Daverend afscheid direkteur A. Jellesma I „De laatste kans om onheil te keren” HUBERT-familie maakte er enorm feest van in Stavoren missarissen van Esmil. Daarna boden de ingenieurs een tegelplateau aan van de „carrousel” van de moederfabriek van Hu bert. Feriening Lytse Doarpen presenteert groeiplannen Telegram met klachten over beleidslijn van ministeries! PROVINCIALE THEMADAG IN SNEEK K® N® V®B® voetbalprogram Massamarkt werd Mikromarkt maar bedrijfsleider werd eksploitant I GEBR. BAKKER B.V.i Sneek tel. 05150-12253 iijV js1' Alkoholkontrole Koniferen gestolen TAXICENTRALE 11111 BV wasserette dagelijks geopend Ii*uuu3| van 8.00-20.00 uur IF. .11 donderdags tot 21.00 uur IMHhI zondags gesloten BOLSWARDERWEC 1113 SNEEK Leven in en om water centraal bij CPB, afd. 1 Bezwaarschrift ambulancevervoer ZWH niet ontvankelijk SNEEK BLIJFT HOOG MET WERKLOOSHEID öiiii GESLAAGWi^TO^SLAAGD - J 1 3 MH Pagina 3 SNEEKER NIEUWSBLAD - Maandag 23 oktober 1978 ,OM DE MINSKEN” direkteur verder, dat hij vond, dat de 2‘ WWW fcl PROGRAMMA SNEEK I maken hebben dtiTy regelingen tot stand komt. „Op t „nnzia» Worl^” de werkgroep „Mensen zonder deze eens van het werk van de projektleider van „Mensen zonder Werk” (voor Sneek en direkte omgeving). toe. Geen wonder, want de heer Jellesma had al ontdekt, dat hij veel meer artiesten in zijn verblijf had dan hij ooit had ge dacht ZATERDAG 28 OKTOBER 2e klasse E HZVV-SJS Elim-Veendam Oranje Nassau-Workum ONS-Blauw Wit ’34 (J. J. M. Bollen) Sc. Joure-Hollandscheveld Leeuwarder Zwaluwen-Flevo Boys 3e klasse A Fc. Meppel-Fc. Wolvega Leeuwarden-IJVC (Joh. Mulder) Holwerd-’t Fean ’58 QVC-Bolswardia Sc. Kootstertille-VVT De Hielpen-Heerenveense Boys klasse A SDS-Heeg (I. H. S. M. Bouwhuis) Makkum-VVI HJSC-Woudsend (R. W. Oudkerk-Pool) Delfstrahuizen-Hardegarijp CWO-Broekster Boys Zeerobben-BCV Reserve 2e klasse Heerenveense Boys 2-Workum 2 Noordscheschut 2-QVC 2 Oranje Nassau 2-Klazienaveen 2 ONS 2-De Heracliden 2 I Harkemase Boys 2-Hollandscheveld 2 „Tot nu toe gaf CRM subsidie voor projektleider met mondjesmaat. Nu voor zes weken dan weer voor drie, en nu voor een half jaar. Dit werkt zeer ver moeiend en ondoelmatig. Voor het jaar 1979 gaat het uiteindelijk maar om een bedrag van zo'n vijftig-, zestigduizend gulden”, al dus mevrouw Unema. „Wel heeft Sneek bij de ministeries en de Tweede Kamer op een positieve manier de aandacht getrokken". plóegwedstrijden werden de’ trekkers, De verhouding tussen de heer Jellesma Ju en drinkers later zo luid aangemoe- het «ver digd, dat bij voorbeeld het zigeunerorkest algemeen erg goed, maar niet altijd De der op (van Hubert) alle zeilen moest bijzetten om heer Postma had wel eens gedacht, „waar meer t te laten merken dat zij er óók nog waren, haalt die man de energie vandaan”. Post- kinder* En <1.. luk» wónder boven wonfa ef en werknemers georganiseerd moesten zijn, hij deed dat op „Hij wenste een t-e-- - o ons dan plagend of hij na zo’n oproep ook recht had op een lepeltje De heer Wibo de Visser, de sekretans van de spuugde De groep Wymbritseradeel van de rijks politie heeft bij alkoholkontroles op zaterdag- en zondagnacht drie weggebrui kers betrapt bij het rijden na gebruik van (te veel) drank. De bloedproef moesten ondergaan de 20-jarige H. O. uit Oudemir- dum en de 22-jarige S. S. K. te Tjalhuizum. De 27-jarige S. van der M. uit Hartwerd weigerde een bloedproef. Voor nadere informatie over de kursussen voor mensen zonder werk in Sneek en omgeving kunt u zich wenden tot de leider van het projekt, de heer N. de Jong, Buro Maatschappelijk Welzijn, Nauwe Noorder- home 12, telefoon 11644 toestel 258. De heer Theo Koenen uit de Worp Tjaar- dastraat in Sneek heeft bij de politie aan gifte gedaan van de diefstal van een stuk of tien koniferen uit zijn tuin. Maandag: Pottenbakken, Bolwerk Kerk- gracht 8, 14.00-16.00 uur, docent H. Uitten- bogaard. Dinsdag: schilderen en tekenen, Bolwerk, Kerkgracht 8, 14.00-16.00 uur, docent: C. Doevendans; beweging en dans, 1 uur. Roest. Woensdag: machine- Op uitnodiging van de Christelijke Plattelandsvrouwenbond Sneek, afdeling 1, I onder voorzlttersschap van mevrouw V.d. I Ploeg, heeft de heer Gerard Jutten uit Leeuwarden een verhandeling gehouden over het wateralarm. Zonder water is geen leven mogelijk. Het is een kostbaar goed en is ontbeerlijk voor alle I menselijke aktiviteiten. De zoetwatervoor- raden zijn echter niet onuitputtelijk en moeten zorgvuldig worden beheerd. Waterverontreiniging is een bedreiging voor alle leven. Er worden soms stoffen geloosd in het water die alles wat er in leeft doden. Eerst de planten en dieren die het I meest gevoelig zijn. Maar hoe groter de I hoeveelheid of hoe sterker het vergif hoe I meer er verandert. Uiteindelijk zijn het I I ook de vissen die het loodje leggen. Op het ogenblik, vertelde de heer Jutten, is I het zo dat sommige planten en dieren die 1 zo’n vijftig jaar geleden in sloten en plas- I sen voorkwamen, verdwenen zijn. Wij heb ben in Nederland bijna helemaal geen echt I schoon water meer. Wij hebben niettemin I erg veel water nodig. Ook in Friesland komen gelukkig steeds meer zuiveringsin stallaties. Op het moment gebruiken wij in het Nederlandse huishouden per persoon per dag 104 liter water. Dat is erg veel en I de waterleiding bedrijven moeten onder I hoogspanning werken, aldus de inleider. I Na de pauze werd een film over het water vertoond. Ook werd er door de dames in de pauze een enquête formulier ingevuld. Allen waren het er wel over eens dat we onze plassen en sloten schoon moeten houden en zuinig I moeten zijn met het drinkwater. Enkele I tips: laat nooit een kraan onnodig lo pen; repareer lekkende kranen zo vlug mogelijk; neem een douche in plaats van een bad en gebruik niet voor ieder klein I wasje de wasmachine. Op advies van de kommissie voor de be zwaarschriften uit hun midden, hebben ge deputeerde staten van Friesland besloten de door de gemeenteraad en door burgemees ter en wethouders van Workum ingediende bezwaarschriften tegen de vaststelling van het spreidingsplan van het ambulance vervoer, niet ontvankelijk te verklaren. Gedeputeerde staten zijn van mening, dat het omstreden spreidingsplan kan worden beschouwd als een besluit van algemene strekking, waartegen op grond van de Wet AROB geen bezwaarschrift kan worden ingediend. De AROB-bezwaarschriften uit Workum richten zich met name tegen de aanwijzing van Koudum als ambulance station in de Zuid-Westhoek van Friesland. Hoewel het aantal werkloze mannen in Sneek in de maand september daalde van 440 tot 418, van 7.2 naar 6.8 procent, blijft de tweede stad van Friesland sukkelen met een percentage werklozen, dat hoger is dan welke vergelijkbare gemeente in de provincie dan ook. Alleen Ameland (26 werkloze mannen), Hindeloopen (15) en Schiermonnikoog (7) komen wat het per centage betreft boven Sneek uit. In heel Friesland is het percentage werk loze mannen per 1 oktober 4.1 tegen een maand eerder 4.3. Eind september was het aantal 4576, een daling ten opzichte van augustus met 196 personen. De cijfers voor Sneek waren: 440 werkloze mannen eind augustus en 418 eind september is 7.2 tegen 6.8 procent, Gaasterland 31-34 2.5-2.8, Hennaarderadeel 24-27 3.5-3.9, Rauwer- derhem 22-16 4.8-3.5, Sloten 3-5 2.3-3.8, Wymbritseradeel 80-72 4.2-3.8, IJlst 18-18 3.6. Er is veel veranderd in het winkelpand aan de Eerste Oosterkade 23 in Sneek. De naam Massamarkt veranderde in Mikromarkt, het artikelenpakket werd een tikkeltje kleiner maar gemiddeld konden de prijzen wat naar beneden. De hele zaak werd opnieuw geschilderd en de opstelling onderging een grondige wijziging. Verder kwam er een heuse „warme bakker boetiek”, een slijterij, een aparte vleeswarenafdeling en werd de rest wat ruimer en overzichtelijker opgesteld. Eén ding veranderde niet: dat is persoon van de „gastheer”. De heer K. Spijksma werd een kleine drie jaar geleden namelijk door de Massamarkt, van de heer Brouwer in Leeuwarden, aangesteld als bedrijfsleider van het filiaal in Sneek. Dezelfde Spijksma heeft nude zaak overgenomen en zich aangesloten bij „Schuitema Noord BV te Assen”, een bedrijf waarbij zich winkels vrijwillig kunnen aansluiten. „Vrijwillige filiaalbedrijven” noemt Schuitema die en het betekent, dat de eksploitanten van de Mikromarkten geheel zelfstandig blijven en alleen van een aantal gezamenlijke faciliteiten (zoals aankopen en reklamemateriaal) gebruik kunnen maken. De Mikromarkt werd vorige week officieel geopend door de heer J. G. de Graaf de direkteur van Schuitema. De 29-jarige Spijksma heeft er wel vertrouwen in, dat hij zich een bestaan zal kunnen verschaffen. „De eerste reakties van het kopend publiek zijn erg positief’, zo wilde hij wel kwijt. (Vervolg van de voorpagina) faillissement moest het daar bij blijven, zo meende Jellesma in zijn „laatste woord”. Overigens had de fabriek ook nóg een mooi kado voor de heer en mevrouw Jellesma. Drie fraaie vazen van aardewerk. De heer R pOstma. distriktsbestuurder van De order van „feestvieren” werd daarna trouw opgevolgd. Er werd met overgave touwgetrokken, op latten gelopen en 1 gedronken. Tussen de bedrijven door tra den „Hubert-artisten” op. In het begin kregen die nog de volle aandacht, maar bij de J' lopers en drinkers later zo luid aangemoe- Mevrouw Unema vond echter dat de ka merleden zich met een dikke kluit in het riet hebben laten sturen. „Op één vraag hebben ze zelfs helemaal geen antwoord gekregen en dat hebben zij geaksepteerd”. Dit houdt in dat zij totaal niet begrepen f t weghalen van de geldeïïjke barrières, zodat de projekten voortgezet en verdiept kun nen worden. En het meer tot elkaar bren gen van de ministeries van CRM en Socia le Zaken, zodat er meer een samen hangend beleid komt op dit terrein. Deze kritieken, samengevat in zes stellin- Langedijk, gen, worden per telegram verstuurd naar het ministerie van CRM, Sociale Zaken, wa.v„.Binnenlandse Zaken plus andere in de ontdekking dat CRM stellingen, die hier direkt of indirekt mee te in de Ondernemingsraad natuurlijk niet altijd rozegeur en maneschijn was, maar dat de direkteur altijd eerlijk en openhartig voor alle informatie zorgde. Omdat lange rijen mensen in de hal ston den te wachten om het echtpaar Jellesma de hand te drukken wilde de eks-direkteur zijn dankwoord niet te lang maken. „Er is me de laatste dagen vaak gevraagd of ik er i nee. Ja, omdat rik het kontakt met de Hubertmen- sen moet missen en niet meer mee kan doen aan de „sport” om orders binnen te jen halen Nee, omdat de verantwoordelijk- het instituut vakbeweging was „over het heden de laatste tijd hoe langer hoe zwaar- j me gingen drukken en omdat ik nu tijd zal krijgen voor mijn vrouw en kinderen”. Daarna droeg de heer Jellesma de leiding van het bedrijf aan ir. Nierstrasz over en een originele „Friese tegenpartij. Wel vroeg hij sportmanier”. „Emiel, jij mag nu voor best -■ opslaan. Sterkte”, en Jellesma deed alsof lepeltje hij flink op een kaatsballetje in zijn hand vuvti en drukte dat zijn opvolger met Ondernemingsraad, vertelde, dat het ook een ferme klap in de hand uitvoering voor provinciale c.q. PPD-plannen. Uiteindelijk zullen de staten van Friesland een uitspraak moeten doen over welk alter- zijn, natief gekozen wordt. Het bestuur van de Feriening geeft goede hoop dat haar me- van Sociale Zaken van Leeuwarden, G. de Vries, komt op het ogenblik de leefbaarheid van de samenle ving op de tocht te staan. „We hebben nu een heel andere kategirie werklozen dan tien jaar geleden. Deze veranderingen Bolwerk, Kerkgracht 8, 14.ÓÓ-16.00 docent J. F- schrijven, Instituut Kuypers, Wijde Noor- derhome 14, 9.00-10.30 uur, docent A. J. Kuypers; Engels gevorderden, De Espel, R. Bockemakade 2, docent E. Roosen, 13.00- 14.00 uur; Engels beginners, De Espel, 14.15-15.45 uur; Engels gevorderden, De Espel, 16.00-17.00 uur. Donderdag: Werk groep „Mensen zonder Werk”, Ontmoe ting en Informatie, De Espel, Rienck Boc kemakade 2, 9.30-11.00 uur; werken met textiel, Bolwerk. Kerkgracht 8, 14.00-16.00 uur, docent H. Kamstra. Vrijdag: Engels gevorderden, De Espel, R. Bockemakade 2, docent E. Roosen, 15.OO-16.OÖ uur. Engeh beginners, De Espel, 16.30-18.00 uur. (Vervolg van de voorpagina) ning zal doorklinken. En dat niet alleen op grond van het feit dat nu reeds is aange- haar reaktie gehad als de drongen op de behandeling van de mogelijk heid van een derde of vierde alternatief. Woensdag zal daarover in de Statenverga dering worden gesproken. Het zal nodig meent de heer Dijkstra, „want de minsken moatte op ’en nij sintraal stean. De romtlike oardening mei gjin lést wêze”. Geslaagd te Amsterdam voor het diploma farmaceutica (drogisterij) mevr. R. F. Re geling, woonachtig te Sneek. RECEPTIE Donderdagmiddag was het in de grote kan tine van het Hubert-moederbedrijf aan de Franekervaart in Sneek heel wat officiëler en rustiger toegegaan. Ir. E. F. Nierstrasz, I de opvolger van direkteur Jellesma, verwel- I komde toen een uitgelezen gezelschap pommeranten. Daaronder waren de burge meester van Sneek, Stavoren en Acht- I karspelen, een heleboel mensen uit Sneek I die nauwe relaties met Hubert onderhou- I den en vertegenwoordigers van bedrijven waarmee Hubert zaken pleegt te doen; en die kwamen uit Amerika, Frankrijk, Duit sland, België, Engeland en Italië. Burgemeester B. van Haersma Buma meende, dat de heer Jellesma gewaardeerd werd door een zeer grote kring van men sen, waarvan een deel hem het prototype van een ondernemer vindt. „Maar wat is precies een „goede ondernemer”. Jellesma was het als men let op zijn leidinggevende en inspirerende kwaliteiten. Hij werkte enorm hard voor zijn bedrijf, maar meer nog: hij zég dingen. Dingen die anderen zich niet konden voorstellen. Hij zag méér dan anderen zo normaal zien. Het gemeen tebestuur is vol bewondering voor de ma nier waarop Jellesma zich heeft ingezet voor een bedrijf dat hem lief was en dankbaar voor de manier waarop hij sa menwerkte met de gemeente”. Aan het slot van zijn rede sprak de heer Van Haersma Buma de hoop uit, dat de heer en mevrouw Jellesma nog gelukkige jaren tegemoet mogen gaan en ook na zijn vertrek bij Hubert nog velen van dienst kan zijn. Ir. Nierstrasz vertelde daarna, dat Hubert dezer dagen ook familiebedrijf Af werd; nu een honderd procent dochteron derneming is geworden van Estel/Esmil. Aan het adres van Jellesma: „We missen straks een markante figuur, een man die vaak emotioneel en agressief was, altijd zeer direkt, een centrale spil, die altijd het volle vertrouwen van alle medewerkers had en ook altijd vertrouwen schónk”. De nieuwe direkteur schilderde het echtpaar Jellesma ook als mensen met een fr0‘ sociale bewogenheid. Ze legden zichzelf vele kTn°aiïe£^^^^ d^les ^f^’er man moet ik opvolgen. Jellesma klaar voor gemaakt, maar het zal niet De heren ir. A. Zwemstra en ir. M. C. van Veen van Estel maakten er in toespraakjes geen geheim van, dat het samensmelten van Hoogovens en Hubert enige voeten in de aarde heeft gehad. „We hadden met Jellesma te doen en we hebben het gewe ten!”, aldus ir. Zwemstra, die Jellesma vergelijkt met een spits in een voetbalteam, een spits die menig doelpuntje scoorde; ook enkele buitenspelgoals waarvan het hele Hubertteam profiteerde”. Ir. van Veen deelde nog mee, dat de heer Jellesma een plaatsje krijgt in de Raad van Kom- De touwtrekploeg van de tekenkamer van Hubert-Sneek in aktie tijdens het grandioze feest in Stavoren. In het „Bolwerk” in Sneek zijn vrijdag tijdens de „provinciale themadag”, georganiseerd Volgens de wethouder door de leiders van de projekten „Mensen zonder Werk” in Friesland, zes steil ngen -- - genoteerd waaruit een aanklacht spreekt tegen de huidige beleidslijn van de m nlsteries van CRM, Sociale Zaken en Binnenlandse Zaken. In deze zes stellingen, die in een telegram naar de desbetreffende instanties gestuurd worden, spreekt men het sterke ongenoegen uit over de, te kleine geldeiijke en morele steun van de ministeries om de projekten voor mensen zonder werk te kunnen starten of uitbreiden. Tevens wordt geëist, moeten aangepast worden! dat er meer samenhang tussen de bestaande wetten en regelingen tot stand komt. „Op dit moment wordt het bestaan of de verdieping van de projekten „Mensen zonder Werk ONZEKERHEID door het huidige beleid aangetast”, aldus de visie van de werkgroep „Mensen zonder h<)ud( hoewef Werk” in Sneek. er onverwacht toch nog een subsidiebedrag „De themadag werd georganiseerd om als yan tienduizend gu|den binnenkwam, er demonstratiedag te dienen tegen het beleid onzekerheid bestaat over de voortzetting van Kuituur, Recreatie en Maatschappelijk Werk, Sociale Zaken en Binnenlandse Za ken”, volgens wethouder mevrouw W. Unema-Ehlhardt. Op dit moment is het zo dat gemeenten, waar sociaal-kulturele in stellingen werkzaam zijn er bijna op kun nen rekenen, dat zij geen geldelijke steun meer zullen krijgen. CRM heeft voor het jaar 1978 ongeveer twee miljoen gulden voor deze projekten te verdelen, terwijl de gemeenten voor vijf miljoen aangevraagd hebben. Het gevolg was, dat er een „witte vlekken plan” ontworpen werd, wat bete kende, dat alleen die gemeenten subsidie krijgen, die tot nu toe geen of weinig steun hebben gehad. Voor 1979 geven de amb tenaren van CRM ook geen zekerheid over de geldelijke steun van deze projekten. Het kamerleden, ministerie van Sociale Zaken neemt alleen Langedijk-dt o - -- - de financiële gevolgen op zich, die vallen ■staatssekretanssen CRM en Sociale Zaken hebben waar het nu eigenlijk om gaat: het langdurig werklozen). In dit onder andere in verband met de gemeente Sneek. Op de themadag legde mevrouw Langendijk uit dat men vier jaar gelden nog geen besef had hoe de werkloosheid zou doorvreten. In 1974 zijn wel plannen gemaakt door de toen pas in het leven geroepen landelijke stuurgroep. Maar deze stuurgroep is, volgens mevrouw I in 1976 blijven steken en herhaalt alleen maar waar ze mee bezig waren. „Het meest onthutsende was, F alleen de witte vlekken opvult”,. het NVV, had de heer Jellesma erg leren saw waarderen, ondanks het feit, dat hij soms - bier humeurig en hard kon zijn. Zijn standpunt tegenop zie om te vertrekken. Ja en was echter altijd „It giet om de minsken” n' en dat konden de vakbonden waarderen. Op 5 juli van dit jaar hebben enkele 1 onder wie mevrouw S. Langedijk-de Jong, vragen gesteld aan de onder de WWV (Wet Werkloosheids Voor- omtrent deze rijkssubsidie of rijksbijdrage, ziening voor langdurig werklozen). In dit onder andere in verband met de gemeente systeem van, volgens verscheidene spre- Sneek. Op de themadag legde mevrouw kers, slecht samenwerkende ministeries Langendijk uit dat men vier jaar gelden heeft ook Binnenlandse Zaken een dikke vinger in de pap. Deze gang van zaken met subsidies veroor zaakt grote moeilijkheden bij diverse ge meenten, die nu prioriteiten moeten leg gen: het terugdraaien van reeds bestaande welzijnsvoorzieningen of het geld ergens anders uit de begroting halen, om zodoen de deze projekten voort te kunnen zetten.

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1978 | | pagina 3