Daverend afscheid direkteur A. Jellesma i HUBERT-f amilie maakte er enorm feest van in Stavoren „De laatste kans om onheil te keren” Vrienden van Gaastmeer: varende monumenten NIET ’wegmoffelen Feriening Lytse Doarpen presenteert groeiplannen c o H van Toch nog tien mille naar Sneek voor projekt Mensen zonder werk Officieel Orgaan de gemeenten SNEEK, WYMBRITSERADEEL en IJLST II IWf» i|||| Dit blad verschijnt bovendien donderdags huis-aan-huis in GAASTERLAND, SLOTEN, RAUWERDERHEM e.o. A UTOR UIT INGEGOOID ■U I to NIEUWE SNEEKER COURANT, SNEEKER COURANT, DRIJFHOUTS NIEUWSBLAD en de snekerHkqerier Provinciale subsidie Geldkistje met enkele paperassen meegenomen POSTVERKEER MET CANADA GESTAAKT en de RUZIE IN BAR OP STRAAT BESLECHT Bontjasdievegge in Sneek op pad Het Sneeker Nieuwsblad is een gecombineerde uitgave van ia 44 wijziging ge vorm van de keld. En dan hebben we mini- MAANDAG 23 OKTOBER 1978 133ste JAARGANG No. 84 In de nacht van vrijdag op zaterdag werd de achterruit van de personenauto van Dirk Feenstra uit Schamegoutum vernield. De wagen stond op de Marktstraat in Sneek geparkeerd. De ruit ging aan diggelen door dat er een steen tegenaan werd gegooid. Q SNEEKER NIEUWSBLAD Gedeputeerde Staten hebben uit de daar voor bestemde begrotingspost een provin ciale bijdrage beschikbaar gesteld voor het door de Watersportvereniging „Heeg” georganiseerde Nationaal kampioenschap Schakelklasse 1978, waarvoor de provincie f 1.500,- beschikbaar heeft gesteld. De Sneker loodgieter Sikma kwam vrijdag morgen in zijn bedrijf aan het Oud Kerk hof tot de ontdekking dat er in nachtelijke uren ongewenst bezoek aan zijn kantoor was geweest. Men had zich toegang ver schaft door een ruitje te vernielen, maar veel wijzer zijn de ongenode gasten er niet van geworden, want geld was er niet aan wezig. Wel is een geldkistje, waarin enige schriftelijke bescheiden, weggenomen. In verband met ’n staking van het postperso- neel in Canada wordt de verzending van brief- en pakketpost naar dit land tot nader order gestaakt, ’t Publiek wordt aangeraden voorlopig geen korrespondentie en post pakketten voor Canada ter post te bezor gen. Sneek heeft van het Ministerie van CRM (Kuituur, Rekreatie en Maatschappelijk werk tegen de landelijke beleidslijn in, tienduizend gulden voor het projekt „Men sen zonder werk” gekregen. Dit departe ment had eerder te kennen gegeven, dat Sneek voor 1978 géén subsidie zou ontvan gen. Tegen de straatmaker P. J. K. zal proces verbaal worden opgemaakt wegens mis handeling van de 35-jarige H. B., eveneens u*t Sneek. In een bar was tussen beide heren ruzie onstaan, welke later op straat werd beslecht. B. liep bloeduitstortingen 3an beide benen op, voorts een gezwollen 00g, een wond in de nek en vermoedelijk een paar gekneusde ribben. „eerst eens groots feest te vieren” kwam na een kabaretvoórstelling, waaraan alle afde lingen uit de nederzettingen in Sneek, Stavoren en Surhuisterveen een bijdrage leverden. Allemaal „eigen werk”, waarbij alleen de bekende Friese kabaretier Tet- man de Vries de zaak wat gestroomlijnd had en tijdens de voorstelling de touwtjes aan elkaar knoopte, waar dat nog nodig was. Later gaven de heer en mevrouw Jellesma wat broches weg aan „de dames”, i gelopen bij de voorbereiding en de koördi- nator van dat alles kreeg een gouden Uit een winkel van Eringa, een dames- kledingbedrijf aan de Oosterdijk te Sneek, is een grijze bontjas, merk Kitskin en lang model, ontvreemd. De mantel vertegen woordigde een waarde van ongeveer dui zend gulden. Vermoedelijk heeft een vrouw van rond de vijftig jaar zich hieraan schuldig gemaakt, ook al omdat ze in een andere zaak waar bontjassen worden verkocht zich ietwat verdacht had gedragen. De politie van Sneek stelt een onderzoek in naar de identiteit van de vrouw. FRIES SCHEEPVAART MUSEUM Per bus werden in de avonduren de „Vrienden” de gelegenheid gegeven zich te vervoeren naar het Fries Scheep vaart Museum te Sneek. Het museum heeft de laatste jaren het nodige mate riaal verzameld dat betrekking heeft op Gaastmeer en met name op de paling- handel. Dit materiaal lag overzichtelijk uitgestald en werd door FSM-direkteur S. ten Hoeve op deskundige wijze toe gelicht. In een onbewoond perceel aan de Waterpoortsgracht te Sneek brak donderdagavond rond een uur of acht een felle brand uit, die een flin ke schare toekijkers trok. Hoewel de Sneker Brandweer bijzonder snel ter plaatse was, konden de spuitgasten niet voorkomen dat het huis kom pleet uitbrandde. De oorzaak van de brand Is niet bekend, evenals trou wens de hoogte van het schade be drag, omdat het In wezen een af braakpand betreft. Joop Brulnsma was ter plekke om de vlammenzee op de kiek te zetten. UITVALLERS t belang, aldus voorzitter Dijkstra, die zijn Het gevaar is groot dat in de PPD-opzet een groot aantal eenmans- en tweemans- scholen zullen ontstaan. De Feriening volgens alternatief drie slechts enkele -tens vier er geen uitvallers zullen zijn. - 1- t-‘J- -1*^—B natieven verwerkt zijn, zal worden toeges- sloten verenigingen van plaatselijk en dorpsbelangen. Bovendien ontvangen de inspraakgroepen en vrouwenbewegingen in Friesland enkele brochures. In dit kader was er de nodige kritiek op het provinciaal bestuur dat niet gereageerd had op een verzoek om medewerking. De feriening half- Lytse Doarpen had graag eenzelfde fraaie (Vervolg zie pagina drie) onderstreepte nogmaals de juistheid hier van, daar het een prachtige trekschuit be- haaste zich te zeggen dat het hier principe-besluit ging en óz‘. zz deling van personen, zoals werd gesugge reerd, bepaald geen sprake is. „In zijn algemeenheid zou de regeling niet zo rechtlijnig moeten worden gehanteerd. Vroeger lagen deze schepen toch ook bui tenjachthavens”, zo vond men. Eerder kwamen plannen aan de orde om woonboten te konsentreren in een te graven haven naast het Liuwedaem- gebied. Veel was daarover niet te mel den, omdat alternatieve voorstellen nog verder moeten uitgewerkt. Wel is een wijziging gekomen in de organisatie- I vorm van de vereniging De Liuwedaem. De klausule in het koopkontrakt van de huizen om deze een deel van het jaar ter beschikking te stellen aan de Welzijns- stichting ten behoeve van verhuur aan minder draagkrachtigen kan nu worden afgekocht. Hoewel de tentoonstelling van schilder werken („Het Friese landschap rond Gaastmeer”), gehouden in het dorpshuis, geen doorslaand sukses werd gevonden, weerhoudt dat de stichting er niet van ook voor het volgend jaar zaken op poten te zetten die voor de Gaastmeerders interes sante aspekten zouden kunnen hebben. Besloten werd in te haken op de dorpsfees ten van de Oranjevereniging, met welk bestuur in deze nauw kontakt zal worden onderhouden. Een en ander moet nog verder worden uitgewerkt, maar in eerste aanleg kwam de vergadering - een veertig geïnteresseerden sterk - overeen tijdens de feestweek een aantal konserten (op ver schillende plaatsen in het dorp) te laten verzorgen. Grots kosten noch grote moeite waren er kennelijk gespaard om het afscheidsfeest van direkteur Jellesma tot één groot Hubert-familiefeest te maken. De twee grote nieuwe hallen - nog niet helemaal ingericht voor de produktie - boden een grootse aanblik met de gekleurde lampjes, de dansvloer en het toneelpodium. Gedeel ten waren met kleden afgeschut om de j optredenden gelegenheid te geven om zich gen en repeteren de laatste week weinig te kleden en om de bak- en braadinrichtin- Van „het werk” terecht is gekomen. Wat er gen aan het gezicht te onttrekken. Diverse vandaag weer moet gebeuren kon men in eet- en drinkhoekjes maakten het de mis- de „Evenementenhal” zien op de speciale schien wel achthonderd of meer feestelin- „Hubertfilm”, die de dag tevoren als ge- gen gemakkelijk om het knorren van de schenk aan de vertrekkende direkteur was maag en een droge keel te voorkomen. au..e Eten en drinken bij de vleet, konsumptie- in de schoot van het Fryske Gea viel! De bonnen plenty en tegen het einde van het „aanmaning” van de heer Jellesma om daverende Hubertfeest, toen de bonnetjes i>( verzilverd waren, kon men toch nog wel ei terecht bij de barretjes omdat „de vaten toch leeg moesten”. Vermaak volop. Stoere knapen sloegen de hele avond driftig op de Kop van Jut, meer goklustig ingestelde flipperden tot de llcht- Altematief vier gaat nog verder.Hierbij is een toename tot 1995 mogelijk van vijf van de situa tie van begin 1977 met nu evenwel een minimum van tien inwoners per jaar. En dat betekent dat er over 17 jaar honderd- tachtig inwoners in zo’n dorp zijn bijgeko- men- Dat hoeft evenwel niet in te houden voor het provinciaal dat ieder dorp met zoveel mensen groeit. Een voorbeeld: Balk neemt in die pe riode volgens plan drie met 226 toe en volgens plan vier met 180, terwijl de PPD een groei voorspelt van 370. Voor een groot dorp is het dus onvoordelig. Maar voor een klein dorp zijn er plu spunten. Voor Woudsend ziet de situa tie er voordeliger uit. Groei volgens PPD: 115, volgens Feriening alt. drie 125 en volgens Fer. alt. vier 180. In het bestuur van de stichting Vrienden van Gaastmeer stelde de heer S. Jansen Waning) (die nu dicht In de buurt van zijn favoriete en H- van DiJk> die vanaf nu respektievelijk varend mómimtnt” Heïbes’tuur voorzitter en penningmeester zijn. om een dat er van bevoor- De heren L. J. Huisman en B. Kuipers goklustig ingesteiue n.P1—lul ue (rechts) les eroen en geel voor de ogen werden; er „aandragers" van het kado -de ^ubert jes groen en g carrousel” - dat door Estel werd aangeboden. 3 De Stichting „Vrienden van Gaastmeer” vindt het geen goede zaak schepen die als een soort „varend monument” kunnen worden beschouwd, 'jegtem,, Dit kwam zaterdagmiddag naar voren uit de in d’Ald Herbergh „Yne lelnek oeiegue elfde herfstvergadering van de stichting toen de op dit punt betrekking hebbende provinciale regeling ter sprake kwam. Aanleiding van deze reaktie was de tram melant die een van de vrienden van Gaast meer (incasu de heer C. J. W. van „Dit is de laatste kans om het onheil voor de kleine dorpen te kere"”- Dat vier, die zijn vereniging als reaktie op de zogeheten PPD-alterna leven keld. En dan hebben we het over het „voorwerk” voor het streekplan Friesland. Zoals bekend kunnen de Friezen zich momenteel buigen over de altematievennota. De Feriening Lytse Doarpen kan zich in de uitgangspunten 7 beleid, zoals die ontwikkeld zijn door de Provinciale Planologische Dienst, niet vin den. En dat zal niemand verbazen. Goed beschouwd kan men het stuk dat nu open baar gemaakt is, zien als een (late) reaktie op de nota Wonen, die in 1975 de in spraakprocedure doorliep. Maar toen be stond de vereniging nog niet. Haar oprich ting vond haar oorzaak in die procedure. Noch in de ekonomische opstoting in de vaart der volkeren, noch in het tweede alternatief van de PPD (het naar binnen gerichte model) ziet de Feriening enig heil Met name voor de scholen is dit van groot voor de kleine kernen. Vandaar de eigen belang, aldus voorzitter Dijkstra, die zijn alternatieven. Uitgangspunt in de Kleine- dagelijks brood in het onderwijs verdient. Kernen-Visie is het vasthouden van de - "T'r' natuurlijke groei van Friesland, waarbij niet gemikt moet worden op een ves tigingsoverschot. Tietjerksteradeel had zich bij CRM ook aangemeld voor subsidie voor een wel- zijnsprojekt. Vóór een bepaalde datum moest dit plan van start gegaan zijn, anders zou de subsidie vervallen. Deze gemeente kon hiet niet aan voldoen, zodat het bedrag van 10.000 gulden „open” stond. Bij navraag bleek, dat het mondeling toe- Als gevolg van het „witte vlekken plan” kennen van deze geldsom aan Sneek (dat van het Ministerie van CRM hebben in reeds eerder te horen had gekregen dat het Friesland de gemeenten Bolsward, Harlin- niet meer voor deze vorm van subsidie in gen, Heerenveen, Tietjerksteradeel en aanmerking zou komen voor 1978) gezocht Smallingerland een bijdrage uit het moet worden m ue belangstelling die de RWW-potje” toegezegd gekregen. Dit overheid heeft voor de goedlopende orga ’’witte vlekken plan” houdt in, dat alleen nisatie „Mensen zonder werk in de a- die gemeenten een éénmalige bijdrage krij- terpoortstad. Met deze onverwachte bij- genê die voorheen op dit welzijnsterrein drage wordt het tekort op de begrot_g nog niets in georganiseerd verband dit welzijnsprojekt over 1978 van 33.000, draaiende hadden. teruggebracht naar 23.000,-. groot aantal eenmans- en tweemans- meent, dat, als haar ideeën ingang vinden, er volgens alternatief drie slechts enkele veranderingen plaats vinden, terwijl vol- NEGEN PROCENT GROEI gens vier er geen uitvallers zullen zijn. De inspraakreaktie, waarin de beide alter- Daarbij is het van groot belang dat de natieven verwerkt zijn, zal worden toeges- voorzieningen in de kleine kernen behouden tuur(j aan ane bij de vereniging aange- blijven. Dat betekent dat een dorp met een school, die onderwijsmogelijkheid houdt. Op grond daarvan stelt de vereniging dat die dorpen met lager onderwijs tussen 1977 en 1995 de mogelijkheid krijgt met negen pro cent te groeien. En dat op basis van het inwonertal van 1977. Een en ander komj overeen met een toename van een procent per jaar, waarbij als jaarlijks mum 5,5 inwoners wordt gesteld. „En nu stop ik met het geven van kadootjes, anders gaat Hubert op de laatste dag van mijn ’direkteurschap nog failliet! Nog iets: aan de doelmatigheid in ons bedrijf ontbrak de laatste week nogal wat. Jullie moeten er om denken, dat er maandag weer wat moet gebeuren. Maar nu vieren we eerst een geweldig feest!” Die laatste woorden van de heer A. Jellesma waren vrijdagavond in de immense nieuwe hal van Hubert-Stavoren niet tegen dovemans oren gezegd. Het werd een enorme happening in de „Anne en Annie hallen” en het gebeuren zal velen nog lang heugen. De heer en mevrouw Jellesma hopelijk jarenlang. Een die zich het ujt sioffen hadden aantal feestvierders zal er in ieder geval de éérste dagen nog wel even aan zijn herinnerd... L J nator van dat alles kreeg waren onder meer sjoelbakken, een voetbal- horloge. Met het oog op het dreigende spel en de hele avond traden de groepen uit Sneek, Surhuisterveen en Stavoren tegen Vervolg zie pagina drie) elkaar in het krijt bij wedstrijden in touw trekken, in planklopen en bij een „bierma- rathon”. Zelden zal een bedrijf zo’n groot feest voor zoveel medewerkers op poten hebben gezet. Geen wonder dat er bij alle voorbereidin gen en repeteren de laatste week weinig van „het werk” terecht is gekomen. Wat er weer moet gebeuren kon men in "Hubertfilm”, die de dag_ tevoren als ge- iangeboden, naast het vele onzichtbare dat Later gaven U it "'J

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1978 | | pagina 1