Dierenopvang Sneek IJLST snekerWoerier ^toob hui aa ounaov Rutgers-konsultatieburo moet blijven vindt Sneek Burgemeester en wethouders van Sneek vinden, dat met het voortbestaan van het konsultatieburo van de dokter J. Rutgersstichting een gemeente lijk belang wordt gediend. Het kollege acht het daarom van belang, dat de gemeenteraad zich in die zin uitspreekt en de instandhouding van het buro zal bepleiten bij het bestuur van de Rutgersstichting. Met het uitspreken van dat inzicht, en die suggestie aan de raad, besluiten b en w antwoord op Sterke groei pleziervaart èn kapaciteit van de jachthavens de gemeenten SNEEK, WYMBRITSERADEEL Officieel Orgaan en van Sneek ontvangt weer een aantal ,5 december kinderen’ Met ’eigen' favorieten aan de wandel (vervolg zie pagina 15) Dit blad verschijnt bovendien donderdags huis-aan-huis in GAASTERLAND, SLOTEN. RAUWERDERHEM e.o. <5 1 55 2 SNEEK KRIJGT EEN SAM DE WOLFFSTRAAT een schriftelijke vraag van het raadslid mevrouw Ester Roosen van de PvdA. Top en Twel richten tuin vereniging ’It Sprütsje’ op PUZZELVERKOOPAKTIE VOOR „DE MILORD” Van het „stadsdraaiorgel” de Milord is een prachtige kleurenfoto gemaakt - met het stadhuis van Sneek als dekoratieve achter grond -, die gediend heeft voor het maken van een legpuzzel van vijfhonderd stukjes. Die puzzels zullen volgende week door leden van verschillende kulturele verenigin gen in Sneek aan de man gebracht worden. Bij de huis-aan-huisaktie zullen de puzzels worden aangeboden voor ƒ7,50 per stuk. Voor het kolportagewerk krijgen de penningmeesters van de meewerkende ver enigingen een klein percentage van de omzet. Na aftrek van verdere kosten zal het nettobedrag beschikbaar worden gesteld van het fonds „restauratie Milord”. Sneek: flipperkast gekraakt Hef Sneeker Nieuwsblad is een gecombineerde uHgave van NIEUWE SNEEKER COURANT, SNEEKER COURANT, DRIJFHOUTS NIEUWSBLAD en de SNEEKER NIEUWSBLAD 0® V ue in aanoouw zijnoe cnnsteiijse lagere school in Hommerts heeft het hoogste punt bereikt. De school wordt in plan „Nessen” gebouwd. Nadat half septem ber de eerste steen was gelegd is men er hard tegenaan gegaan. Eind februari be gin maart zal de school waarschijnlijk in gebruik worden genomen. Het gebouw telt vijf lokalen, die allen rond een gemeenschapsruimte komen te liggen. Eén lokaal is bestemd voor kleuters. Op het ogenblik moeten deze zich nog in het dorpshuis behelpen. Het lokaal kwam vrij omdat het leerlingenbestand terug gelopen is. De school heeft een plaats in „De Nessen” gekregen omdat de kinde ren nu niet meer de drukke rijksstraat- weg hoeven over te steken. Op het ogen blik begeleiden ouders als klaar-overs de leerlingen over de drukke weg, waar de oude school staat. DONDERDAG 9 NOVEMBER 1978 133ste JAARGANG No. 89 DRIEMAAL ZOVEEL Dankzij het gemeentelijke subsidie was het mogelijk de konsultprijs voor jongeren tot 21 jaar te verlagen tot vijf gulden. Op zijn beurt leidde het verlagen van die financiële drein- q o O o t> 3 55 o o Het leek wel alsof de hondjes van de Dierenopvang aan de Oppenhuizer- weg in Sneek het al in de gaten had den... Voor de tweede keer kwam gistermiddag een zestal scholieren van de Frittemaschool aan de Willem- straat naar de hokken toegelopen, met hondelijnen en halsbanden. Met een blaften de honden in koor. Even later werden onder leiding van mevr. S. Bruinsma-Dijkstra de zes honden aangelijnd. Dat had nogal wat voeten in de aarde. Voor de honden en de kinderen. De honden ging het niet vlug genoeg en de kinderen riepen vaak: „Diè wil ik hebben” en bedoel den dan vaak hetzelfde kleine bruintje of de wat grotere zwarte. Vijf minuten later gingen ze op pad: Eddy van Buul (tien jaar en uit de vijfde klas), Marleen Bakker (elf en uit de zesde), Gerry Boot (dertien en zesde klasser), Eke Steenaart (twaalf en uit de zesde), Bernard Dames (tien en in de vijfde klasse) en Mark-Jan Koopmans (ne gen jaar en zittend in de vierde klas se). Met hun eigen favorieten gingen de jongelui in de omgeving een half uurtje wandelen, vliegen en draven. Daarna kwam er nog een borstelbeurt en na ruim een uur zat het „karweitje” er weer op. Zoals bekend spaarden de kinderen van de Frittemaschool in de kollekteweek van hun zakgeld. Die pot werd besteed voor het kopen van lij nen en halsbanden, borstels en namaakkluiven. Elke woensdag gaan nu in totaal een stuk of zes kinderen uit de hoogste drie klassen naar de Opvang om met de asielhonden te gaan wandelen en ze verder een tijdje glad te borstelen en te vertroetelen. Bij de Frittemaschool zijn daartoe vijf ploegen van zes kinderen gevormd, zodat elke ploeg eens in de zes weken aan de beurt komt. De eerste keer gaat een onderwijzer of onderwijzeres met de jeugd mee, maar het is de be doeling, dat de kinderen later zelf hun gang gaan omdat er altijd wel iemand bij het asiel aanwezig is om de honden „uitte delen”. Na advies van de kommissie voor de straat namen stelt het kollege van burgemeester en wethouders van Sneek voor om één van de Het vermoeden van mevrouw Roosen, dat er bij het hoofdbestuur van de Rutgers- stichting plannen bestaan om de kleinere konsultatieburo’s in Nederland te sluiten, is inderdaad juist. Bij informatie bleek het kollege, dat er bij het hoofdburo in Den Haag al een jaar of twee gedacht wordt aan opheffing van wat men rangschikt onder de „kleinere buro’s”. Ook het buro in Sneek komt voor op die „zwarte lijst”. Over een definitieve sluiting is echter nog geen eind besluit genomen. Verwacht wordt dat in de loop van het seizoen 1978-’79 die beslis singen inzake de diverse kleine buro’s zul len vallen. Mogelijk dus, dat een officiële uitspraak van de gemeenteraad een sluiting wat Sneek betreft nog kan voorkomen. Het Rutgersburo is werkzaam op het terrein van de geboorteregeling en seksualiteits- vraagstukken. Het buro in Sneek ontvangt van de gemeente een subsidie (die ingegaan is per 1 januari 1977) van 14.50 per verricht konsult ten behoeven van inwoners van Sneek onder de leeftijd van een- en-twintig jaar. Bij het toekennen van die geldelijke toelage stelde de raad zich op het standpunt, dat door het werk van de Rutgersstichting de belangen van de volks gezondheid worden gediend. Omdat Sint Nicolaas het in deze dagen ontzettend druk heeft, was het de goedheiligman bijna door het grijze hoofd gegaan - vandaar dat hij ons per ijl bode vriendelijk doch dringend heeft verzocht in het Sneeker Nieuwsblad even kond te doen van het feit, dat hij ook dit jaar bij zijn bezoek aan Sneek graag weereen aantal kinderen wil ontmoeten, die op 5 december van dit jaar vijf jaar worden. Jongens en meisjes die dus op dezelfde dag als Sinterklaas hun ver worden. Jongens en meisjes die dus op dezelfde dag als Sinterklaas hun ver jaardag vieren (en dan vijf worden) worden verzocht een briefje naar de Sint te schrijven. Omdat het kort dag is kan dat berichtje gezonden worden naar „Sinterklaas, Postbus 11 te Sneek”. De briefjes van de kinderen moeten wel uiterlijk 14 november in het bezit zijn van de postbushouder van Sinterklaas. De betreffende jongens en meisjes zullen dan via het sekretariaat van de Goedheiligman een uitnodiging krijgen voor een ontvangst (door de Sint en het gemeentebestuur) op het stadhuis in Sneek op zaterdag 18 november. Waarschijnlijk zit er dan een ekstra kadootje in het vat In de omschrijving ter oplossing van de Monsterkruiswoordpuzzel in de Sinter klaaskrant „Sint is Sneek goedgezind” zijn een klein aantal storende foutjes geslopen. Daarom in deze editie een gekorrigeerde opgave, die gebruikt kan worden als men er met de foute niet helemaal uit kan komen. Uitwellingerga en Oppenhuizen zijn weer een vereniging rijker. Twee maanden gele den hebben enkele mensen een tuinvereni ging opgericht. De naam van de nieuwe vereniging is ,Jt Sprütsje”. Het doel van de volkstuintjes is om het gebruik ervan te bevorderen. Er zijn nu zesentwintig „werkende leden”, dat wil zeggen mensen die zelf een tuintje krijgen. De gemeente heeft grond beschik baar gesteld dat in de richting van de trambaan ligt. Op advies van de heer Fetze Teppema wordt een deel van de sloot, die om het perceel heen ligt, afgesloten door een windmolen, evenals dit bij het voetbal veld het geval is. Het land wordt gescheurd, gevreesd en opgehoogd. Daarna wordt het gedraineerd. nieuwe straten in het gebied Lemmerweg- - Oost II de Sam de Wolffstraat te noemen. Een ander straatgedeelte, dat het gebied inloopt, ligt in het verlengde van de Van Schouwenstraat en voor de duidelijkheid wil men die ook de Van Schouwenstraat noe men. In het gebied van de Lemmerweg-oost zijn de straten genoemd naar personen, die in het verleden veel voor Sneek en haar omge ving hebben betekend. De heer De Wolff werd in 1878 in Sneek geboren en overleed in 1960 in Amsterdam. Hij studeerde eerst medicijnen, later economie. Van 1930 tot 1940 doceerde hij aan de Gemeentelijke Universiteit in Amsterdam. De Wolff be hoorde tot de oprichters van de socialis tische Zionistenbeweging, waar hij later voorzitter van werd. Hij schreef ook veel publicaties op zijn naam. Onder andere „Voor het land van Belofte”, jeugdherinne ringen aan Sneek en omgeving en het joodse milieu waarin hij opgroeide. Op het industrieterrein aan de Houkesloot krijgen twee nieuwe straten - als de gemeen teraad er mee akkoord gaat - de namen Wattstraat (van James Watt, de uitvinder van de stoommachine) en Voltastraat (de Italiaan, die de elektriciteit „ontdekte”). Het verlengde van de Einsteinstraat krijgt dezelfde naam. De naam van de coöperatieve woningbouwvereniging „Selfhelp” zal be houden blijven door de nieuwe ontsluitings- weg tussen de Woudvaart en de lijnbaan van Lankhorst de naam Selfhelpweg te geven. In Tinga gaat men voortborduren op namen die verband houden met molens. Drie straten in sektie V van Tinga worden Eekmolen (een molen waarin eikeschors werd gemalen), de Loper en de Ligger (respektievelijk de bovenste en de onderste molensteen). Dinsdagmorgen werd in jongerencentrum „De Meerpaal” aan de Kleine Palen in Sneek ontdekt dat een flipperkast was ge kraakt. Het apparaat is met een schroeven draaier opengebroken. Er werd ongeveer tweehonderd gulden meegenomen. Het is nog onbekend hoe men binnen is gekomen. Het is mogelijk dat de dader zich heeft laten insluiten omdat elk spoor van inbraak ont breekt. In dit nummer is als bijlage opgenomen „Uit de Marktstraat” (voorlichtingsorgaan van de gemeente Sneek). krijgen in het aantal jachthavens en de kapaciteit daarvan, en in het in Friesland thuis horend botenbestand (vandaar dat de gegevens in oktober zijn verzameld). Uit het onderzoek is ook gebleken, dat het Het doel van deze periodieke aandeel zeilboten in de pleziervaartvloot is I toegenomen tot 47,9% tegen 44,9% in 1974. Het percentage motorboten daalde in die periode overeenkomstig. Volgbootjes klei ner dan drie meter, roeiboten en kano’s zijn in de inventarisatie niet opgenomen. Enkele gegevens per gemeente met een pleziervloot van meer dan duizend boten: de jachthavenkapaciteit in Doniawerstal voorziet in 69,7% van de behoefte; dit percentage is voor Idaarderadeel 63,8%, Leeuwarden 58,0%, Lemsterland 83,2%, Smallingerland 19,2%, Sneek 76,1%, Utingeradeel 83,2%, Wymbritseradeel 42,2%. Tietjerkseradeel springt eruit met een sterke overkapaciteit van 203,5%. Voor al Doniawerstal, Utingeradeel en Wymbrit- seradeel vertoonden een sterke groei in aantal vaartuigen en ligplaatskapaciteit. Bij enkele gemeenten was er een achteruit gang in de periode 1974-1977. Het betreft de gemeenten Achtkarspelen, Gaasterland, Haskerland, Lemsterland, Rauwerderhem en Sloten. De gemeenten Harlingen, Hee- renveen, Hemelumer Oldeferd, Hindeloo- pen, Kollumerland, Oostdongeradeel, Slo ten, Terschelling en Workum hebben net als Tietjerksteradeel een overkapaciteit. Vanaf 1974 tot 1977 is het aantal plezier- Dit staat in het rapport Inventarisatie van vaartuigen in Friesland gegroeid met 23,7% pleziervaartuigen in Friesland in 1977, van (bijna 8% per jaar) tot een vloot van 21.421 de afdeling Planologie, verkeer en rekreatie- boten. Voor 75,5% van deze boten was in onderzoek van de provinciale waterstaat 1977 een jachthavenligplaats beschikbaar. In van Friesland. 1974 was dat percentage 59,7%, waaruit 1 blijkt dat het tekort de afgelopen jaren inventarisatie, die voor het eerst in 1974 aanzienlijk is verminderd. verricht werd, is om een goed overzicht te

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1978 | | pagina 1