uit Beleidsschets Sneek Happen en snappen Aan sportakkommodaties is een dringende behoefte huisvuil naar Ouwsterhaule Wymbritseradeel brengt het VERKEERSDREMPELS IJLSTER YLOSTINSLAAN VAN DE BAAN S3 Officieel Orgaan van Ki de gemeenten SNEEK, WYMBRITSERADEEL en IJLST ral Inbraak Fries Schathuis Naar schatting voor ongeveer tienduizend gulden aan gouden en zilveren voor werpen, alsmede een geldbedrag van f450,- is in de nacht van maandag op dinsdag uit het Fries Schathuis aan het Schaapmarktplein ontvreemd. lil 4 M Hel Sneeker Nieuwsblad is een en de gecombineerde uitgave van NIEUWE SNEEKER COURANT, SNEEKER COURANT, DRIJFHOUTS NIEUWSBLAD en de sxeke.r>(koerier - taak gemeente - I tafel te hoeverre DONDERDAG 19 OKTOBER 1978 133ste JAARGANG No. 83 Dit blad verschijnt bovendien donderdags huis-aan-huis in GAASTERLAND, SLOTEN, RAUWERDERHEM e.o. Twee broers van slager De Vries in Terzool - beiden fervent crossers - wa ren net even te laat met het verwijde ren van hun vierwieler naar een on derdak ergens op het land. Het cross- seizoen was afgelopen en precies toen de jongens de straat in wilden rij den die naar de schuur leidt, bleek deze opgebroken te zijn. Er bleef niets anders over dan het vehikel op de hoek van de straat te laten staan. De jongens geven toe dat het niet be- i - Met uitzondering van de heer H. Veld- wiesch wilde de raad hiermee wel akkoord gaan. De Gemeente Belanger wilde voorko men dat de laan na twee jaar opnieuw herstraat moet worden en stelde voor, om het wegdek wat meer te ontzien, de autobus in plaats van twee keer in het uur eenmaal te laten rijden. Een en ander zou betekenen dat de route IJlst-Nijezijl komt te verval len. De FRAM zal hierover worden gepolst. Het huisvuil uit de gemeente Wymbritseradeel zal de komende jaren afgevoerd worden v^thoudws^dk^èn^kred'iet ^dden^en^a^joor"heVa^n^ha^en^n^^n^kuwe de Priorstraat waarbij de doelstelling „handhaven/versterken van de woon- funktie” nader gestalte zal krijgen. (Vervolg zie pagina 33) nen enkele maanden worden verwacht. De stadsvernieuwing zal in de komende jaren in het totale gemeentelijke beleid een belangrijke plaats innemen. Binnen het raam van de meerjarenbegroting zal wor den getracht de voor voortgang van de aktiviteiten nodige financiële ruimte te scheppen. Aan de nadere uitwerking van de Raamnota voor de binnenstad wordt gewerkt. Daarbij wordt gestreefd naar een zo goed mogelijk overleg met alle betrok kenen. Verder is de verwachting, dat in de loop van 1979 een definitieve nota stads vernieuwing Noordoosthoek ter vast stelling aan de raad zal worden aan geboden. Vooruitlopend daarop wordt een be- stemmingsregeling voorbereid voor het gebied van de Kloosterdwarsstraat en afspraak kunnen maken om het vuil naar de stortplaats in Ouwsterhaule te mogen brengen. Dat kan maar tot 1 januari 1981 omdat de stortplaats in Ouwsterhaule dan ook gesloten moet worden. Op provinciaal nivo wordt echter druk gesleuteld aan het 'het aanschaffen van een nieuwe uitwerken van een systeem om het huisvuil EZKm»» W «T» ^p“l<“. in Fr,ï“d. f 114.000,-). Sneek was gedwongen schappelijke regeling met Wymbritseradeel en IJlst op te zeggen omdat gedeputeerde staten de vergunning om huisvuil te storten op het terrein tussen de Woud vaart en de rijksweg naar Heerenveen niet zullen ver lengen. Formeel gold een opzegtermijn van twee jaar, maar omdat ook Sneek „voor het blok” wordt gezet, wilde de gemeenteraad niet al te zwaar aan die afspraak tillen. Na veel wikken-en-wegen en informeren hadden b en w Van Wymbritseradeel een SNEEKER NIEUWSBLAD In het kader van de „milieu-opvoedende Aktiviteiten. Het ligt in de bedoeling het werk in de komende jaren verder uit te het verkrijgen bouwen in de richting van speciale akties en een meer stelselmatige benadering van publieksgroepen, waaronder het onderwijs. Er konden het laatste jaar een aantal bestemmingsplannen worden afgerond, maar bij de voorbereiding van plannen voor de uitbreiding van de stad aan de noordwestkant is het noodzakelijk, dat eerst een goed inzicht wordt verkregen in het tracé van de toekomstige noordweste- ,p het terrein, dat direkt aansluit lijke rondweg. Er is daartoe een onderzoek r gaande en het resultaat daarvan mag bin- Het 2 weken geleden aangenomen initiatief voorstel om (tegen de zin van het kollege) verkeersdrempels In de Ylostinslaan aan te brengen, is door de Ulster raad dinsdag avond weer teruggenomen. De FRAM had de gemeente erop gewezen de lijndienst IJlst-Nijezijl v.v. te moeten opheffen, om dat onlangs door de gezamenlijke busmaat- kundigen (FRAM schappijen in Nederland is besloten geen gebruik meer te maken van straten waar versmallingen of „bulten” in zijn aange bracht. De raad vond dat te ver gaan en besloot de laan „normaal” te herstraten en in het voorjaar te bekijken of nieuwe plan- tal versmalhngen, nen definitief ontvouwd kunnen worden. Voordat het echter zover was, regende het ideeën, tussenvoorstellen en sugges ties. Uiteindelijk slaagde burgemeester H. W. F. Mumsen erin enige duidelijk- melen en het daar te verbranden of te een de gemeen- verwerken tot bruikbaar materiaal. Tegen Bet Wymbritseradeel de tijd, dat Ouwsterhaule gesloten wordt is - 1die provinciale regeling misschien klaar en weet ook Wymbritseradeel precies hoe het dan dient te handelen. Als beste oplossing voor de komende twee jaar kozen burgemeester en wethouders de Ouwsterhaule-oplossing. Dat bracht echter wel met zich mee, dat er een tweede auto aangeschaft moet worden en de laadkisten vervangen dienen te worden door kontai- ners. Na de hand- en spandiensten bij het ophalen en vervoeren van het vuil kan de „oude” auto dan weer meer worden ge bruikt voor het wegenonderhoud. ALLEEN MAAR VERHAAST De kosten van het overschakelen vielen volgens het kollege nogal mee, omdat er over twee jaar toch een nieuwe trommel- auto aangeschaft had moeten worden. Het proces wordt door de sluiting van „Sneek” alleen maar verhaast. Intussen had een tweetal firma’s reuk ge kregen van de moeilijkheden waarvoor de reinigingsdienst van Wymbritseradeel zou worden gesteld. De Gebroeders Cnossen in Jutrijp boden aan de hele vuilophaaldienst van de gemeente „over te nemen”. Dat idee werd al spoedig door b en w terzijde gelegd omdat men dan eigen mensen zou moeten ontslaan. Het aanbod van Hoek stra bv te Oudega was pas een dag voor de raadsvergadering binnengekomen en dat hield in, dat de reinigingsdienst van Wymbritseradeel het vuil inplaats van naar Sneek naar „een” centraal punt zou bren gen. Op die plek zou de gemeente dan een „kontainerperron” moeten aanleggen. Hoekstra zou dan voor het vervoer naar Ouwsterhaule zorgen. Zo ongeveer lagen (Vervolg zie pagina 33) paald een mooi gezicht is, „maar wat ■M moet je anders". POLITIE heeft geen mensen beschikbaar voor wijkagent Burgemeester en wethouders van Sneek vinden het „instituut van wijkagent? zinvol, ma7r er bestaan binnen de huidige personeelsbezetting van het gemeentelijke politie korps geen ruimte om hiervoor personen beschikbaar te stellen. In de „Beleidsschets 1979 tot en met 1983”, een nota die als toelichting dient op de begroting voor 1979, zegt het kollege verder over de „wijkagent”, dat men moet bedenken dat er voor een goede taakvervulling zeker vier man nodig zijn. En omdat de bestaande taken bij de politie slechts met de grootste inspanning naar behoren vervuld kunnen worden, is het aanwijzen van vier korpsleden als wijkagent voorlopig niet haalbaar. In de Beleidsschets wordt over de inspraak gezegd: gestreefd wordt naar een zo groot mogelijk inspraak naarmate men sterker bij het onderwerp betrokken is. Gelet op de aanzienlijke tijds- en kcstenfakter het echter nodig zijn kritisch te bezien wat het effekt is van een gevolgde inspraakpro cedure. De plannen voor het nieuwe gemeentehuis zullen de komende jaren konkreet gestalte heid in deze zaak te brengen door het vijf punten tellende voorstellenlijstje tot twee te miniseren. Het eerste voorstel betrof de zaak normaal te laten uitvoeren zoals die is gegund en binnen niet al te lange tijd met des- ‘1 en stratenmaker) om de gaan zitten en te bekijken in het zeer gedetailleerde plan van CDA’er E. D. de Vries ten uitvoer is te brengen. De schetstekening - „prima huis werk”, vond iedereen - bevatte een zeven- om de tachtig meter eentje, waarbij0hogere eisen aan de veilig heid voor fietsers zijn gesteld dan in het eerdere voorstel van b. en w. (die daar trouwens achteraf ook niet zo gelukkig mee waren). Een echte stadsbus zit er voorlopig voor Sneek niet in. Uit overleg met de plaat selijke taxi-ondememers is echter ge- i m bleken, dat deze in beginsel bereid zijn kostênfaktor zal medewerking te verlenen aan een eventue le uitbouw van het lijntaxisysteem. „MILIEU ADVISEUR” Wat de milieuzorg betreft is het volgens b en w nodig, dat binnenkort de afdeling Erwin Dijkstra en Gurbe Wiarda, beiden twaalf jaar, lieten gistermiddag een flink part M van hun jeugdige mede-Dompbewoners spor- tief in het spier komen. Het tweetal was op het ■I idee gekomen een hardloopwedstrijd rond de Gravinnevijver te houden, bedoeld voor jon- gens en meisjes tot en met twaalf jaar die met een paar honderd gestencilde briefjes tot aktie Iwerden opgeroepen. Een dertigtal jongens en meisjes tot en met twaalf jaar gaf hieraan gehoor. Deels wellicht ook omdat er een paar interssante onderscheidingen in het vooruit zicht werden gesteld; medailles die Gurbe uit de indrukwekkende kollektie van zijn oudere zussen Joke en Bea had onttrokken. Bij de meisjes was de 10-jarige Anneke Zeilstra de snelste, terwijl de evenoude Henri Rottiner bij de jongens het ruim 1 kilometer lange par koers het meest rap aflegde. De totale uitslag is alsvolgt: Meisjes: 1. Anneke Zeilstra 4.28.1, 2 Heleen de Vries 4383, 3. Annet Joustra 4.43.7, 4. Martine Dijkstra 4.48.0, 5. Marlies Luycks, 6. Marjan Zijlstra, 7. Els Luycks, 8. Angela Seubering, 9. Brenda Dijkstra, 10. Linda Luycks, 11. Inge v.d. Molen, 12. Heleen Zandstra, 13. Simone Röfekamp, 14. Marteld Frierensdorf, 15. Annet Dotinga; Jongens: 1. Henri Rottiner 3.44.3, 2. Martin Hendriksma 3.55.3, 3. Peter Dijkstra 4.04. 4. Gurbe Wiarda 4.08, 5. Ysbrand Valkena, (7 jr.), 6. Bas v. Rheenen, 7. S. Dijkstra, 8. Bas v.d. Lijn, 9. Frederik Hofstra, 10. Albert Schuurts, 11. Peter Braining, 12. Marco v. Rheenen, 13. Bert Jellema. (Foto Studi0 Ger Dijs). krijgen nu door de raad de architekt is bouw- en woningtoezicht van gemeente- aangewezen. Gezien het ruimtegebrek werken wordt versterkt met een mede- waarmee de sekretarie te kampen heeft zal werker die in hoofdzaak zal worden belast men echter niet kunnen ontkomen aan met werkzaamheden op het gebied van de tijdelijke voorzieningen. In dat verband advisering bij hinderwetzaken en met de denkt het kollege aan het gebruiken van de kontrole op de naleving van milieu- Eben Haëzerschool aan het Oud Kerkhof, technische voorwaarden. Wat het scheppen van meer ruimte voor de - dienst gemeentewerken betreft wordt de Bij het te voeren beleid is een goed funk- bouw van nieuwe werkplaatsen óver- tioneren van de plaatselijke Milieuraad wogen. Misschien is in de komende jaren van belang. In dit streven past het over- ook een verbouwing van de panden aan de brengen van het sekretariaat naar de Schoolstraat noodzakelijk. sekretarieafdeling, die zich bezig houdt met de uitvoering van de milieuwetgeving. Op de urgentiehjst voor de bouw van De verstrekking van informatie aan de nieuwe politieburo’s komt bij het ministe- Milieuraad wordt dan ook beter. Een ak- rie van binnenlandse zaken dat van Sneek def beleid wil het kollege de komende nog niet voor. De voorbereidingen voor ren Qok voeren ten aanzien van het een buro in Sneek kunnen dan ook pas verpiaatsen van v00r de omgeving milieu konkreet ter hand worden genomen als er storrende bedrijven - als dat mogelijk is en een nieuw programma (voor subsidie) uit niet andere wijze aan de bezwaren de bus komt. Over het verkrijgen van e tegemoet gekomen kan worden. In hei kader van de „milieu-opvoedende inPt„sse„ overleg gevoerd me. de Neder- landse Spoorwegen. y F 6 werk in de komende jaren verder Men blijft werken aan 1 van een bijdrage in de kosten van een rekonstruktie van het Stationsplein en de aanleg van een autobusstation, maar in overleg met de Fram en de Spoor wegen wordt ook getracht langs andere wegen dan de RCOW daarvoor geld beschikbaar te krijgen. Dit mede in verband met de plannen van de Fram tot konsentratie van vestigingen in Sneek oj bij het autobusstation. stelselmatige benadering van -- «r t - -

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1978 | | pagina 1