Gemeenteraad moet beslissen I IJLST snekerWkoerier ^voo* ounaaua PvdA-werkgroep W oudsend schotelt de raad gerucht voor ROUTE SINT EN PIET Wijkverenigingen willen adviezen bestuderen voordat b en w ze krijgt van PERMANENTE AFSLUITING IN BINNENSTAD SLOTEN? Officieel Orgaan en de gemeenten SNEEK, WYMBRITSERADEEL te zijn gevonden, alleen is het nog af wachten of de raad Het kollege van b en w stelt de gemeenteraad van Sneek voor af te zien van nieuwbouw van het Sint Anthoniusziekenhuis op het terrein de Hemmen/Harste. In plaats daarvan vindt de meerderheid van het kollege dat gekozen moet worden voor vernieuwing en uitbreiding in vijf fasen van het bestaande ziekenhuis aan de dr. Boumaweg. Het dagelijks bestuur van de gemeente is tot dit besluit gekomen, nadat bleek dat nieuwbouw de eerste tien a vijftien jaar niet is te verwezenlijken. Deze lange wachttijd en enkele andere oorzaken van ekonomische aard hebben tot dit advies geleid. Dit advies en de konklusie van de openbare vergadering van de kommissie Ruimtelijke Ordening - 30 november - zullen een leidraad zijn voor de gemeenteraad, die hierover, naar verwachting in december, een besluit zal nemen. en de Een uitlating in een brief van de werkgroep PvdA-Woudsend, verzonden naar de gemeentefrakties en het bestuur van de Vereniging Dorpsbelang woudsend, is bij de raadsleden van Wymbritseradeel „in het verkeerde keelsgat geschoten”. In het schrijven wordt de problematiek rond de heer B. Lyklema, die in de Midstrjitte een voormalig schoolverenigings- gebouw een bedrijf heeft gehuisvest, aan de orde gesteld, maar daarnaast wordt tevens een gerucht vermeld „als zouden er bijzondere betrekkingen bestaan tussen de heer Lyklema en burgemeester B. W. Cazemier. De heer P. de Vries en mevrouw T. Dorreboom-Rosenboom, de twee fraktie- leden van de PvdA in de raad, hebben via een brief aan b en w laten weten dat zij zich bijzonder gestoord hebben aan deze uitlating. Beide raadsleden verklaren hierin tevens dat ze zich zeer beslist distanciëren van de toon waarop de brief is gesteld. Hei Sneehf NieinnUed is «i gKoml>iM«ile uHgwe van NIEUWE SNEEKER COURANT, SNEEKER COURANT, DRUFHOUTS NIEUWSBLAD Met name de voorzitters van de vier wijkverenigingen in Sneek, die ook in een koördinatiekommissie verenigd zijn, hebben er genoeg van dat in de meeste gevallen bij hèn de telefoon roodgloeiend staat wanneer een gemeentebesluit in de wijk verkeerd valt. Men wil geen klachtenburo meer zijn naar de gemeente toe. En voordat de bom barst - en men is er van overtuigd dat dit eens gaat gebeuren - wil men maatregelen nemen. De oplossing lijkt nu te zijn gevonden, alleen is het nog afwachten of de raad ermee akkoord gaat. in 1 (vervolg zie pagina 3) iemand Nieuwbouw of vernieuwing van St. Antonius ziekenhuis gestapelde lagen voor 364 auto’s. Het ter rein aan de Parkstraat, waar het gebouw Piso onder andere op staat is bestemd voor het opnemen van funkties vanuit de stad. Gezien de regionale waarde van het zieken- (vervolg zie pagina 39) DONDERDAG 23 NOVEMBER 1978 133ste JAARGANG No. 93 Dit blad verschijnt bovendien donderdags huis-aan-huis in GAASTERLAND, SLOTEN, RAUWERDERHEM e.o. k Kan het nieuwe plan voor uitbreiding en vernieuwing van het Sint Anthoniuszieken huis is een maquette gemaakt. Naar zeggen van architekt Tuns is het ontwerp ontstaan vanuit de as funk tie, die te ontdekken valt in het hoofdgebouw. De heer D. Nauta (Gem. Bel.) zei blij te zijn met de brief van beide raadsleden van de PvdA. In eerste instantie leek hij nogal argwanend over de tijd, verstreken tussen het ontvangen van de brief door de raadsleden en de tijd dat ze erop hadden gereageerd. Met name de heer De Vries, die hij onterecht als lid van de werkgroep noemde, zou op de hoogte zijn geweest van de brief, voordat deze de deur uitging. Na een haalbaarheids onderzoek bleek, dat het mogelijk was het ziekenhuis te vernieuwen, hoewel de gebouwen niet in al te beste staat zijn. De redenen voor het ziekenhuisbestuur om voor renovatie te kiezen waren van ekonomische en maatschappelijk/sociale aard. Zo vond men dat het ziekenhuis geen ivoren toren mocht worden buiten de stad, maar juist in de stad thuis hoort. Daarbij is de huidige plaats beter en gemakkelij ker te bereiken via het openbaar ver voer. Bij het rijtje ekonomische argu menten werd de onnodige vernietiging van twintig a dertig miljoen gulden genoemd voor de overbruggingsvoorzie- ningen, ten behoeve van de „wachttijd” van ruim tien jaar voordat met de bouw gestart kan worden. SNEEKER NIEUWSBLAD passages in de eerder gestuurde brief an ders zijn overgekomen en begrepen dan ze aanvankelijk bedoeld zijn. Men wil alleen een goede oplossing voor de heer Lyklema, zo staat in die brief. Zaterdag 25 november as. wil de Sint nogmaals een tocht door de stad ma ken en dan begint de stoet om 14.00 uur op het Veemarktterrein. Hij rijdt dan: Stationsstraat, Martiniplein, Grote Kerkstraat, Marktstraat, Kleine Kerkstraat, Kruizebroederstraat, Nauwe Burgstraat, Schaapmarktplein, Grootzand, Singel, Kleinzand, Jousterkade, Oosterdijk, Wijde Burgstraat, Nauwe Burgstraat, Schaapmarktplein, Leeuwenburg, Marktstraat, Oud Kerkhof, Stationsstraat, Veemarkt. s Domp/Stadsfenne, Tinga-Duinterpen, Noorderhoek en samenlevingsopbouworgaan in de Koestraat en de Dubbelstraat hebben 51 personen gestemd, 36 mensen wilden terug naar de situatie van voor 16 mei 1978, toen de proefafsluiting ingevoerd werd, en 28 personen vroegen om afsluiting van de binnenstad alleen in de zomermaanden. Andere suggesties waren: een betere par- (vervolg zie pagina 37) Van de 441 formulieren die in Sloten ver spreid zijn, zijn er 393 teruggekomen (dat is 89 procent). Werd op het formulier de vraag over de afsluiting negatief ingevuld, dan had men de gelegenheid om te kiezen uit de door de gemeente aangegeven alter natieven. Vóór de invoering van éénrichtingsverkeer met verkeersdrempels Het ontworpen vernieu wings- en uitbreidingsplan beslaat het gebied be grensd door de Parkstraat, Sophiastraat, Willemstraat en Westersingel. Op dit ter rein blijft van de huidige bebouwing alleen ’t beddehuis aan de Westersingel-kant be staan. Hiervan wordt de vijfde verdieping afgehaald. Het totale bouwwerk zal ten hoogste vier verdiepingen krijgen. Op de hoek van de Westersingel en de Willem straat komt een parkeerakkommodatie in De studiekommissie werd in het leven geroepen, nadat de werkgroep wijkvoor- zieningen, waarvan mevrouw W. Unema-Ehlhardt voorzitster is, er niet in geslaagd was de ren. De taak van de werkgroep is --- overleg tussen gemeentebestuur en wijk- verenigingen te bespreken. v’ Op maandagavond (vanaf 19.30 uur) organi seert het VVON-bestuur afdeling Friesland een demonstratie op het Hubert Sneek ter rein aan de Lemmerweg. Hubert Sneek-oefenmeester Gerrit Abma zal een voorbeeldtraining geven aan een groep 16-18 jarigen, waarna er in de kantine over het onderwerp: „overgang van de A- junioren naar de senioren”, een praatje gehouden zal worden. Daarnaast zal het rayonbestuur enige informatie verschaffen over VVON-zaken in Friesland. In de gemeenteraadsvergadering van 27 november zal de Sloter vroedschap beslissen over het al dan niet afsluiten van de rustieke binnenstad voor motorvoertuigen op meer dan twee wielen. Het kollege van b en w heeft de gemeenteraad voorgesteld het centrum gedurende het hele jaar af te sluiten voor snelverkeer. Tevens zullen beperkende voorwaarden voor deze afsluiting en de te verwachten parkeerproblemen besproken worden. Om de publieke opinie te peilen heeft de gemeente midden oktober de Sloter bevolking geënquêteenl over de eventuele afsluiting en alternatieven daarvoor. Zestig procent van de bevolking is voor een afsluiting, vijfendertig procent tegen en vijf procent heeft hierover geen mening. Op de weg van Sneek naar Lemmer, en dan vooral ter hoogte van Hommerts-Woudsend is het op het ogenblik wel oppassen geblazen. Er zijn zeker drie punten waar men of snelheid moet verminderen of door stoplichten wordt geboden te stop- pen. De weg Sneek-Lemmer wordt de laatste tijd opvallend vaak onder handen genomen en over enige tijd zal hier dan ook vrijwel niets meer op aan te merken zijn. Tot dan moet men de stoppunten echter maar voor lief nemen. Ondertussen kwam bij de burgemeester op termiddag - een brief binnen waarin de de dag van de raadsvergadering - gis- werkgroep stelt dat gebleken is dat enkele taakverdeling binnen de wijkbesturen moe ten komen, zal dit demokratiseringsproces voldoende moeten worden ondersteund door de samenlevingsopbouw en moeten er voldoende financiële middelen zijn; zo stelt de kleine kommissie wijkverenigingen vast. Wat dit laatste betreft denkt men niet meer aan subsidie voor elk lid, maar aan een X-bedrag voor een aktiviteit. De wijkverenigingen vinden dat het I was de kommunikatie gemeentebestuur nu zijn eigen gang gaat en gemeente-wijkverenigingen te verbete ren. De taak van de werkgroep is om algemene wijkgerichte voorzieningen in Een studiekommissie, waarin vertegenwoor- 1 digd zijn de voorzitters van de wijken wijkverenigingen moeten worden gewijzigd, Lemmerweg- de doelstelling Sperkhem-Tuindorp, het gemeentebestuur worden erkend (o.b.v. van het beleidsschets 1979-1983), er zal een hierop a roSudergoa, aansluitende fasering van de gemeentelijke hoopt in de eerstvolgende raadsvergadering besluitvorming moeten komen, een andere er een principe-besluit door te krijgen waar in staat dat wijkverenigingen adviezen mo gen bestuderen die betrekking hebben op hun wijk; en dit nog voordat b en w ze onder ogen krijgt. dat de werkgroep wifkvoorzieningen, die de naam koördinatiekommissie heeft gekregen, geen echte goede schakel vormt tussen ge meente en wijkverenigingen. Wanneer de wijkverenigingen vroegtijdig worden ingelicht over plannen denkt ze de problemen die dan Een betere wisselwerking tussen deze twee naar voren komen beter te kunnen behande- houdt echter wel in dat dit een geheel len. Men wil ook van het idee af dat een andere funktie eist van de werkgroep wijk- wijkvereniging een soort ontspanningsclub is. In het begin van de zeventigerjaren besloot het bestuur van het ziekenhuis te kiezen voor de bouw van een nieuw ziekenhuis op het terrein de Hemmen/Harste. Voor dit doel was door de gemeente zes hektare beschikbaar gesteld. Het verzoek aan het ministerie van volksgezondheid en milieu hygiëne om in beginsel medewerking te verlenen aan de bouw van het nieuwe ziekenhuis werd doorkruist door een bouw- stop. Vanaf dat moment moest het bestuur noodgedwongen enkele semi-permanente voorzieningen treffen ter waarde van acht miljoen gulden, om zodoende het zieken huis op een akseptabel nivo te houden. Als gevolg van deze terloopse veranderingen ontstond een onlogische struktuur. In 1977 is de vraag nieuwbouw of renovatie van het ziekenhuis weer aktueel geworden. Men stond voor de keuze: of nieuwbouw en overbruggingsvoorzieningen ter waarde van twintig a dertig miljoen gulden, om daar mee de wachttijd van ruim tien jaar door te komen. (Na tien jaar is dit dus weggegooid geld).Of hét besluit nemen het bestaande ziekenhuis te vernieuwen en uitbreiden. In dit geval heeft men geen overbruggings voorzieningen nodig. voorzieningen. Zo zullen de statuten in de van de wijkvereniging door beleidsschets 1979-1983), er zal een z 4 lww»jaS 1

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1978 | | pagina 1