VOO SNEEK viert vier jaar later het eeuwfeest De „vereniging” bestond vijftig jaar u IJLST snekerMkoerier In 1979 scholengemeenschap voor LBO in Sneek van start tal I Talma-state in Heeg maakte dag-werk van jubileumfeest van 71 I te Officieel Orgaan de gemeenten SNEEK, WYMBRITSERADEEL en llll 1 lil I I ||H I F 1” iii •f i t .1 «fca, r w i fel fes.* gil Dit blad verschijnt bovendien donderdags huis-aan-huis in GAASTERLAND, SLOTEN, RAUWERDERHEM e.o. - SE®** lil-; en de j l Hei Sneeker Nieuwsblad is een gecombineerde uitgave van NIEUWE SNEEKER COURANT, SNEEKER COURANT, DRIJFHOUTS NIEUWSBLAD Automobilist in Irnsum bij ongeluk ernstig gewond Finalisten bekend van stratenvoetbal in Balk F v i' - 16 SNEEKER NIEUWSBLAD Het mogelijke nadeel l recht misgunt, dat de tegenwoordige wet- MM (Vervolg zie pagina 3) SP&KT Grote attraktie van de bazar van de Noorderhoek, die zaterdag in wijkcen trum „de Schuttersheuvel” werd geor ganiseerd, was onder andere dit model- schip. Het is gemaakt door een twintig tal jeugdigen in de leeftijd van twaalf tot en met vijftien Jaar. De heren R. Beek- sma en T. de Haan hadden de leiding bij het bouwen opzich genomen. Evenals de fancy-fairs in het Bonifatiushuis en „It Formidden” werd ook deze bazar druk bezocht. Er werd zelfs gesproken van een geweldige opkomst. Het feest in de Noorderhoek viel in de sfeer van het een-jarig bestaan van de Schutters heuvel - op 18 november zal dit officieel zijn. De bazar bood veel afwisseling. Onder andere was er het rad van avon tuur en veel zelfgemaakte spulletjes. De voorzitter van de wijkvereniging, Bonnie Rienstra, zegt dat de bazar ze ker voor herhaling vatbaar is. De Sneker politie heeft zich voorgenomen in navolging van vorig jaar ook nu weer een kontróle te houden op de staat van onder houd van fietsen van de schooljeugd. Het betreft zesentwintig basisscholen. Alle scholen zal weer om medewerking worden gevraagd. MAANDAG 30 OKTOBER 1978 133ste JAARGANG No. 86 g i o k. 0 o •o 5 o o t kon zodoende een bescheiden bedrag be schikbaar worden gesteld om een feest te organiseren. In elk wooncentrum heeft men dat op eigen wijze gedaan, maar gelijk was overal het streven om het een gebeu ren voor-èn-van de eigen bewoners van de tehuizen te maken. geving hun waarborgt; ik denk, dat nie mand onzer stelsel terug wenscht, waarbij de oprichting eener bijzondere school af hankelijk gesteld wordt van de toestem- j van het openbaar gezag”. Mm van werden opgehangen aan de scholenge meenschap. Vorige week is daarvoor even wel de lang verwachte toestemming van ’-'W' Ife kinderen van de kleuter- en basisscholen ‘n Sneek en Ysbrechtum hadden zaterdag ook een meevaller. In verband met het jubileumfeest was in Amicitia voor hen een gezellige dag georganiseerd. De jongste leer lingen werden waar nodig met bussen van de scholen gehaald en weer teruggebracht. De kleuters genoten van het spel dat vanachter de poppenkast werd opgevoerd en voor wat ouderen was er een film. (Foto Studio Ger Dijs). ainwMBAOraranuuuD^ ^«x* «wbm mi oamMU» Nadat in 1977 de plannen voor een scholengemeenschap voor lager beroepsonderwijs in Sneek niet van start konden gaan, zal het nu na twee jaar dan toch gebeuren. De staatssekretaris heeft toestemming gegeven om het op 1 augustus van het volgend jaar te verwezenlijken. Dit bericht deelde de heer F. van der Sluis van de school voor L.H.N.O.- van de Vereniging voor Openbaar Eén van de feestnummers in de grote rekrea- tie zaal van Talma-state in Heeg. Het is de bekende Uitvoering van „Katootje is naar de botermarkt geweest”. Links de direktrice van Talma-State, mejuffrouw H. Zantinge. (Foto Studio Ger Dijs). Nu was het natuurlijk de hele dag geen kwestie van uit dik hout planken zagen. Tussen de bedrijven door was er voldoende gelegenheid om. tussen de koffie, de broodjes, de maaltijd en de drankjes door, even nieuwe energie te verzamelen voor het volgende punt op het feestrooster. De boog kan immers niet altijd gespannen blijven en zeker bij wat ouderen dient men dat te voorkomen. Talma-state in Heeg zélf staat er nog maar i Momenteel is het voor de helft bewoond. Het ging hier echter om 1 leum van de verèniging Talma Rust oon’ i X Wethouder van onderwijs, de heer H. Scholten, die enkele woorden namens de gemeenteraad van Sneek sprak, zei dat men eigenlijk ook de pioniers die voor gaande jaren in het bestuur aktief zijn geweest op deze dag moest herdenken. Nadat hij het jubileumboekje had doorge lezen was 1 de problematiek Dat men in een rusthuis een jubileumfeest het oog op het komende gouden jubileum. op touw zet, dat in totaal zo’n veertien uur in ^an de es „vestigingen van dej/ereniging beslag neemt, komt niet vaak voor. In Talma-state in Heeg durfde men dat vrijdag wel aan, ter gelegenheid van het vijftig jarig bestaan van de Christelijke vereniging tot verzorging van bejaarden. Talma Rust oorden”. En dat men een programma in elkaar had gedraaid, dat de belangstelling gaande hield bleek wel uit het feit, dat slechts enkele bejaarde bewoners zich in de eigen appartementen terugtrok vóór de fi nale" achter de rug was. In de kom van Irnsum is vrijdagavond de 26-jarige J. L. uit Terhome ernstig gewond geraakt bij een ongeval dat hij met zijn auto had. L. kwam richting Leeuwarden en raakte op een gegeven moment op de linker weghelft. Met grote snelheid botste hij ter hoogte van spuiterij Elzinga tegen een melktankauto van de fa. Van der Heide uit Heeg, die bestuurd werd door de heer R. Adema uit Oosthem. L. werd met veel hoofdwonden en een aantal bot breuken naar het Bonifatiushospitaal in Leeuwarden gebracht. De auto werd totaal vernield. Nadat vorige week zaterdag de Herman Gorterstraat den de Minne Jeltesstraat (in poule A) en de Gansfortstraat (poule B), zich al hadden geplaatst voor de finales van het indoor-stratenvoetbaltoumooi in Balk, werden eergisteren de andere vijf van de „laatste acht” bekend. De uitgestelde wedstrijd tussen de Tjerk Hiddesstraat en de Van Swinderenstraat 2, werd gewonnen door de eerstgenoemden zodat Tjerk Hid- des zich uit poule B bij de finalisten schaarde. De andere beslissingen vielen ook; uit groep C gaan over de S. de ■Jongstraat en de J. Bremerstraat en uit poule C de Raadhuisstraat en de Wilhelmi- nastraat. De finalewedstrijden worden ko mende zaterdagavond vanaf zes uur ge speeld in de Trime. Terwijl de afdeling Sneek van de Vereniging voor Openbaar Onderwijs ervan overtuigd was dat men dit jaar het honderd-jarig bestaan zou vieren, kondigde de voorzitter van de jubilerende afdeling, de heer A. J. Keulen, vrijdag tijdens de receptie ter ere van dit feest aan dat men tot de ontdekking was gekomen dat de afdeling dit jaar al honderdvier-jaar bestaat. Bij de aanwezigen veroorzaakte dit bericht enige hilariteit, maar de feestvreugde ming werd er daarom niet minder, en eigenlijk ook niet uitbundiger om. De receptie in de foyer van Amicitia werd druk bezocht, er waren verschillende vertegenwoordigers van de bijzondere scholen. Eerder die dag waren de tweeduizend kleuters en leerlingen van de openbare scholen vermaakt met films en poppenkast. technisch onderwijs. Waarschijnlijk wordt gens de besturen op 1 augustus 1980 uitgebreid met een school voor lager ekonomisch en adminis tratief onderwijs. De plannen om te komen tot een scholen vergroting van vak- der keuzemogelijkheden na het tweede alge meen leerljaar en de gemeenschappelijke opvoeding van jongens en meisjes. iedere ouder zijn kind het onderwijs moet kunnen laten vervolgen waar de keus naar uit gaat”. De wethouder overhandigde de bekende enveloppe Dat de verhouding met het bijzonder on derwijs in het verleden wel eens slecht is geweest wordt duidelijk uit het jubileum boekje. De voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Onderwijs, jhr. mr. I. F. van Humalda van Eysinga zegt in 1874 niet het feest voor de kinderen. °„Hun reaktiés te geloven „dat iemand onzer aan de l voorstanders der bijzondere school het Met de grote belangstelling was hij overigens ook erg blij. Mevrouw M. Zijlstra-van Geens sprak namens de ouders van de gezamenlijke openbare scholen. Zij overhandigde de voorzitter van de jubilerende afdeling een diaprojektor bestemd voor de kleu terscholen en drie chronometers voor het lager- en voortgezet onderwijs. Me vrouw Zijlstra sprak de wens uit dat ook in de komende jaren voortgegaan wordt op de weg naar „onverdeeld onderwijs”. hij tot de konklusie gekomen dat Wat angstig voor de jaren die gaan komen van meer leerlingen en voor het ondewijs is het hoofdbestuurslid hogere salarissen nog eigenlijk aktuele din- de heer A. Huizing die ook lid is van het gen zijn. „Het tekort op de gemeentebe- gewestelijk bestuur. „Er dreigen lokalen groting voor onderwijs is eigenlijk enorm, leeg te komen, ook in grotere plaatsen”, en het heeft ook wel eens gebotst tussen de afdeling en het gemeentebestuur, en toch De heer Huizing zei het terecht te vinden kunnen we zeggen dat de scholen nu goed dat honderd jaar geleden is gezegd „dat we tot redelijk goed gehuisvest zijn”. Met ons niet moeten afzetten tegen het bijzon betrekking tot dit bepaalde onderwijs zei der onderwijs. Iedereen heeft recht op een de heer Scholten van mening te zijn „dat eigen keuze, maar dat recht eisen we ook voor onszelf op”. Nadat een envelop met inhoud was overhandigd sprak nog me vrouw H’. Wymenga-Mud, een oud be stuurslid. Gezamenlijk schonk dit be stuur een voorzittershamer met de inskrip- tie „Wikt alvorens ge tikt”. AL EEN AANLOOPJE Omdat men in de ochtenduren al een aanloopje had genomen met enkele prettige bijeenkomsten kwam om vier uur in de middag het „startschot” van de algemeen direkteur van Talma Rust oorden, de heer R. Haagsma uit Veen wouden, wel een tikkeltje als de beken de mosterd na de maaltijd. De heer Haagsma had dus al gehoord, dat men al een voorproefje had genomen. Hij wilde verder met eigen oren en ogen wel eens horen en zien of het waar was dat men een leuk programma tot stand had gebracht. Onder de bezoekers was later ook het burgemeestersechtpaar Caze- mier van Wymbritseradeel. twee jaar en biedt plaats 'aan 146 mensen. De algemeen direkteur vertelde verder nog, (jat oolt van koninklijke zijde belang- het gouden jubi- stelling voor het vijftig-jarig bestaan van van de verèniging Talma Rust- Talma Rustoorden was getoond. Een paar den, die momenteel bejaarden-centra weken geleden werd namelijk een konink- eksploiteert in Veenwouden, Balk, Urk, lijke onderscheiding toegekend aan het Apeldoorn en Heeg en één psycho- algemeen bestuurslid mevrouw M. geriatrisch verpleeghuis - ook in Veenwou- Kramer-Bruggenkamp uit Leeuwarden, den. die niet alleen vijf en twintig jaar lid is Het bestuur van de vereniging had een geweest van het bestuur van de jubilerende reeks van achter ons liggende jaren telkens wat geld in een „oude kous” gestopt 'met M.H.N.O. vrijdagmiddag mee op de receptie Onderwijs. In eerste instantie nemen in de scholenge meenschap deel de L.H.N.O.-afdeling van de Vereniging voor Beroepsonderwijs en Algemeen voortgezet Onderwijs en de on- het departement gekomen, der beheer van de Vereniging Sneeker Het mogelijke nadeel van de scholenge- Ambachtsschool staande school voor lager meenschap, wat grootte betreft, wordt vol- - - en het personeei van de huishoudschool en de arts die in de scho lengemeenschap zullen worden ingebracht, overtroffen door uitstel van keuze schooltype binnen het lager beroepsonder- gemeenschap zijn zeker zo’n acht jaar wijs, de vergroting van t-l. onderweg geweest, aldus de heer van Sluis. De toestemming van het ministerie bleef uit omdat het middelbaar- en het lager huishoud- en nijverheidsonderwijs gescheiden zouden moeten worden. In ’77 kwam toen wel de goedkeuring voor een L.E.A.O., maar de kostenbeschikking hier- In een dankwoord zei de heer Keulen dat het aksent van de jubileumviering was gelegd op hebben voor ons de dag al goéd gemaakt”. 1 voor de rceptie iWM I ft x

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1978 | | pagina 1