Ml BURGEMEESTER IJLST Rode Kruis Moeilijke gevallen onder aansluiting op riolering!! Bouw 23 woningen in Sloten IJLST sneker^koerisr L ma I PI BB' I verzorgden Fi ll WHIN «F I van IL_— Officieel Orgaan en s „Meester” F. J. Japenga in Utrecht overleden In IJlst hoeveelheid gereedschap gestolen u 4 de gemeenten SNEEK, WYMBRITSERADEEL I - 1 Lil m Silii illll [i Wüi yf flii 8 --’’Sr Wij 11 I w 3BWSI 1 t |K Dit blad verschijnt bovendien donderdags huis-aan-huis in GAASTERLAND, SLÓTEN, RAUWERDERHEM e.o. Diefstallen uit auto’s Loodgieter viel na het breken van een ladder en de Onderdelen gestolen Hei Sneeker Nieuwsblad is een gecombineerde uHgave van NIEUWE SNEEKER COURANT, SNEEKER COURANT, DRIJFHOUTS NIEUWSBLAD IK i®. w& 2<? SNEEKER NIEUWSBLAD E. D. DE VRIES (CDA) 7 (vervolg zie pagina 37) De burgemeester en de vier wethouders van Zo wil het CDA wel eens weten hoe dat nu In hetzelfde straatje ligt gemeentewerken daar de, wél gewaardeerde programma. t een van het FNP-raadslid; „Gemeentewurken, DONDERDAG 2 NOVEMBER 1978 133ste JAARGANG No. 87 Q 5 (5 o TJ 5 co o o tl CDA-er de heer S. Wassenaar voorzag moeilijkheden in verband met lawaai overlast wanneer Skipper Club Charter in IJlst een bedrijf begint. Het zou vooral nadelig zijn omdat de loods niet Burgemeester de heer H. F. W. Mumsen van IJlst heeft de raad dinsdagavond ter kennis Lawaaiproblemen gegeven dat wat betreft het aanpassen van het plaatselijk rioleringsnet er toch nog wel J‘ enkele moeilijke gevallen zijn. In januari ’76 werd in principe ai besloten om het net van IJlst aan te sluiten op de rioolwaterzuiveringsinstallatie in Sneek. De werkzaamheden zouden zo mogelijk in A.C.W.-verband worden uitgevoerd. In ’78 werd bij de begroting de van 10 kilometer aanhouden. Wethouder de heer J. J. de Vries (CDA) zei dat men uit was gegaan van óf op halve kracht rijden óf vol en dan de maksimale snel heid, verder was ook al eens duidelijk geworden dat men van een half volle wagen meer lawaaioverlast heeft dan van een volle. Aan schadevergoeding in ver band met dit af en aan rijden niet gedacht. „Kan men niet beter auto’s huren, want 125 uren sleutelen aan een R4 is wel wat te De PvdA vraagt of veel”. - de heer Japenga invaller-voor een hele kwam daarna in reeks basisscholen in Sneek. Gedeputeerde Staten heeft deze week toe stemming gegeven om in Sloten 23 koop woningen te bouwen in plan de Pölle. De uitvoering van dit bouwprojekt, dat in alle waarschijnlijkheid in het voorjaar van start zal gaan, ligt bij Realisatie Bouwprojekten Friesland B.V. MM ver van de bebouwde kóm komt te staan. De burgemeester voorziet met de nieuwe hinderwetvergunning, die voor andere bedrijven ook wordt ingevoerd, geen moeilijkheden. Bij de Sneker politie zijn een aantal mel dingen binnengekomen van diefstallen uit auto’s. Op het Martiniplein werd uit een Simca een cassetterecorder gehaald. De heer Achttien uit de Worp Tjaardastraat deed aangifte van diefstal uitzijn auto van een autoradio, cassetterecorder, een luid spreker, een tas met gereedschap, een polaroidkamera en een paar rubber laarzen. Uit een auto bij het benzinestation aan de Goeman Borgesiuslaan werden een accu en een autoradio gepikt van 7.15-8.15 en 8.15-9.30 uur. groep van de Muziekschool sloot op sfeervolle wijze het pr< met een viertal dansen in de c van Anneke van den Akker. S boom. Nely Vreedeling.eh Anti ten. Hanneke Jorna had d.e lei kleurige sluitstuk. Samenzang en diverse trakt: Gistermorgen om kwart over elf is de 19-jarige loodgieter Douwe Reekes uit Woudsend van een ladder gevallen bij de Middenstandsbank in Sneek. Met een gat in zijn hoofd werd Reekes naar het Sint Antonius Ziekenhuis gebracht voor ver der onderzoek. De dokter, die de jonge man de eerste hulp verleende, was van mening, dat Reekers er nog goed is afgeko men. Reekes klom een ladder op naar het dak van de bank. Hij had een rol daklood op z’n schouder. Bijna boven brak het boven ste deel van de ladder en viel hij naar beneden. Voor het af en aanrijden van veeau- to's was het van 't voorjaar nodig om bij het Opvangcentrum voor nuchte re kalveren van de „Veehandel ge broeders IJ. en J. de Vries" aan de Legedyk bij Scharnegoutum een be tonnen pleintje te maken. Bij het ma ken van een schetsje voor dat ver harde terreintje bleef er een „onnut” stukje grasland bij de woning over. Een mooi hoekje voor een sier- of moestijn? Dat werd het niét, gewoon omdat de De Vriezen niet zo gek zijn op tuinieren en de heren-des-huizen ook weinig tijd hebben voor on- kruidwieden. Besloten werd om er een klein hertenkampje van te ma ken, ook al omdat de gebroeders De Vries in het begin van de zomer al een bok en twee drachtige hindes aangeboden hadden gekregen van zekere De Bruin in Irnsum. In sep tember was het hertenkamp klaar met daarin een leuk huisje ais nacht verblijf. De damherten werden opge haald uit Irnsum, maar het waren er intussen vijf geworden omdat de damhertehindes in juli en augustus voorspoedig waren bevallen van twee bambies - het ene is een bokje, het andere een vrouwtje. Het bokje zal verkocht worden als het tegen z’n volwassenheid loopt. Anders krijgen vader en zoon slaande ruzie. Intus sen is de bronsttijd al weer geweest en de gebroeders De Vries hopen, dat er in het voorjaar van 1979 weer een paar jonkjes worden geboren. De veehandel De Vries eksploiteert het Opvangcentrum nog niet zo érg lang. Op maandag en donderdag brengen de opkopers de nuchtere kalveren, die ze bij de boeren heb ben gekocht naar Scharnegoutum. Bij De Vries worden de dieren gewo gen en gesorteerd en later naar de mesterijen gebracht. In Rauwerd hebben de gebroeders zelf ook een mesterij en ook daar heeft men een hertenkampje ingericht waarin vier damherten een leventje als een prins leiden. De Rauwerder hertenkamp bevolking is tot stand gekomen door de aankoop van' een bok uit het De Hooppark in Sneek en drie hindes uit het park in Heerenveen. en aan en om twee uur was het Lokaal te Scharnegoutum bijna geheel i kwamen ook aan de orde bij het punt uitbreiding algemene begraafplaats. De heer J. H. Stokker (PvdA) denkt bijvoorbeeld dat het moeilijk te kontroleren is of de vrachtwagens met kosten voor deze werken gereserveerd. De vrijgave voor uitvoering liet echter nogal lang zand ook inderdaad de snelheidsbeperking op zich wachten en daarom werd besloten om maar vast te beginnen met de aanleg van een zinker door de Geeuw, gedeeltelijk voor eigen rekening. Achteraf wil het dat een aantal bewoners geen toestemming willen geven voor aansluiting. De burgemeester wees er op dat wanneer ze voet bij stuk houden ze toch in moeilijkheden raken, omdat wanneer het rioleringsnet is aangesloten er geen oppervlakte water meer mag worden geloosd. De subsidie voor de werken is intussen toegezegd, alleen de zinker zal de gemeen te niet vergoed krijgen. Als voorwaarde voor subsidieverlening geldt namelijk dat de objekten als een geheel moeten worden aanbesteed. De heer E. D. de Vries (CDA) zag in verband met de werkzaamheden voor een aantal bedrijven nog wel enkele moei lijkheden omtrent aan een afvoer van goe deren. De burgemeester verzekerde hem echter dat daarmee in het werkschema rekening wordt gehouden, „maar last zal er altijd wel zijn”. Last met eventuele schade aan panden, bijvoorbeeld gaten en scheu ren, kan bewezen worden wanneer alles van te voren wordt gefotografeerd. De gemeente zal dezé maatregel dan ook tref fen, ook is men voor dergelijke gevallen verzekerd. De heer G. A. Posthuma uit Sneek deed aangifte van diefstal uit zijn zeilboot. De boot ligt op de wal van kamping „De Potten” en nadat de eigenaar er in de week van 22 tot en met 29 oktober niet was geweest ontdekte hij dat onder andere het anker, het roer, het grootschool en fokke- blokken waren verdwenen. Aan de rand van Sloten, waar voorheen een moeras lag, worden zeven bungalows en zestien eengezinswoningen gebouwd. Met deze drieëntwintig koopwoningen tracht het gemeentebestuur het inwoner aantal weer op het oude peil van tien jaar geleden te brengen. Dit inwoneraantal is noodzakelijk om de huidige voorzieningen zoals scholen, verenigingsgebouwen op dit nivo te kunnen handhaven. Op het mo ment heeft Sloten 680 inwoners. Naar verwachting zal de bouw van deze wonin gen midden 1980 zijn beslag vinden. de verschillende politieke partijen aan kollege zijn gesteld in verband met de gemeentebegroting voor ’t jaar 1979. Niet alleen het aantal vragen is groot - hoewel er een stuk minder zijn dan vorig jaar -, ook de onderwerpen die bij de kop genomen wor den zijn weer erg gevarieerd. fjijjijgigj'ijjS'iigBgi In het Ouderijn ziekenhuis in Utrecht is Amsterdam terecht. In 1930 verhuisde hij dezer dagen op-82-jarige leeftijd overleden, naar Sneek waar hij benoemd werd tot de heer F. J. Japenga, die vanaf 1930 tot „hoofd van het zevende leerjaar” aan de aan zijn pensioengerechtigde leeftijd onder- openbare lagere school aan het Bolwerk, wijzer is geweest aan diverse scholen in Later werd dat „zevende en achtste leer- Sneek. Hij was ook de samensteller van het jaar” en weer later de „kursus openbaar vervolgonderwijs”. In 1940 volgde de be noeming in vaste dienst. In 1945 werd hij "l van wat toen werd herdoopt in „voortgezet gewoon lager onderwijs”. Na- Sneek mogen (moeten) aanstaande donder- moet met die duizend ekstra uren voor de dag in de vergadering van de gemeenteraad plantsoendienst (mede in verband met de i in Tinga- giet twa kear de wrald om yn Srtits. Ant er ergens wordt ge- wurd: gemeentewurken. Komt hjir in stop personeelsstop bij de of fah it net ünder bestek 81?” Ook ver- boekje „Sneek in de zeventiende eeuw”. „Meester” Foppe Jan Japenga behaalde in hoofd 1914 zijn onderwijzersakte, was daarna verbonden aan diverse scholen in het noor- dat in 1960 het vglo werd opgeheven werd den van ons land (voornamelijk in de provincie Groningen) en 1-- Ieder jaar weet deze aktieve Kring Sneek e.o. - en Workum - een groot aantal 'rijwilligsters in beweging te zetten om de dames en heren die thuis onder leiding 'erlerlei vormen van handenarbeid be oefenen en aan huis gebonden zijn er eens U1* te halen voor een prettige middag. En steeds ook slaagt men er weer in een keur 'an „kosteloze” amateurartiesten te strik- en voor bet vullen van het programma. De leden van de Rode Kruiskolonne en partikuüeren reden gistermiddag druk af ..Elim” gevuld. zestal jongens en meisjes van de Terp- school” deden ieder voor zich een leuk vo°rdrachtje terwijl onder de jeugdige artiesten 00k Wietse Keulen weer enige bijdragen mel o a- het goedgespeelde „M’neer ellevue met z’n toverparapht”. Het akkor- e°nduo Akke Nagelhout en Yvonne Haag- Sff,a sPeelde een serie bekende schlagers die noodden tot meezingen. Mevr. Elzinga- Jands kwam traditioneel met een niet on- ‘enstelijk gebrachte pianosolo van W. A. aande'."^iener Sonatine”. Het grootste ^l in dit feestprogramma had de dans. - a» Sneker raadsleden bestoken kollege met talrijke vragen guitige vraag dienst aan de Oppenhuizerweg. Nu ook een deel van gemeentewerken daar een wïaidrèizigersUn aerdich riedseltsje. Hwa basis heeft gekregen is de kantine veel te Tinga- giet twa kear de wrald om yn Suits. Ant- klein en moet men op elkaar wachten bij het koffiedrinken. Wat betreft een eventueel samenvoegen van de bejaardentehuizen Frittemahof en Nij Nazareth onder één direktie, vindt de PvdA, dat het kollege wel wat hard van stapel gelopen is met de zin „dat de raad (vervolg zie pagina 27) Uit een direktiekeet van Holland B.V. uit Meegenomen werd onder andere twee Beverwijk, die in Plan de Rat aan de gereedschapskisten, waarin handgereed- Westergoleane in IJlst staat, is in de nacht schap zit van een aantal timmerlieden uit van maandag op dinsdag een groot pantal Heerenveen. Verder ontbreken er een elek- handgereedschappen gestolen. Toegang trische klop- en boormachine en een hand- werd verschaft na het forceren van de deur, cirkelzaag. ongeveer honderd op papier staande „mon- gebiedsuitbreidingen delinge” vragen beantwoorden, die vanuit Duinterpen), terwijl het sproken van een gemeentelijke diensten. Dezelfde partij derop komt de FNP nog vele, vele malen vindt ook, dat de kosten van eigen terug met „kostenbewakende” vragen, gemeenteautó’s alle perken te buiten gaan. Sommige ervan lijken zo op het eerste gezicht schoten in de roos. er iets gedaan moet worden aan de kantine van de reinigings- Er was zelfs een premièrehet eer den van de jeugdafdeling van d Sneeker Volksdansgroep „Shibol welk „Wuivend graan” beteke richtsters van deze groep zijn Schattenberg en Noordhoff zelf beoefenaars van deze vorm van vro geh. De groep die hier optrad is in s gestart en dat was te merken. De i - eigengemaakte - kostuums j meisjes hebben in hun zes ee dansjes, met wel veel herhaling hun best gedaan. „Shibolim” heel al één jaar'bestaande teener- en groep. Geïnteresseerden kunnen een 1

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1978 | | pagina 1