Oevers Z.W.-Friesland SLOTEN: VIER MAANDEN PER JAAR AFGESLOTEN Informatie-avond Sperkhem BEWONERS POSITIEF snekerWkoerier hik k> cauTBasaa zijn in een slechte staat De Vries IJlst: Waghenbrugghe niet geschikt voor aanleg brug de gemeenten SNEEK, WYMBRITSERADEEL Officieel Orgaan en van IJLST RESERVEPOST IJLST IS AL UITGEPUT i r J i| ggf ■I J GESLAAG’ V i- I fiSLAAGD Dit blad verschijnt bovendien donderdags huis-aan-huis in GAASTERLAND, SLOTEN, RAUWERDERHEM e.o. O®"’ Zuid-west Friesland en het gebied ten zuiden van het Sneekermeer kampt met grote oeverproblemen. De waterdiepten zijn hier vaak groter dan in Midden-Friesland en de kosten en herstel zijn dan ook hoger. Dit blijkt uit een rapport „Werk aan de Waterkant” - dat de Friese Waterschaps- bond heeft opgesteld over de oeverproblemen in Friesland. Naar aanlei ding van een inventarisatie van het oeverbestand dat in 1975 door het waterschap „Tusken Mar en Klif’, in samenwerking met Heidemij Nederland BV is verricht, vond de Friese Waterschapsbond - hierin zijn verenigd alle gekoncentreerde volmachten - boezemwaterschappen - het noodzakelijk dat zo’n onderzoek in heel Friesland zou worden gedaan. Voor Zuidwest Friesland heeft men op enkele plaatsen rond het merengebied van Oudega (W) een kostenraming gedaan, dit bleek op het hoogste niveau te staan. Door de grote waterdiepten krijgt de begroeiing voor de oevers geen kans meer zich te herstellen en op uitgebreide schaal doen zich ten aanzien van de waterkering ook kritieke situaties voor en is herstel zeer dringend geboden. Omdat in de Zuidwesthoek uitsluitend polderland ligt, uitgezonderd het hoog gelegen 20400 meter als matig en 11000 meter gebied in Gaasterland, kunnen de gevolgen van verdergaande oeveraf- slag zeer ernstig zijn. Zie foto onder. -- en de Na enige diskussie besloot de gemeenteraad van Sloten, na verscheidende verwarrende stemmingen, tot tijdelijke afsluiting van de binnenstad voor het autoverkeer. Voortaan zal het centrum van 15 mei tot 15 september dichtgaan voor het normale autoverkeer. Met deze beslissing is de gemeenteraad tegemoet gekomen aan de wensen van de middenstand en het minderheidsadvies van het kollege van b. en w. om de stad alleen in de zomer af te sluiten. De heropening van de binnenstad zal naar alle waarschijnlijkheid in januari zijn, aldus burgemeester H. van Zwieten. Hef Sneelter Nieuwsblad is een gecombineerde uitgave van NIEUWE SNEEKER COURANT, SNEEKER COURANT, DRIJFHOUTS NIEUWSBLAD De gemeente IJlst heeft de begro- die nog niet in de gemeentebe- ting voor volgend jaar niet zonder groting 1979 kon worden verwerkt, moeite sluitend kunnen maken. Er Daarnaast dient nog een bedrag te is een raming op de post onvoor- worden gereserveerd voor grond- zien van rond 46.600,-. Hierop kosten van de nieuw te stichten komen - naast een verplichte reser- Ylostinsschool, die uitgaan boven vering voor eventuele tegenvallers een bepaald gemiddelde en volgens 10.000,- - in de eerste plaats in b en w niet gedekt kunnen worden mindering de kapitaallasten van die uit de daarvoor in principiële uit- objekten, waaromtrent eerst zeer kering lager onderwijs. Daarmee is onlangs een besluit is genomen en (vervolg zie pagina 25) - SNEEKER NIEUWSBLAD hanteren. „Men gaat toch ook niet stoven een 9» enigingsjaar, alsmede een soortgelijke op gaaf van leden die gedurende het ver- enigingsjaar de verenigingen verlieten dan wel toetraden, om in aanmerking te komen dat ik bij een bepaalde vereniging ben aange sloten”, zei Veldwiesch, het kollege aankij kend. Wethouder de heer J. de Vries (CDA) reageerde hierop met „maar dan moet je DONDERDAG 30 NOVEMBER 1978 133ste JAARGANG No. 95 J. BOUWSMA (PvdA) hobby van burgemeester? De oud-Sneker de heer S. G. Piersma, docent aan de Rijkspolitieschool te Harlin gen is per 1 november bevorderd tot adju dant der Rijkspolitie. ONDERHOUD EN KOSTEN Het waterschap „Tusken Mar en Klif” heeft bij derden 92500 meter oever in onderhoud, 61100 meter wordt als goed beschreven, zou (vervolg zie pagina 35) - en de Casimierstraat. Op deze plaats wil de gemeente 17 „tweedaks woningen” bestem men. De stadsvernieuwing, waar de overleg groepen een basisplan voor moeten op stellen, betreft volgens de heer P. Staats, gemeentelijk projektontwikkelaar: de wo ning, die verbetert of afgebroken kan wor- (vervolg zie pagina 27) Tijdens de informatie-avond werden wel enige richtlijnen gegeven in te hanteren bestemmingen van onder andere Kou- dijs/Wouda Mengvoeder BV, en de wonin gen van Patrimonium gelegen tussen de volgende straten: Prins Mauritsstraat, Wil lem Frederikstraat, Willem Lodewijkstraat SUBSIDIE VERENIGINGEN De heer H. Veldwiesch (gem. bel.) vindt het werkvoorzieningsschap hem wel erg sympa- e€n ingreep op de privacy wanneer verenigjn- afleveren met vermelding van de namen, De CDA-fraktie ging even in beraad over het voorstel tot het beschikbaar stellen van een krediet voor de aanbouw van een aan Vries naar voren had gebracht werd op aangedrongen om J dit werk in samenwerking met Ulster Zulke zaken moeten op een juiste manier in de samenleving ingepast worden volgens de heer Bouwsma. Dit is volgens het amende ment dat hij indiende een afsluiting van de binnenstad in de maanden juli en augustus. Met dit voorstel vonden PvdA en CDA (mevrouw A. Swart-Spoelstra) elkaar in de kwestie middenstand. Beiden waren van mening dat er te weinig aandacht besteed werd aan de problemen van de midden stand. Mevrouw C. D. F. Tjalma-Geurs (FNP) drukte het nog sterker uit en ver klaarde dat de middenstand aan een per manente afsluiting kapot zou gaan. Haar fraktiegenoot zwakte dit af met het voorstel van de gulden middenweg: „We moeten niet weer terug naar de oude situatie. Tussen de oude situatie en permanente afsluiting liggen ook mogelijkheden”. Wet houder T. de Jong zag geen oplossing in gemanouvreer en vond: „open of dicht”. (vervolg zie pagina 35) M. Wybenga-van der Meulen (PvdA) riep de gedachten van een ontsnappingsclausule op en b en w zal zich hierover dan ook nog beraden. In dit nummer is als bijlage opgenomen „Uit de Marktstraat” (voorlichtingsorgaan van de gemeente Sneek). In verband met werkzaamheden die door „Waghenbrugghe” zullen worden uitgevoerd om een nieuw bruggetje nabij houtzaagmolen De Rat in IJlst te verwezenlijken, heeft raadslid de heer E. D. de Vries (CDA) te kennen gegeven dat hij er niet mee instemt dat dit werk door het werkvoorzieningsschap wordt uitgevoerd. De vernieuwing is noodzakelijk omdat het vernieuwde Sneekerpad, waarin dit bruggetje is gelegen, niet slechts zal dienen als voetpad, maar tevens als fietspad. Met het oog op het onderhoud van het pad is bovendien gebleken dat het wenselijk is dat het bruggetje zo breed mogelijk wordt gemaakt, zodat het pad bereikbaar wordt voor onder meer maaiwerktuigen. bedrijven te laten verrichten. Als voor beeld werd genoemd: begeleiding van de werknemers van het werkvoor zieningsschap. Voordat de Sloter vroedschap ertoe kwam De laatste reageerde hierop met: „Ik kan hierover een besluit te nemen, hebben ver- - 1 - scheidene raadsleden - anderhalf uur lang - kritische kanttekeningen geplaatst over de proef, enquête, parkeergelegenheid en het onbegrip van „laden en lossen”. („Is een pakje shag halen met de auto ook laden en lossen?”) Over de afsluiting van de binnen- me wel aardiger hobby’s voorstellen. Ik vind inderdaad een permanente afsluiting het beste”. Zeker het gevaar van gewenning en ontwenning voor kinderen telde erg zwaar voor de heer Van Zwieten. ^eer B°uwsma vervolgde zijn betoog met stad voor het gehele jaar hadden niet veel opmerking dat velen misschien van me- raadsleden goede woorden. n'nS zÜn dat Sloten een landschapsstadje is, PvdA-er J. dat beschermd moet worden, maar dan moet Bouwsma vermoedde dat het plan van dat wel konsekwent doorgevoerd worden en afsluiting een hobby is van de burgemees- moet men ook een schandpaal en schout ter. hanteren. „Men gaat toch ook niet stoven In het rapport zijn onder meer foto’s op geno men van het Heegermeer. Het voorland wordt hier door windgolven belast. Reeds bij matige wind lopen de golven hier het land op. In korte tijd kunnen grote stukken voorland verdwijnen en is het water de kade weer dichter genaderd. (Foto Studio Ger Dijs maakte de hierbij geplaatste foto). Tevens wordt in het rapport de problematiek van de Fluessen naar voren gehaald. Verschillende oeverbeschermingskonstrukties zijn hier reeds bezweken, vooral in het noord-oosten. In de loop van de jaren is hier 15 d 20 meter land in het meer verdwenen. Met puin (nood voorziening) is de zwaar door windgolven belaste oever voorlopig beschermd. Op enkele plaatsen is echter al zware konstruktie aan gebracht die de golfaanval volledig breekt. Na een jaar is het riet achter de steenbe- storting reeds vrij goed ontwikkeld en zal spoedig de gehele piasberm begroeien, waar door de konstruktie landschappelijk gezien bijna niet meer storend werkt. De resultaten van de inventarisatie zijn per waterschap sterk verschillend. Duidelijk blijkt dat in bepaalde gebieden van Fries land weinig of geen problemen voorkomen, terwijl daarnaast gebieden zijn, waar bijna geen oevers meer zijn en waar de situatie kritiek is. Het midden gebied, waaronder ook Sneek valt, wordt als probleemgebied aangeduid. Met name op plaatsen waar scheepvaart (zowel beroeps- als rekreatievaart) zeer in tensief is, treedt aantasting van de oevers op. De venige oevers bieden in dit gebied, wanneer de begroeiing van de oevers aan getast is, weinig weerstand en kalven snel af. Het natuurgebied rond Eemewoude en het Sneekermeer zijn niet in de inventarisa tie opgenomen. Ook hier doen zich echter problemen voor en bij het laatstgenoemde gebied zijn en worden oeververdedigingen aangebracht. Uitgaande van het rapport kan worden gesteld dat de huidige situatie op veel plaatsen zorgwekkend is. En daar waar nu nog slechts geringe afkalving op treedt, zal, indien geen beschermende maatregelen worden genomen, zeer waarschijnlijk de situatie verslechteren en binnen afzienbare tijd hoge inves teringen gaan vergen. WIJKOVERLEGGROEP De voorstellen, die komen van de straatoverleggroepen, worden centraal gekoördineerd door de wijkoverieggroep. Deze wijkoverieggroep zal samen met de deskundigen van de ambtelijk projekt- groep een basis voorstel maken, dat als stadsvemieuwingskonsept naar de gemeenteraad gaat. Gematigd positief is de opzet van de stadsvemieuwingsprojekt van de gemeente bij de bewoners van de wijk Sperkhem ontvangen. Tijdens een informatie-avond in de R.J. Sipkensmavo bleek duidelijk dat de ruim honderd aanwezigen groen licht gaven om dit vernieuwingsprojekt op deze voet voort te zetten. Gesproken werd ondermeer binnen welke ruimte gewerkt kan worden bij deze stadsvernieuwing. In de nabije toekomst, naar verwachting januari, zullen kleine overleggroepen in de wijk ingesteld worden om de vernieuwingsproblemen en voorstellen te bespreken. Deze voorstellen kunnen samen met de ideeën van de ambtelijke projektgroep dienen tot een konsept stadsvernieuwing, waarover de gemeenteraad later zal beslissen. Wethouder D. Berg legde tijdens deze informatie-avond uit dat de gemeenteraad twee jaar geleden besloot de stadsver nieuwing in Sneek aan te pakken. Omdat in de Priorstraat de vernieuwing een aanvang had gemaakt, besloot men te beginnen met de Noordoost-hoek. Het afgelopen jaar heeft de ambtelijkeprojektgroep naast de wijkoverieggroep getracht de knelpunten voor stadsvernieuwing in de wijk Sperkhem te vinden onder andere door een knelpunten-enquête te houden. De volgen de stap in de verbetering van de wijk is het instellen van kleinere overleggroepen, die de speciale problemen van de straten apart kunnen bespreken. Deze kleinere overleg groepen zullen naar verwachting in januari van start gaan. Een van de zowel letterlijk als figuurlijk het meest in het oog springende projekten op het industrieterrein Houkesloot is de nieuwbouw van Koudijs/Wouda Mengvoeders BV. De nieuwe fabriek gelegen aan een insteekhaven, de tweede op het industrieterrein en biedt negentig arbeidsplaatsen, waaronder het personeel voor aan- en afvoer ook is gerekend. Wouda heeft langs het nieuwe terrein een kade van 125 meter, waar schepen tot 1350 ton kunnen afmeren. De produktiekapaciteit is 160.000 ton. Dit is een uitbreiding van 50.000 ton per jaar met de vorige. Begin volgend jaar zal de fabriek in gebruik worden genomen. Het huidige kompleks aan de Koopmansgracht in de wijk Sperhem gaat tegen de grond. De oude fabriek werd in 1921 aan de rand van de binnenstad gebouwd. Na verschillende uit breidingen bleek dat deze plaats steeds meer problemen opleverde. In samenwerking met de gemeente, koper van het fabriekskomplex voor 4,5 miljoen, wordt het bedrijf nu verplaatst. Sneek krijgt hierdoor de beschikking over een bouwterrein vlakbij de binnenstad. Er zijn plannen om er 20 bejaardenwoningen, 19 eengezinswoningen en 30 parkeerplaatsen te realiseren. (Foto Studio Ger Dijs). De Vries vindt dat wanneer „Wag henbrugghe” hiermee aan de gang gaat dit ook in de sfeer van het werkvoorzienings schap moet worden opgezet. „We komen hier echt op de grens van aannemersbedrijf en Waghenbrugghe. Dit vraagt vakwerk”. De CDA-er voegde hier aan toe dat het thïek ir mlaTdlal:"hijmoeite heeft met gen een volledige ledenlijst bij b en w moeten het bepalen van de grens. Het raadslid afleveren met vermelding van de namen, is echter van mening „dat je het plaatselijke voorletters geboortedatum en adressen van bedrijfsleven niet in de weg mag zitten”. alle leden van de laatste dag van het ver- Burgemeester H. W. F. Mumsen wees op de subsidieregeling die wordt toegepast wan neer „Waghenbrugghe” het werk uitge voerd- hiervoor staat 80% van de kosten”. Het is dacht ik voor iedereen die gemeente voor subsidie. „Wat heeft u er voor belang bij belangen behartigt goed recht om te bekij ken wat het voordeligste is. De burgervader had er wel begrip voor dat De Vries de grens moeilijk kon trekken, en dat je deze grens gemakkelijk kan overschrijden, maar dat de werknemers van het werkvoor zieningsschap zinvol aan het werk zijn- geen subsidie vragen. Deze regeling is nu „volgens mij kan Waghenbrugghe dit wel eenmaal noodzakelijk omdat het aantal verantwoord doen” - vond hij wel een leden kontroleerbaar moet zijn”. De burge- pluspunt. meester voegde hier aan toe dat op het gemeentehuis toch al gegevens van mensen uit IJlst bekend zijn en dat een inbreuk op de privacy dan al gepleegd zou zijn. Ook de voorwaarde dat verenigingen was- en kleedakkommodatie aangesloten moeten zijn bij een landelijke de sportzaal. Aansluitend op wat De organisatie stond Veldwiesch niet aan. „Be- 1 er tekent dit dat verenigingen die niet bij zo’n Waghenbrugghe landelijke organisatie zijn aangesloten bui- tekent dit dat verenigingen die niet bij zo’n ten de boot vallen”? Wethouder mevrouw <3 ■S

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1978 | | pagina 1