Weekend diensten ROSTMA waterpoortstad TWEEWIELERS kerkdiensten HET INBRAAKMYSTERIE ii De Vries IV 0 0 ZONWERINGEN NU BESTELLEN Fa. Douma Oost BOCREANA C.V. IETS MOOIERS ONTDEKKEN DIKHOFF De Boer’s Uitvaartverzorging Fietsen - bromfietsen onderdelen - reparaties fietsverzekeringen gratis servicebeurten B B Vrouwencentrum over „seksueel geweld” in*en*om de Boer Banket in Sneek neemt Hedo mee over VEEMARKT SNEEK INGEZONDEN GEEN KERKGELD VOOR GEWELD (6) IO - -^^^2 MH Pagina 41 SNEEKER NIEUWSBLAD - Donderdag 2 november 1978 38 Diggelen, f210, FEUILLETON geschreven door FRANK VAN FALCKENOORT Glasschade Weekend Dienst Friese Uitvaart Verzorging - Tel. 05100-23390 MARKIEZEN ROLSCHERMEN JALÓEZIEëN Nauwe Burgstraat 2, Sneek ZEKER, u kunt zekerheid kopen door uw verzekeringen door ons te laten ver zorgen. STORINGSDIENST GAS EN CAI Telefoon 05150-13758 GRAAG GEDAAN Tel. 05150-15180, 14042 en 16851 ven worden. Van Vessinger zelf is ontboden op het Zondag 5 november Amicitia; 17.00 en 20.00 uur Grease; 14.30 uur kaping van de Pelham Express Studio: 16.00 en 20.00 uur Ben Hur; 14.00 uur Winnetou keert terug Zaterdag 4 november Amicitia; 20.00 uur Grease, 22.45 uur Karate-vuist van de wraak Studio; 20.00 uur Ben Hur Ulst; 14.00-22.30 uur zakenbeurs in sport hal Utheme Balk; 6.00 uur De Trime, finales indoor- stratenvoetbaltoemooi Verschijnt maandags en donderdags. BAPTISTEN GEMEENTE 9.30 en 19.00 uur dienst NED. LIEFDESLEGER Zondag 20.00 uur samenkomst o.l.v. kom- mandant Picat-Rienstra, Gysbert Japiks- straat 35 DIERENARTSEN BALK EN HARICH J. R. Algera, Balk, tel. 05140-3030 ARTSEN SLOTEN, BALK WYCKEL EN WOUDSEND S. de Groot, Woudsend, tel. 05141-370 WIJKVERENIGING SNEEK (EN YSBRECHTUM) Van vrijdag 18.00 tot maandag-22.00 uur; C. Landman, tel. 05150-13257 ZONDER ÉÉN STORING VERZORGEN WIJ UW RECEPTIE, KOFFIETAFEL EN DINER. Op UW dag is UW gezelschap - hoe groot ook - dlrektie/ „baas" in óns huis! Speciale ontmoetlngszalen voor een Intiem diner met Uw zakenrelaties. FEDERATIEVE STICHTING MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING SNEEK IJLST, WYMBRITSERADEEL, Cruycebroedershof, Sneek, tel. 17755*. ALARMNUMMER Z.W. FRIESLAND Voor brand en ongeval tel. 05150-15555 WEEKEND HULPVERLENING Kruizebroederstraat 36, tel. 14162. Vrijda gavond 18.00 uur tot maandagmorgen 8.00 uur CHR. GEREF. KERK Geen opgave ontvangen DOOPSGEZINDE GEMEENTE 10.00 uur ds. G. G. Hoekema VOLLE EVANGELISCHE GEMEENTE 16.00 uur dienst in Menno Simonszaal, Harinxmakade 21 NIEUW APOSTOLISCHE KERK Sperkhem; J. W. Frisostraat zondag 9.30 en 16.00 uur; woensdag 20.00 uur Stads- fenne Middelzeelaan; zondag 9.30 en 16.00 uur; donderdag 20.00 uur LEGER DES HEILS Kleinzand 20: samenkomst om 10.00 en 19.30 uur. Na afloop van de dienst geza menlijk koffiedrinken Zondagsschool om 12.00 uur Voor geestelijke nood bel 14037 TANDARTSEN SNEEK Zaterdag en zondag 9.00-9.30 en 17.00- 1730 uur, uitsluitend dringende gevallen; J. J. v. d. Veen, Stationsstraat 32, tel. 13355 ARTSEN SIJBRANDABUREN/BOZUM C. Kerbert, Sijbrandaburen, tel. 05152-281 ARTSEN HEEG, NULAND EN IJLST H. Huismans, De Syl 10, Heeg, tel. 05154- 2292 WIJKVERPLEGING GAASTERLAND Zr. Jongstra, Koudum, tel. 05142-1460 ASSURANTIEKANTOOR Groenedijk 6, Sneek, tel. 05150 13598 ALG. MAATSCHAPPELIJK WERK: dr. Boumaweg 14, spreekuren ma. t/m vr., ’s morgens. REDA KTIE: Singel 17. Postbus Telefoon 05150-15169 Leden van de redaktie zijn na kantooruren te bereiken onder de nummers 05150-15001, 05153-480 en 05150-20007 (sport). FOTOREDAKT1E: Studio Ger Dijs, Grootzand 81 Telefoon 05150-13596 Wil Steunebrink Telefoon 05150-15323 UITGEVERS: Drukkerij H. Doevendans b. v. ARTSEN IRNSUM-GROUW J. C. Wilders, Oostergoostraat 44, Grouw, tel. 05662-1310 DEERSUM Tel. 05152-244 05150-13963, geeft u vrijblijvend prijsopgave. A D VER TEN TI ETA R1E VEN 32 et. per mm., ingezonden mededelingen 3-dubbel tarief. Bij kontrakt lagere mm-prijs. SNEEK Oud» Koemarkt 57 Tel. 16923 JEHOVA’S GETUIGEN Koninkrijkzaal Kleinzand 77; donderdag 19.00-21.00 uur vergadering; zondag 9.30 uur openbare lezing; 10.30 uur wachttoren studie Opgave voor de krant van donderdag tot uiterlijk dinsdag 11.00 uur en voor de krant van maandag tot uiterlijk vrijdag 11.00 uur. GEZINSVERZORGING EN BEJAARDENHULP: Cruycebroedershof, aanvragen ma. t/m vr. van 08.30-10.00 uur. GARAGEBEDRIJVEN SNEEK Garagebedrijf H. F. Wander, Kleine Palen 10, tel. 18000 Van zaterdag 20.00 tot zondag 22.00 uur, alleen voor spoedeisende gevallen; J. Nauta, Gravinneweg 30, tel. 12555 Noodspreekuren zaterdag en zondag 1130- 12.00, 1730-18.00 uur RUTGERHUIS Konsultatieburo voor geboorteregelingen en seksualiteitsvragen. Voor afspraken 05150-16461 bellen. ABONNEMENTEN: A bonnementsgeld [8.50 per half jaar (hij vooruitbetaling) Postabonnementen 22,50 per halfjaar (bij vooruitbetaling). APOTHEKEN Vrijdagavond 730 uur, zaterdag van 8.00- -12.00 en van 13.30-22.00 uur, zondag van -12.00-13.00 uur en van 18.00-19.00 uur; Van der Sluis, Marktstraat 12, tel. 12832 (M. Th. Kuitert, apothekker) GEREF. KERK Noorderkerk9.30 uur ds. J. H. van Halse- ma; 14.00 uur ds. J. J. Kuiper Oosterkerk; 9.30 en 10.30 uur ds. F. B. Fennema; 17.00 uur ds. J. H. van Halsema Zuiderkerk; 9.30 uur ds. J. J. Kuiper; 19.00 uur ds. F. B. Fennema ARTSEN SNEEK Van vrijdag 18.00 tot zaterdag 20.00 uur, alleen voor spoedeisende gevallen; J. P. A. M. van Wayenburg, Hoogend 4, tel. 12624 Nood spree kuren van 10.00-1030, 1330- 14.00 en 17.30-18.00 uur ROOMS KATHOLIEKE KERK Zaterdagavond om 19.00 uur; zondag 10.30 en 19.00 uur; Bonifatiushuis 9.00 uur DOOPSGEZINDE GEMEENTE Ulst: 19.30 uur ds. G. G. Hoekema (A- vondmaal) Imsum; zie Terhome Poppingawier: zie Terhome Terhome: 9.30 uur ds. Zonneveld hebben. Vogelman kijkt zijn niet geünifor meerde collega even aan. „Je zult de zaak moeten ovememen, want het is een recherche-aangelegenheid”. „Ik hoorde wat bizonderheden van Vlink. Weetje al, wie de inbreker is?” „De dokter is geweest. Harde staat er nu bij. Verder hebben we nog niks anders gedaan dan enkel een verklaring van me neer Van Vessinger opgeschreven. Je krijgt het morgen wel uitgetikt van me”. „Van der Bak, de rechercheur knikt. „Ik wil er een man bij hebben als het zo is, als Vlink vertelde”. „Je kunt zo lang beschikken over Harde”. Nog vóór de dienst van Vlink er op zit, zijn er wat meer bizonderheden bekend. De doodgeschoten inbreker is ene Gerrit Doomveld, volgens zijn pas die hij bij zich had: acht en veertig jaar, wonende te Utrecht. Voorzover Van der Bak zich kan herinne ren is die man bij de politie in Maasbroek onbekend. Mischhien dat men in Utrecht wat van hem weet, dat zal worden gevraagd. Ze moeten bovendien toch nog uitkienen, Voor dinsdagavond heeft het vrouwencen trum als thema het onderwerp „seksueel geweld” gekozen. Leonie Tuinman, die als arts verbonden is aan de NVSH, zal een inleiding houden. Daarna is gelegenheid om gezamenlijk over dit onderwerp te praten. Verwacht wordt dat veel vrouwen geïnteresseerd zijn in dit onderwerp en dat de opkomst nog groter is als toen het onderwerp „vrouw en haar gezin” werd besproken. Volgens de werkgroep vrouwencentrum houdt het nieuwe onder werp niet alleen verkrachting in, maar kan het ook andere vormen aannemen. DIERENARTSEN SNEEK EN OUDEGA (W) Van zaterdagmorgen 7.00 uur tot zondag 24.00 uur alleen voor spoedeisende geval len. Noodspreekuren alleen op telefonische afspraak: A. J. A. Lobsteijn, de Feanrünne 12, Ulst, tel. 05155-1964 ZEVENDE DAG ADVENTISTEN Zaterdag 10.00 uur bijbelstudie; 11.00 uur prediking bijgebouwen, Baptistenkerk W. Lodewijkstraat 4 waar heen DAN U DACHT TE VINDEN DATOVERKOMTU, ALS U DE COLLECTIE VAN DIKHOFF BEKIJKT. HORLOGE R KT—3i JUWELIER UflN OPTICIEN I I GEREFORMEERDE GEMEENTE Gaastmeer; 9.30 uur ds. W. Horlings (H.A.); 13.45 uur ds. W. Horlings Heeg; 9.30 en 13.45 uur ds. van Dijk van Sneek Jutrijp-Hommerts: 9.30 uur ds. T. de Boer, Drachten; 13.45 uur ds. D. J. Deuzeman Oosthem: 9.30 en 13.45 uur ds. W. Wiers ma Oppenhuizen/Uitwellingerga; 9.30 uur drs. S. Alblas, Kampen; 13.45 uur drs. S. Alblas, Kampen Oudega (W); 9.30 en 13.45 uur ds. Scholten Woudsend; 9.30 uur ds. D. J. Deuzeman; 13.45 uur ds. T. de Boer, Drachten Ulst: 11.00 uur ds. Dijkstra Schamegoutum; 19.15 uur kand. de Boer, Oosterend KAPEL ST. ANTONIUSZIEKENHUIS Zaterdag 18.00 uur en zondag 9.15 uur rektor W. F. Switzar; zondag 10.30 uur ds. J. den Hartogh PHILADELPHIA GEMEENTE Zondag 9.30 uur samenkomst; vrijdags 20.00 uur jeugddienst; weekends is de koffiebar Oase elke avond vanaf 19.30 uur geopend. Plaats Kleinzand 91 „Zo ongeveer wel. Het is helemaal ver minkt. Weetje al, wie het is?” „We hebben eerst u afgewacht; nu moet het atelier aan ’t werk. Voor die tijd kom ik nergens aan. We krijgen van u dus de overlijdensverklaring?” „In de loop van de morgen kan het bij me opgehaald worden. U begrijpt... ik heb nachtdienst en morgenochtend weer nor maal spreekuur. Ik wil nog wel een paar uur slapen als dat mogelijk is” „Ik val u niet langer lastig, dokter. Be dankt, dat u meteen wilde komen. Ga gauw naar huis en duik in bed. Hopelijk valt men u vannacht niet meer lastig”. Om half vier is er een rechercheur. Gemelijk, omdat hij midden in de nacht uit zijn bed gehaald is. „Helemaal niet leuk, want ik heb thuis twee ziekenbedden en daar hebben mijn vrouw en ik gisteravond tot laat mee opgetrokken. Wat doe ik hier eigenlijk? Het atelier is nog dicht”. De man is gaan zitten na even Van Vessin ger, nog altijd in ochtendjas, geg.oet te De Boer Banket in Sneek, Bakkerij Eems- dam in Delfzijl en Beuk Frisgebak in Lei- muiden, drie bedrijven met een identieke marktinteresse, hebben met ingang van 23 oktober de Groninger Banketbakkerij Hedo bv (producente van Fiësta banket- produkten) overgenomen. Doordat de financiële positie van Hedo van dien aard was, dat het bedrijf niet meer op eigen kracht kon voortbestaan, werd overleg gevoerd met de ministeries van Landbouw en Visserij en van Ekono- mische Zaken. Dit leidde in het vooijaar tot financiële steun door de overheid met het verlenen van een werkgelegenheids- krediet. Deze steunmaatregel bleek niet geheel afdoende te zijn en mede op advies van de regeringswaamemer en algemeen direkteur a.i. bij Hedo b.v., de heer H. Gosen, werden kontakten gelegd met eventuele overname-partners. Na overleg en diverse onderhandelingen met de beide ministeries, waarbij de nieuwe partners reeds volledig werden betrokken, werd algehele overname als de beste oplossing gezien. De nieuwe partners kunnen de werkgelegenheid voor minimaal 35 per soneelsleden garanderen. De vakbonden zijn inmiddels ingeiicht en hebben hun instemming met de overname betuigd. De direktie zal voorlopig worden gevoerd door de heren H. Eckhardt, B. Veenhuis en J. M. van Helden. 19 Slachtkoeien f4,30, f5,25, f5,55, f6,20 gesl. gew. 8 Pinken f850,-, f 1100,-, f 1225,-. 740 Nuchtere kalveren f 40,-, f 65,- f480,-. 11 Bokken en geiten geen notering. 243 Weide- en slachtschapen f 135,-, f220,-, f 6,25, f 6,75 gesl. gew. 1721 Weide- en slachtlammeren f 160,-. f 190,-, f8,50, f8,75 gesl. gew. 50 Varkens en slachtbiggen f2,15, f2,40, f2,55, f2,75 levend. Stemming; slachtvee en pinken redelijk, prijshoudend; nuchtere kalveren; rustig, pnjs lager; wol vee; matig, stabiel; varkens- markt; rustig, prijzen lager. het justitionele apparaat in al zijn geledin gen aktief. Het lijk van de inbreker is uit de garage weggehaald en naar het mortuarium van het plaatselijke ziekenhuis gebracht, zoals Slechts 548 woorden besteedde ik aan mijn vorige ingezonden stuk, terwijl de op mij reagerende schrijver nauwelijks voor mij onderdoet met een aantal van 499. Wan neer men een bewering doet moet men deze onderbouwen met feiten en niet de Schrijven verwijten dat hij „met meer dan duizend woorden probeert”, terwijl dit iets meer dan de helft van de woorden blijkt te zijn. In zijn eigen reaktie wordt dit aantal dan ook nog bijna geëvenaard. Deze hele diskussie draait om de gift van de wereldraad aan de bevrijdingsbe wegingen in Rhodesie en Namibië. Deze diskussie draait niet meer om de feiten, maar om de achtergrond vooronder stellingen, zoals ik in mijn vorig artikel deze heb trachten te analyseren. Deze achtergrond vooronderstellingen blijken dermate belangrijk dat men het beeld vertekend en uitspraken voor waar aan neemt, die niet kloppen. Maar dit geld voor beide partijen, ook ik heb mijn inge bakken vooronderstellingen. Diskussie kan dingen verhelderen, maar zorgt er niet voor dat partijen dichter bijelkaar komen. Standpunten worden duidelijker. Waarom dan toch een diskussie via de krant? Nu wordt er vanuit mijn standpunt gerede neerd. In de voorgaande stukken worden beweringen gedaan, die niet kloppen met wat ik denk over de situatie in Zuidelijk Afrika en daarom vind ik dat er in de krant een stukje tegeninformatie dient te komen. Niet om de ander te overtuigen, maar om de lezer een duidelijker beeld te geven. De lezer echter dient een keuze te maken tussen beide kampen. Een tussenweg is niet mogelijk. Een samenvatting: Mensen die het geweld van de bevrijdingsbewegingen in Rhodesie en Namibië en niet tegelijkertijd stelling nemen tegen het blanke onderdrukkende geweld, die reageren niet tegen geweld, maar tegen iets anders. Dit andere is de vermeende communistenoverval in die landen. Hun aktie heeft dan ook een misleidende titel. Najarenlang vreedzaam te hebben geprobeerd de blanke regerin gen tot rede te brengen werd dit vreedzame protest met wapens uitelkaar geslagen. We hoeven slechts Sharpville en Steve Biko te noemen. Dan begint er een hopeloos pro ces, mensen die geweldloos beginnen ein digen in bevrijdingsbewegingen, omdat de blanke regeringen hun ertoe dwingen. Het westen reageert niet op deze zwarten, laat ze in de steek. Wat is er dan logischer dan dat ze terecht komen in de communistische landen, die zijn bereid hen te steunen. Ja, de blanken in Zuidelijk Afrika hebben het aan zich zelf te danken, dat ze nu bedreigd worden. De zwarten zijn al een honderdtal jaren bedreigd door de blanken. Wat is ontwikkeling, verstaan we daar lezen en schrijven onder? Of verstaan we daaronder het normen en waarden patroon van de Nederlanders. Een zwarte kan in drie maanden leren lezen en schrijven, maar het lukt hem nooit het waarden en normenpatroon over te nemen van de Nederlander. Een menswaardig bestaan is ook mogelijk met andere nonnen en waar den. Men hoeft niet eerst Bonifatius te vermoorden bij dokkum om dan via de middeleeuwen en industriële revolutie tot ontwikkeling te geraken. Het kan ook andere en zeker in kortere tijd. En is het westers peil van ontwikkeling wel zo ge- zond? Gerlof Otter, Sneek Café-Restaurant La Romantica 20.15 uur iedere woensdag kienen, donderdag 19.30 uur open klaveijaswedstrijden Bar-Dancing Luda Bar Ad Roberts Bar-Dancing De Lichtboei Wibo De Koetslantaarn 19.30 uur iedere donder dag kienen Bar-Dancing Old Vic vrijdag Bonny’s Discoshow, zaterdag orkest „Magazin” Bar-Dancing De Sneeker Pan donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag dejee Werklozen Centrum bij Waterpoort iedere dinsdag om 14.00 uur kienen Donderdag 2 november Studio; 19.15 en 21.30 uur Grease Schouwburg: 20.00 uur Krite Snits; Trya- ter mei „Spul” om ’t spul” yn ’e Foyer, nei öfrin fan de ütfiering Krite fry dounsjen mei muzyk fan „de Apollo’s” Lemmerweg - Sneek bij de Waterpoort - Tel. 05150-13096 ALARMNUMMER Algemeen alarmnummer voor zowel politie als brandweer; 13333. Rijkspolitie Wymbritseradeel op werkdagen; 05154- 2745, gedurende het weekeind 05100-55555 WIJKVERPLEGING WYMBRITSERADEEL EN IJLST Zr. Westra, H. Pollemastrjitte 9, Nijland, tel. 05156-284 Vrijdag 3 november Studio; 19.15 en 21.30 uur Grease Schouwburg: 20.00 uur Krite Snits; Trya- ter mei „Spul om ’t spul,, yn 'e Foyer, nei öfrin fan de ütfiering Krite fry dounsjen mei muzyk fan „de Apollo’s” Ulst: 19.00-22.00 uur zakenbeurs in sport hal Utheme GEREF. KERK VRIJGEMAAKT 9.30 uur leesdienst; 14.30 uur ds. J. H. Ulehoke van Huizum NED. HERV. GEMEENTE Martinikerk: 10.00 uur ds. S. G. Ooster- hoff; 19.30 uur Friese dienst Ichthuskerk; 9.30 uur ds. W. M. van Schuijlenburg lelannen: 15.30 uur eerw. heer Th. de Vries R.K. KERKEN Balk: zaterdag 19.30 uur en zondag 9.00 uur Sloten: zondag'10.30 uur Blauwhuis: zaterdag 19.30 en zondag 11.00 uur Heeg; zaterdag 19.30 en zondag 9.30 uur Imsum: zaterdag 19.30 uur en zondag 10.00 uur Grouw; zondag 8.30 uur dienst waar de man precies woont en of er familie is. In de pas staat immers geen woonadres en wil dat nog niet zeggen dat hier verdere identiteitspapieren heeft de man niet bij zich. Hoewel zijn dienst er op zit, als Van der NEDERL. HERV. GEMEENTE Blauwhuis, Teatskehüs: 11.00 uur ds. W. Schaap Gaastmeer; 9.30 uur ds. J. W. Bruinsma; 13.45 uur zie geref. kerk Heeg; 9.30 uur en 13.45 uur ds. S. Ypma Hommerts/Jutrijp: 9.30 uur ds. Meijer, Nijland; 13.45 uur ds. Geerling Nijland; 9.30 uur ds. M. van Diggelen, Hoogeveen; 13.45 uur ds. H. Bousema Oosthem: 9.30 uur ds. A. Griffioen; 19.30 uur zondagavondzang Oppenhuizen; 9.30 en 13.45 uur ds. Van Liere Schamegoutum: donderdag 19.30 uur ds. Verhoeven dankdienst; zondag 19.30 uur ds. De Bue Terzool; 13.30 uur ds. S. G. Oosterhoff Tims; 10.00 uur ds. mr. J. A. Vaandrager Woudsend: 9.30 uur ds. H. Bousema; 19.30 uur ds. W. Schaap Wolsum; 11.00 uur kinderkerk Ulst: 11.00 uur jeugddienst ds. Kuiper van Sneek; 19.30 uur ds. De Bue van Schame goutum ..O, de volgende ochtend, zo tegen half tien kwam er eindelijk eens een rechercheur, keek wat rond en zocht niet eens naar vingerafdrukken of iets dergelijks. Dronk hier koffie - alles volgens mijn vrouw; ik was op kantoor - en ging toen zonder meer weg. We hoorden er niets meer van”. ..Dat is alsnog te controleren”, zei Vogel man, weer schrijvënd. Intussen is de dokter weer terug in het grote vertrek. Met een klein voorwerp in zijn hand. •De kogel, plat geslagen tegen de beton nen muur. Hij is het achterhoofd uitgegaan. Het schot moet van heel dichtbij afgevuurd Zljn. want er zijn schroeiplekken”. j-Midden in het gezicht?” voor Sneek en Omstreken DAG en NACHT tel. 05150-16114 om naar huis te gaan, „al staat er in zijn pas als woonplaats Utrecht aangegeven, er woon de”. „Dat is zo. Toch straks maar eens de Utrechtse collega’s naar hem informeren”. Bak met de bezittingen van de dode man is Als de normale dagtaak is aangevangen, is binnengekomen, kijkt hij er naar. Behalve u** --J de pas een zakdoek, lucifersboekje, pakje shag en vloeitjes, een balpen, een ruiten- snijder. Bovendien is er dan nog het mes. Het blijkt een vlijmscherpe stiletto te zijn, in dergelijke gevallen te doen gebruikelijk, zoals je ze in Italië te kust en te keur in de De familie moet maar beslissen, wat men winkels kunt kopen. In Nederland is het een er mee W*I- verboden wapen, maar ja, er is zoveel In de loop van de dag zal het wel vrijgege- verboden, waar men zich niets van aan- vcn worden, trekt. T De rechercheur, die is gaan zitten en een politiebureau, pijp begint te stoppen, vertelt verder; „Eén van de ruiten van de garage is er uit gesneden. Daardoor moet hij naar LI En moet daar nogmaals precies uiteen zetten, wat er gebeurde, nadat hij wakker binnen werd. zijn gegaan en heeft zich daarbij ook nog De rechercheur, die hem verhoort, schrijft bezeerd. Er zit wat bloed aan het stopverf alles op en gaat dan vergelijken met wat en de man heeft een wondje aan zijn Vogelman intussen heeft getypt. vinger. Het typische is, dat hij helemaal geen sleutels of lopers of ander inbraaktuig bij zich had. Enkel die glassnijder”. Vlink haalt zijn schouders op. „Misschien een insluipertje. Gedacht, dat er in de garage of in de auto misschien wat te halen was”. „Mogelijk. Maar om daarvoor helemaal van Utrecht af hierheen te komen!” „Och,” zegt Vlink, terwijl hij klaar staat ADMINISTRATIE: Singel 17. 8601 AG Postbus 11, 8600 AA Sneek Telefoon 05150-14233 Kantooruren maandag t.e.m. vrijdag 8-12 en 13.30-17.00 u. Na kantooruren telefoon 14234. 14235. 12247. Gironr. 932730 Banken: Rabobank 35.95.01.583 en Amrobank 48.21.17.508 te Sneek. o m

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1978 | | pagina 21