Transportbedrijf Bok vijftig jaar op (de) weg Waterrekreatie is meer liggen” aan de oevers Samenwerkingsverband Zuidwest-Friesland ZUIDWESTHOEK ONDERWIJSPROJEKT VOOR 16-18 JARIGEN snekerWkoerier de gemeenien SNEEK, WYMBRITSERADEEL Officieel Orgaan en van IN IJLST Dit blad verschijnt bovendien donderdags huis-aan-huis in GAASTERLAND, SLOTEN, RAUWERDERHEM e.o. Wagen total! loss gereden: bestuurder neemt de benen Zaterdag vierde transportbedrijf Bok uit Sneek het 50-jarig bestaan, ’s Middags was er van drie tot vier uur „open huls” waarvoor alle wagens- in totaal 19 stuks, „van de weg” waren gehaald. Zowel voor de familie Bok- de heer J. H. en zijn zoons Jitze en Nol en natuurlijk de chauffeurs was het een hele ervaring om de kombinaties nu eens bij el kaar te zien, dit was een hele tijd niet meer mogelijk geweest, omdat de wagens vrijwel altijd „van huis” zijn. Eerst had men er zelfs nog twijfels over of alle negentien stuks wel op het terrein een plaatsje konden krij gen, maar later bleek het allemaal precies te passen. De fotograaf van Studio Ger Dijs maakte een foto. Voor het „open huls” was veel belang stelling en aansluitend was er in Ho tel Hanenburg gelegenheid tot geluk wensen. Elders in deze editie doet onder andere de heer J. H. Bok zijn verhaal over het transportbedrijf. Kontrole kinderfietsen en de ||gg - i» Bejaarde man aan gevolgen ongeluk gisteren overleden Hei Sneeker Nieuwsblad is een gecombineerde uitgave van NIEUWE SNEEKER COURANT, SNEEKER COURANT, DRIJFHOUTS NIEUWSBLAD MAN OP OOSTERDIJK FLINK TOEGETAKELD Looper weer dupe diefstal Let- In september van dit jaar kreeg het samenwerkingsverband Zuidwest Friesland een fulldime sekretaris in dienst. Een klein berichtje in de krant vertelde dat het kantoor in de Kruizebroederstraat in Sneek gevestigd zou worden. Staan er nieuwe dingen voor de regio Zuidwest Friesland te gebeuren? De ambtelijk sekratiris van het samenwerkingsverband de heer P. Doornbos, voormalig chef van het buro Algemene Zaken van het gemeentehuis van Sneek, vertelt over zijn uitgebreide taak, het ontstaan en de geschiedenis van het samenwerkingsverband. ff?' IS®® 8" - 1'1^ - - a 41 SNEEKER NIEUWSBLAD christelijk vormingscentrum Sneek. Hieronder volgen, per gebied, nog enkele gegevens: op de Princenhof was in 1974 10.7 oever geschikt. In 1977 was dat nog 8.9 km. Enkele oeverstroken die in 1974 nog geschikt waren voor aanleg worden nu met afkalving bedreigd. In het gebied Pik- MAANDAG 27 NOVEMBER 1978 133ste JAARGANG No. 94 De heer P. Doornbos begon zijn ambtelijke karrière in Sneek op de afdeling Interne Zaken van het gemeentehuis in 1960. Enige jaren later ging hij naar de afdeling Onder wijs en Personeelszaken. In 1969 werd hij Q x 8 o a o In de nacht van zaterdag op zondag vond in de bocht van de Worp Tjaardastraat nabij de J. Douwaïnastraat in Sneek. een aanrijding plaats tussen een personenwagen en een lantaarnpaal. Bij aankomst van de politie bleek de bestuurder niet meer aan wezig te zijn. De heer Tj. Nooitgedagt uit Ijlst, heeft op de vergadering van de Rayonschoolraad Zuidwest-Friesland voor het christelijk on derwijs medegedeeld dat op het ogenblik gewerkt wordt aan de totstandkoming van een samenwerkingsverband van alle scholen. Dit houdt in het gebied voor lager- en middelbaar technisch, huishoud-agrarisch onderwijs, de mavo’s en het vormingswerk. De heer Nooitgedagt is voorzitter van het voorlopig bestuur van de stuurgroep die de aanvraag op zal stellen om te mogen mee doen aan een projekt voor onderwijs en vorming aan 16- tot 18-jarigen. Dit orgaan startte met tien gemeenten, name lijk: Bolsward. Gapsterland. Hindelopen. Lemsterlqnd, Sneek. Staveren, Workum. Wonseradeel, Wymbritsereradeel. Ijlst. Het uitgesproken doel van de gemeentebesturen was het verhogen van de welvaart en het verbeteren van het leefklimaat in het gebied van de samenwerkende gemeenten. In de loop van de afgelopen acht jaar zouden Zuidwesthoek van Friesland het initiatief meentehuis Sneek tot een samenwerkingsverband tussen tien gemeenten genomen. De aanleiding tot «xwuwwniAPvrarranrauD^ ^vooa raau ra outmku Voor het tweede achtereenvolgende jaar kontroleert de Sneker politie de fietsen van de kinderen op de basisscholen. Tot nu toe zijn dertien van de twee en twintig scholen bezocht. De fietsen worden voornamelijk bekeken op veiligheidstechnisch gebied. Vooral de bellen, spatborden en verlichting blijken tijdens deze kontroles niet te zijn zoals het hoort. Volgens de organisator van deze „politione le aktie” de heer de Vries is er wel verbete ring opgetreden met vorig jaar. „Toen was veertig procent van de fietsen niet in orde. Dit is nu teruggelopen naar vijfen twintig procent”. Aan de kinderen met een fiets zonder mankementen wordt door de politie een gele reflekterende sticker gegeven, met daarop de tekst „fiets veilig". Naar verwachting van de heer de Vries zal deze aktie ook de volgende jaren voortgezet worden. „De scholen en de ouders reageren hier zeer positief op. Het aantal mankemen ten vermindert, maar het zal noodzakelijk blijven deze kontrole jaarlijks uit te voe ren”. .-X Dit is een van de resultaten van het onder- „oeverinventarisatie van het Friese meren- zoek, dat is neergelegd in het rapport gebied 1977”. Uit een ander onderzoek is - 1 gebleken dat de waterrekreatie in het me rengebied voor een belangrijk deel bestaat uit het „liggen” aan de oevers. Daarom is ’t voor de provincie van belang een ligplaat sen plan te ontwerpen. Dit onderzoek vormt daartoe mee een aanzet. Gebleken is, dat van de 562.9 km. geïnven tariseerde oeverlengte minder dan een vijf de deel (17.5% of 98.5 km) geschikt is als aanlegplaats. 40,7% is landschappelijk on geschikt. wat wil zeggen dat het niet verant woord is er aan te leggen vanwege het gevaar voor aantasting van de natuurlijke begroeiing. Ruim 20% (113 km.) is op vaartechnische gronden ongeschikt: puin- stort, palenrijen, obstakels vlak onder.de waterspiegel. Bijna 5% (27 km.) is onge schikt vanwege de kans op afkalving, en tenslotte is er nog eens 16.9% of 95 km. onbereikbaar wegens verboden. deze nauwere samenwerking was een zekere het sekretariaat onvrede bij de gemeentebesturen over het funktioneren van de stichting Sudergoa en de wens, door middel van grotere weder zijdse invloed en van de stichting, de banden te verstevigen. t In deze wintermaanden van het jaar 1969 meenteïijke zaken ^konden nu eenvoudiger ging de heer P. Doornbos van de afdeling besproken worden”. er nog zes gemeenten toetreden. Dit waren in 1970 Hemelum Oldeferd. in 1971 Sloten en Doniawerstal. in 1975 Hennaarderadeel en Haskerland (voor de laatste gemeente is pas in 1977 goedkeuring door gedeputeerde sta ten voor de toetreding gegeven), en Rauwer- derhem is de hekkesluiter en voltooid hier mee de omvang van het samenwerkings verband. (Vervolg zie pagina 3) Gistermorgen omstreeks half twaalf, is de 75-jarige W. J. H. van der Meer uit Sneek bij het oversteken van de brug tussen de Berkenlaan en de Goeman Borgesiuslaan door een auto gegrepen. De bejaarde man overleed in de loop van de dag in het Sint Anthoniusziekenhuis aan de ernstige ver kondingen die hij hierbij opgelopen had. Van der Meer stak plotseling de rijbaan over voor de inmiddels op zeer korte af stand genaderde personenauto, bestuurd door de 44-jarige J. D. uit Sneek Deze kon de voetganger niet meer ontwijken. Per sonen die inlichtingen kunnen geven over de toedracht van het ongeluk, waar de heer Van der Meer vandaan kwam en met welke bestemming, worden verzocht kontakt op te kernen met het politieburo Sneek, telefoon tegelijk met het aanvaarden van de funktie chef buro Algemene Zaken ook ambtelijk sekretaris van het samenwerkingsverband Zuidwest-Friesland. In september van dit jaar veranderde dit in een full-time funktie. Wanneer men er van uitgaat dat een pleziervaartuig gemiddeld 10,5 meter oe ver nodig heeft bij het aanleggen (dit getal is gebleken uit luchtfototellingen in 1975), dan kunnen buiten- de jacht havens 9400 vaartuigen aan de Friese oevers aanmeren. Hierbij is overigens geen rekening gehouden met het hoger/lager wal aspekt, dat in dit ver band een belangrijke faktor is. In de stuurgroep is iedere deelnemende school vertegenwoordigd. Naast de protes tantse scholen hebben ook de roomska tholieke met het plan ingestemd. In princi pe hebben de scholen zich al akkoord verklaard. Uit de stuurgroep is reeds een dagelijks bestuur voortgekomen. Onder meer wordt druk gewerkt aan het opzetten van de organisatie en een eenvoudig leer plan. Van de minister heeft men te horen ge kregen dat een beslissing omtrent toewij zing van een dergelijk projekt niet voor 15 maart Volgend jaar is te verwachten. De heer Nooitgedagt ziet de toestemming wel zitten, want hij vertelde dat toekomstige leerlingen daar nu alvast zo goed als reke ning mee kunnen houden. Het samenwer kingsverband zal gebruik maken van de bestaande onderwijsvoorzieningen, het be voegd gezag zal officieel liggen bij het „Géén vierde bestuurslaag” Afgelopen nacht omstreeks kwart voor een is de 51-jarige Chris Meijer, woonachtig in het Kruizebroedershof in Sneek, op de Oosterdijk behoorlijk toegetakeld. De poli tie kreeg een telefoontje dat er een ernstig bloedende man op straat lag. Ter plekke aangekomen bleek het inderdaad ernstig te zijn. Een ter hulp geroepen arts vond het beter dat Chris naar het ziekenhuis zou worden gebracht waar hij een aantal hech- tingen kreeg. De dader die de man „aan pakte” is nog onbekend. Chris zelf kon nog niet worden gehoord. Vorige week werd er voor de zoveelste maal gestolen bij Looper aan de Kruizebroeder- straat. Nadat een ruit was vernield werd uit de etalage een versterker, een tuner en een kassettedeck ontvreemd. De apparatuur werd licht beschadigd, want er lagen af stemknoppen van de gestolen waar in de etalage. In de nacht van donderdag op vrijdag kreeg in Sneek de fabriek van Lampe, staande op de hoek Julianastraat-Sophiastraat onge wenst bezoek. Vermoedelijk is met een sleutel de deur opengemaakt. In het fa- briekskantoor werden de slotvast afgesloten laden van een schrijfburo geforceerd en werd een poging gedaan een ingemetselde kluis open te breken. Kennelijk ging de aandacht alleen naar geld uit. dat echter niet aanwezig was. De oevers van de meren en kanalen in het Friese merengebied worden er niet geschikter op meer/Wijde Ee werd 25.7 km. oever onder als aanlegplaats voor de watersporter. Dit is gebleken uit een onderzoek, dat provinciale de loep genomen in beide onderzoeksjaren. waterstaat in 1977 heeft gedaan om inzicht te krijgen in die aanlegmogelijkheden. In 1974 (Vervolg zie pagina 3) werd ook zo’n onderzoek, zij het op wat kleinere schaal, verricht. Vergelijking levert als f resultaat, dat met uitzondering van de Langweerder Wielen, de aanleggeschiktheid van de oevers is verslechterd: in 1974 was nog 56,8 km. geschikt, in 1977 slechts 52,7. Tien jaar geleden, februari 1969, werd in de Onderwijs en Personeelszaken van het ge- k naar de afdeling Alge mene Zaken. Daar werd hij, naast de normale werkzaamheden, ook belast met t van het samenwerkings verband. „Part-time een dergelijk sekreta riaat behartigen was toen nog mogelijk”, aldus de heer Doornbos. „Dat gezamenlijke subsidiëring samenwerkingsverband droeg toen nog het 'karakter van een overlegorgaan. Het had totaal geen bevoegdheden, maar interge- X'‘ V i ■-

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1978 | | pagina 1