CRM zette rode potlood in het nieuwe pensiontehuis Kollege ingenomen met de restauratie WALTA-HUIS IJLST snekerMkoerier 1 ADRIANUS DE EERSTE nu weer gewoon Zoutewelle - - -Js| Aan de haal met een „kakstoel” Uit de uitstalling voor het raam van de winkel in antiek van Sijtsma aan de Ge dempte Pol werd donderdavond een oude kinderstoel weggepikt ter waarde van ne gentig gulden. Het was een zogenaamde „kakstoel”, negentig centimeter hoog en bruin gebeitst. de gemeenten SNEEK, WYMBRITSERADEEL en Officieel Orgaan van A SI ■■W c'"' n 1- 1 Dit blad verschijnt bovendien donderdags huis-aan-huis in GAASTERLAND, SLOTEN, RAUWERDERHEM e.o. ),- ),- ),- Het kollege van burgemeester en wethouders is ingenomen met wat er bij de restauratie van het Walta-huis (deel van het stadhuis) tevoorschijn is gekomen. Begin volgend jaar denkt men met de restauratie klaar te zijn en het kollege zal zich dan in het oude-nieuwe gedeelte vestigen. Dat antwoord gaf burgemeester B. van Haersma Buma donderdagavond bij het afwerken van de vele vragen en vraagjes over de begroting 1979 en de toelichting die b. en w. daarop hadden gegeven. Zaterdagavond de elfde van de elfde om elf over elf was het dan zover, de afgang van Prins Adrianus, heerser over de Oeletoeters en Oeletoeterin- nen was een feit. „En public” moest hij afstand doen van zijn cape, zijn ambtsketenen en zijn muts, waarna Prins Adrianus, alias A. Zou te wel le, hoofd civiele dienst van het St. Antonius Ziekenhuis, zich weer tot het gewone volk mocht rekenen. (Vervolg zie pagina 3) en de (Vervolg zie pagina 3) Het Sneeker Nieuwsblad is een gecombineerde uitgave van NIEUWE SNEEKER COURANT, SNEEKER COURANT, DRIJFHOUTS NIEUWSBLAD Brand op dak van PEB-schakelstation Donderdagmorgen ontstond er brand op het dak van het schakel- station van de PEB-centrale aan de Groenedijk. In verhouding tot de enorme rookontwikkeling en de daarmee gepaard gaande opschud ding, bleek het achteraf allemaal nogal mee te vallen. De gemeente Sneek zal het nieuwe pensiontehuis aan de Maria Louise- straat niet kunnen (mogen) bouwen op de manier waarop men zich dat had voorgesteld toen de gemeenteraad daarvoor in februari 1978 een krediet beschikbaar stelde van 5.200.000,-. Hogere overheden staken een spaak in het wiel en hebben Sneek pas in mei jongstleden gekonfronteerd met bepaalde voorwaarden die tot bezuinigingen noopten. Een beperktere opzet is nu noodzakelijk gebleken. Het nieuwe tehuis zal nu ook niet in de zomer van 1979 gereed komen, want dan had men al met de bouw gezig moeten zijn. Komende dinsdag zal aan de raad een voorstel worden voorgelegd om het vorige krediet met 1.550.000,- te verlagen tot ƒ3.650.000,-. 'ÏÏBflsll t - a SNEEKER NIEUWSBLAD is 5- MAANDAG 13 NOVEMBER 1978 133ste JAARGANG No. 90 - De woning Jan van Nassaustraat 96 in Sneek is zaterdagmorgen van binnen vrijwel geheel uitgebrand. Het huis werd bewoond door de uit Suriname af komstige mevrouw Baboelai en haar zeven kinderen. De bewoners konden zich allemaal in veiligheid stellen. De hele inboedel ging verloren en dat is een aanzienlijke schadepost voor de familie Baboelai, omdat er geen verzekering was afgesloten. De dienst sociale zaken van Sneek heeft zich over het gezin ontfermd. Voorlopig werd aan de vrouw en kinderen onderdak verleend door kennissen, Boelaiaan de Jan van Nassaustraat 15. Wanneer de brand precies is ontstaan heeft men nog niet kunnen achterhalen. Ook niet waardóór. Me vrouw Baboelai verklaarde, dat ze omstreeks half zeven wakker was gewor den door glasgerinkel. Ze ging naar beneden. De gordijnen stonden toen in de brand en in de kamer hing een dichte rook. Ze waarschuwde de kinderen en haar buren. Samen probeerde men nog de brand te blussen. Dat lukte niet. Men nam de vlucht. Intussen was de brandweer reeds gewaarschuwd en die verscheen al spoedig. Binnen een kwartier had men de vuurhaard onder kon- trole, onder meer door een gat in het dak te maken en daardoor bluswater naar binnen te spuiten. van de provinciale griffie en het buro Friesland van het CRM, waarin stond waarmee Sneek rekening zou moeten hou den bij een herziening van het plan. De t aan bij de wensen in het kommentaar. Op 4 oktober vond een laatste bespreking plaats met nwwM>uinmimi>uB^ «au m aumam Voor die tijd had de voltallige raad al uit de monden van de „Gezusters Pil” kunnen horen hoe de publieke opinie over Adrianus de eerste was, en het moet gezegd worden, zowel de raad van elf als de leden van de kamavalsvereniging de Oeletoeters hadden niets dan lof over voor deze Prins. Dit moge ook blijken uit het volume waarmee het lied over Adrianus de eerste, aangevoerd door Hotze van Bekkem, de literaire helft van het duo „De Gossekloppers" (de andere helft van het duo zat tussen de Perzen) door het voltallige publiek werd meegezongen. Om elf over elf was het dan zover; de raad van elf zou voor een waardige en bij deze prins passende afgang zorgen, nadat hij aan het begin van het karna- valsjaar als zevenmaanskindje geïn stalleerd was. Normale babies maken een babytijd door, maar deze prinsen baby werd meteen op de kamavalstroon gezet, waardoor hij deze waardevolle en leerzame periode van zijn leven had moeten ontberen. Daarom had de raad het verstandig gevonden om Prins Adrianus alsnog deze tijd te gunnen. En dat mocht hij dan doen onder de hoede van Zuster Marijke, een drie meter hoge pop, tussen zijn vriendjes, de als babies verklede raadsleden. Adrianus moest plaatsnemen op de schoot van Zuster Marijke, waarna de „crash” onder het zingen van „Zuster oh Zuster" afging. Echter niet alleen Adrianus nam afscheid, ook de dansmariekes hadden besloten hur. Onder luid gezang van het lied „Zuster oh Zuster” verlaat ex-prins Adrianus de eerste,' nu weer gewoon AZoutewelle, hoofd civiele dienst van het St. Antonius Ziekenhuis, de zaal op de schoot van zijn verzorgster Zuster Marijke en begeleid door zijn kameraadjes; de als babies verklede raad van elf. (Foto Studio Ger Dijs). Daarbij bleek, dat de provincie zich in grote lijnen met het herziene plan kon verenigen. Van de kant van CRM werd meer duide lijkheid verkregen over de bouwlimiet, die door dit ministerie zal worden gehanteerd. Het departement gaat akkoord met een plan gebaseerd op 5300 vierkante meter „praktisch toepasbare ruimte” a f 390.-. Aan de zolder- en kruipruimte wil CRM niet meebetalen omdat men die als ekstra- ruimten beschouwd. Het kollege tè echter van mening, dat die ruimtes er wèl moeten komen en dat bij aanbesteding zal blijken, dat de bouwkosten toch hoger uit zullen vallen dan de raming op basis van die 5300 vierkante meter. Intussen heeft het aangepaste plan zijn definitieve vorm gekregen. De opvattingen, die aan het eerste plan ten grondslag heb ben gelegen, konden uiteraard in het bijge werkte plan niet volledig worden verwezen lijkt. Toch zijn burgemeester en wethouders van oordeel, dat de uitgangspunten in het herziene plan voldoende zijn terug te vin den. Bij het voorstel om het krediet te- verlagen mag de raad morgenavond zeggen of ze dat ook vindt. deze tijd misschien toch voordeliger is om auto’s te huren. Verkeerd bleek ook de gewekte indruk als zou reeds beslist zijn bejaardentehuizen Frit- temahof en Nij Nazareth onder één direktie samen te brengen. Wethouder Scholten: „de proef is nog gaande. Dan volgt een evaluatie en pas dan zal er „een” beslissing vallen”. Het bedrag dat de gemeeijte aan eks- wethouders moet uitbetalen vond vooral de heer H. Postma (FNP) nogal hoog. Gezien het zuinig aandoen achtte ook de heer C. Meijer (CPN) het gewenst „de zaak van de Het was voor de raad aardig om dat te weten. Er kwamen in die trant meer ant woorden van de kant van het kollege, maar de meeste dienden toch alleen om de nieuwsgierigheid van de vragensteller te bevredigen. Zo vertelde wethouder De Vries, dat die duizend ekstra manuren bij de plantsoenendienst niet de aanstelling van vijf man personeel noodzakelijk maakt (er is immers een personeelsstop), maar dat het slechts „een verschuiven van het ene naar het andere onderdeel is”. Het 125 uren werken aan een R4 bij de gemeente bleek „een slip van de pen”. Het oude plan voor het huren van auto’s zal nog eens boven water gehaald worden om te kijken of het in Inderdaad was 11 november weer de dag dat de lichtjes mochten bran den. Het hele Sint Martinusgebeuren werd door de jeugd in Sneek zaterdagavond weer druk bedreven. Het gros pionierde met een paar vriendjes of vriendinnetjes op eigen houtje in de bekende omgeving, waar allereerst familie en kennissen werden bezocht om alvast een bodempje lekkers of fruit in de plasticzak te krijgen. Hier en daar ging het ook in een wat groter geor ganiseerd verband. In de wijk Sperk- hem-Tuindorp bijvoorbeeld, waar de hele meute „lampionlopers” werd verzameld en een bezoek bracht aan het Wümkeshüs. Daar konden de oudere bewoners het niet laten zich even onder de kleintjes te mengen: met raktaties was men natuurlijk erg gul. Op de andere foto het geijkte type van het zingend hengelen om een snoepje: bellen, deur open en zingen maar. In de regel stond de vrouw des huizes al klaar met een snoeptrommeltje. Prachtig feest voor de kleintjes - ondanks protes ten van de snoepduiveltjes.... (Foto’s Studio Ger Dijs). Chapiter vernielingen: In de nacht van donderdag op vrijdag werd er bij Jopie Ruurda aan de Tweede Woudstraat 2 een spiegelruit ingegooid met een straatklinker. Ue „held” het geen naamkaartje achter maar veroorzaakte wel een schade van J '50,-. Gerda Deenink uit de Loërigaster- laan I80 deed aangifte bij de Sneker politie, dat men twee stoelhoezen uit haar auto had gestolen. Tevens was de autoradio bescha- dtgd. De auto stond voor de flat gepar keerd. Personeel van het installatiebedrijf Sikma uit Sneek was bezig met een aanbrengen van een nieuwe mastieklaag op het dak. Daarbij werden een teerpot en gasbranders gebruikt. Vermoedelijk is de teerpot door oververhitting in brand geraakt. De vlam men laaiden vanaf het dak hoog op en de teer zorgde voor de ontwikkeling van veel zwarte rook. De brandweer bluste de brand met een poederblusser en spoot een beetje water na. Aan gevaar voor ontploffing van de gasflessen of storing in het schakelstation was het toen nog niet toegekomen. In een zogenaamd procedure- en tijd- taar schema werd er begin 1978 van uit gegaan, dat men de bouw in juni van dit jaar zou zijn begonnen en dat het nieuwe gebouwen- komplex ongeveer een jaar later in gebruik architect paste daarna het plan had kunnen worden genomen. Na een bespreking op 26 mei van dit jaar tussen het - -lllvl kollege van Sneek en vertegenwoordigers vertegenwoordigers van CRM en provincie, van het provinciaal bestuur en het buro Friesland van het ministerie van Cultuur, Rekreatie en Maatschappelijk werk, bleek het de delegatie uit Sneek al spoedig dat die planning niet haalbaar was. In het gesprek werden b. en w. van Sneek gekon fronteerd met een toekomstige provinciale planning inzake „tussenvoorzieningen”, en van CRM-zijde met een aantal kriteria, die door dit ministerie worden gehanteerd bij beoordeling van bouwplannen voor tehui zen gelijk men in Sneek wil bouwen. Die normen zijn bij het CRM gebaseerd op ervaringen, die zijn opgedaan met voorzie ningen die onder het ministerie van CRM of Volksgezondheid en Milieuhygiëne val len (of vielen). In het raadsvoorstel zegt het kollege daaro ver: hoewel de betrokken instanties onzer zijds regelmatig op de hoogte waren gehou den van de vorderingen inzake het nieuw- bouwplan, werden wij eerst tóen gesteld voor de voorwaarden waaraan het plan moest voldoen om voor de vereiste goedkeuringen in aanmerking te komen. Toetsing van het plan aan de voorwaarden toonde aan, dat een beperktere opzet noodzakelijk is. Over deze gang van zaken hebben b. en w. hun teleurstelling kenbaar gemaakt aan het kollege van gedeputeerde staten. Tevens werden een aantal omstandigheden opge- somd, die pleiten voor het feit, dat van gemeentewege steeds te goeder trouw is gewerkt aan de ontwikkeling van het plan voor het pensiontehuis zoals dat ook aan het provinciaal bestuur was voorgelegd. Er volgde daarna „beraad op ambtelijk nivo” en dat mondde uit in een kommen- -

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1978 | | pagina 1