wruja/ePBBra smeer geertsema Jumbo Extra Set iMsbeweé 0 Geld besparen - nü kopen Te koop: I Moeilijke gevallen aansluiting Sterk spelende Kraak’m heren roepen Lemmer een halt toe BEDFORD VRACHTWAGEN Houthandel ter Horst B.V. Luchtgekoelde BABY-TREKKER Gezellige avond met „Volgend jaar zelfde tijd” dit jaar weer: fijne landelijke fiets-en molen dag _N I BOSCH Door inruil verkregen: ..ƒ13.700,- ƒ12.500,- ƒ11.900,- ƒ18.000,- 7.600,- 6.950,- 6.500,- 4.950,- 44.000,- 2.500,- 5'3^ OPPENHUIZERWEG 212. SNEEK TEL.:05150-16273 V Rechtspositieregeling voor onderwijspersoneel IJlst - 1 I 3.850,- 3.875,- met open laadbak. Laadvermogen 7 ton. Bouwjaar 1971. Prijs nader overeen te komen. Van Giffenstraat 1, tel. 05150-12888* na 5 uur 05150-18156 „Leprotto” met 4-versnellingsbak, 7 pk. „PAARD VAN TROJE” IN BOLWERK SNEEK Schakel polyester zeilboot - geh. kompl, Varuna 500 - open pol. zeilboot 5.00 m. HY kajuitzeilboot pol. 6.30 m. met 4 PK Johnson Sheriff kajuitzeilboot 6.10 m. met 6 PK Johnson DEZO TOER kajuitzeiljacht als kasko, echter wel geh. zeilklaar - 6.65 m DRACO speedboot kompl. met 115 PK Volvo Penta TOER/SPEEDBOOT 4.50 m. met 25 PK elektr. start. Evinrude als nieuw Steven Stuart weekendkruiser 5.00 m. 20 PK Johnson Rana Bosun met voordek en cabrioletkap met 20 PK Johnson Rana Bosun - open boot met 10 PK Subaru -1 seiz. oud POLARIS „BÈTA” fam. motorkruiser 7.35 x 2.85 m. m. 40 PK Renault motor Stalen open schouw Bosch klopboormachines: de toekomst in de greep De Lege Geaen tofreden mei in 4-4 gelykspul Bridge Club Sneek Damclub de Kroonschijf dan heeft u wel iets 36 SNEEKER NIEUWSBLAD - Donderdag 2 november 1978 Pagina 37 Flecke I uit Joure. Appie van Houten en DE ÉCHTE JOHNSON EN SUZUKI DEALER. per- I Het is ’t Nut Gaasterland-Sloten gelukt otn voor een avond op dinsdag 7 november in de Treemter te Balk een aantal topartiesten te arrangeren; de nieuwe kabaretshow „Lach er eens uit" met onder meer Ted de Braak, Mini en Maxi en het orkest van Theo Roosen. Bernard Slade, de schrijver van het toneel stuk, beschreef de ontwikkeling van deze de sterk spelende Jousters; 0-5. Afgelopen zondag werd in Leeuwarden ook nog het A.G.O. toernooi gehouden. Met veel machtsvertoon torenden Jan Wierda en Wim v.d. Meer boven hun tegenstanders uit in de le klasse. Jan Wierda werd eerste, Wim v.d. Meer tweede. U heeft natuurlijk ook het „trimboekje” in de bus gehad en wilde allang gaan trimmen. Alleen wist u niet waar, wanneer, en hoe, en had u ook geen zin om in uw eentje langs schemerige bospaden te gaan hup pelen. Dan zijn nu alle bezwaren van de baan, want donderdagsavonds van 19.00- 20.00 uur kan er bij de A.V. Horror onder leiding van Cees Clement in de C. Kan-hal getrimd worden. Ook de jeugd is welkom donderdags vanaf 18.00 uur. B.V. IJZERHANDEL GEERTSEMA - SNEEK Grote Kerkstraat 10 - Telefoon 05150-18484“ (Vervolg van Aanstaande zaterdag wordt in de NH-kerk in Warga weer een speelmiddag gehouden van de Vereniging voor Huismuziek. Dat gebeurt onder leiding van de heer Rien Scheffer en iedereen die wil zingen of een instrument bespeelt is van harte welkom. De zakenlieden die meedoen aan de Sint Nikolaasaktie 1978, kunnen aanstaande maandag 6 november tussen 9 en 12 uur de affiches en de stikkers in ontvangst nemen in het Kultureel Centrum Amicitia. alwaar ze dan tegelijkertijd hun ter beschikking gestelde prijzen voor de grote St. Nikolaas- verloting af kunnen geven. Vandaag (voor de lezer al weer gisteren) wordt de nieuwe Winkelsluitingswet van kracht. Dat houdt onder meer in, dat de winkeliers een kaart voor het raam moeten hangen met daarop de uren van opening en sluiting. Na de opgaven van de midden standers zijn die kaarten bij de gemeente klaargemaakt en van een waarmerk voor zien. Waar we met dit verhaal heen willen is, dat er op de afdeling Burgerlijke Stand van de gemeente Sneek nog een aantal van die kaarten liggen die niet zijn afgehaald. Zondagavond 5 november half 8 wordt er in de Hervormde kerk van Oosthem een uur lang gezongen uit het nieuwe Friese liedboek voor de kerken. Naast het zingen zal er ook gedeclameerd worden en ver lenen de beide koren uit Ooosthem c.a. hun medewerking. Ds. W. Wiersma uit Oppenhuizen houdt een korte in het Fries gesproken meditatie. De techniek van het forumtheater is vrij eenvoudig: er wordt een stuk gespeeld waarin de hoofdrolspeler serieus onderdrukt wordt. De reaktie van die speler tegenover zijn onderdrukkers is lauw, wat labiel en aanvechtbaar. Daar na wordt het stuk nogmaals gespeeld en dan is het de bedoeling dat het publiek de gespeelde situatie verandert op elk moment dat iemand dat wenst. Wie tussenbeide komt moet de rol.van de onderdrukte ovememen. Vrijdag 3 november geeft de Bel gische theatergroep „Paard van Troje” Sociaal Cultureel Centrum Het Bolwerk een voorstelling. Slechts twee maal treedt de groep in Nederland op, namelijk in Groningen en Sneek. Deze week waren Ton van Duinhoven en Ina van Faassen met het blijspel „Volgend jaar zelfde tijd” in het kultureel centrum Amicitia. Ze, Doris en George, beiden getrouwd (niet met elkaar) ontdekten dat het mogelijk was de sleur van het huwelijk te ontduiken door een jaarlijks slippertje te organiseren. L tweehonaerdtachtig graven in het plan zijn opgenomen. Enkele rijen hiervan zijn naar hei oosten gekeerd. Deze symboliek is op andere begraafplaatsen al grotendeels ver dwenen en de wethouder ziet dan ook wel andere oplossingen die tevens ook mogelijkheden bieden voor meer graven. De graven zijn wel groter als voorheen- van vijfenzeventig centimeter naar een me ter twintig. Om een urn te bewaren worden tegenwoordig volgens de wethouder steeds meer graven gekocht. De heer E. A. de Vries is van mening dat na de overdracht van een perceeltje grond aan de Sudergoweg voor de symbolische koopsom van 1.-, aan het Rijk de ge meente als contra-prestatie een bord zou kunnen vragen waarop het verzoek staat dat het vrachtverkeer via Sneek naar IJlst rijdt. De aansluiting van de Sudergoweg op de rijksweg Sneek-Lemmer wordt momen teel verbeterd, hiervoor moest het ceeltje in gebruik worden genomen. Er blijken nog steeds giften voor het nieu we asiel binnen te komen; de ABN en een partikuliere gift van mevrouw Nünck uit IJlst vulden de rekening weer mooi aan. Het hele gebeuren is gepland om 20.00 uur te beginnen en de prijs van de kaartjes bedraagt 7,50, in de voorverkoop en voor CJP-houders 6,-. Nadat de theatergroep vorig jaar in Ant werpen al een begin had gemaakt met het forumtheater”, een theatervorm die uitge vonden werd door de Braziliaanse regis seur Augusto Boal, hebben de leden van de groep deze wijze van spelen dit jaar meer geperfektioneerd, hetgeen dan ook duide lijk uit de voorafgaande voorstellingen naar voren kwam. In verband met plan „bestrijding jeugd werkloosheid” van het NVV jongeren- kontakt is er op 6 november in Leeu warden een informatie-avond om 20.00 uur in zaal Schaaf. Sacramentsstraat 24. Eén van de sprekers is de projektleider „Men sen zonder Werk” Sneek. Entree 1,-. Nei fiif spiele partyen like it net sa bést foar de skaekclub „De Lege Geaen” dy’t in Wolvega tsjin WES 2 titspyije moast. De gasthear hie in 4-1 foarsprong. Dat iene punt kaem fan A. Dotinga en J. de Vries dy’t elts foar in heal puntsje soarge hienen. De oare fjouwer skaekers wienen minder best yn foarm, sadat WES al fluch dizze riante ütgangsposysje hie. De Wolvegaes- ters sieten om it sa mar to sizzen op roazen. Dat roazen lykwols net sunder toarnen binne, wurden hja letter gewaer. doe’t A. Jeliema, S. Postma en G. Dotinga de baluns wer yn't lyk brochten. In Heerenveen speelde Kraak’m 2 tegen Delta Impuls 3. Het werd een 6-4 overwin ning voor de Snekers. Het vrouwelijk schoon was kennelijk te veel voor de Kraak’m mannen want zowel Jacob ten Berk de Boer. Theo Otte als Piet Nijssen verloren van Marie Kaptein. De rest van de partijen trokken de Snekers naar zich toe. Een markant detail was dat Theo Otte een zeer H. Hulleman. De eerste game was voor de voorpagina) De heer Wassenaar dacht dat wanneer het zand per schip zou worden aangevoerd alle problemen waren opgelost. Wethouder De Vries noemde dit een enorme dure zaak. „Het is Woudzand en dat moet eerst met een wagen naar IJlst en dan worden over gestort in kleine schepen. Dit gaat met zulke kleine hoeveelheden dat is niet haal baar”. Kraak’m 1 heeft spelend in Lemmer voor een knappe prestatie gezorgd door de gastheer op 5-5 te houden. De mannen uit Lemmer waren tot dan toe nog zonder puntverlies. Mede doordat Kraak’m uitkwam met een invaller n.l. Haico Rutten was de puntenver deling een grote verrassing. Jan Wierda en Wim v.d. Meer wonnen ieder 2 partijen en samen het dubbel. K. Vlig van Lemmer bleek voor de Snekers te sterk en won al zijn 3 sets. Haico Rutten speelde verdienstelijk maar kwam duidelijk nog te kort om zijn partijen in winst om te zetten. Vergeleken met de rechtspositieregeling van ambtenaren, zijn voor leidsters en on derwijzers geen bepalingen geregeld met betrekking tot het vervullen van hun be trekking, het wonen in de gemeente, ziek melding, verzoeken om verlof, nevenwerk zaamheden en een afvloeiingsregeling bij vermindering van het aantal leerkrachten. De raad IJlst heeft dinsdagavond nieuwe regelingen gesteld. Dat een kleuter of een leerling die de orde in een klas ernstig verstoord nog drie dagen van school moet worden gestuurd, daar kon de heer S. Wassenaar (CDA) niet zo goed bij. „We zijn toch aangesloten bij een schoolleiding en die wordt bij eventue le problemen toch ingeschakeld?” Burge meester de heer H. W. F. Mumsen dacht dat dit van schoolsturen niet voor zal komen, omdat bij gedragsproblemen die begeleidingsdienst meestal al vroegtijdig wordt ingeschakeld, en wanneer zoiets ge beurt had daar al eerder aandacht aan moeten worden geschonken, „zo’n pro bleem wordt vaak al vroegtijdig onder kend”. In taalarm Vlaanderen leek deze vorm van theater onbegonnen werk. Maar tegen alle verwachtingen in moest het spel bij vrijwel alle vijf soorten publiek waarop het eks- periment werd uitgesprobeerd, worden af geremd omdat een ware stormloop op het toneel de hele avond in duigen dreigde te gooien. WES II-De Lege Geaen; P. Ernst-Tj. Do tinga 1-0, D. J. Wijbenga-Jac. de Vries '/i-'/i, J. Lém-S. Postma 0-1, L. Grasmeyer- G. Dotinga 0-1, H. v.d. Pol-A. Dotinga !6-!ó, J. Eijgelaar-A. Jeliema 0-1, J. U. Wester-J. Brouwer 1-0, S. J. Deinum-C. J. Koster 1-0. De heer E. D. de Vries (CDA) wilde wel graag weten wat onder neven werkzaamheden van leidsters en onderwij zers wordt verstaan. „Is dit liefdewerk of wordt dit betaald?” Wethouder de heer J. J. de Vries (CDA) zei dat bijvoorbeeld voor het geven van een kursus bezwaar is, wanneer dit een halve dagtaak wordt. „Dan moet toestemming worden gevraagd, omdat dit wel eens betaald kan zijn”. De 3e tussen kompetitieavond bracht in A. een hoge score voor het koppel Holkema- Smit wat in één keer op de 2e plaats terecht kwam. Gelling-de Jong behouden de lei ding. In B. topspanning tussen 3 koppels, hier kan nog van alles gebeuren. In C. loopt het koppel Nijburg regelrecht naar promo tie. De uitslagen waren; A; heren Gelling-de Jong 124 369. dames Holkema-Smid 133 359, echtpaar Beetstra 108 336. echtpaar Lokkerbol 138 330. da mes Becker-Ferwerda 107 321, echtpaar V.d. Zanden 115 320, dames Hofmeester- Prijs 89 312, echtpaar Visser 103 308, mevr. Bos-heer Poiesz 95 302, heren Potma-de Rooy 99 298. B; mevr. Faber-heer Steegstra 114 356, heren Boonstra-Speelman 107 353, echt paar Jedeloo 121 351, dames Bakker- Veenstra 120 342, echtpaar Matla 121 341, dames V. Beek-v.d. Schouw 133 341, echt paar De Haan 80 302. dames Lusthof- Steegstra 93 297, dames Bekema-Zijlstra 99 286. dames Dijstelbergen-Lindeman 94 273. C; echtpaar Nijburg 163 440, heer Bieren- mevrouw De Jong 140 407, echtpaar V.d. Berg 152 396. echtpaar Sluyter 113 388, heren Becker-v. Os 104 365, dames Kooistra-Volkers 134 361, dames Lobsteyn-v.d. Zanden 127 348, dames Beyl-Bus 144 343, heren De Haan- Speelman 92 325, echtpaar Wiersma 99 321, echtpaar Ronner 91 302, dames Berg- mans-Leeuwen 81 268. cü. In Sloten heeft het bedrijfsleven een middenstand vereniging opgericht naar aanleiding van de eventuele afsluiting van de „binnenstad” voor het snelverkeer. Op deze manier hoopt men de bespreekbaar heid van dit en andere problemen te vergro ten. Vanaf nü is de speciale avond voor het inwinnen van allerlei informatie bij het gemeentelijke Informatiecentrum aan de Kruizebroederstraat op elke eerste donder dagavond van de maand van 18.30 tot 19.30 uur. De „spraakuren” in de voor avond zijn destijds ingevoerd om de ge legenheid) te geven een bezoek te brengen aan „Info-centrum” door mensen, die overdag moeilijk tijd vrij kunnen maken. Uiteraard is nu het spreekuur op de eerste woensdag van de maand komen te ver vallen. In de hoofdklas vielen er maandag 3 winst- partijen en 2 remises te noteren. Een paar remise-klanten waren J. de Haan en E, Bruggenkamp die met elk een punt te vreden waren. Met eenzelfde uitslag ging Mar. van Oosten ook akkoord op voorstel van S. Wittermans in een stand van ieder 8 schijven waarin nog veel mogelijkheden waren maar beide niet het risico namen. Winst was er voor J. v.d. Veen na royaal mistasten van A. Dijkstra. Th. Dijkstra hield met goed doordacht spel beide punten thuis, ten nadele van H. Terpstra. Tegen twaalven was de partij J. Wiersma-L. Smid beslist in het voordeel van laatstgenoemde. In een stand van 4 om 4 koos Wiersma niet de ene mogelijkheid om een gelijk spel er uit te slepen. In de eerste klas zou men de partij tussen W. Dijkstra en H. Gjaltema als mét een wat revolutionair karakter kunnen bestempelen. De schijven vlogen er af. Beiden hadden beurtelings de winst in handen maar het werd remise L. Heeg- sma kwam tegen U. van Wieren tot zijn vierde winstpartij. J. Haagsma wisselt winst en verlies met een zekere regelmaat af. Winnen was nu weer aan de beurt en T. Deyer was het slachtoffer. In de tweede klas is al een duidelijk kopgroepje ontstaan met H. Raadsveld als grootste kandidaat voor de eerste plaats. Hij won van S. Tiersma. W. Adema als nummer twee bleef volgen door winst op J. Douma en M Brinkman bleef in het spoor door van B. Adema te winnen. Op enige afstand volgt S. v.d. Woude die van H. Scholten won. In het kader van de Ulster zakenbeurs zal op zaterdag, de tweede en tevens laatste dag dat er mogelijkheid is om de beurs te bezoeken, van 9.00 tot 12.00 uur een gratis autokeuring plaatsvinden bij garage Lim burg, georganiseerd door de Culturele raad IJlst in samenwerking met de groep Wymbritseradeel van de Rijkspolitie en de afdeling Sneek en omstreken van Veilig Verkeer Nederland. De auto's zullen wor den onderzocht op banden en verlichting. Eventuele reparaties moeten wel worden betaald. Een geweldige totaalaanbieding van Bosch. goeds in handen De nieuwe CSB 620-2E Jumbo Electronic. 620 watt klobboormachine met kabeltrommel, 4 hss spiraalboren, 3 hardmetaal steenboren. rubber steunschijf, lamsvel. schuurbladen, 3 bitsen, staalborstel en dlepteaansiag, alles samen in de Extra set. De streekderby Yos (Ysbrechtum) en Kraak’m 3 leverde een groots macht- vertoon op van de Ysbrechtummers. Alleen Ed Wiersma wist een partij te winnen tegen Tjeerd van Bachum. De beide Henken respektievelijk Zuidinga Bij de meisjes junioren werd Tini Steeren- en Meijer bieken te sterk voor de Sne- borg kampioen. Ze spande al haar tegen- kers. Uitslag Yos 1-Kraak’m 3 9-1. In de standsters achter de zegekar en vertrok blij erg warme speelzaal van P.E.B. te Leeu- met de kampioensbeker huiswaarts. JUBILEUM De heer E. A. de Vries hoopt dat uitbrei ding van het kerkhof nu eindelijk een feit wordt. „Straks viert dit plan zijn vijfentwin tig jarig jubileum”. Hij vroeg zich echter wel af of in het plan ook rekening is gehouden met de ontwikkelingen dat steeds meer mensen over gaan tot krematie. „Ko men er nu ook urnenbewaarplaatsen?” vroeg hij zich af. Wethouder De Aad Duivenvoorde won 2 partijen terwijl Kor Huitema en Sjors Bratünga ieder één partij wonnen. Het dubbel was voor de Snekers. Kraak’m 5 behoefde niet aan te treden. Lemmer 5 kwam niet opdagen. Bij enerverende partij speelde tegen de jeugd speelde Kraak’m 2 tegen de Z.game was voor Flecke 1 u‘t Joure. Appie van Houten en Hulleman 28-26, de tweede voor Otte 26- ^ipke P*jk konden geen vuist maken tegen 28, de resterende game ging naar Otte 21-14. twee mensen in een tijd waarin veel alter- Waar wel een natieve ideeën opkwamen; psychiaters, in- diase mystici etc. Van het jeugdige, sponta ne dat George en Doris in 1951 bezaten, ging het naar de flower-power. hippies en moeder-mavo. Langzaam groeiden ze naar de leeftijd der bezadigden. Het laatste „bedrijf’ speelde zich af in 1976. George vroeg Doris ten huwelijk. Een gezellige avond met een komisch ver haal. Het toneelspel van Ton van Duin hoven en Ina van Faassen was zoals het van hun verwacht kan worden; beheerst en realistisch. Een enkele keer zwakte de konsentratie iets af, wat tot gevolg had dat de timing niet juist afgestemd was. Dat gaf even een gevoel van; Wat nu? Maar, waar het in feite omging was het ontspannende, gemakkelijke avondje uit en dat slaagde volkomen. vraagteken achter gezet moet worden is de serieuze ondertoon die regelmatig op een ongeloofwaardige ma nier naar voren kwam. De schrijver en de regisseur zullen beiden wel de definitie van humor in gedachten hebben gehad; Hu mor is een lach en een traan. De lach was op een plezierige manier ruimschoots aan wezig, maar de traan, daar mankeerde nogal wat aan. Wil het niet ruw en onge loofwaardig overkomen, dan is hier toch wel een bepaalde fijngevoeligheid voor nodig. Het kontrast van deze lach en traan ging hierdoor enigszins verloren. Toch het toneelstuk was wat het preten deerde. Een blijspel waarvoor een luid applaus verdiend was. Maar, een staande ovatie, was dat niet iétwat overdreven? a.P. Na een enquete op scholen is gebleken dat de Rutgers Stichting onder de jongeren eigenlijk helemaal niet zo bekend is als men dacht. Deze landelijke organisatie voor hulpverlening op het brede gebied van geboorteregeling en seksualiteit is ech ter zeer aktief. Kort samengevat is het doel van de Rutgers Stichting; het verstrekken van hulp op het gebied van geboorte regeling. het verstekken van hulp en advies bij seksualiteitsproblemen, het geven van vorming en voorlichting op het terrein van seksualiteit en het geven van algemene informatie over seksualiteit. In Sneek is ook een Rutgers Huis, voor een afspraak kan men zich wenden tot mevrouw Schuil, tel. 16461. Utslachen eigen kompetitie; S. Postma- Jac. de Vries 1-0. TjDotinga-C. J. Kos ter 1-0. J. de Punter-J. Brouwer 1-0, G. Miedema-G. Dotinga 0-1 en B. Dotinga-C. Punter 1-0. warden deelden P.E.B. 3 en Kraak’m 4 de punten. Het werd 5-5 in een span nende wedstrijd. Vries wist dat zo’n -■i

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1978 | | pagina 19