snekerWkoerier Verpleeghuis „De lelannen” wil ook dagpatiënten gaan behandelen en Binnenwerk scholen niet voor ouders maar voor vakschilders Begin volgende maand opening IJLST ■Hgi Officieel Orgaan van de gemeenten SNEEK, WYMBRITSERADEEL II M W 5' m I r IW SB (Vervolg zie pagina 3) Boete betaald met vals duizendje: man zelf verrast DIEVEN IN WEEKEND WEER VOL IN AKTIE Twintig minuten later dan op het programma van Sinterklaas stond aangegeven, heeft de Goed Heiligman zaterdagmiddag om half drie in Sneek voet aan vaste wal gezet. Bij de Waterpoortsgracht werd de Sint met aan boord vijf knechten (van greate Pier) door een grote menigte verwelkomt. Men had de Goed Heiligman al om twee uur verwacht en het werd dan even na tweeën ook al aardig onrustig op de wal. Voor het publiek dus een half uur uitkijken naar de stoomboot uit Spanje, maar ja, altijd beter een half uur in opgevoerde spanning dan dat je de boot mist. S3 Dit blad verschijnt bovendien donderdags huis-aan-huis in GAASTERLAND, SLOTEN, RAUWERDERHEM e.o. Auto raakt van Rijksweg: bestuurder ernstig gewond en de Él Hei Sneeker Nieuwsblad is een gecombineerde uitgave van NIEUWE SNEEKER COURANT, SNEEKER COURANT, DRIJFHOUTS NIEUWSBLAD Automobilist gepakt die spoorbomen vernielde 1 - - si - Silfll j 8 ina 4 SNEEKER NIEUWSBLAD Niemand kon de stoomboot van Sinterklaas missen Bij O heden te hebben. Foto Studio Ger Dijs). Het verpleeghuis is verdeeld in woonhuis- Van Haersma Buma Sinterklaas niet in Sneek op het stadhuis kon ontvangen. Wet houder mevrouw W. Unema-Ehlhardt die de burgervader bij afwezigheid in de meeste Bij de bouw van het verpleeghuis is men uitgegaan van het „drie klassen systeem van Toutenburg”. Dit houdt in dat de bejaar- tv ■'i MAANDAG 20 NOVEMBER 1978 133ste JAARGANG No. 92 De Werklozen Belangen Vereniging Sneek heeft aan de ouderkommissies van de openbare lagere- en kleuterscholen een brief gestuurd waarin aandacht wordt gevraagd voor de beleidsschets 1979 tot en met 1983 van het kollege en burgemeester en wethouders van Sneek. De beleidsschets is aangeboden aan de Raad van Sneek en de volgende tekst komt erin voor: „Aan bezuinigingen op andere onderdelen zal echter niet te ontkomen zijn. In verband daarmee trachten wij de ouders in te schakelen bij zaken als binnen schilderwerk van schoolgebou wen”. De Werklozen Vereniging vindt dit voorstel echter onaanvaardbaar: „Gezien de heersende werkeloosheid in Sneek (6,7% van de beroepsbevolking in oktober: het hoogste op het Friese vasteland) Op deze wijze wordt wederom een aanslag gedaan op de werkgelegenheid, doordat het binnenschildenverk niet uitgevoerd wordt door schildersbedrijven”, aldus de werklozen vereniging. In de brief komt verder nog naar voren dat men van mening is dat de gemeente de middelen beschikbaar hoort te stellen voor de uitvoering van dit schilderwerk en daarmee een stukje werkgelegenheid in stand dient te houden. De kwestie wordt binnenkort aan de ouderkomissies van openbare lagere scholen voorgelegd. Harmonie zorgde hier voor de muzikale klanken. Cvoo» wbu u Zaterdagmorgen ontdekte een surveillant van de gemeentepolitie Sneek dat er een ruit van het Bolwerk was vernield. Bij onderzoek bleek dat er een onbevoegde in het Kultureel Centrum was geweest, die de flipperkast had opengebroken. Na schatting van de beheer der is er f400,- a f500,- uit de kast ont vreemd. Pieten op motors hadden vooral veel be kijks, en natuurlijk werden door de lenige knechten enkele dansjes gemaakt. Zeever kenners van de padvinderij zorgden ervoor dat het publiek keurig aan de kant bleef staan- een touw vasthoudend liepen ze achter elkaar aan de zijkanten van de stoet. Ook de politie was natuurlijk paraat. Wet houder H. A. Scholten die als loko- burgemeester de Sint ontving, zei later in de raadzaal van het stadhuis dat het korps van de politie in tegenstelling tot geruchten toch prima werkt. De Pieten kregen ook een pluim, „ze zijn beter dan de veiligheids dienst”, aldus de wethouder. De burgemeetser liet zich op dit ontvangst verorntschuldigen. „Hij heeft dringende za ken elders, aldus de heer Scholten. Het was In de nacht van zaterdag op zondag, om streeks twaalf uur. vond een verkeersonge val plaats op de Nieuwe Rijksweg te Sneek, ter hoogte van het Industrieterrein. De 19-jarige S. W. uit Egmond reed in zijn personenauto, komende uit de richting Jou- re en gaande in de richting Sneek. Op nog •onverklaarbare wijze raakte hij aan de rechterzijde van de rijbaan en reed over een grote afstand door het talud, waarbij de auto enkele malen over de kop sloeg. Het voertuig kwam tot stilstand op het fietspad langs de Oude Rijksweg. De bestuurder had zwaar hoofdletsel en is in zorgwekkende toestand overgebracht naar het Sint Anto- niusziekenhuis te Sneek. De auto, een geel kleurige Datsun, werd geheel vernield. De politie te Sneek verzoekt in contact te komen met personen die van dit ongeval getuige zijn geweest, of daarover nadere informatie kunnen geven (tel. 05150- 13000). inderdaad niet meer de jongste is, was wethouder Scholten verheugd dat hij hem kon mededelen dat in Sneek het centrale antennesysteem wordt doorge voerd. Het leek hem vooral voor de rokken van de Goed Heiligman een goede oplossing wanneer de losse anten nes verdwijnen, dit in verband met het blijven haken achter de uitsteeksels. Het afschaffen van de zak (vuilnis) zou voor al de Pieten ten goede komen. „De knechten kunnen nu kisten op wieletjes voortbewegen en zo de pakjes afleve- „Zie ginds komt de stoomboot” klonk het vanaf de kade toen de Sint in zicht was. Muzikaal zorgden The Rhythm Stars en Advendo voor een feestelijk onthaal, en vokaal zetten zowel de vele kinderen als ouders hun stem bij. Het was voor lang niet iedereen gemakkelijk om een plaatsje te vinden waar een glimp van Sinterklaas kon worden opgevangen. Een handige vader had echter een trapje meegenomen waar op Voor de grote menigte buiten verklaarde de Goed Heiligman dit jaar 569 jaar te worden „dat is een gruwelijk lang end”, aldus Sinterklaas. En omdat de Sint Begin december opent het nieuw psychogeriatrisch verpleeghuis De lelannen aan de Harste te Sneek zijn deuren voor geestelijk en/of lichamelijk gehandikapten. In 1976 startte het bouwbedrijf Jorritsma B.V. uit Bolsward de bouwwerkzaamheden van het verpleeghuis. In totaal beslaat het kompleks een oppervlakte van twaalf hektare, bebouwd en onbebouwd. Op zichzelf vormt het huis een soort van dorpje, rondom zijn groenvoorzieningen aangebracht, paden, vijver en een vissteiger aangelegd. De kosten voor het projekt bedragen achttien miljoen gulden. Samen met het gereformeerd Verpleeghuis in de Wijde Noorderhome, komt het aantal bejaarden dat intensief medisch verzorgd kan worden op ongeveer 250. Het zal echter ruim tien maanden duren eer het verpleeghuis in vol bedrijf is. De heer G. J. Schmidt, geneesheer direkteur van het verpleeghuis benadrukt dat de lelan nen beslist geen eindstation is. „Een belang rijk percentage van de patiënten is na opname in een tehuis soms weer zo goed, dat ze naar een verzorgingstehuis kunnen of in een enkele geval zelfs weer naar hun eigen huis". De heer Schmidt voert samen met algemeen direkteur J. M. Smith de direktie van ..De lelannen". een samenwerkingsver band tussen Nieuw Toutenburg en het gere formeerd Verpleeghuis in de Wijde Noor- derhorne. den naar de aard en de ernst van de ziekte een bepaalde plaats in het vierkante ge- bouwenkompleks krijgen. Voor de bejaar den die met enige begeleiding zich redelijk n kunnen redden zijn er tien huisjes gebouwd r' waarin vrij zelfstandig geleefd kan worden In deze huisjes, die een lange zijde van het gebouw in beslag nemen, is ruimte voor tachtig persönen. Per drie huizen is een grote woonruimte. Kinderen en natuurlijk ook ouderen die geen geduld hadden om de Sint en zijn Pieten aan de kade te verwelkomen, konden bij de brug van de Oppenhuizer- weg of bij de brug van de Lemmerweg gaan staan om de Spanjaarden daar alvast in te halen. zijn kroost het gebeuren prachtig gade kon slaan enverder gingen natuurlijk veel kinde ren op de schouders. Een jongetje dat de stoomboot zag zei tegen z’n moeder: „Ja hoor mam, dit is echt de echte stoomboot”. En dat ie echt was bleek ook wel uit de stoom die werd afgeblazen. Voor de men sen die op de trap van de Waterpoort stonden was dit zelfs even onaangenaam, omdat de rookontwikkeling en de lucht ^gens'd^ eëme keer dTburgëmwëer ervan daar met direkt verwaaide. Kuchend Van Haersma Buma SinterkUa! en de neus dichtknijpend sloegen ze zich er echter doorheen, want tenslotte was deze stoom en het geluid dat hierbij geprodu ceerd werd het teken dat de Goed Heilig- ge’vaUen" vervangt.’ bleek ook 'eldTrs "bezi7- man weer in de stad was. En dat belooft heden te hebben weer veel goeds. jes, paviljoens, rekreatiezalen, revalidatie- ruimten en medische afdelingen en dit alles gelijkvloers. De opstelling van de specifieke funkties is in dit vierkant in een logische volgorde gezet. Voor de patiënten bestaat de mogelijkheid een gezellige wandeling te maken door de hiervoor speciaal gekon- strueerde wandelgangen. Toch zijn de wen sen van de direktie nog niet helemaal in vervulling gegaan. Men wacht al enige tijd op de vergunning voor de bouw van een ruimte om patiënten van „buiten” alleen overdag te ontvangen en te behandelen. Dagpatiënten dus. De 27-jarige K.K. uit Sneek is door de politie op straat aangehouden omdat hij vergeten had twee boetes, in totaal groot f 444.- te betalen. Aan het politieburo wilde hij alsnog zijn schuld aflossen en overhan digde hij een bankbiljet van f 1000,-. Het briefje bleek echter vals te zijn. Het duizendje wordt wel geaksepteerd, maar niet als betaling van de boetes. Hiervoor had K. nog ander geld voorradig. Na de herkomst van het valse duizendje wordt een onderzoek ingesteld. Voor K. was het ook een verrassing dat het vals was. Afgelopen weekend - vrijdagavond tussen zeven en negen uur - werd ook ingebroken in perceel Bottinge 76, bewoond door de familie R. Bergsma. Een ruit van de achter deur was vernield. De woning werd grondig onderzocht. Ontvreemd werd een gouden en een verchroomd herenzakhorloge, beide met ketting, een gouden broche, vier min der kostbare broches en een beursje waarin ongeveer f30,-. Uit een kleedkamer van Finkenburgh werd zaterdagmiddag een rood corduroy-jasje van R. F. Weijsters, wonend in de Furmerusstraat 226, ontvreemd. In het jasje zat een bruine beurs met f30,- en auto sleutels. De kleedkamer werd door een voetbalelftal gebruikt dat op een naast gelegen terrein speelde. Na we nu eerst te horen kwamen is in de nacht van woensdag op donderdag inge broken in het kantoor van jachtwerf Bakker aan de IJlsterkade en in het kantoor van garage Poiesz aan het Kaatsland. Bij Bak ker werd een asbestplaat vernield en bij Poiesz een ruit. Bakker mist f60,- en bij Poiesz werd 65,- ontvreemd. Een bestuurder van een Peugeot reed zater dagnacht tegen één van de gesloten spoor bomen in de Parkstraat te Sneek. De be stuurder reed na de aanrijding door, doch na enkele uren kon de auto met de inzitten den opgespoord worden op de Singel te Sneek. De bestuurder bleek de 20 jarige L. H. uit Balk te zijn, die onder invloed van alkoholhoudende drank verkeerde. Hij on derging een bloedproef. Voorts was hij niet in het bezit van een rijbewijs. Aan de auto wordt een technisch onderzoek ingesteld. Tegen de bestuurder wordt uiteraard een >roces-verbaal opgemaakt. De Sint zonder schimmel is als een schip zonder roer, en dan ook niet lang nadat de AANKOMST Goed Heiligman voet aan vaste wal had gezet Op de kade van de Waterpoortsgracht werd werd zijn paard van boord getrokken en Sinterklaas allereerst verwelkomt door bur- geduwd, zodat de Sint hem spoedig kon gemeester B. van Haersma Buma. Direkt besteigen. Even leek dit nogal moelijk te hierna werd de Sint door zijn Pieten van het gaan, maar met hulp van een van zijn vasteland (Pieten van Titus Brandsma en Pieterbazen en een zetje van iemand die met Lucas Brinksma), begeleidt in een optocht de schimmel vertrouwd is lukte het toch door de stad. Tegen kwart voor vier was de aardig. aankomst bij het stadhuis. De christelijke Voor de kategorie die een intensiever verzorging behoeft zijn twee paviljoens opgezet, die elk ruimte voor vijfentwin tig personen bieden. Ook deze pavil joens hebben een eigen leefruimte. Op volgend in het circuit is er een afdeling met zeventien bedden voor geestelijk en/of lichamelijk gehandikapte bejaar den met behoefte aan extra verpleging. 4

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1978 | | pagina 1