Bod; Industriebond NVV OLYMPUS ’63 WORDT p TROMP-OLYMPUS ’78 I II SNEKEKHK®?ÏEB 2 PETTEN q!p Bali- I SjBfe?'kS ROUTE SINT EN PIET de gemeenten SNEEK, WYMBRITSERADEEL Officieel Orgaan en van SB Mi j IS IJLST 1 Of 1 n IIO SS» bomb ïiills: ,WF" ■Mi 11 UI l - I I L lts 1 BS SIM PvdA verontrust over de gemeentefinanciën BBB Dit blad verschijnt bovendien donderdags huis-aan-huis in GAASTERLAND, SLOTEN, RAUWERDERHEM e.o. len dat deze nu in de gehele gemeente ingevoerd moet worden. i.. en de «iJ!f 1 s t'.-'.’.rv SSE» >^1 Hef Sneaker Nieuwsblad is een gecombineerde uHgave van NIEUWE SNEEKER COURANT. SNEEKER COURANT, DRIJFHOUTS NIEUWSBLAD Na beraad van ruim een uur heeft de raad Sneek dinsdagavond het voorstel van b en w om de huisvuilkisten in te voeren aangenomen. Dit betekent dat de plastic huisvuilzakken er uit gaan. De zogenaamde vuilkarren, plastic kontainers hebben een inhoud van 240 liter en worden op wieletjes voortbewogen. De proef die begin van dit jaar met de vuilkar is genomen is naar mening van het gemeentebestuur zo gunstig uitgeval- SNEEKER NIEUWSBLAD V. (vervolg zie pagina 5) Wethouder B. de Vries (CDA) vindt dat de Sï B Bf Omdat onder andere door de dalende inflatie op het ogenblik acht procent winst wordt gemaakt bij de industriebond NVV, kan de AOW-premie worden verlaagd. Drie procent van de winst zou bijvoorbeeld voor het „vervroegd pensioen” gebruikt kunnen worden. Deze mogelijkheid bracht de heer J. W. Bod van het hoofdbestuur van de NVV industriebond naar voren tijdens een bijeenkomst van de industriebond NVV afdeling Sneek. Op 1 juli loopt het eksperiment in de metaalindustrie van het vervroegd pensioen af, „maar we willen het kontinueren met de premie die we overhebben”, aldus de heer Bod, die liever over „vervroegd uittreden” praat dan over „vervroegd pensioen”. hun gezelschap eksperimenten met „ver vroegd uittreden” worden aangeduid als De ongeveer achttien jaar oude schoorsteen en verbrandingsoven aan het eind van de Johan Willem Frisostraat wordt stukje bij beetje afgebroken. In het begin werd de oven gebruikt voor de vuilverbranding van Sneek. Later, toen het aanbod van huisvuil en ander afval teveel werd voor deze oven ging men het gebruiken voor verbranding van archieven vanuit heel Nederland. Ook dit werd na enige jaren gestopt. Leeuwarden nam de taak over van deze archief- verbranding. Sindsdien staat de oven met schoorsteen ongebruikt. De af braak van deze vuil- annex archiefverbrandingsoven staat in het teken van de vele omschakelingen in Sneek wat betreft de storting en verwerking van huis vuil, zoals de verplaatsing van de vuilstortplaats naar Ouwsterhaule, proefne mingen met recycling, en het bestemmen van de voormalige stortplaats voor een stadspark. DONDERDAG 16 NOVEMBER 1978 133ste JAARGANG No. 91 Met ingang van het seizoen ’78-’79 is de volleybalvereniging Olympus ’63 een sponsorovereenkomst aangegaan met Th. Tromp, heren- en junior- kleding b.v. te Sneek, waarbij de verenigingsnaam is geworden: Tromp- Olympus ’78. De officiële bevestiging hiervan vindt plaats op zaterdag 18 november aanstaande om 16.00 uur in de C. Kan-hal te Sneek. De beweeg- redenen tot het aangaan van deze sponsorovereenkomst zijn geweest de verwachting dat dit een garantie zal bieden de werkzaamheden en aktivitei- ten op een door hun gewenst nivo te kontinueren. 55 ■wH. B en w zijn van oordeel dat het een zeer belangrijk voordeel is dat de beladers niet meer hoeven te tillen. Verder heeft het personeel minder last van de stank en is er geen gevaar meer voor letsel bij het aanpakken en transporteren van de huisvuilzakken als gevolg van glas, ijzer draad, blik en andere scherpe voor werpen. GROFVUIL Uit de proef is gebleken dat tengevolge van het gebruik van de kisten de straten, pleinen en plantsoenen aanmerkelijk schoner blijven en dat de grofvuilroute kan vervallen. Het ophalen van grofvuil dat niet via de huisvuil- kist kan worden aangeboden, kan op afroep geschieden, aldus b en w. (Foto Studio Ger Dijs) sisa mensen moeten weten waar ze aan toe zijn. „Zo voorkomen we de situatie dat er wat blijft liggen”. De heer Visser die duidelijk mogelijkheden onderschat, gaat volgens de wethouder te veel van het initiatief van de mensen uit. „De een zal wel bellen en de ander niet”. HUI SVUILKISTENwor den in Sneek ingevoerd De betere werkomstandigheden voor de beladers achter de wagen met het ophalen van de kisten sprak de heer C. Meijer (CPN) wel aan. Hij zag daarnaast echter liever dat de grofvuilroute gehandhaafd bleef. treden geen pensioen is, want de betaling van de pensioenpremie en de premie voor sociale verzekering wordt stop gezet. Bij vervroegd uittreden gaat het ouderdoms- slob zouden geraken. Vanuit deze zorg zijn de beschouwingen door de VNG ge schreven en daarop stoelt ook deze motie. Wij van de PvdA zijn van mening dat de ombuigingsoperatie bij de gemeenten fors aankomt. De VNG wijst er ook al op dat van gemeenten een ekstra ombuigings operatie wordt verwacht zonder dat dit bevredigd wordt toegelicht. In de brief wordt dit beleid „vrij willekeurig genoemd” aldus de heer Visser. De heer J. R. Visser diende dinsdagavond tijdens de raad Sneek een motie in van de P.v.d.A-fraktie waarin de verontrusting werd onderstreept die uitgesproken is in de nota aan de Tweede Kamer betreffende de financiën van de gemeente, van de Vereni ging van Nederlandse Gemeenten. „Een duidelijke ondertoon van bezorgdheid is merkbaar. In een begeleidend schrijven lezen we onder andere: Of de problemen en de spanningen beheersbaar zijn, zal daarom afhangen- voor een groot deel- van de vraag of de gemeente in zijn persoonlijke noden en problemen terstond en adequaat kan helpen. De nood van de burger laat zich niet ombuigen, noch herstellen of op schuiven. En verder: Het zou een slecht beleid zijn indien nu door al te grote ombuigingen en door het achterwege laten van oplossingen voor de bestaande knel punten, de gemeentefinanciën weer in het In een overigens zeer rustige raads vergadering van Gaasterland kwam toch wat leven in „de brouwerij” toen er aan de acht agendapunten nog een negende toegevoegd werd door het raadslid D. Hielkema van Gemeente Belang. In dit ekstra bespreekpunt wilde Hielkema „het dragen van twee petten” door wethouder J. Bangma in onderwijszaken ter diskussie stellen. „Ik wil hier geen roddelpraatje houden, aldus Hielkema, maar volgens ons gaan deze twee funkties niet samen”. Hiermee werd gedoeld op de dubbele funktie die wethouder Bangma heeft als voorzitter van de Christelijke Scho len Gemeenschap en bestuurslid van het Openbaar Onderwijs (het kollege van b en w is dat bestuur). Daarbij heeft de heer Bangma onderwijs in portefeuille. Maar volgens de voorzit ter van het vroedschap, burgemeester H. van Heemstra, was dit geen enkel probleem. Voormalig lid van de pro vinciale staten S. Haarsma was het hier geenszins mee eens: Wethouder Bangma maakt het zichzelf onnodig moeilijk. Juridisch is er niets aan de hand, maar als hij verstandig is dan ziet hij ervan af’. Een duidelijk geraakte heer Bangma repliceerde dat er in de dertien jaar, dat hij nu in de raad zit (voor de vierde keer) er nog nooit problemen ontstaan zijn op dit punt: „Dat voorzitterschap van de Christelij ke Scholen Gemeenshap doe ik in mijn vrije tijd Ik vind dat u, heer Hielke ma, pas moet aankomen met opmer kingen hierover als er werkelijk iets aan de hand is, en niet, zoals nu, aan het begin van de rit. Er is in al die jaren niets vreemds gebeurd. Overi gens, wat voor bemoeienis heeft de Gemeente met de Christelijke Scholen Gemeenschap?” „Nou, niks....”, erkende de Gemeente Belanger. Woensdagmiddag was het dan zo ver. Om half vijf konden de eersten van de in totaal honderdvijftig zes- tot-negenjarige deelnemertjes aan de onderlinge wedstrijden van de Gymnastiekvereniging Advendo op een van de vier onderdelen, lange mat, brug, evenwichtsbalk en kast in het spier. Ongetwijfeld zijn hier bij velen enkele slapeloze nachtjes, met dromen over het van de kast vallen en dergelijke, aan vooraf gegaan. Terwijl de juryleden, er zaten er bij elk onderdeel minimaal twee, de koprollen voorover, achterover, de sprongen op-en van de kast, de pas jes op de evenwichtsbalk, het zwaaien op de brug, en alle andere gymnastische verrichtingen op schoonheidsfoutjes kritisch be schouwden, zaten de troste en verte derde ouders, er waren er toch nog altijd zo’n hondervijftig, op de tribu ne van de Sneker Sporthal aan de Almastraat het gehele, zeg maar aspirantengebeuren te aan schouwen. Na afloop van deze on derlinge wedstrijden ontvingen alle deelnemertjes en deelneemstertjes uit handen van het wedstrijdkomité een diploma met daarop de door hun behaalde cijfers op alle vier de on- v x derdelen. Toch wel een ereplaatsje in hun kamer waard. De huisvuilkist werd gedurende drie maan den bij 4000 gezinnen geplaatst, ongeveer drieduizend gebruikers hebben gereageerd op de enquete en 81% hiervan was positief, had gemaakt dat hij de uitvoenngs- Omdat van de bewoners van duplex- woningen en flats 51% tegen de invoering is - ruim de helft vindt 240 liter te groot - zal in deze woningen gedurende drie maanden een proef worden gehouden met een kist die de helft kleiner is. De kist van 120 liter wordt alleen op verzoek verstrekt aan de reeds genoemde bewoners die bezwaar heb ben gemaakt en daarnaast aan bejaarden, alleenstaanden en invaliden. De heer R. Tuinstra (PvdA) staat wel achter het invoeren van de kist, „maar de gehou den enquete is geen maatstaf, omdat enkele straten zijn overgeslagen”. Zijn fraktie- genoot de heer J. R. Visser pleitte voor ontheffing of vermindering van kosten voor de huisvuilkist voor gezinnen met een mini mum inkomen. „Moeten de mensen nu de dupe worden van een technisch probleem”? Zes raadsleden konden in dit voorstel wel met de heer Visser meegaan, maar met veertien stemmen tegen werd het afgewe zen. Drie procent van de winst voor vervroegd uittreden Oschoon velen vervroegd willen uittreden, „eerder pensioen”, omdat vervroegd uit is dat tegenwoordig financieel gezien nog niet voor iedereen een haalbare kaart, om dat er teveel en te grote financiële offers moeten worden gebracht. Pensioendeskun- digen van het zuivere water gruwen als in pensioen op de normale pensioendatum in en wordt tijdens de overbruggingsperiode tot de normale pensioen datum een bijzon dere uitkering betaald door de onderne ming of via VUT-SUM e.d. regelingen. Dit zijn loonkosten die uit de CAO-loonruimte moeten komen en waarvoor in het verleden geen fondsruimte plaats vond. (vervolg zie pagina 5) N. w s <S£ De route op 18 november Is: Jousterkade, Oosterdijk, Wijde start Burgstraat, Nauwe Burgstraat, 14.00 uur Waterpoort, Zuidend, Klei- Scnaapmarktplein, Grootzand w.z., ne Palen, Harlnxmakade, Joh. W. Singel, Ged. Poortezijlen, Wijde Frisostraat, 1e Woudstraat, W. Fre- Burgstraat, Kruizebroederstraat, Wij- derlkstraat, E. Casimlrstraat, W. de Noorderhorne, Westersingel, Oud Lodewijkstraat, Oppenhu izerweg, Kerkhof, Marktstraat, Stadhuis. Ss!

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1978 | | pagina 1