ïlit l>et üevleèen RQSJMS wo! t. I s HET INBRAAKMYSTERIE waterpoortstad TWEEWIELERS VIBIBASMHM IIIBW MAINIMBHIMSWIBIHJ IB,®"II,N KAPPIE EN DE GOUDEN EL Aanzienlijke uitbreiding van A O-markt in de Stadsfenne I >7 'adio S~rieóland De Vries Grnzevgdrt voor ORGELS o HOTEL HANENBURG - SNEEK ZONDER één STORING verzorgen wij uw receptie, koffietafel en diner. Wijkindeling Sneker huisartsen ^wBa Fietsen - bromfietsen onderdelen - reparaties fietsverzekeringen gratis servicebeurten •nwun^n in-en-om de 8 f; o 1 8 ^T7.Z Z', IS I 8 r-s v SNEEKER NIEUWSBLAD - Maandag 23 oktober 1978 Pagina 14 Glasschade en FEUILLETON geschreven door FRANK VAN FALCKENOORT Ik had een revolver in mijn hand en ik ben Speciale ontmoetingszalen voor eed intiem diner met Uw zakenrelaties. Verschijnt maandags en donderdags. waar heen ABONNEMENTEN: A bonnementsgeld 8.50 per halfjaar (bij vooruitbetaling) Postabonnementen f22,50 per halfjaar (bij vooruitbetaling). UITGEVERS: Drukkerij HDoevendans b. v. TELEFOON 12570 SNEEK Oude Koemarkt 57 Tel. 15923 Lemmerweg - Sneek bij de Waterpoort - Tel. 05150-13096 Op UW dag is UW gezelschap - hoe groot ook - direktie/,,baas” in óns huis REDA KT1E: Singel r. Postbus 11 Telefoon 05150-15/69 Leden van de redaktte zijn na kantooruren te bereiken onder de nummers 05/50-15001. 05158-480 05 150-20007 (sport). FOTOREDAKTIE: Studio Ger Dijs. Grootzand 81 Telefoon 05150-18596 Wil Steunehrink Telefoon 05150-15828 I Woensdag 25 oktober Amicitia: 20.00 uur Konsert Sneeker Kan- tate Koor Frysk Orkest Studio: 14.30 uur Sjors en Sjimmie en de Gorilla; 19.15 uur The boys from Brasil; 21.30 uur Rudolf Valentino Gezondheidscentrum (Stationsstr.): 20.30 uur alg. ledenverg. Sneker Kruisver. Oosterdijk 20. Sneek 40-108. De matroos van de Rode Haai, liet het anker zakken, waarop Draadgaren met zijn metingen bezig was, en wendde zich toen snel naar een grote schuimblusser. Maar als hij gedacht had, dat hij zo makke lijk van de scheepvaart-inspecteur af zou zijn, had hij het mis. Terwijl hij de blusser op de stuurhut van de Kraak richtte, klom de ambtenaar kalm hem na het schot vallen ik weet het niet De meer”. Zijn uw 1 bang, door het schot?” „Er is, behalve ik, niemand thuis. I vrouw is een paar dagen uit logeren bij familie. Mijn kinderen zijn al jaren ge trouwd en dus niet meer thuis. Ik hoor een auto aankomen Sorry, ik moet nu op- In de garage. begrepen. We hangen om open te doen”. t en houden je op de hoogte. Over”. Uit de Nieuwe Sneeker Courant van Woensdag 17 en Zaterdag 20 Okto ber 1928, vijftig jaar geleden der halve. Wijst u ons die even Enkele sekonden later staan Harde en Vogelman in de garage, waar een man op de betonnen vloer ligt uitgestrekt. Hoewel het licht in de garage brandt, bukt Vogelman zich om wat beter te kunnen kijken en kan dan een kreet van ontzetting nauwelijks weerhouden; het gezicht van ’t slachtoffer is onherkenbaar en er komt nog altijd bloed uit; er ligt al een hele plas op de vloer. Een eindje van de man vandaan ligt een mes. Het is duidelijk: hier heeft een tra gisch treffen plaats gevonden. Het komt wel ongeveer overeen met wat Vlink door de mobilofoon meldde: inbre ker neergeschoten en waarschijnlijk dood. De kogel is kennelijk van korte afstand afgevuurd en in het gezicht van de man terechtgekomen. Hij moet onmiddellijk dood zijn geweest. Met moeite richt Vogelman zich op. Hier kan hij niets meer doen. De dokter zal straks enkel de dood kunnen constateren. een sterke straal schuim de maat midden in het gezicht trof, zag het er niet zo best uit voor de Kraak en zijn bemanning. Uitsluitend bestemd voor de pa tiënten van C. P. Dros, die van 14 t/m 28 oktober afwezig Is. Opgave voor de krant van donderdag tot uiterlijk dinsdag 11.00 uur en voor de krant van maandag tot uiterlijk vrijdag 11.00 uur. A D VER TEN TI ETA RIE VEN: 82 et. per mm., ingezonden mededelingen 8-dubbel tarief. Bij kontrakt lagere mm-prijs. service garantie financiering ^LEEUWARDEIt HIEUWESTAO 103 TEL 05100-25693^ Maandag 23 oktober Amicitia: 20.00 uur Brasil Tropical Studio: 19.15 uur The boys from Brasil; 21.30 uur Doodzonde Café-Restaurant La Romantica 20.15 uur iedere woensdag kienen, donderdag 19.30 uur open klaverjaswedstrijden Bar-Dancing Luda Bar in oktober Ad Roberts Bar-Dancing De Lichtboei Wibo De Koetslantaam 19.30 uur iedere donder dag kienen Bar-Dancing Old Vic vrijdag speciale top- dejee in Bonny’s diskoshow; zaterdag or kest Pragma Bar-Dancing De Sneker Pan: donderdag, vrijdag en zaterdag „All men’s Company”, zondag „Adirly Dancers” BURGERLIJKE STAND van 10 tot en met 17 Oktober Geboren: Baukje Wilhelmina dv. Geert Wiecher Zwolle en Wilhelmi na Kleinstra/ Job zv) Job Efdée en Cornelia Jillings; Komeliske zv Gosse Harkema en Antje Danturha; Klaas zv. Hendrik Haagsma en Jan ke Jaasma. Gehuwd: Johannes Meijnen 29 jaar en Tsjitske Douma 19 jaar. Overleden: Djurre Kappenburg 81 jaar echtgen. van Hillegonda Sophia Wardenburg; Johannes Jongsma 66 jaar echtgen. van Trijntje Deinum. Hemelumer Oldephert en Noord- wolde van 12-18 Oktober Geboren: Hiltje dv. Gerrit Sijtze Postma en Afke Bakker te Kou- dum; Hittje dv. Jan Valk en Sietske Visser te Warns; Akke dv. Jan Bou- ma en His van de Wetering te Warns; Heije dv. Sible Muizelaar en Maaike de Jong te Warns; Durk- je dv. Sjouwe Eekma en Klaaske Zwerver te Heidenschap. Overleden: Aagje de Vries dv. Otte de Vries en Klaasje Oostindie te Scharl. Wymbritseradeel van 15-20 Okto ber Geboren: Afke dv. Rein Walinga en Cornelia Muurling te Oudega; Dirk zv. Jan BreeuVvsma en Marijke Amolda Twerda te Abbega; Marten zv. Gerben Gerbrandij en Dieuwke Twijnstra te Nijland; Gerbrig dv. Wieger Bakker en Tjitske Lolkema te Gaastmeer; Klaas zv. Watte Vis ser en Sijtske Kuipers te Woudsend; Hendrik zv. Jetze Hoekstra en Dirk je Veenstra te Schamegoutum. Overleden: Grietje Bijlsma 1 jaar en 11 maanden te Woudsend. ADVERTENTIÊN Gevraagd: loopjongen, goed kun nende fietsen) Fijne Vleeschiwaren: ham - 35 ct.; ontbijtspek - 18 ct.; rookvleesch - 30 ct.; pekelvleesch - 25 ct.; boterhamworst - 16 ct.; rolla de - 25 ct.; leverworst - 10 ct.; tong - 30 ct.; rookworst - 20 ct.; alles eigen geslacht. A. Groenland, tel. 101. moeten laten, en daarvan maakte de laatste dankbaar gebruik. Hij tilde Kappie boven 1 M en begon kalm tot „drie” te tellen. WIJK 2: J. NAUTA, arts Geeuwkade 22, tel. 12555 Het gebied tussen Franekervaart en spoorlijn Sneek-Leeuwarden (Noordoosthoek) Oppenhui zen Uitwellingerga. WIJK 3: C. J. OVERDIJK, arts Stationsstraat 2, tel. 12526 Het gebied tussen spoorlijn Sneek- Leeuwarden. Stadsgracht en Leeuwarderweg (Klooster-, Staatsmans- en Bomenstraten, eveneens Leeuwarderweg, zo wel even als oneven huisnum mers). de talrijke bijpersonen, het groot- sche stadsleven met zijn sobere een voudige stijl zal dit nieuwe werk van Johan Theinisz weer vele be wonderaars vinden onder allen, die een goed boek op de juiste waarde weten te schatten. De vrijgezellen hebben het ge daan. Een regeeringsambtenaar uit den staat Detroit heeft statistisch vastgesteld, dat vrijgezellen slechte re menschen zijn dan getrouwde mannen. Van 200.000 mannen, die gedurende de laatste 7 jaar in zijn district werden gearresteerd, waren, naar hij meedeelt, de meesten vrij gezel. Het aantal vrijgezellen dat wegens landlooperij werd gearres teerd is elf keer zoo groot als dat der echtgenooten) Onder de roovers wa ren zes keer zo veel vrijgezellen als gehuwde mannen. Dronkaards drie keer zo veel, hazardspeler drie keer zo veel, en aanstoot geven op den publieken weg, twee en een half zo veel. Hij komt tot de conclusie dat over het algemeen vrijgezellen veel lastiger staatsburgers zijn dan huis vaders. Of voor ons land deze con clusie ook opgaat? Een huwelijkskaravaan. Een zeke re miss Helen Davis te Washington is, naar het Hbl. vertelt op de origi- neele gedachte gekomen, een „hu welijkskaravaan” te organiseren, die door de Vereenigde Staten trekt tot het vinden van huwelijkspartners voor de deelneemsters. Alle onge huwde vrouwen die zich eenzaam en verlaten voelen kunnen zich bij deze karavaan aansluiten, wanneer zij voldoende bewijzen kunnen overleggen van de eerlijkheid harer bedoelingen. Miss David is de tocht begonnen in een grote automobiel in gezelschap van twee andere da mes, twee weduwen en zij verwacht dat zich een groot aantal vrouwen bij haar zullen aansluiten. Miss Da vis is 32 jaar oud, haar medegezel len 38 en 50 jaar. Met haar muzika le talenten en welbesprekendheid denkt miss Davis dat zij de harten „Van Vessinger. De Savomin Lohmanlaan Zet uiteen, zodra hij de man aan de lijn „Blijft u aan de lijn, ik stuur de patrouille wagen naar u toe”. „En toen belde u mij. Waar is uw telefoon- IzlAct oIO” „In de salon. Die is niet ver van garage”. „Bent u daar nu?” „Ja, ik durf niet meer naar de garage te gaan „Wacht u dan maar tot de dokter en de politie komt, ja? Dat kan niet lang meer duren. Waar hebt u die revolver gelaten?” „Ik denk: in de garage. Misschien liet ik de upper ten van Maasbroek. - J man i een ochtendjas er losjes overheen, opent de De beide agenten komen binnen. Mijn Dokter is er nog niet? - Nee, u bent de eerste. Waar vond het treffen met de inbreker plaats? der begeerde mannen zal bereiken. Intussen heeft zij reeds van zes honderd, zich eenzaam gevoelende mannen bericht ontvangen, dat zij haar onderneming van ganser harte toejuichen. Miss Davis heeft echter duidelijk te kennen gegeven dat de tocht niet een frivole expeditie is; doch de reis van idealistische vrou wen die zich beschouwen als ern stige „Homemakers”. De ideale echtgenoot voor miss Davis is een man, die een jaarlijksch inkomen heeft van ten minste 24.000 gulden en verder eerlijk, waarheidslievend en goedgehumeurd is. Of hij rookt of drinkt, mits met mate, komt er niet op aan. En als hij aan sport of muziek doet heeft hij de voorkeur boven andere gegadigden. Alle mannen die zich aanmelden zullen worden geregistreerd en naar hun financieel vermogen en andere kwa liteiten zal een ernstig onderzoek worden ingesteld. De karavaan trekt van Washington naar Los Angeles. De dames rekenen er op, dat de heeren die meenen dat zij in de termen vallen voor een huwelijk een harer, haar te hunnen huize zullen ontvangen. In het vooijaar trekt de karvaan weer naar Was hington terug. WIJK 6: C. M. EYKMAN, arts Bothniakade 1, tel. 12612 Het gebied tussen Lemmerweg en Geeuw (Lemmerwegwijk, West en Tinga). Maandag, 23 oktober 1978 18.00-19.00 uur Radio FryslAn Aktualiteitenrubryk. Op ’e romte, mei nijs, reportaezjes en kommintaren oer doarp, stêd en bütenge- biet. Dinsdag, 24 oktober 1978 09.15-09.45 uur Fryske Skoalleradio Radiofyzje: Biology (klassen 3/4) Radio: Hymp-Hamp (klassen 5/6) 18.00-19.00 uur Radio Fryslün Aktualiteitenrubryk Aktualiteiten ekstra Spylje en sjonge - in programma mei korpsen, koaren en oare groepen. Woensdag, 25 oktober 1978 18.00-19.00 uur Radio FryslAn Aktualiteitenrubryk. De Friezeshow - in live programma üt ’e studio, mei gasten üt ’e provinsje. Muzyk fan de combo Cees Bijlstra. WIJK 4: H. UBBENS, arts Geeuwkade 22, tel. 12555 Het gebied tussen Leeuwarderweg, Stadsgracht en Houkesloot (Stadsfenne, Domp en Eiland). WIJK 5: Y. C. DRAGER, arts Stationsstraat 2, tel. 12526 Het gebied tussen Houkesloot, Stadsgracht en Lemmerweg (Sperkhem) Lemmerwegwijk Oost. Een nieuwe roman van een stad genoot. Van onzen stadgenoot Dr. Johan Theunisz zal dit najaar weder om een nieuwe roman verschijnen; uitgegeven door de UItg.-Mijr„De Gulden Ster” te Amsterdam. Dit werk zal getiteld zijn: „Keer- stroom”, en hoewel een op- zich-zelf-staand geheel, zal men het kunnen beschouwen als een vervolg van „De Diepste Drift”, een roman die het vorig jaar is verschenen. In de stad Groningen spelend behan delt ook deze roman weer het leven van personen uit de achterbuurten en duistere wijken, van hen die met minder aardsche goederen bedeeld zijn. Het verhaal behandelt eigenlijk twee levens, dat van Evert Eiser en van Thie Versteeg. De eerste zien we strijden in een huwe lijk met een vrouw, wier karakter zich bij het zijne niet kan aanslui ten, de laatste, strevend naar een geluk dat hem in diepste wezen kan voldoen, zien we uitbreken uit zijn huwelijk en daarin weer terugko men als in zijn veiligste haven. Met G. SORGE- WIJK 1: W. L. BOGSTRA, arts Singel 38, tel. 12624 Het gebied tussen Geeuw, Stads gracht en Franekervaart (Binnenstad, Bolswarderweg, Stationsstraat) en Ysbrechtum. A DM1 NISTRA TIE: Singel 17, 8601 AG Postbus 11, 8600 A A Sneek Telefoon 05150-14288 Kantooruren maandag t.e.m. vrijdag 8-12 en 18.80-17.00 u. Na kantooruren telefoon 14284, 14285. 12247. Gironr. 982780 Banken: Rabobank 85.95.01.588 en Amrobank 48.21.1 ".508 te Sneek DeA O Markt aan de Middelzeelaan in de Stadsfenne te Sneek is met niet minder dan veertig vierkante meter verkoopruimte uitgebreid, waardoor het totaal op ruim vierhonderd - is gekomen. Direkteur De Jong vond dit een prachtige gelegenheid om de zogenaamde „routing” (de indeling, zegmaar) van de hele supermarkt te wijzigen. Naar diens zeggen is dat, zo luidt althans de gemiddelde reaktie van de klant op dit moment, goed uitgepakt, met name omdat verschillende afdelingen een meer eigen karakter hebben gekregen. Dat is vooral bij de drogisterij het geval, Waar nu uitsluitend „echte” waar wordt aangeboden. Een nadeeltje bij deze verbouwing is het feit dat de magazijnruimte omgekeerd evenredig is verkleind. Grote problemen worden echter niet verwacht, want door een meer frekwente aanvoer van spullen kan veel ongemak worden voorkomen. De bedrijven die aan de verbouwing hebben meegwerkt zijn: timmerbedrijf D. H. Sibma, elektro-technisch buro K. Hiemstra, gas- en waterleidingbedrijf S. Hoekstra, schilderbedrijf H. Sluyter (alle uit Sneek), Fa. Feenstra uit Gorredijk en interieursburo Lanbalgen te Woudenberg. (Foto aan boord van het schip en begon nieuwe metingen te verrichten. „Geef die vent op de Kraak de volle laag!” het hoofd schreeuwde kapitein Bulder tegen zijn tellen. bemanningslid. „Schuim hem weg, vóór hij En aangezien op dat moment het booreiland kan bereiken! Je krijgt een schoot-an, als je hem in zijn vizier raakt!” Intussen had Kappie zijn tegenstander los Dinsdag 24 oktober Amicitia: 20.00 uur Midnight Express Studio: 19.15 uur The boys from Brasil; 21.30 uur Doodzonde Gemeentehuis Rauwerd: raadsvergadering Rauwerderhem 19.30 uur vinden? Zal ik jou eens een goeie raad geven Maar de raad valt in het niet, want Vlink onderbreekt hem en zegt: „Er is een man neergeschoten. In de Savomin Lohman laan. Acht en veertig. Ga er zo gauw mogelijk heen. Over”. Het is enkele sekonden stil aan de andere kant. „Zeg Pieter, dit is toch geen mop, wel? Over”. „Ene Van Vessinger, die op het aangege ven adres woont, belt me. Hij zegt, dat-ie een inbreker heeft neergeschoten en dat deze dood is. De man ligt in de garage. Ik heb dokter Voorsten gebeld, die zal onderhand wel op weg zijn. Over”. „De Savomin Lohmanlaan 48. Van Ves singer. Het is genoteerd en I gaan er met bekwame spoed heen houden je op de hoogte. Over”. „In orde. Ik zal die Van Vessinger inlich ten/ hij is nog aan de lijn) Over en sluiten”. „Even later spreekt Vlink weer tot de man. „Dokter en politie is onderweg naar u toe, meneer. Komt u nergens aan, alles zo laten liggen of staan, zoals het ligt of staat, begrijpt u? Kunt u in afwachting van de komst mijner collega’s wat meer bizonderheden geven?” „Ik eh ik werd wakker van een geluid, dat ik niet kon thuisbrengen. Dus ging ik mijn bed uit, naar beneden. Maar in huis was niets bizonders. Toen ging ik naar de - ---- -- -J-- garage ik kan van huis uit binnendoor, heeft, wat er is voorgevallen in de De begrijpt u? Savomin Lohmanlaan op nummer 48 bij En daar was een man. Ik draaide het licht v,.-. ene Yan Vessinger en adviseert er zo aan en nog voor ik wat kon doen, kwam hij Vlink is meteen aktief, raadpleegt op de spoedig mogelijk heen te gaan. met een mes op me af en gaf een haal over kaart, wie van de artsen er nachtdienst „Politie volgt na mijn oproep en is er m’n arm, omdat ik me afweerde heeft en belt via een ander toestel de arts misschien al, als u arriveert”, zegt hij nog Anders had hij mijn lichaam geraakt. °P’ tot s‘ot' Ik had een revolver in miin hand en ik hen psF-llgisÊ - Wat voor woord kun je nu weer niet toestel?” Nummer 48. fabrikant Van Ves- de singer. Agent Harde, die in Maasbroek is geboren en heel wat mensen kent, weet tijdens de korte rit naar de De Savomin Lohmanlaan te vertellen, dat Van Vessinger directeur is van de rijwielfabriek Vezo. Overigens had zijn collega al wel begrepen, dat het vast geen werknemer zou zijn, want in De Savomin Lohmanlaan woont zo ongeveer in kwestie, gehuld in pyama met huisgenoten niet wakker geworden voordeur. HO-IOS

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1978 | | pagina 14