snekerWkoerier Beurs in IJlst: 1100 bezoekers Sneek achtergesteld bij toewijzing van W.I.R.? Enkele mannen slaags in J. W. Frisostraat in Sneek van IJLST Defekt stoplicht: twee ongelukken Jé SS i! de gemeenten SNEEK, WYMBRITSERADEEL Officieel Orgaan en Black Boys speler Matitawaer beenbreuk i WHE NIEUWE SNEEKER COURANT, SNEEKER COURANT, DRIJFHOUTS NIEUWSBLAD MAANDAG 6 NOVEMBER 1978 133ste jaargang no. 88 RUILBEURS BOMEN Dit blad verschijnt bovendien donderdags huis-aan-huis in GAASTERLAND, SLOTEN, RAUWERDERHEM e.o. en de Garagehouder betrapt Woudsenders op diefstal Bromfietser rijdt door na aanrijding met wielrijdster GESLAAGiï^M f&iSLA AG D van een (oy 'WO 4 SNEEKER NIEUWSBLAD Nieuwe christelijke school in Woudsend zelfde naam aanwezig waren de 50 jarige H. K., de 18 houders, twee hadden zich afgemeld, „maar voor volgend jaar hebben we er al weer drie bij”, zo kondigde organisator de heer E. Hekman aan. De zakenbeurs van Ijlst was dit jaar bijzon der aantrekkelijk ingericht. De heer Hekman en de standhouders toonden zich na afloop zeer tevreden over de opkomst van het pu bliek. (Foto Studio Ger Dijs). Burgemeester en wethouders van Sneek heb ben besloten mee te doen aan de zogenaam de databank voor bomen in de drie noordelij ke provincies. Deze ruilbeurs voor bomen wordt georganiseerd door de Grontmij. Voordat men een ontwerp had werden eerst een achttal scholen bekeken. Tenslotte viel de keus op een gebouw ongeveer naar het idee als de nieuwe katholieke school in Bakhuizen. Deze school is een ontwerp van de Bakhuister architekt de heer L. Zijlstra en ook nu was er weer werk voor hem aan de winkel. De entourage van de beurs was wat uitge- breider dan vorig jaar. Onder andere door de financiële steun van de gemeente kon er vloerbedekking worden aangeschaft en konden achterwanden worden geplaatst. Er waren vijf nieuwe gezichten onder de stand- De opening werd verricht door burgemees ter H. W. F. Mumsen. Hij zei veel waarde ring te hebben voor het initiatief van de winkeliersvereniging. „Ik hoop dan ook dat u hiermee door zult gaan. Vorig jaar heb ik de hoop uitgesproken dat de beurs een traditie zou worden, maar nu kan ik zeggen dat ik verwacht dat het een traditie zal worden”. De burgemeester wees er verder op dat het voor de plaatselijke middenstand er Omdat het nogal eens voorkomt dat ge meenten door bepaalde werkzaamheden zoals de aanleg van rioleringen, verbreding van straten, bomen'moeten verwijderen, bestaat sinds kort de mogelijkheid bomen te ruilen. De gezonde bomen kunnen in ande re gemeenten opnieuw geplant worden. Dit heeft o.a. als voordeel dat er direkt op een bepaalde plaats volwassen bomen geplant kunnen worden inplaats van de totnogtoe gebruikelijke jonge aanplant. Aan de Melchior Clantstrjitte, in het zuidelijk deel van Woudsend, is een nieuwe christelijke s'bhgol gebouwd. De school heeft evenals de oude school de naam „Meester van der Brugschool” gekregen, uit waardering voor het vele werk dat deze leraar in het verleden voor Woudsend heeft gedaan. „Waarom er eigenlijk een nieuwe schooi moest komen?, dat had het bestuur van de „Vereniging voor Protestants Christelijk Kleuter- en Basisonderwijs van Woudsend” zich ook afgevraagd”, aldus voorzitter de heer H. Visser. „De vorige school was pas vijfentwintig jaar oud, maar er kwam een toename van leerlingen in 1976 en gelijktijdig verlaging van de leerlingenschalen. We kwamen dus in ruimte-problemen. Er werd voorgesteld om de school uit te breiden, maar toen dit plan bij b en w op tafel kwam werden we met de volgende uitlating van de burgemeester gekonfronteerd: „Hawwe jimme wolris tocht oan nijbou”?, en dit wilden we wel eens overwegen”. In de achtendertigste minuut van de wedstrijd ment een sportieve wedstrijd zonder harde Black Boys-Trynwdlden kwam Black Boys- charges had gezien, liet onmiddellijk de speler P. Matitawaer in botsing met A. Lampers, doelman van de gasten, hetgeen zoals later bleek een dubbele beenbreuk ten gevolge had. De heer H. Meijerman, huidig hoofd van de school, zei wat dit betreft, met de mogelijkheden die de school nu heeft ook een heel eind uit de voeten te kunnen. „Wanneer de kinderen willen lezen liggen er in de gemeenschapsruimte meestal een paar op de grond, het is toch heerlijk dat dit kan”. Er werd ook nog het woord gevoerc door predikanten van de hervormde en de gereformeerde gemeente van Woudsend, namens het bestuur van de katholieke lage re school in het dorp en door architekt Zijlstra. seradeels eerste burger moest ook letterlijk over de brug komen. Halverwege voor de schooldeur was een bruggetje opgetrokken. Petra Spoelstra, de jongste leerlinge van de een klompje voor, waaruit hij de sleutel van de voordeur j van de leerlingen van de school - op het ogenblik gedeelte van het drama. In de afgelopen nacht gingen K., de 19 jarige L. F., de 19 jarige H. M. en de 18 jarige H. F. op pad naar M. H. en J. v.d. W., 24 jaar oud, gewapend met enige tafelpoten. Het treffen vond in de J. W. Frisostraat plaats. M. H. liep een bloedende hoofdwond op, waarmee hij zich onder doktersbehandeling moest stellen. W. klaagde na afloop van het gevecht over pijn Garagehouder de heer J. Zijlstra heeft in de afgelopen nacht twee jongens betrapt op het overhevelen van benzine uit auto’s, die op het terrein van het bedrijf aan de Lemmerweg stonden geparkeerd. Rond een uur of half drie keek de heer Zijlstra toevallig nog even of het rustig was rond het bedrijf. Toen hij ontdekte dat de 22- jarige R. D. en de 28-jarige H. T. uit Woudsend zich daar wat al te aktief ophiel den, vloog hij erop af en kon hij een van de twee daders in de kraag grijpen. Na de politie te hebben gealarmeerd pakten deze de andere knaap nog op de Lemmerweg. De daders bleken ook nog een spiegel van een van de wagens te hebben gehaald. muur van de oude school laten halen, deze was gelegd door Bendiks Walter Okma. Ook was een oude koker, met geld, doku- menten en muntstukken uit een muur van de vorige school gehaald. De voorzitter nam de kado’s met veel genoegen in on tvangst. Zelf plaatste hij tenslotte in de hal nog een „laatste” steen en metselde tevens een koker met een oorkonde in. De heer P. van der Brug, een zoon van meester S. van der Brug, onderging het hele gebeuren emotioneel, evenals een aantal andere aanwezigen. Van der Brug bood een eigen gemaakt schilderij van een gezicht op Woudsend aan. Vroegere hoofdmeester, de heer J. Boeijenga, zei dat de banden met deze school voor hem nog altijd onverbrekelijk zijn. „Ik ben heel blij dat het weer „Meester van der Brugschool” is geworden. Hij heeft een stempel op deze school gedrukt. Meester van der Brug wilde de goede kant op met het onderwijs. We mochten ook alles van hem proberen”. De nieuwe school telt vijf lokalen, allen zijn rond een gemeenschapsruimte gebouwd. Door middel van schuifwanden kunnen de lokalen in open verbinding met elkaar staan. De school werd gebouwd door het Wouds- ender aannemingsbedrijf J. Wittermans en de stichtingskosten hebben ruim een miljoen gulden bedragen. Op het kruispunt rondweg-Sneek en de Lemmerweg vond op zaterdagmorgen een aanrijding plaats tussen twee personenauto’s als gevolg van defekte stoplichten. J.S. reed met zijn Hat richting Joure op de rondweg. De Datsun-eigenaar S.G. uit Den Helder kwam vanuit de richting Lemmer en gaf J.S. geen voorrang. Het gevolg was enige mate riële schade. (vervolg zie pagina 3) Q o „Woudsend kan gelukkig zijn met deze school”, zei de burgervader. „Moge hij tot in lengte van jaren aan de eisen voldoen en een bijdrage leveren aan de ontwikkelingen van de schooljeugd en daardoor zijdelings ook aan de leefbaarheid en welzijn van het dorp”. Als geschenk voor het bestuur had de burgemeester de „eerste steen” uit de 138 - en een omvangrijk gezelschap geno digden werd vervolgens de fraaie school geopend. De echtgenote van de burgemees ter had ondertussen bloemen gekregen van Wiesje Haringsma. Binnen herhaalde de voorzitter nog eens hoe verheugd men was dat de school dezelfde naam had gekregen. „We zaten er eigenlijk wel een beetje mee, omdat het Woudsend van toen het Wouds end van nu niet meer is. Veel kinderen zegt de naam niets”. Omdat een enquete in het dorp niet veel had uitgehaald, werd weer voor „meester van der Brugschool” geko zen; deze leraar is achtendertig jaar hoofd van de school geweest. De heer Visser sprak van „een vreugde volle dag”. Men was tot aktie overge gaan toen de ruimte van de oude school aan Op ’e Romte begon te knellen. Toen de burgemeester het plan voor een nieu we school naar voren bracht wees hij erop dat het het beste zou zijn wanneer het gebouw in det zuidelijk deel zou komen te staan. Het dorp breidde zich in dit gebied namelijk uit en dan zouden de kinderen de verkeersweg van het dorp niet meer hoeven over te steken. Uit breiding van de bestaande school bleek ook problemen te geven. Daarop werd voor nieuwbouw gekozen. Vrijdagmiddag vond op de W. Tjaardastraat een aanrijding plaats tussen de 25-jarige wielrijdster Joukje Feenstra, uit Sneek en een onbekende bestuurder van een bromfiets. Deze is na het ongeluk doorgereden. De bromfietser haalde de voor hem rijden de wielrijdster in en reed haar pardoes aan. Zij viel en kwam met het hoofd terecht op de rijbaan. Op advies van een gewaar schuwde arts werd Joukje overgebracht naar het Sint Antonius ziekenhuis in Sneek. Hier werd een zware hersenschudding, een diepe hoofdwond, welke met zeven hechtin gen gedicht moest worden en een pijnlijke linkerschouder gekonstateerd. De politie heeft een getuige gehoord en een vermoede- hjke verdachte. Deze ontkende echter in ane toonaarden. Het politieonderzoek Aan de Technische Hogeschool te Delft slaagde voor het eksamen Civiel Ingenieur (Planologie) de oud inwoner van Sloten de heer S. C. Bouwsma. Evenals vorig jaar heeft de zakenbeurs van IJlst weer zo’n elfhonderd bezoekers getrokken. De beurs werd voor de tweede keer georganiseerd. Zestien middenstanders en „Houtzaag molen de Rat” hadden in de sporthal „de Utheme” een stand ingericht moeilijk is om zich te handhaven in een stad die ligt onder de rook van Sneek. „Nu kan en behoort de burger te zien dat men ook in IJlst kan kopen”. Er is, volgens het kollege van B en W, een groot verschil tussen die rayons en de gemeente Sneek te konstateren. In het oos ten van de provincie valt een geleidelijke verbetering van de werkgelegenheids situatie op. Voor Sneek blijft de ekonomisch-sociale situatie op een zelfde slecht nivo, wat een achteruitgang betekent ten opzichte van het oosten van Friesland. Het kollege heeft de minister gevraagd het gemeentebestuur en het bedrijfsleven te ontvangen, om het nemen van maatregelen voor Sneek te kunnen bespreken. twee aanvoerders bij zich komen en deelde hen mede dat er in verband met deze ernstige blessure niet verder zou worden gespeeld. De opgeroepen arts Nauta was vrij snel ter plaatse. Op de in haast opge- Scheidsrechter Munsterman die zijn laatste roepen ziekenwagen moest Matitawaer KNVB-wedstrijd floot en tot op dat mo- maar liefst 35 minuten wachten. alle wordt voortgezet. Het betreft een groene bromfiets, mogelijk merk Batavette. De bestuurder droeg een oranjekleurige helm. Degene die inlichtin gen over dit ongeval kan verstrekken wordt verzocht kontakt op te nemen met de gemeentepolitie Sneek. Het was ook niet zo verwonderlijk dat het burgemeester B. W. Cazimier was die de nieuwe school opende. En Wymbrit- Burgemeester Cazemier glimlacht naar Petra school hield de burgemeester Spoelstra, de jongste leerlinge van de school. J Uit het originele klompje van de brugwachter moest halen. Onder toeziend oog zal hij even later de sleutel halen en daarna 1 de voordeur openen. Het raadslid J. D. Brouwer (CDA) heeft vragen aan het kollege van B en W gesteld over het niet toewijzen van de Bijzondere Regionale Toeslag (een onderdeel van de W.I.R.) voor de gemeente Sneek door de minister van Ekonomische Zaken. In Friesland hebben het gewest Dokkurn, het rayon Buitenpost, Drachten en Oosterwolde deze toeslag wel ontvangen, wat volgens de heer Brouwer een „zuigeffekt” op het overige deel van Friesland zal geven. Aangezien Sneek al een sociaal-zwak gebied is, zal dit zuigeffekt ekstra nadelige gevolgen hebben Voor de werkgelegenheid. Tevens stelde het raadslid de vraag hoe het kollege denkt deze zwakke positie te versterken. Het kollege antwoordde op deze vragen met de uitleg dat er midden augustus 1977 een aanvraag voor deze BRT naar het mini sterie van Ekonomische Zaken is verstuurd. Hierop kwam 9 november 1977 een afwij zend antwoord van ministeriële zijde. De door de gemeente Sneek ver strekte cijfers over de werkloosheid, die niet voor het seizoen gekorrigeerd waren, zou den voor een toewijzing van de BRT geen aanleiding vormen, aldus de bewindsman. Hierop heeft van de gemeenteraad van Sneek op 2 januari 1978 een motie verzonden aan de minister met daarin een protest over de afwijzing. Met klem werd gevraagd om alsnog de BRT aan Sneek toe te wijzen. Afschriften van deze motie lijn verzonden aan de vaste kom missie voor Ekonomische Zaken in de tweede kamer, Gedeputeerde Staten van Friesland, en aan het Ekonomisch Tech nologisch Instituut voor Friesland. Op nieuw werd in het kader van de WIR de BRT toegekend aan een aantal rayons in het oosten van de provincie. Sneek bleek niet in aanmerking te komen. In de nacht van vrijdag op zaterdag vond in in zijn schouder en in zijn linkeronderarm. de J. W. Frisostraat een vechtpartij plaats Hij zou zich op zaterdagmorgen bij de tussen enkele inwoners van Sneek. Ongeveer weekendarts vervoegen. De gewaarschuwde een week geleden was er ten huize van de politie heeft het hele stel overgebracht naar 29-jarige M. H. een feestje geweest waarbij het politiebureau, waar K. en F. ter ont- aanwezig waren de 50 jarige H. K., de 18 nuchtering werden ingesloten. Na ontnuch- jarige H. F. en de huishoudster van H. K. Er tering zijn zij gehoord en in vrijheid gesteld, was onenigheid tussen betrokkenen ont- De politie hoopt de knoop te ontwarren en staan, waarbij K. zijn huishoudster een klap zal proces-verbaal van mishandeling opma- had gegeven. H. nam het voor de huishoud- ken tegen K., H. en L. F. Als bijkom- ster op en gaf K. een klap terug. Einde eerste stigheid speelde ook nog mee dat K. een gedeelte van het drama. vordering in geld op H. had, althans vol gens zijn verklaring. H. zou niet vlot genoeg met betalen zijn geweest. (WWW*»'

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1978 | | pagina 1