP. „En omdat iedereen dat vindt moeten we ook zorgen dat de schippers stroom en water krijgen. Voor Meijer golden in dit geval slechts twee maatstaven. De stadsschippers mogen met hun ligplaats de doorvaart niet belem meren en geen schade of moeilijkheden veroorzaken voor één of ander bedrijf. Op verdenking van flessetrekkerij is maandagmiddag de 32-jarige Balkster R.A.M. door de rijkspolitie te Balk aange houden. M. heeft zowel in Balk als Sneek bij verschillende bedrijven zich spullen aangeschaft zonder daarvoor te betalen. gen”. Dat de schippers 330,- „MOEILIJKE ZAAK” Ij’ --J- „Moeilijke zaak” zei fraktievoorzitter J. R. zieningen” vond de heer Visser niet geheel Visser van de Partij van de Arbeid, toen burgemeester B. van Haersma Buma „bijla ge 175” aan de orde stelde. Velen zouden die twee woorden later nog eens herhalen. Visser ’t GAAT OM VIJF noemde de „intentie van het stuk uitstekend, Volgens de heer H. Postma van de FNP want het wordt hoog tijd, dat er voorzie ningen voor deze mensen worden getroffen. Over het toewijzen van Maandag 9 oktober deed de heer Henk Wiersma, 2e Woudstraat 19 te Sneek bij het politieburo aangifte van een diefstal in zijn woning. Door een plaatje triplex van de voordeur te verwijderen heeft de in sluiper zich toegang tot de woning van de heer Wiersma verschaft alwaar hij een bedrag van f 500,- ontvreemdde. kunnen die handelende schippers beter ergens anders een plekje toegewezen krij gen”. Dat de schippers 330,- moeten bijdragen voor de aanleg van de „voor- t 99 T -1 a 1 - ^t T terecht en hij vroeg eens te bekijken of een vorm van subsidie niet mogelijk is. Het Ulster „Mienskipshüs” is gemoderniseerd, aangepast, teneinde de verenigingen een gezellige akkommodatie te kunnen bieden. Gisteravond kwam het bestuur van de stichting „Mienskipshüs”, burgemeester H. W. F. Mumsen, enkele raadsleden en mensen die zich letterlijk hebben ingezet om het verenigingsgebouw opnieuw in te richten in het „Mienskipshüs” bij elkaar om tot heropening over te gaan. Om de gedachten even te bepalen: uit het borrelende geheel van ideeën was een kollegevoorstel gedistilleerd waarin neer gelegd was Het mooie weer van de afgelopen dagen zorgde niet alleen voor het alsnog bruin worden van de mensen na een te bewolkte zomer, maar veroorzaakte ook vreemde storingen op de televisie. Dinsdagavond kondigde een TV-orhroepster aan: „Als u op het beeldscherm storingen of vertekeningen ziet ligt dat niet aan uw toestel, maar aan het weer”. Bij navraag bij een kenner bleek dat, vooral in de maand oktober, bij speciale weersomstandigheden zoals zeer hoge drukgebieden in kombinatie met een bepaalde vochtigheidsgraad, TV-stralingen tegen de lucht weerkaatst worden. Zonder deze weerkaatsing zouden deze golven, die niet met de aarde meebuigen, in het heelal verdwijnen. Het gevolg was, dat er op een bepaald net niet alleen het verwachte programma te voorschijn kwam, maar ook een andere zender met eenzelfde frequentie. Voor enthousiaste antenne sleutelaars was er wel een positieve kant van de zaak te vinden. Door het anders richten van de antenne bleek het mogelijk twee engelse stations glashelder te ontvangen. Bij proeven genomen door N. V. Westergo kwamen zelfs Oost-Duitse en Poolse stations door. Twee jaar geleden kwam in de maand oktober ook een zenderweerkaatsing voor. De zomer mag dan knudde geweest zijn, de herfst is er eentje van uitzonderlijke klasse. Wolkenloze, blauwe luchten en geen zuchtje wind. Wat wil een mooi-weerliefhebber nog meer. Degenen die bovendien houden van bomen in hun bekende geel-bruin-rode herfsttooi zitten op dit moment helemaal in de prijzen, zeker als je een kijkje neemt in een van de Gaasterlandse bossen. Amateurfotografen kunnen op dit moment hun hart ophalen. schip „De Loodsboot” toestemming krijgt om achter RK-kerk te mogen blijven lig gen. De mogelijkheid van overlast jlawaai) ;iAls we daarvan uitgaan leveren alleen de a a schepen in de Woudvaart en die voor Zandstra in de Kolk bezwaren op. Waarom in het tweede herziene plan de Bothnia- kade helemaal vrij gehouden?” „De op zich goede voorstellen zijn wat onbeholpen gepresenteerd. Zo werd de Milieuraad te laat bij de zaak betrokken dat er twee stadsschippers een (Berg ontkende dat later) en kwam een vergunning zullen krijgen voor een lig- deel van de bewoners van de Woudvaart- plaats aan de Eerste Oosterkade, drie aan kade in verzet tegen het eerste plan van zes zes aan de Harinxmakade, drie aan de Woudvaart, drie aan de Rienck Bockema- kade, één aan en twee aan de Waterpoortsgracht. Op die plekken zullen voorzieningen worden ge maakt voor elektriciteitsaansluitingen per schip en voor een aantal wateraftappunten. Voor het kreëren van die zaken vroegen 'l ,,S V De voorzitter van de stichting „Mienskips hüs”, de heer C. Frankena, resumeerde allereerst nog even hoe het allemaal was begonnen. In oktober ’65 werd de eerste ^steenlegging van het „Mienskipshüs” ver richt. In het gebouw kon aan sport worden zijn over het resultaat. „Toen alle ringei gedaan. Na verloop van tijd kwamen ech- t-- van het een kwam het ander”. De heer Frankena had het gemeentebestuur al herhaaldelijk aange sproken over het feit dat er voor de sport altijd zoveel werd uitgetrokken, maar dat de kuituur toch ook wel bedoeld moest gaan gebeuren. De verbouwing worden: „Met het geld zal het allemaal wel ton geraamti, goed komen”, zo verzekerde de burgerva der. Het geheel verbouwde „Mienskipshüs”. In de zaal is een mooi toneel gekomen, ook is het plafond daar verlaagd, er is een bar en een nieuwe keuken ingebouwd en op de vergaderruimte Wymbritseradeel voelt er wel voor, nu het liter, terwijl twee ton is „ingeruimd” voor per 1 januari van het volgend jaar geen de koop van een zogeheten „trommelau- gebruik meer kan maken van de stortplaats to”. Een tweede huisvuilauto is nodig om in Sneek, zijn huisvuil te deponeren op de het meerdere werk, dat door het vervoer stortplaats te Ouwsterhaule. Er waren nog twee andere mogelijkheden, maar Leeuwar den vond men te duur (vijftig gulden verwervingskosten per ton, tegen vijftien nu) en het Drentse Wijster was te ver weg. Inmiddels zijn de kosten van storten en de voorwaarden daarvoor opgevraagd, maar, zo schrijven b. en w. in een toelichting aan de raad (die volgende week dinsdag bijeen komt), deze zijn nog niet ontvangen. Direkt hiermee verband houdt het voorstel van het kollege een krediet beschikbaar te stellen te stellen van f 314.0000.-. Een be drag van f 114.000.- is bedoeld voor de aanschaf van een honderdtwintigtal (be drijfsafval) kontainers van elk elfhonderd „Het was met deze nieuwe raad meteen weer goed raak!" Dat moest een raadslid van Sneek even van het hart, toen hij dinsdagavond tegen één uur de stadhuis trappen afdaalde naar de verlaten Markt straat. Er was één raadslid, die het zicht baar allemaal wat te lang duurde. Ze begon tussen de bedrijven door - wel de oren wijd open gezien haar houtsnijdende interrupties - het nuttige met het aange name te verenigen. Dat was wethouder mevrouw Bien Unema-Ehlhardt, die te gen half elf een handwerkje uit haar tas opdiepte en zich zette aan het voort borduren op een handgeknoopt strookje fijne kant. In de rechterhand een soort uit zijn proporties gegroeid plastic spoeltje uit een oude Singer en in de andere hand de draad, die verbonden was met het kanten tierlantijnige randverschijnsel. De draad ging om de vingers zodat er een soort „kop-en-schoteltje” ontstond (soms op z’n kop), de spoel werd er heel handig tussendoor gefriemeld en weer voegde zich een lusje bij de vele andere. Het leek een veredelde vorm van kantklossen, maar mevrouw Unema hielp de manne- leek uit de droom: „Frivolité heet dat, en het kanten strookje komt straks langs de zomen van babykleertjes.... Om moge lijke misverstanden te voorkomen voegde ze er aan toe: „Ik word over enige tijd namelijk grootmoeder en dat vind ik erg fijn!” schouders eronder zetten en er iets van maken. Eendracht maakt macht”. De heer Frankena duidde er ook nog even op dat men niet meer naar Sneek hoeft te gaan. De burgemeester zei ook erg tevreden te :n en toestellen eruit waren moest het worden ter steeds meer klachten dat de ruimte niet opgeknapt, en meer aan de eisen voldeed. Het gemeente- ander”. De 1 bestuur trok zich dit toch wel aan en trok tien miljoen uit voor een sporthal. Het gebouw als zodanig was echter onmisbaar. Na vele vergaderingen wist men dan toch wat moest g was aanvankelijk op een maar dit is nog ééns zoveel geworden. Het echtpaar Abma, dat het verenigingsgebouw beheerd, werd en kele maanden op vakantie gestuurd. Het bestuur van de stichting „Mien- skiphüs” stond erop dat op 1 oktober eerste verdieping werd een verg ook werkelijk alles in kannen en krui- ‘ngericht. (Foto Studio Ger Dijs). ken was en het gebouw „af’ zou zijn, „en dit is gelukt, met nog wat ditjes en datjes is het vanavond dan helemaal klaar gekomen”’ aldus de heer Franke na. Volgens de voorzitter van de stichting „Mienskipshüs” gaat het verenigings gebouw een nieuwe toekomst tegemoet. „We moeten dit met elkaar waarmaken, er moet ook iets uitkomen. Als vereniging, als i partikulier, met elkaar moeten we dan Moeite met de zaak had ook de heer H.' bewoners aan de Woudvaartkade. Niet te Pheifer van de VVD. „Een radikale oplos- spreken was De Boer over de inspraakpro- sing zou zijn de aanleg van een nieuwe cedure. „Die is veel te laat op gang ge- haven voor stadsschippers”. Bezwaren 1 ad komen. In voorkomende gevallen moeten hij vooral tegen de bewoonde schepen in alle betrokkenen van begin af aan bij de de Kolk en de drie aan de steigers bij het zaak ingeschakeld worden. Dèn pas een Zomerrak „omdat die toch in de eerste plan op papier zetten om verder op voort plaats bestemd waren voor de watersport- te kunnen borduren’ we die vijf schepen nu maar konden plaatsen aan de dode armen van de Geeuw. (Iets waar gedeputeerde staten overwegende bezwaren tegen heb ben). Twee schepen uit de Woudvaart naar de Bothniakade en het derde bij de twee aan de Eerste Oosterkade. Dat was een sugges tie van de heer J. Ytsma van het CDA, die verder graag wilde dat het evangelisatie- schip „De Loodsboot” toestemming krijgt om achter RK-kerk te mogen blijven lig- voor omwonenden is daar kleiner dan aan de Bothniakade. De wethouder zal ook dat gaat het uiteindelijk om maar vijf schepen. De drie aan de Woudvaart en de twee bij de de vaste ligplaatsen Waterpoort. Over de rest zijn alle be- is echter veel te doen geweest. Jammer trokkenen het héüst wel eens. Postma daarbij is, dat er hier en daar een „intoleran- meende; „Ik heb het gevoel, dat de stapel tie wind” is gaan waaien. Dit is juist een keuzemogelijkheden in de diverse kommis- zaak die subtiel benaderd moet worden en sies niet serieus is genomen. Laten we voor leent zich niet voor een klompendans in een die vijf omstreden ligplaatsen gewoon vijf porceleinwinkel”. andere plekken zoeken”. de steiger bij de Flexa aan het Zomerrak, schepen aan die kade. ^at d*e Woutvaartkade betreft zei Visser; de“lJlsterkadëïij"za*ndsua »Drie schepen zal wel gaan, maar dan - moet men bij het aanwijzen van schippers selektief te werk gaan. Geen handel-, nog eens onder de loep nemen, drijvende schippers aan die smalle kade en liefst ook geen grote gezinnen omdat het spelen op de smalle kade gevaarlijk is”. burgemeester en wethouders een krediet Aan de andere kant voelde Visser wel, dat van ongeveer vijftigduizend gulden. Na men de schippers niet brodeloos kan ma- uren praten - niet over dat geld, maar over ken door handelen te verbieden. „Mogelijk de verdeling van de schippers over de stad - werd dat krediet tenslotte verleend. Progressief JIneek het voorstel j-je jjeer Tuinstra (PvdA) bleek zich met zijn „alternatief plan vaste ligplaatsen stadsschepen” wel ’t een en ’t ander op de hals te hebben gehaald. Hij had een idee (vervolg zie pagina 23)

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1978 | | pagina 1