VOO Sneek morgen 100 jaar ■I Verdringen tijd en geld eenoostelijkerondweg? Sudergoa’ mag blijven doen wat het reeds deed AKTIE EN TEGENAKTIE IN SLOTEN OVER GIFT L. KRIPS (FNP): vijfduizend gulden naar dorpsbelangen I Officieel Orgaan van Vergadering van de raad Rauwerderhem de gemeenten SNEEK, WYMBRITSERADEEL en IJLST WH l til® I ■Bi® w te linsterie van Cultuur, Rekreatie en Maatschappelijk Werk Openbaar Onderwijs afdeling 1 NIEUWE SNEEKER COURANT, SNEEKER COURANT, DRIJFHOUTS NIEUWSBLAD en Je Langemeijer wil met betrekking tot het streekplan Friesland de Boom aan wijzen als alternatieve vaarroute voor het Prinses Margrietkanaal, vooral om dat er dan twee bruggen moeten komen die dan tevens in het plan van de rondweg liggen. „Imsum ligt nu vrij geisoleerd ten opzichte van de water sport en het opheffen van de verkeers last betekent dat we dan ook te water beter te bereiken zijn”, aldus Lange meijer. Schaap denkt aan een westelijke rondweg omdat de boeren die daar dan plaats moeten maken - omdat ze anders worden opgesloten - naar de andere kant kunnen verhuizen en men door ruilverkaveling meer grond „bij elkaar” kan krijgen. Morgen viert de Vereniging voor Sneek haar 100-jarig bestaan. Het bestuur kwam deze week nog even bijeen om de laatste voorbereidingen te bespreken voor de grote dag en de fotograaf van Studio Ger Dijs schoot een officieel a j Zittend van links naar rechts mevrouw T. C. Pietersma- zeggen. Een aktie onder de geledingen Hofstra, mevrouw T. Faber-de Boer en mevrouw A. H. de Jager-Onclin. Staand van links naar rechts de heer L. v.d. Valk (vice-voorzitter), de heer A. J. Keulen (voorzitter), de heer G. Brouwer (hoofd Zwetteschool) en H. Brandsma (leraar ATS) was Eergisteren is op 75-jarige leeftijd in Sneek overleden de heer J. P. de Vries, die jarenlang lid is geweest van de gemeente raad van Sneek en ook een tijdje wet houder. Jan Pieter de Vries werd op 30 oktober 1902 geboren in Sint Nicolaasga. Hij kwam later naar Sneek en werd afdelingschef bij de Tonnema-fabrieken. Op 13 september 1946 kreeg hij zitting in de eerste na de oorlog gekozen gemeenteraad, als lid van Katholieke Volks Partij. Hij bleef in de raad tot 3 september 1974. Na het overlij den van wethouder W. G. Baarda nam de heer De Vries op 20 november 1973 diens plaats in. De Vries was ridder in de orde' van de Heilige Silverter en officier in de orde van Oranje Nassau. De overledene laat een vrouw en vijf meerdeijarige kinde ren na. Vijfhonderd gulden weg In de nacht van maandag op dinsdag is in het pand van de verzekeringsmaatschappij in Woudsend ingebroken en ongeveer vijf honderd gulden ontvreemd. Toegang werd verschaft nadat een ruit van de achterdeur was vernield, alhoewel het gat daarin toch niet al te groot was heeft men zich er wel door weten te wurmen. Ook is geprobeerd om de kluis te openen maar dit werd geen sukses. Het gestolen geld werd uit een la van een buro gehaald dat hiervoor openge broken moest worden. F. LANGEMIJER (PvdA) - ellende Met uitzondering van de heer H. R. Schaap (WD) heeft de raad van Rjauwe[def^m zich of dat" de Rijksstraatweg door Imsum verbeterd moet worden, dat kan betekenen wat smaller of juist breder wordt. Met name de heer F. Langemeijer (PvdA) hield dinsdagavond tijdens de raadsvergadering een langdurig betoog over hoe hij de hele zaak ziet Ten eerste zei hij tot de konklusie te zijn gekomen dat de minderheid van b en w burgemeester mr. J. van der Meer het standpunt van de meerderheid - de wethouders IJ. -- - Damsma (FNP) en R. Poppen (PvdA - eigenlijk deelt, alleen overweegt de minderheid de anerlei bijzonderheden aan, een klapbrug faktoren tijd en geld. J!- A beslag gaat nemen. Het plan van de minderheid ligt ook dichter bij de tien dan vijf jaar. Het plan voor een rondweg wordt volgens Langemeijer te goedkoop geschat. „Voor die meerdere miljoenen moet er heel wat gebeuren”. De PvdA-er noemde onder andere de sloopkosten van woningen, kosten van tijdelijke verkeers maatregelen, investeringspremies van middenstand en meterprijs van grond- samenstelling. „De plannen zijn voor de ge meente eigenlijk onhaalbaar”. Tijdens de koffiepauze zei hij: „dat is geld uitgeven zonder in je portemonnaie te kijken”. „Er zijn maar weinig doorslaggevende ar gumenten voor de twee alternatieven. Het is niet duidelijk wat het nu moet worden”. Langemeijer zei dat Imsum voor een aan zienlijke periode gekonfronteerd zal wor den met ellende (overlast) „want het ver keer moet zich toch op de een of andere manier afwikkelen”. Het werkelijke ver keersprobleem wordt volgens de PvdA-er alleen opgelost wanneer én de weg door Inrsum verbeterd wordt én er een rondweg komt. „Welke oplossing je ook bedenkt; het verkeer blijft door Imsum gaan en heeft z’n invloed”. De welzijnsstichting Sudergoa valt voorlopig nog niet onder de „decentralisatie De stichting kreeg vorig jaar ui? „Den Haag” het verzoek om een keuze te maken: of straks vallen ondeTde rijksbijdrageregeling sociaal-kultureel, öf te kiezen vooi -soda e planning. Aangezien het bestuur van Sudergoa meende, dat men bij het «Kiona'e welzijnswerk het ene niet kon laten zonder het andere te doen, verzette men zich destijds teeen het moeten doen van een keuze. Thans is bericht van het ministerie gekomen, dat de regJonale welzijnsstichtingen niet onder de decemtralisafie zullenveBen- Sjidergoa blijft resorteren onder het missterie van Rekreatie en Maatschappelijk Werk en blijft doen wat het deed. De Stichting Sudergoa zal ook het ^Friese” eksperiment kleine kernen op zich nemen. Het rijk heeft voor een drietal van dit soort proefnemingen ekstra geld beschikbaar ge steld. Ze zullen worden uitgevoerd in Zee land, Groningen en Friesland. Sudergoa heeft gekozen voor de kleine kernen in Hennaarderadèel en het noordelijke stuk van Wonseradeel. Er zal voor dit onder zoek een aparte projektleider aangesteld worden. Begrijpelijk achtte het algemeen bestuur een reaktie van Stavoren. Van het kollege van b en w van die gemeente was een brief-op-poten binnengekomen omdat er niet aan Stavoren was gedacht bij het eksperiment kleine kernen. Ondanks het begrijpelijke van het verzoek is het voor Sudergoa niet mogelijk om Stavoren te betrekken bij het onderzoek in Wonseradeel-Hennaarderadeel. De krach ten zouden daartoe te veel versnipperd moeten worden. Wel zal aan het gemeentebestuur van Stavoren bericht worden, dat bij een volgende gelegenheid de stad aan zijn trekken zal komen. Naast het eksperiment kleine kernen Hennaarderadeel-Wonseradeel loopt nog steeds het „Tien dorpenprojekt”, dat al aardig uit de verf is gekomen. Voor de „werkplaats” heeft CRM intussen f25.000,- beschikbaar gesteld. Dat geld zal gebruikt moeten worden voor apparatuur en inrichting van de werkplaats. Beslist zal nog worden of Sudergoa een „vast” 1 In Sloten is verwarring ontstaan rond de gift van 50.000 gulden aan het patriotisch bevrijdingsfront van Ngomo in Rodesië door de wereldraad van kerken. Tijdens de kerkdienst van afgelopen zondag In de Nederlands Hervormde Kerk werd luid geprotesteerd, toen dominee A. van den Ban zijn uitleg gaf aan het hoe en wat rond deze kerkelijke gift. Reeds eerder, op 10 oktober, werd door pahikulier initiatief in Sloten een brief rondgestuurd, waarin men een hand tekening vroeg van mensen, die het niet eens waren met deze -chenking met de bedoeling dit protest op te sturen naar de Generale Synode der Nederlands Her- vormde Kerk. Op de zelfde avond werd (anderhalf uur na het rondbrengen van dit verzoekschrift) een tegenbrief in Sloten verspreid door de Diakenen en de Neder lands Hervormde Kerk in Sloten. De dia kenen verklaarden hierin, dat deze aktie „een aanval in de rug is”. „Deze handteke ningen aktie gaat volledig buiten ons om”. Zij vroegen deze aktie met te steunen. De handtekeningverzamelaktie stopte daarop haar werkzaamheden in afwachting op het nader overleg dat vanavond plaats zal vinden. Dominee A. van den Ban wilde over deze kwestie desgevraagd wel kommentaar leve ren: „Dit hebben de mensen helemaal verkeert begrepen. Dit is geen gift geweest uit de diakonie-kollekte maar een vrijwil lige, doelgerichte privé schenking aan het anti-rascisme fonds. (Een onderdeel van de wereld raad van kerken). De Nederlands Hervormde Kerk heeft alleen maar haar gironummer beschikbaar gesteld”. De fout ligt uiteindelijk bij de slechte voorlichting hierover. Ik heb in de kerkdienst van afgelopen zondag het de mensen alleen maar willen uitleggen”. Oud-wethouder De Vries in Sneek overleden 'werkplaatsburo in één van de tien dorpen zal inrichten of dat men er een mobiele werkplaats van zal maken, die dan langs de (dorpshuizen) van de dorpen kan trekken. DORPEN IN VERKAVELING In achttien dorpen van het ruilverkavelings- gebied Wonseradeel-zuid zal Sudergoa ook een welzijnsonderzoek instellen om te voor komen, dat de leefbaarheid in die dorpen bij en na die verkaveling geweld wordt aange daan. Dit onderzoek geschiedt in ongeveer dezelfde stijl als gewerkt is bij het Tien dorpenprojekt. (vervolg zie pagina 27) zowel voor de jeugd als de ouderen leuk in elkaar gezet. Overdag worden voor de kinderen van de kleuter- en basisscholen in Sneek en Ysbrechtum poppekast- en filmvoorstellingen in Amicitia gegeven. Aan het einde van de middag wordt er een receptie gehouden waar verschillende mensen het een en ander zullen i van het openbaar onder wijs heeft enkele kado’s opgeleverd die overhandigd zullen worden. Morgenavond wordt de traditionele feestavond gehouden. Het toneelgezelschap „Halbertsma" uit Stiens zal een satirisch 'de heer J. Oostra. De heer F. blijspel opvoeren, het bal na wordt muzikaal begeleid door afwezig. Het jubileumfeest is „Survival". Rekorddeelname aan Judotoernooi Sneek Op zaterdag 28 oktober a.s. zal alweer het 10e Waterpoorttoumooi voor de Friese judoka's worden gehouden. Deze wed strijden die ook nu weer georganiseerd worden In de Sneker sporthal aan de Van Giffenstraat hebben dit jaar wederom een deelnemersrekord: de organisatoren kon den deze keer 631 judoka’s afkomstig uit Bolsward, Bergum, Drachten, Franeker, Grouw, Hardegarijp, Harlingen, Heeren- veen, Joure, Leeuwarden, Noordwolde, Oosterwolde, Sneek en Wolvega in schrijven. (vervolg zie pagina 27) nog meer opgevoerd en zie ik ongelukken -- 1 gebeuren. Het gemak voor de bewoners geschaard achter het voorstel van b en w dat er, of een oostelijke rondweg moet komen, worJt wel groter, maar eigenlijk niet veel”. i... i Wanneer er een oostelijke rondweg komt schat de VVD-er een brug over de Boom op vijf miljoen. De burgemeester denkt echter dat wanneer een brug in Sneek 1,6 miljoen gaat kosten en dan zitten daar er voor dit geld er wel mee door kan. (vervolg zie pagina 25) i 'l M DONDERDAG 26 OKTOBER 1978 133ste JAARGANG No. 85 Dit blad verschijnt bovendien donderdags huis-aan-huis in GAASTERLAND, SLOTEN, RAUWERDERHEM e.o. SNEEKER NIEUWSBLAD en Je He! Sneeker Nieuwsblad is een gecomtineerJe uitgave van toch vernield worden, mear nu de donkere winter In aantocht Is, Is goede verlichting noodzakelijk”, al dus een woordvoerder van gemeen tewerken. Toch zijn er mensen ge- „Waar om maken Jullie nu die verlichting. In de buurt wordt een riool aange legd en de stenen die daar liggen kunnen mooi dienen om de lampen wéér stuk te gooien”. Op de vraag of er In de toekomst verdere beveiligin gen op het programma staan werd ontkennend geantwoord. „Het zal er op neer komen dat wij In deze tunnel regelmatig reparatlewerkzaamheden zullen moeten uitvoeren”. (Foto Studio Ger Dijs) De heer L. Krips (FNP) heeft in de raad het geld gewerkt wordt, „maar wan- van Rauwerderhem voorgesteld om neer er bepaalde wensen van dorps- de vijfduizend gulden die burgemees- belangen zijn kunnen ze die naar vo ter mr. J. van der Meer enige tijd gele- ren brengen”. De andere raadsleden den in een envelop in de brievenbus waren er niet voor te vinden om het van het gemeentehuis vond, te verde- geld zonder meer te verpachten, he len onder de zes dorpsbelangen van ver zien ze het naar een bepaald doel de gemeente. „Dit is mazzel voor een in de gemeente gaan. Gedacht wordt klein dorpje. Het is altijd maar potten, aan iets dat al lang in het geheugen het moet op. Doe er eens iets ekstra's ligt, noodzakelijk is, maar door geld- mee”. De burgemeester verzekerde gebrek nog niet verwezenlijkt kon Krips echter dat er wel degelijk met worden. Het tunneltje bij de Eenheid onder de spoorlijn Sneek-Leeuwarden krijgt korrelig pleisterwerk. Niet, zoals men zou verwachten, alleen voor de schoonheid, maar ook om de baldadigheid wat In te tomen. Op weest die gevraagd b®bbe^:, deze korrelige ondergrond kan de jeugd minder gemakkelijk zijn leu zen en kreten In diverse kleuren krassen. Voor de bescherming van de verlichting heeft gemeentewerken nog geen oplossing gevonden. Nog steeds wordt regelmatig de met staalglas afgeschermde verlichting Ingegooid. Deze zomer heeft maar één lamp in de tunnel geschenen. De anderen zijn pas In september gerepareerd. „Dit omdat ze anders

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1978 | | pagina 1