J HLF1 Rekordbreker „Grease” vanaf 2 november in Amicitia Sneek ten, door samen met zijn zuster en de i van de plaatselijke sportschool de bandietenleider Yiu te doden. Armagnac 4Q95 ER IS IETS GAANDE BIJ FRITSMA Ik K L- git® e 1 Sempé V.S.O.P. TAXICENTRALE 11111 BV na 2 (Zie pagina 29) 1 Wijnkoperij Groenhout THEATER EN THUIS - HENK ELSINK KONTAKTAVOND FRIES SCHEEPVAART MUSEUM n Kinderen Frittemaschool verrassen het asieldier Per fles „KRITE SNITS” I” X'K'' j:-' SNEEKER NIEUWSBLAD - Donderdag 2 november 1978 Pagina 3 culturele raad sneek scheepvaart in de middeleeuwen”. Eindelijk is hij dan in Sneek; de film die alle voorafgaande rekords aan gruizelementen nog steeds se f Belangstellenden zijn op deze avond van harte welkom. Aanvang 19.30 uur. H.W.van den Berg Suupmarkt 21, Sneek, tel. 05150-12521 JSZml wasserette dagelijks geopend uüüüuujï I van 8.00-20.00 uur .11 donderdags tot 21.00 uur UMkU zondags gesloten BOLSWARDERWEG 11*13 SNEEK „thuis”. Twee belangrijke facetten van het leven van Henk Elsink. Voor de pauze-, „het „Thuis”. Waarbij niet vergeten mag worden dat „thuis” in dit geval ook „theater” is. De regie is in handen van Fred Hofer. Losse kaarten f 12,-, CJP, Pas-65 en jonge ren tot 22 jaar f7,-. Aanvang 20.00 uur. Zaterdagavond 4 november treden in de voormalige Technische School, speciaal voor de Turkse gastarbeiders in Sneek en omstreken, enkele buitenlandse artiesten op in het kader van een Turks feest. Echter om wat meer kontakt te krijgen met de bevolking van Sneek en de gastarbeiders van andere nationaliteiten, nodigt de Turk se Kommissie alle belangstellenden uit op die avond langs te komen, een pilsje te drinken, een praatje te maken en uiteraard het optreden van de artiesten te bewonde ren. Op 15 juli werd in Tucson, Arizona, Linda Ronstadt geboren. Aangetrokken door de flower-power I vertrekt Linda in het midden van de aren zestig naar het zuiden van Californië om daar, samen met twee I vrienden, Bob Kimmel en Ken Edwards het country-trio „The Stone Poneys” op te richten. Een drietal elpees worden volgespeeld en de groep krijgt een lokale erkenning in I de vorm van een hitsingle. Toch bevalt deze manier van werken Linda niet zo goed en al spoedig besluit ze een solo-karrière te beginnen. Wanneer in 1973 „Don’t Cry Now” verschijnt, blijkt dat Linda de pure country muziek vaarwel heeft gezegd. In een interview verklaart ze I dat country-liedjes haar niet meer I interesseren omdat ze voorspelbaar zijn en „uitblinken in onoprechtheid”. Dat Linda met sukses die country-muziek vaarwel heeft gezegd blijkt wel uit het feit dat I „Don’t cry nou” al spoedig met goud bekroond wordt. Ook internationaal krijgt Linda meer erkenning. „You’re no good” betekent ook in ons land haar doorbraak naar het grote publiek. Haar vroegere manager Peter Asher I (bekend van Peter and Gordon) krijgt steeds meer invloed op het werk van Linda. Naast producer is hij regelmatig terug te vinden in de I vaste begeleidingsband van Linda. I In Amerika krijgt Linda de bijnaam „Coverqueen” vanwege haar werkwijze om bestaande hits in een I country-jasje te steken. „Heart like a wheel” en „Hasten down the wind” worden helemaal opgenomen in de stijl van de covers-met-een-country-sausje. De suksesformule slaat aan en wanneer „Simple Dreams” uitkomt kan men stelten dat Linda Rondstadt voortaan elke plaat wel in goud weet om te zetten. Na „Simple Dreams” was het wachten op een nieuwe langspeler, die er nu sinds enkel weken is „Living in the USA”. Deze plaat past uitstekend in de opgaande lijn waarin Lindag zich bevond. Alom lovende kritieken over een „volwassen Linda Ronstadt” en wanneer je de muziek beluistert, weet je dat de krltici ditmaal gelijk hebben. Hoewel Linda het ook deze keer weer bij covers houdt, moeten we toch toegeven dat -gezien haar persoonlijke vertolking- dit geen bezwaar mag worden genoemd. Het rock roll nummer „Back in the USA” van Chuck Berry bijt de spits af. Daarna komt Linda in een rustiger vaarwater. Ook nieuwe songs krijgen de aandacht van Linda. Zo was ik zeer verbaasd dat Alison” van Elvis Costello het ook tot „Living in the USA” heeft weten te brengen. In dat nieuwe werk voelt Linda zich uitstekend thuis, maar haar voorkeur gaat toch uit naar oude liedjes. (Zelfs het in de jaren dertig geschreven „When I grow too old to dream” van Hammerstein en Romberg vinden we op deze elpee). Nu Linda onlangs in een interview verklaarde dat ze onherroepelijk een punt achter haar karrière zou zetten wanneer haar levenspartner, Jerry Brown, goeverneur van Californië, president van Amerika zou worden, is het (mede om deze reden) te hopen dat er na Jimmy Carter geen Jerry Brown komt. Linda kan het beter bij de muziek houden. Getuige de hoes van „Living in the USA” gaat Linda haar (muziek)toekomst op rolletjes tegemoet.... R-F. novimber, jouns 8.00 ére yn „Amicitia”. Welke opzet verschuilt zich achter deze titel? In wezen een vrij simpele; namelijk de artiest op het „theater” en de artiest de titel spreekt voor zich, is minder ge schikt voor jeugdige kijkers. Een dorpje wordt geterroriseerd door een bende kara- tevechters, die macht en aanzien als enige beweegreden hebben. Dr. Jen Hao breekt na vele ontberingen de macht der bandie- Op 9 november spreekt drs. H. Halbertsma in het Scheepvaart Museum over „de Frie- Alvast even u aandacht voor de „bejaarden- van 16 november in het Amicitia- theater. Zoals u vorige week al in de krant hebt kunnen lezen organiseert de Culturele Raad dan een speciale avond voor de bejaar den van Sneek e.o. Het gezelschap Tetman de Vries zal dan optreden. Hoewel deze avond bedoeld is voor 65 -ers, zijn er voor deze avond ook een beperkt aantal kaarten voor niet-65 -ers verkrijgbaar. De prijzen bedragen f6,- en voor jongeren tot 22 jaar en houders van een CJP f 3,50. De kaarten zijn verkrijgbaar bij het bureau Culturele Zaken, Nauwe Noorderhorne 12, telefoon 05150-11644, toestel 155 en vanaf een week voor de voorstelling aan de kassa van het theater. De Ned. Ver. tot bescherming van dieren, afdeling Sneek. werd in haar kollekteweek (van 2 t.e.m. 7 oktober) verrast door een aanvraag om eens over het asielwerk te komen praten in de Frittemaschool. De kinderen van deze school hadden zich vorig jaar enorm ingezet voor de handtekeningenaktie tegen de zeehonden- jacht. Dit jaar wilden ze het asieldier verrassen. Na overleg kwam de volgende oplossing: alle kinderen van de school gaven een deel van hun zakgeld en van het totaal-bedrag zouden dan riemen en hals banden worden gekocht. De riemen blijven op school en de kinderen van de Frittema school nemen op toerbeurt de riemen mee naar de Opvang om met de honden een fijn stuk te wandelen. Woensdag 25 oktober werd het totaal bedrag (f87,-) besteed. Met medewer king van de firma Natura werden vijf hondelijnen met halsbanden, een mooie serie borstels en wat kluiven gekocht. Voor de katten was er een balletje met een belletje. Zodra het wandelrooster klaar is zal er voor de honden uit de Opvang een fijne tijd aanbreken. Het bestuurslid van de Ned. Ver. tot bescherming van dieren, afd. Sneek, mevr. S. Bruinsma-Dijkstra, is vanzelfsprekend erg ingenomen dat de Frittemaschool het geld voor het asiel beschikbaar heeft gesteld. Nei öfrin kin men noch efkes gesellich fan "e flier mei muzyk fan it „Apollo trio”. Der binne losse kaerten foar f 5.50 to krijen by Murkje Boersma, Aide Koumerk 5, Snits, til. 05150-12381. Tink der om, der is gjin plakbisprekken mear. Wolle jo in goed plak, kom dan op tiid. Oant 2 en 3 Een andere film die zeker ook aandacht verdient, is de tweede Woody Allen-film, getiteld „Sleeper”, uit de serie van drie. Miles Monroe (Woody Allen) wordt in 1973 opgenomen in het ziekenhuis en ontwaakt twee eeuwen later uit zijn „lichte” narcose. Hij komt terecht in de verzetsbeweging tegen de 22e eeuwse komputer-diktatuur en kan, dankzij zijn 20e eeuwse identiteit die niet in de alles regulerende komputer is ingevoerd, het Aires-projekt dat de hoogste leider de alles overheersende wereldmacht moet brengen, in het honderd laten lopen. •n „De Kaping van Pelham” gijzelt een groepje niets ontziende gangsters een aan tal passagiers en eist binnen een uur een losgeld van een miljoen. Voor elke minuut dat het geld te Iaat arriveert, wordt een passagier over de kling gejaagd. De burge meester ziet, met de komende verkiezingen ■n het verschiet, geen andere mogelijkheid dan toe te geven aan de eis van de ka pers.... - jWinnetou keert terug in Amicitia. Na de highschoolleerling in de jaren vijftig. Zijn tegenspeelster is Olivia Newton John als dood van zijn vader heeft Winnetou zich ten taak gesteld een blijvende vrede tussen de Indianen en de blanken te bewerk stelligen. Dit strookt allerminst met de bedoelingen van de gewetenloze schruk Forrester die onrust onder de Indianen prefereert voor zijn duistere praktijken. Op allerlei manieren probeert hij de onder- handelingen te dwarsbomen slaat. Grease, met in de sterrollen Olivia Newton John en John Travolta, verdiende leerlingen zichzelf binnen twee weken terug en trok tot nu toe al meer dan tien miljoen bezoekers. De zingende? dansende en akterende John Travolta, die in Amerika al weer een vetkuivenrage heeft weten te ontketenen, speelt in de prent de rol van „Danny Zuko”, een I „Sandy”. Het verhaal is vrij simpel: Sandy en Danny De nachtfilm „Karatevuist van de wraak”, zijn verliefd op elkaar, maar Danny wil dat niet tegenover zijn vrienden toegeven, om zijn image van de grote jongen die meisjes alleen ziet als gebruiksvoorwerp niet te schaden. Na veel verwikkelingen bezwijkt Danny en verschijnt als een „nette” jongen op de afscheidskermis voor de geslaagden; Sandy echter verschijnt op het afscheids feest als een sekssymbook met strak leren pak en gepermanent haar... En ze leefden nog lang en gelukkig. Men kan ook niet spreken van een verfilmd verhaal, het is een verfilmde musical, maar dan wel een musical waarvan vijf nummers op de na tionale hitparade prijken en waarvan de LP met de filmmuziek al voor het ver- i schijnen van de film in de hoogste regio nen van de LP-top 50 stond en staat. It bistjür fan „Krite Snits” hat ftfroune simmer wer tige warber west om har Kriteleden it oankommende winterskoft in pear noflike en forantwurde toanieljounen oanbiede to kinnen. De earste toanielütfierings binnen op tongersdei 2 novimber (reade kaerten) en freed 3 novimber (griene kaerten). Tryater sil dan har nijste stik „Spul om 't spul” fan Jan de Vries oer 'e fuotljochten bringe. De Op vang Dier in Nood van de Nederland se Vereniging tot Bescherming van Dieren in Sneek en Omstreken aan de Oude Oppen- huizerweg 206b (terrein gemeentewerken) is dagelijks geopend van tien tot twaalf uur. Behalve zondags, telefoon 13399. Men kan ook telefonisch een afspraak maken met mevrouw B. van Velzen, De Hekken 3, tel. 15433. Informatie dan wel melding over en van vermiste dieren uitsluitend via de plaat selijke politie of mevrouw B. van Velzen. In de opvang; gladharig bruin reutje, is door eigenaar door een raampje van de opvang gezet; zwart dwergpoedeltje, teef, kort geleden getrimd, vrij schuw, ziet er goed verzorgd uit, draagt geel halsbandje, werd gevonden in de le Oppenhuizer- dwarsstraat; bastaard poedel, teef, lief dier, zit slecht in het vacht, liep achter de melkboer aan in plan Tinga en bleef in de Wieken rond zwerven, van hieruit naar de opvang gegaan; zwarte stabij met witte bef en witte sokjes, reu, ongeveer tien maan den oud, ziet er goed verzorgd uit; Duitse staande, teef, schimmelkleurig, kórtharig. Aangelopen; bij de heer Walsweer, De Keamstien 14, IJlst. tel. 05155-1874, een poes van ongeveer een jaar oud, gaarne na zessen bellen; gitzwart poesje van ongeveer een jaar oud, is bij mevrouw De Jong, Oude Dijk 2, tel. 13113; donkere driekleu rige poes, is bij mevrouw Akker, Goeman Borgesiuslaan 27, tel. 12182. Vermist; cypers poesje met wit befje, onge veer drie maanden oud, is bij de familie Toren uit de Gajus Nautastraat 41, tel. 20649. Voor de „fans” het volgende: de bastaard groenendaler van de foto van vorige week heeft een baas gekregen. protte foroare. mear as yn de trichtich Honderdvijftig jaar geleden jier dêrfoar. De „lizboks-stél” is kom- f J- men! Boeren moatte ynienen tonnen hij ynfesteaije as se meidwaen wolle. Yn Fryslén komt yn 1978 de 2000ste stél klear. Dat bitsjut dat aenst ien fan de een zo omvangrijk „oeuvre” l fjouwer boeren sa'n nijmoadrige <stal dag ]0 november vindt in het Amicitia- mear komme sille. De ein is der noch lang net.... Foardat sa’n stél der stiet hwat öf. Foaral as der net tofolle jild is om to bouwen. Yn s komme wy mei „Spul om ’t spul”. Heit is boer wurden yn de tiid dat scannen de heit opfolgen. It wie gjin kar. mar mear in gewoante. Is hy dan wol in goed boer? Né, hy hie better hwat oars wurde kinnen. Hy kin’t as boer lykhélde en mear net. Mem, dy’t wit dat by harren altyd skraebjen om ’e kant is, hat it heech yn ’e holle mei de éldste soan, dy’t studearret. Dat sinnicht Durk, de twadde soan, dy’t op 'e pleats wurket en boer yn ieren en sinen is, mar min. Hy wol in nije stél bouwe, mar dat jowt swierrichheit. Yn „Spul om ’t spul” wurdt gjin oplossing oandroegen. It jowt mear in byld fan in boerehüshél- ding, dy’t op in twasprong stiet. In de produktie worden alle facetten van Schubert’s muzikale loopbaan uit gevoerd. Bert van Delden, regisseur- musikus in dienst van de NOS zal de rol van Schubert vertolken, waarbij hij zo wel de pianist en dirigent zal zijn. Medewerking wordt verder verleend door het Frysk Orkest o.l.v. Zelt Déaky, het BEJAARDENAVOND Frysk jeugdorkest o.l.v. Gerard van der NOVEMBER Weerd, het kerkkoor Pniël, het christe- lijk Leeuwarder Mannenkoor Patrimo- avond” nium, de zanggroep Cantare, de mezzo sopraan Louise Bonnet, de bariton Charles van Tassel, een balletgroep o.l.v. Margreet Egberts en het kinder koor van de Mini-cantorij uit Bolsward. Elsink-fans die deze theatershow op 7 november bij zouden willen wonen en die nog geen kaarten hebben, vissen helaas achter het net. De kaarten zijn namelijk al uitverkocht. Dit gebeurt tegenwoordig bij meerdere uitvoeringen. Het is dan ook gen. Ek mei „In nacht wie genöch”, in verstandig om de kulturele agenda eens J J - ten te bestellen bij Bureau Kulturele Za ken in de Nauwe Noorderhorne 12, tele foon 11644. toestel 155, voorkomt u veel i(onnodige) teleurstellingen. „SPUL OM *T SPUL” De léste tsien jier is der yn de lénbou in SCHUBERT HERDENKING 1 overleed Franz .Schubert op zeer jeugdige leeftijd; j was toen pas 31 jaar. maar toch werd deze Oostenrijkse komponist erg bekend „omdat er vrijwel geen andere komponist klear. Dat bitsjut dat aenst ien fan de een zo omvangrijk „oeuvre” had. Op vrij- hat. Forwachte wurdt dat der noch folie theater een Schubert-herdenking plaats. - j daartoe speciaal ingerichte kommissie o.l.v. mevrouw W. Prummel-Dost met ver- spilet him yn in boerehüshélding hiel der als Ieden de heer G. Terpstra en mej. x F. van Kesteren is al meer dan een half sa’n hüshalding jaar bezig met het uitwerken van het idee „i ui.,t om door mjdde] van een drie uren durende voorstelling hulde te brengen aan deze vermaarde komponist. De voorstellingen worden verder gegeven in Leeuwarden en Harlingen. Jan de Vries, beme yn 1939 to Jorwert. is Theater", na de pauze; yn Fryslén grif gjin ünbikende. Neist syn deistich wurk as direkteur fan in lénboukoöperaesje. héldt hy him lange tiid al dwaende mei skriuwen, dichtsjen en toanielskriuwen. Tryater hat earder mei stikken fan dizee skriuwer al in bulte sukses hawn. „Geskaei om ’e kaei" en „Hwa wurdt Beppe?”, fan syn hén, bilibben elk mear as 100 ütfierin- Frénsk blijspul, troch De Vries yn it Frysk goed door te bladeren. Door op tijd kaar- biwurke. hawwe protten minsken yn en béten Fryslén in kostlike toanieljoun hawn. X'

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1978 | | pagina 3