1st ■Il Kollege van Sneek in Beleidsschets: Begroting SLUIT, maar vooruitzichten somber IJLST snekerWkoerier inuwn mu m «aurnuiu» I tas w Oostelijke rondweg of versmalling in Imsum ■■to Mit O Gevarieerd programma vormings- ontwikkelingswerk volwassenen I V" Rapport openbaarvervoer Sneek ,J II g «iit4 f de gemeenten SNEEK. WYMBRITSERADEEL Officieel Orgaan en van IN IJLST EN WYMBRITSERADEEL iiiii MI SM— f' Ma III I I I U II i Dit blad verschijnt bovendien donderdags huis-aan-huis in GAASTERLAND, SLOTEN. RAUWERDERHEM e.o. TWEE IDENTIEKE INBRAAK JES SNEEK flflgl en de GITAAR EN PICK-UP KAPOTGEMAAKT Hei Sneaker Nieuwsblad is een gecombineerde uitgave van NIEUWE SNEEKER COURANT, SNEEKER COURANT, DRIJFHOUT* NIEUWSBLAD 3-jarig meisje verdronken Bookmaker in Sneek op heterdaad betrapt 1 ’A 9BBI - jina 4 I SNEEKER NIEUWSBLAD y het nu aangeboden pro- 1 Het kollege acht deze toestand onaan vaardbaar en is van plan in overleg met de kontaktgroep overheids-bedrijfsleven op korte termijn over die kwestie te wenden tot de minister van ekonomische zaken. MAANDAG 16 OKTOBER 1978 133ste JAARGANG No. 82 1 Gistermorgen deed garagehouder Poiesz aangifte van een inbraak in zijn aan het Kaatsland gelegen bedrijf. Er was een ruit vernield en uit een paar potjes werd enig kleingeld ontvreemd. Een bijna identieke inbraak vond plaats bij het jachtwerfbedrijf Bakker aan de IJ1- sterkade. Ook hier was een ruit kapot gemaakt en werd een gering bedrag aan kleingeld ontvreemd. breding van de weg naar de oostzijde door afbraak, verkeercirkulatie en dan de aan leg van een rondweg aan de westzijde van het dorp. Na afweging van de vijf mogelijkheden vindt Rijkswaterstaat op basis van de kriteria dat de mogelijkheid van verkeerscirkulatie mèt verkeersregeling door verkeerslichten in het meest zuide lijke gedeelte van de rijksstraatweg voorkeur verdient. Indien voor een rondweg wordt gekozen wijst Rijks waterstaat op de moeilijkheden die (Vervolg zie pagina drie) Men vindt het een verdienste van de werk groep dat zij erin is geslaagd met een behoorlijk programma voor dé dag te ko men, en dat terwijl de rijksoverheid zelf geen duidelijke lijnen heeft getrokken, waardoor de groep niet wist waar zij aan NOOIT EERDER VOORGEKOMEN „In Sneek is de werkloosheid in de afgelo pen periode gestegen tot een peil zoals dat nog niet eerder is voorgekomen. (Sneek heeft in Friesland bijna het hoogste per centage werklozen, red.). Er zijn pogingen ondernomen om zondere regionale toeslag, bedoeld in de dienstonderdelen. Tot aan de dag van geen eigen lokaal vervoer. Wel is er, om enkele wijken enigszins te ontlasten, een regeling getroffen met de Fram en Otax. Dat beeld kan slechts globaal zijn en onvolledig omdat voor de komende jaren nog geen volledige afweging heeft kunnen plaatsvinden van de wenselijke voorzieningen in relatie tot de be schikbare middelen. In het financiële beleid zal eerst meer duidelijkheid ko men als de ontwerp-meerjarenbegroting klaar is en uitgebouwd tot een beleids plan zoals dat het gemeentebestuur voor ogen staat. pogingen zijn tot nu toe zonder resultaat 'verschenen onder de naam „Beleidsschets schets”. Behalve van dié toeslag is Sneek thans ook nog uitgesloten van de bijzondere regiona le toeslag, die op grond van de Wet Investerings Rekening kan worden toege kend. Daardoor komt Sneek in een nog ongunstige positie te verkeren ten opzichte van andere delen van de provincie, waar die toeslagen wel worden toegekend. De Sneker H. P. Moelker, inwonende bij R. Keijzer aan de 3e Woudstraat, deed zaterdag bij de Sneker Politie aangifte van vernieling van zijn gitaar, die een nieuw- waarde van bijna driehonderd gulden ver tegenwoordigde. Bovendien was de pick- up van de heer Keijzer vernield. Bh r r In verband met de veelal slechte (a- vond)verbindingen van het openbaar vervoer is, door een deel van de aktivi- teiten te laten rouleren, getracht de aktiviteiten zodanig te spreiden over de gemeente dat een zo groot mogelijk deel van de bevolking wordt bereikt. Om het programma af te kunnen stem men op de aanwezige behoefte is onder meer gebruik gemaakt van de vorig jaar gehouden enquête terwijl bovendien aanvullende informatie is verkregen over de behoefte middels gesprekken met de plaatselijke verenigingen. De taken die de gemeente op zich neemt vinden hun weerslag in de personeelsbezet ting van de gemeentelijke diensten. Het aantal personeelsleden is het aantal jaren in verhouding sterk gestegen en het is niet verantwoord die ontwikkeling zonder meer voort te zetten. Voor de gemeentelijke diensten geldt voor 1979 dan ook een personeelsstop. Nader bekeken zal worden hoe dat in de jaren nè ’79 moet. Ondertus sen wordt, mede in verband met de nieuw- bouwplannen voor het stadhuis een onder zoek ingesteld naar de noodzakelijke per- de bij- soneelsbezetting van de verschillende Op aanvraag van -- flp I In sportieve samenwerking hebben de twee jongste pupillen van De Wa- terpoort, Yvonne Stevens en Kees-SJouke Stellema, zatermlddag het I a I nlouwe clubhuis van deze aktleve korfbalvereniging officieel In gebruik mC1| gesteld. De acht-jarlge Kees-Sjouke maakte zich verdienstelijk met het „ontbloten” van het naambord door een doek neer te laten, waaraan een sleutel was bevestigd, waarmee de eveneens acht jaar oude Yvonne de deur van ,,’t Praatvak” opende. Tijdens de „Interne” bijeenkomst werd het woord gevoerd door Waterpoort-voorzltter J. Benedlctus, wethouder H. A. Scholten, KNKV-bestuurslld J. Hlemstra, Raad voor Sport- vertegenwoordlger W. Zandstra en Sportraad-voorzltter K. Doevendans, die In de hoedanigheid van Hubert Sneek-praeses de Sneker korfbal club de gelegenheid bood een propaganda-(llcht)wedstrljd op het Lem- merwegterreln te spelen. De verzamelde sprekers waren allen vol lof over de ontplooide Initiatieven van De Waterpoort dat grotendeels met eigen middelen en mensen de realisatie van dit onderkomen een feit deed zijn. Noemenswaard In dit verband Is ook de bouw van een fraai bruggetje over de sloot die het Kaatsland-sportveld scheldt van het In de Lemmerwegschool ondergebrachte ,,’t Praatvak”. (Foto Studio Ger Dljs). Donderdagmiddag is na een lange zoek- aktie onder een bruggetje over de Ee in Ulst het ontzielde lichaampje van de 3- jarige Afke Elisabeth IJsselstein uit die stad gevonden. De moeder van het meisje was naar het kind gaan zoeken, omdat ze een visite zouden afleggen. Afke was ech ter nergens te bekennen. Een onmiddellij ke zoekaktie leverde niets op. De rijks politie werd ingeschakeld, maar zelfs met behulp van een speurhond werd geen re sultaat geboekt. Het duikersteam van de Sneker brandweer werd gewaarschuwd en deze vond het meisje. Afke moet vlak voor haar ouderlijke woning aan de Galama- gracht te water zijn geraakt. Het gezin IJsselstein heeft nog één kind. De IJmuidenaar F.I.S. werd vrijdagmiddag door de gemeentepolitie van Sneek op de Oude Dijk achter het Wilhelminapark aan gehouden, juist op het moment dat hij bezig was illegale bookmakerspraktijken uit te oefenen. De 55-jarige bookmaker had zich in Sneek, maar ook in andere plaatsen, hieraan al eerder schuldig gemaakt, maar de mannen van de Heilige Hermandad gingen pas tot arrestatie over, nadat voldoende bewijsmateriaal tegen hem was verzameld. Geld en gokbriefjes, die betrekking hadden op het gokken op paarden, werden in beslag genomen. Nadat het proces-verbaal was op gemaakt, is S. weer in vrijheid gesteld. De werkgroep Vonnings- en ontwikkelings- toe was Teveel en te vaak moest worden werk voor volwassenen in de gemeenten afgewacht welke gedragslijn landelijk werd Ijlst en Wymbritseradeel heeft, in overleg uitgestippeld. Enkele dagen geleden heb- met de plaatselijke bevolking, voor het ben de gemeentebesturen een nieuwe rijks- komende seizoen een programma samen- bijdrageregeling sociaal-kultureel werk gesteld, teneinde een gevarieerd aanbod van toegezonden gekregen, en aangenomen edukatieve en vormende aktiviteiten te wordt dat deze regeling (die een „ruimere” kunnen aanbieden. De werkgroep heeft met strekking heeft en per 1 januari ingaat) gaat name aandacht geschonken aan kadervor- gelden voor het nu aangeboden pro- ming, maatschappelijke en/of politieke be- gramma. wustwording, algemene ontwikkeling en vaardigheden, kreativiteitsontwikkeling en kunstzinnige vorming. realiseren en zich beperkingen op te leggen i van wensen, bijvoorbeeld over het samenstellen van nota’s en dergelijke over bepaalde onderdelen van het gemeente beleid. Het in de komende jaren te voeren wel zijnsbeleid zal in het teken staan van de door de rijksoverheid nagestreefde decentralisatie. Op grond van de bestaande en te verwachten rijksbijdrageregelingen zullen plannen en programma’s moeten worden vastgesteld. Mede door het in beperkte mate beschikbaar komen van geld zal het zogenaamde „herschikkings- proces” geen gemakkelijke taak zijn. Vervolg zie pagina drie) In een schrijven aan de raad spreekt het gemeentebestuur van Wymbritseradeel zijn bewondering uit over de werkzaamheden van de werkgroep. Het zegt ’t geen gemakkelijke taak te hebben gevonden, omdat het moei zaam werken is op een terrein dat nog zo weinig ontgonnen is. Gekonstateerd is, dat vooral informatie noodzakelijk was om de bevolking enigszins op de hoogte te stellen van hetgeen de bedoeling is. Immers, zo wordt gezegd, het is geenszins de opzet de bevolking iets op te dringen of van bovenaf op te leggen. Van de enquete-formulieren die In Irnsum zijn uitgereikt met betrekking tot de Rijksweg, is 65% Ingevuld terugontvangen. Volgens b en w van de gemeente Rauwerderhem is deze groep voldoende groot om als reprensatief voor het geheel te worden aangemerkt. Uit de enquete blijkt dat er maar twee alternatieven overblijven. Deze alternatieven zijn het aanleggen van een rondweg of het verbeteren van de traverse door het dorp, waartoe een twintigtal panden in het nauwe gedeelte zouden moeten worden afgebroken. Over het algemeen bestaat een lichte voorkeur (43 om 35%) voor een rondweg, bij voorkeur in oostelijke richting. Rijkswaterstaat, die een studie heeft ge maakt omtrent een aantal gegeven alterna tieven, stelt in haar rapport hoofdzakelijk overwegingen op het gebied van verkeers veiligheid en verkeersleefbaarheid. Bij de beoordeling van vijf mogelijkheden heeft men enkele kriteria tegen elkaar afgewo gen: verkeersleefbaarheid (en verkeers veiligheid) )autoverkeer, fietsers, voetgan gers), realiseerbaarheid (benodigde tijd om te effektueren), kosten. De volgende moge lijkheden werden naar voren gebracht: doorgaansverbod voor delen van de rijks weg, instellen van éénrichtingsverkeer door middel van verkeerslichten, ver in de bedrijfskantine van Mous b.v. Staalbouw te Bakhuizen werd de heer A. Nljholt donderdagmiddag wegena het „volmaken” van zijn 25-jarlg dienstverband bij deze firma op een feestelijke wijze hulde gebracht. Op de druk bezochte receptie sprak allereerst de heer J. P. G. Memsen uit Sneek, na mens het Departement van Nijverheid en Handel, zijn waardering uit over het gedane werk van de heer Nljholt, die bl] Mous b.v. als lasser werkzaam Is, en reikte hem als blijk daarvoor het J|| departement-lnslgne uit, hetgeen ver gezeld ging van een getuigschrift. Na mens het bedrijf overhandigde dlrek- I teur K. G. Vogel hem een gouden horlo ge en de bekende enveloppe met in houd. Mevrouw Nljholt werd verrast met een boeket bloemen. Als voorzitter van de personeelsvereniging roemde de heer Tj. de Vreeze Nljholt’s Inzet als se- kretarls van de ondernemingsraad, een taak die, zo zei hij, bepaald geen ge- makkelljke Is, maar waarvan de jublla- ris zich altijd goed kweet. De heer Nlj- II holt sprak tegen het einde van deze S geanimeerde bijeenkomst een dank- woord uit. (Foto Doede de Vries). De vooruitzichten voor de komende jaren zijn somber. - De problemen waarmee onze ekonomie te kampen heeft, laten ook de gemeenten niet onberoerd. - Het aantal De beperkingen van de groei van het werklozen baart grote zorgen. - De moeilijke ekonomische positie heeft een ongunstige personeelsbestand legt op het gemeentebe- invloed op de financiële positie van de gemeenten. - Het sluitend maken van de begroting 'j voor 1979 leverde problemen op en helaas moet verwacht worden dat deze trend zich ook af te vragen wat het ambtelijk apparaat kan in de volgende jaren zal voortzetten. - Het gemeentebestuur zal zich beperkingen moeten opleggen. In deze situatie is het niet gewenst de lasten van de burgers door belasting te bij het uiten sterk te laten stijgen. Met de uitbouw van bestaande taken en de aanpak van nieuwe zal terughoudendheid moeten worden betracht. Bovenstaande regels stonden, niet zo keu- Investeringsregeling regionale vestiging en rig op een rijtje als hierboven, allemaal uitbreiding van industriële en stuwende voor in de door burgemeester en wet- dienstverlenende bedrijven toe te passen houders van Sneek opgestelde op bedrijfsinvesteringen in Sneek. Deze „aanbiedingsbrief’ bij de begroting voor J 'y~ - - het jaar 1979, hoewel die „brief’ ditmaal is gebleven, aldus het kollege in de „Beleids- 1979 tot en met 1983”. Het kollege schrijft dan ook zelf, dat de nota iets meer wil zijn dan alleen een aanbiedingsbrief. Getracht is een korte beleidsschets te geven van hetgeen zich in de komende vijfjaarlijkse periode op de verschillende beleidster reinen zal aandienen. Men heeft daarbij de indeling gevolgd van de in 1975 vastge stelde Doelstellingennota. het gemeentebestuur Deze studie moet het gemeentebestuur Siieek heeft het Technisch Advies buro der inzicht geven in het te volgen beleid wat Vereniging van Nederlandse Gemeenten betreft het openbaar vervoer in Sneek. In een rapport opgesteld over de mogelïlk- dlt rapport worden de diverse mogelijk heden van het opzetten van plaatselijk heden besproken, zoals stadsbussen, lijn openbaar vervoer in Sneek. Als het meest taxi, buxi en midibussen. De buxi en de gunstig voor Sneek wordt in dit rapport midibus vielen in het onderzoek al vlug uit, uitbreiding van de „Lijntaxi” gezien. wegens hun te hoge eksploitatiekosten.. Hoewel een busdienst, gezien zijn nood- vandaag bezit Sneek zaak in het maatschappelijk leven, een tekort mag hebben, zal de overheid, die het projekt moet subsidiëren de toename van tekorten in Nederland niet langer onver minderd laten doorgaan. ïn het uit- De busmaatschappij laat lijn 33 en 35 eindelijke advies wordt daarom gesproken een omweggetje maken door een aantal over uitbreiding van de lijntaxi, om zo- wijken. Daarnaast is er nog de doende te kunnen wennen aan eventuele mogelijkheid om de lijntaxi te bellen, toekomstige stadsbussen. Het financiële Volgens een bepaald rooster rijdt deze aspekt van deze lijntaxi steekt daarbij zeer lijntaxi zeven maal per dag (uitgezon- gunstig af ten opzichte van de andere derd zondag) twee routes. Een route vervoersmogelijkheden. In het kader van gaat richting wijk Tinga, Lemmerweg- de algemene bezuinigingen zal dit een zeer west en de andere richting Domp, belangrijk punt zijn voor gemeente en rijk. Stadsfenne. Aldus het rapport. KRITIEK AFWEGEN De beperkingen stuur de verantwoordelijkheid zich kritisch -■

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1978 | | pagina 1