Dc Wijnberg „Pauze-Pub”, tussen-de-middag stekkie voor jeugd, in Meerpaal BERE STERK IN LEER EK Ui -.4 fèotel Restaurant 8 gg Br Snelle tijden PietGemser meteen goed voor A-limièt »n Stoere kollektie Lammy coats Vijftien zangkoren werden in Blauwhuis beoordeeld Baerveldt opent in IJlst een zeer fraai antiek veilinghuis •ma/mwn 1111 Bloemen bestellen Brandsma... bellen s II ■ffl - X- B ZEEPOST SH 4 i' Intimiteit en romantiek sinds de 17e eeuw... waar gesprekken op gang komen, waar oude relaties worden verstevigd en vriendschappen worden bevestigd.. 5 I U 5 S 3-2 5z i i 1 o 5-2 h Koopavond voor bejaarden I - Verblijfsvergunning X. P t wmSBw Pagina 23 Tel. 13133 A - Donderdag 2 november 1978 vrijwel windstil weer maar toch wel wit uitgeslagen baan zijn er gemaakt. Vooral Piet Gemser bewees zijn blakende vorm door de 500 mtr. in 45.6 sec. en de 1500 mtr. in 2.19.4 te rijden waarmee hij bij de eerste de beste wedstrijden alweer zijn A-limit reed. Bij de maandagavond gehouden Thialfwed- strijden zijn door de IJsster deelnemers alweer aanmerkelijk snellere tijden ge maakt. (500-1500 m.): heren D; Klaas Waanders 50.8 2.46.5, Jans Groothuis 53.1 2.52.1. Deze kijk- bejaarden ■3 s 55 2 waar de koffie geurt (Elsevier) en een aperitief een voortreffelijke maaltijd inleidt! Marktstraat 23 onder nieuwe Sneek, tel. 12421 direktie! s I 1 3 rt 3 U cö i .5 ■2 cö "O c o c V Q. p D cö d öO - c U A «- C “c U Q O Met de volgende schepen kan zeepost worden verzonden. De data, waarop de korrespondentie uiterlijk ter post moet zijn bezorgd, staan achter de naam van het schip vermeld. Argentinië Cap San Diego 3 november, Australië Kangourou 7 november, Brazilië Cap San Diego 3 november, Canada C. P. Voyageur 7 november, India Aranya 10 november, Israël Sigal 9 november, Kenya, Oeganda, Tanzanië Francois Vieljeux 9 november, Nederlandse Antillen Caribia Express 3 november, Nieuw Zeeland Kan gourou 7 november, Verenigde Staten van Amerika Atlantic Causeway 7 november. Het vermoedert bestaat, dat er er niet één gemeente in ons land is, die een zo groot aantal zangkoren telt als Wym- britseradeel en tevens beschikt over een kerk met zo’n fraaie akoestiek als in Blauwhuis. De organisatie van dit fes tival was keurig verzorgd door het plaatselijk jeugdkoor terwijl de algehele Emke de Jong won met respektievelijk 45.4 en 2.24.6, ook goed op dreef, terwijl Ron nie Dijkstra, in verband met zijn praktijk jaar vrijwel niet trainend, ook een zeer goede wedstrijd schaatste 46.8 - 2.37.3. Bij de junioren C-D werden door de mees te jongens en meisjes zeer goede tijden neer gezet, vooral gezien het feit dat de meeste deelnemers nog geen ijstraining hebben gehad zo vroeg in het seizoen. UITSLAGEN (500-1500 m) Heren; Piet Gemser 43.6 2.19.4, Emke de Jong 45.4 2.24.6, Ronnie Dijkstra 46.8 2.37.3, Klaas Waanders 49.9 2.41.9, Rikus v. Veen 50.6 2.45.8, Harry be Vries 50.7 2.52.3, Jans Groothuis 51.3 3.03.2, G. v. Brug 59.4 3.34.3. Dames: Gees de Ruiter 54.6 3.02.0, Elise de Boer 55.6 3.09.4. (500-1000 m.): meisjes junioren D: Wende- line Zandstra 71.4 2.36.7, Bouwien v.d. Zweep 1.51.3 val 3.17.0. Jongens junioren D; Jan Kouwenhoven 59.4 2.12.1, Fokko v. Brug61.7 2.09.3, Huib Ellemers 69.3 2.35.2. Meisjes junioren C; Margriet Dijkstra 54.9 2.03.2, Djoke Kroese 59.0 2.10.9. Jongens junioren C; Paul Jonker 58.5 2.06.1, Rolf Lantinga 58.2 2.16.9, Jakob v.d. Zee 63.0 2.29.8, Sjirk Dotinga 74.4 2.32.8. Zondagavond zijn de eerste clubwedstrijden van de STG IJsster alweer gehouden. Bij Dames; Trudy Otter-Kars 63.0 3.35.7. - zeer scherpe tijden (500-1000 m.); meisjes junioren C; Hilda de gemaakt. Vooral Piet Gemser bewees zijn blakende vorm door de 500 mtr. in 45.6 sec. en Vries 55.5 1.54.6, Margriet Dijkstra 55.0 Jongens junioren C: Jacob v.d. Zee 62.8 2.14.7. Voor het jaarlijkse festival van de Federatie van Zangkoren in Wymbritseradeel in de R.K.-kerk te Blauwhuis, een ongekend groot aantal koren - vijftien! - ingeschreven. Het was ’n ongekend treffen, dat geen concours is met wedstrijdelement, maar waar men zich onderwerpt aan een kritische beoordeling die later in een rapport wordt verwerkt en aan de verenigingen toegezonden. De heer Henk van der Meer, leraar muziek aan de Chr. Ped. Akademie te Sneek, had deze taak op zich genomen. Niet alleen met dit rapport, maar ook met het naar elkaar luisteren kan men z’n voordeel doen; hetgeen mede de opzet is van dit festival. De kwaliteit van de koren lag nogal ver uiteen, 'evenals het doel van bestaan. Slechts enkelen meten zich in een con cours, dus echt om de prestatie; de meesten luisteren kerkdiensten of bijeenkomsten op en zingen louter voor eigen en ander mans plezier. Over het algemeen was de repertoirekeuze goed - werd niet te hoog gegrepen - en het was verheugend dat ook werkjes van jongere komponisten aan bod kwamen. Naast in het Nederlands werd in het Italiaans, Duits, Engels en verblijdend zelfs zeven maal in het Fries gezongen. Ter oriëntatie geven wij hier een opsomming van de deelnemende koren. Misschien overweegt u ook te gaan zingen. Welnu u is welkom en in het bijzonder mannen stemmen. „Jongerenkoor” Blauwhuis, 25 leden, dir. A. Merkies; „R.K. Zangkoor Woudsend”, 20 leden, dir. L. Rynja; „Lytse Krêft” Gauw, 34 leden, dir. Tj. Kramer; „De Lofstem” Woudsend, dir. G. Schuitema; „R.K.-kerkkoor Heeg”, 20 leden, dir. P. J. Spliet; „Us Sjongen” Ysbrechtum, 18 le den, dir. H. de Jong; „Looft den Heer” Nijland, 38 leden, dir. Th. Wiersma; „Ons Genoegen” Heeg, 37 leden, dir. Ph. Hengst; „R.K.-kerkkoor Blauwhuis”, 20 leden, dir. P. J. Spliet; „Looft den Heer” Heeg. 31 leden, dir. mevr. Dam- Riemersma; „Nij Libben” Jutrijp- Hommerts, 26 leden, dir. S, Hoekstra; „Nije Moed” Oosthem, 30. leden, dir. J. Blanksma; „God is mijn lied” Schamegou- tum, 36 leden, dir B. Huisman; „Cantorij Oppenhuizen-Uitwellingerga”, 22 leden, dir. P. Hofma; „Sjongersnocht” Oudega W„ 44 leden, dir. Joh. Bloem. leiding in handen was van' de heer D. Bootsma, die alle medewerkenden aan het slot dank bracht. Na meer dan een maand van drukke voorbereidingen, offi- diept zouden kunnen worden in themavorm. Gedacht wordt ciële instanties aflopen, brieven aan de ouders, aan de hier aan aktuele en de juegd zelf betreffende onderwerpen schoolhoofden, stencils uitdelen aan de jongeren, publici- als leerlingenrecht, drugs, seksualiteit, neutronenbom en teit in de diverse schoolkranten en affiches ophangen in de dergelijke. Hoe dit precies in werk zal gaan, hangt voor een stad, bestaat sinds 23 oktober voor de oudere school- groot gedeelte van de bezoekers van de pauze-pub zelf af; gaande, werkende en werkzoekende jeugd de mogelijkheid men wil namelijk de passiviteit, waarmee de hedendaagse zich tussen de middag te verpozen. Dat gebeurt dan op hun jeugd zo veel dingen langs zich heen laat glijden, door- eigen „stekkie”, de „Pauze-Pub7 in de Meerpaal, waar ze breken. De bezoekers moeten er van doordrongen raken met hun leeftijdsgenoten hun eigen favoriete muziek kun- dat de Pauze-Pub hun „stekkie” is en dat het uiteindelijke nen draaien, gesprekken kunnen voeren over de onderwer- uiterlijk voor een groot gedeelte door hun eigen inspraak tot pen die hun interesseren, een spelletje kaarten of tafel- stand komt of liever gezegd moet komen. Men heeft de tennissen etc., en hun boterham eten onder het genot van Meerpaal voor dit P-Pgebeuren gekozen, omdat er in de een kop soep of een van de andere konsumpties die daar Meerpaal allerhande spelmateriaal aanwezig is; er is een ge- vooreenzeerschappelijkprijsjetekoopzijn. Doormiddelvan zellige bar (waar overigens geen alkoholische dranken wor- artikelen in de daar aanwezige kranten en tijdschriften ho- den geschonken), de Meerpaal stond op die tijdstippen toch pen de medewerkers (vrijwilligers) gesprekken over bepaal- maar onnodig leeg en tenslotte is de situering vrij centraal, de aktuele onderwerpen op gang te krijgen, die dan, wan- De pauze Pub is op werkdagen geopend van 11.00 tot 14.00 neer er behoefte aan zou blijken te bestaan, verder uitge- uur. Dinsdagavond om zeven uur is het de bedoeling dat de burgemeester van IJlst, de heer H. W. F. Mumsen, het eerste veilingnummer van veilinghuis Baerveldt in IJlst gaat verkopen. Met de verkoop zal tevens de opening van het antiek bedrijf een feit zijn. Baerveldt was voorheen gevestigd aan de Stationsstraat in Sneek. De ekspositieruimte aan de Bothniaka- de blijft bestaan. In tien jaar groeide de zaak aan de Stationsstraat zover uit dat naar een andere ruimte uitgekeken moest worden. Men was eventueel graag in de Waterpoortstad gebleven, maar de wet winkelsluiting zorgde voor enkele problemen, omdat alleen ’s avonds geveild wordt. Er ontstond al gauw het idee om een eigen veilinghuis te openen, en IJlst bood hiervoor ruimte en wat betreft de wet winkelsluiting geen problemen. Het huis heeft een oppervlakte van 6000 m1. In de veilingruimte zijn in verband met de veiligheidsmaat regelen geen ramen gekomen. De andere kleine ruitjes in het huis zijn kogelvrij. Naast de veilingruimte zijn er ook nog enkele opslagruimtes voor zilver, goud, meubels en serviesgoed. Wie na een rondgang iets wil nuttigen kan in de kantine terecht. Er is parkeerruimte voor zo’n honderd auto’s. Dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdagavond wordt er geveild. Zaterdag en zondag is er van elf tot zes uur kijkdag en maandag kan men daarvoor van elf tot vijf en van zeven tot tien uur terecht. De inmiddels tot een goede traditie gewor den koopavond voor bejaarden en gehandi- kapten vindt dit jaar plaats op woensdag 22 november, van 19.00 tot 21.00 uur in de Hema te Sneek. en koopavond heeft tot doel i en gehandikapten uit Sneek en naaste omgeving in de gelegenheid té stel len op een rustige en ongestoorde wijze hun Sinterklaas-inkopen te doen. Voor vervoer naar en van de Hema in personen wagens of een aangepast busje wordt ge zorgd. Voor vele bejaarden en gehandikapten betekent deze avond een plezierig en gezel lig uitstapje, waarbij niet alleen inkopen worden gedaan, maar waar ook oude be kenden worden ontmoet. Zij, die aan deze kijk- en koopavond wensen deel te nemen, welke ook dit jaar weer door de Lions Club Sneek in samen werking met de Afdeling Sneek van het Nederlandse Rode Kruis wordt georgani seerd, kunnen zich nu reeds telefonisch of schriftelijk opgeven bij de familie J. de Groot, Hemdijk 7, Sneek, tel. 05150-15191. Een verblijfsvergunning voorde 182 M arok- kaanse hongerstakers. Er is feest gevierd in „de Duif’. Een jarenlange aktie van bui tenlandse werknemers, die opgekomen zijn voor hun recht op een verblijfsvergunning, is met sukses bekroond. Hartelijk dank aan allen, die hun adhesie betuigd hebben bij manifestaties, door handtekeningen en gif ten. Laat dit sukses mede een stimulans zljn om te blijven letten op de manier waarop „vreemdelingen en bijwoners” in ons land worden behandeld. Namens de aktiegroep, Tineke Mak.

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1978 | | pagina 11