Beslissing over ziekenhuis 19 december in raad Sneek Kommissie R.O. wikt en weegt Politieburo gaat verhuizen; ruimte voor nieuw stadhuis B. en w. willen proef gaan nemen met kringlooppapier IJLST snekerWkoerier Boot gezonken Bill IJ van Br de gemeenten SNEEK, WYMBRITSERADEEL Officieel Orgaan en SI Ui II Inbreker bijna betrapt In verband met eventuele plannen om op de plaats waar nu het Sneker politieburo is gevestigd het nieuwe stadhuis te plaatsen, denkt b. en w. als geschiktste plaats voor de bouw van een nieuw politieburo aan een terrein aan de Bolswarderweg tegenover de Hospitalerbrug (nabij de spoorweg overgang). Dit laatste gegeven schrijven b. en w. in hun antwoord op vragen van de raad bij de gemeentebegroting. Grijs bontjasje vermist Dit blad verschijnt bovendien donderdags huis-aan-huis in GAASTERLAND, SLOTEN, RAUWERDERHEM e.o. Bi Opheldering van diefstal Op 19 december zal de gemeenteraad van Sneek moeten beslissen of de plannen voor vernieuwbouw van het St. Antonius ziekenhuis aan de Dr. Boumaweg uitgevoerd zullen worden of niet. De B en w van Sneek hebben in een antwoord betreffende de begroting te kennen gegeven positief te staan tegenover het gebruik van kring looppapier, dit is papier gemaakt van oud-papier. In eerste in stantie zal echter een proef worden genomen, omdat er in de gemeente lijke administratie bepaalde be zwaren zijn verbonden in verband met het verwerken in de aanwezige fotokopieapparatuur. Bij proef neming wordt gedacht aan de inter ne adviezen Van de raads- en kommissiestukken. De begroting komt als blijvend stuk niet het meest in aanmerking om op papier van mindere kwaliteit te worden gedrukt, aldus b en w. en de Baldadigheid in Sneek Het Sneeker Nieuwsblad is een gecombineerde uitgave van NIEUWE SNEEKER COURANT, SNEEKER COURANT, DRIJFHOUTS NIEUWSBLAD buiten de stad. Wethouder D. Berg die de vergadering leidde drong bij de kommissieleden wel aan op een uitspraak, „want je stuurt het kollege nu terug met een onzekerheid”. Zijn aandringen mocht echter niet baten, want de kommissieleden gaven te kennen de vergadering van de gemeente raad, waarin de uiteindelijke beslissing wordt genomen, „wikkend en wegend” tegemoet te willen gaan. rf 1 lil •V 14 SNEEKER NIEUWSBLAD Bij diverse kommissieleden bestond de indruk (Vervolg zie pagina 5) Zowel voorzitter drs. S. Castelein van het ziekenhuisbestuur als ir. A. van Adrichem, direkteur van het zieken huis, vertelden dat het een moeilijke zaak is om rekening te houden met (Vervolg zie pagina 3) MAANDAG 4 DECEMBER 1978 133ste JAARGANG No. 96 WIJKAGENT Een betere huisvesting voor het politieappa raat zal volgens b. en w. ook in sterke mate i van Na haar avondje uit in de Penny-bar te Sneek mist Marion Bootsma, Larkstraat 29, Sneek haar grijze bontjasje toen zij deze van de kapstok wilde nemen. Het jasje heeft een waarde van zeshonderd gulden. O O o o LL Een speciaal opsporingsteam van de re cherche van Assen heeft de 28-jarige G. v. H. en de 47-jarige J. G., beiden uit Am sterdam, aangehouden op verdenking van diefstal uit de bontzaak Martingo vorig jaar gepleegd. In de nacht van 7 op 8 september 1977 werd een veertig tal bont jassen ontvreemd uit de bontzaak in de N. Noorderhome. Bij de aanhouding van beide heren kon niets van de bontjassen worden achterhaald. Volgens G. v. H. had J. G. de hele „zooi” voor tien mille ver kocht. J. G. zweeg over dit onderdeel van de zaak. De bazar van verpleeghuis „De le- lannen”, het voormalig gereformeer de verpleeghuis, Is weer een dave rend sukses geworden. Zowel de be zoekers als de bewoners van het ver pleeghuis hebben zich prima ver maakt. Er was weer van alles te koop en van alles te doen. Van de schiet tent bijvoorbeeld werd veel gebruik gemaakt en met enige hulp van fami lieleden of verplegend personeel schoten de bewoners van het ver pleeghuis dikwijls In de roos. De ba zar was opgezet door de afdeling bezlgheids-therapie, die tal van zelf gemaakte spulletjes te koop aan bood. Aan de eind van de middag was men praktisch uitverkocht. De opbrengst ligt rond de vijfduizend gulden. In de wijk Stadsfenne is Sinterklaas vrijdagmiddag met twee zwarte Pieten op bezoek geweest bij kinderen van vier tot zeven jaar in de gemeenschaps ruimte van het verzorgingshuis Frittemahof. Ademloos kijken de kinderen naar de goed heiligman en zijn helpers. Sinterklaas betekent kadootjes krij gen moet het kindje op de voorste rij gedacht hebben. Ze heeft alvast een gro te tas meegenomen. Daar zijn later de pepernoten en andere lekkernijen in verdwenen. Na het vertrek van Sinterklaas, werd de middag voor de kinderen voortgezet met poppenkast van Jan Doedel. (Foto Studio Ger Dijs). Nu ziet men het er nog niet van komen dat er wijkagenten kunnen worden ingezet, om dat gedurende de laatste jaren de taken van de politie in aantal en zwaarte duidelijk zijn toegenomen, terwijl het korpssterkte vrijwel gelijk is gebleven. Het is gebleken dat geen enkele politietaak kan vervallen of kan worden ingekort, aangezien reeds aan veel taken noodgedwongen te weinig aandacht kan worden besteed. Zowel de algemene dienst als recherche en de administratie zijn onderbezet en moeten daardoor taken laten drage wordt verleend. Wanneer zekerheid ‘1ëSerl- ondverwerving ■inwaumraniuus^n»u aa ouraaaas In een rekreatiewoning bij Heeg is vrijdag nacht ingebroken, terwijl de dief bezig was moet hij geschrokken zijn toen de bewoners van het huisje thuiskwamen, deze zagen nog een schim van de inbreker. De onge wenste gast nam ijlings de benen. Bij zijn vlucht had hij twee slaapzakken, een scheerapparaat, een zaklamp, een gaslamp en drie gastankjes meegenomen. Een ge deelte van het gestolen waar werd later in een sloot teruggevonden, alleen de zaklamp en het scheerapparaat missen nog. zal een definitieve opdracht aan het ar- chitektenburo van Vegter in Lemmer wor- Zondagmorgen ontdekte de heer F. Huis man, huurder van een ligplaats in de Woudvaartjachthaven, dat de motorboot van de heer H. Brattinga eveneens afge meerd in de jachthaven, gedeeltelijk was gezonken. Hoogstwaarschijnlijk is via het bovenwaterlijntoilet, dat vorstbestendig was gemaakt, het water naar binnen gekomen. De brandweer uit Sneek die was gewaar schuwd was snel ter plaatse en heeft met onder andere een klokpomp het water uit het schip gepompt. De ravage bleek, nadat het schip was leeggepompt, enorm. De binnenboordmotor die volledig onder water heeft gestaan kan wel afgeschreven worden. De heer Brattinga was all-risk verzekerd. Zoals bekend hebben bestuur en direktie van het ziekenhuis plannen ontworpen voor de vernieuwbouw, waarmee een bedrag van 90 miljoen is gemoeid. Tijdens de verga dering werd een toelichting op de plannen gegeven. Er bestond overigens een overwel digende belangstelling voor deze kommis- sievergadering. Alle stoelen waren bezet en een aantal aanwezigen moesten genoegen nemen met een zitplaats in de vensterbank. In het Kultureel Centrum „Het Bolwerk” werd zondagmiddag de vloer van een kleine bijzaai blank gezet. Enkele ongewenste gas ten forceerden de achterdeur en draaiden vervolgens de kraan van de brandslang in de kleine zaal open. Tijdig werd deze baldadigheid door de politie ontdekt, zodat de waterschade beperkt bleef. Er werd niets vermist. Zaterdagnacht hebben onbeken den uit diverse op de Oosterdijk staande bloembakken Heesters en planten ge trokken en op straat gegooid. De politie heeft de zaak in onderzoek. Tijdens de algemene ledenvergadering van de Coöp. Zuivelindustrie „de Goede Verwachting” te Workum werd door burgemeester Anker de gouden medaille behorende bij de Orde van Oranje-Nassau uitgereikt aan de heer D. B. Okma uit Woudsend. Deze onderscheiding werd aan de heer Okma uitgereikt voor zijn uitgebreide bestuursaktivlteiten bij „de Goede Ver wachting”, Coöp. Condens Fabriek Friesland, de Provinciale Gezondheidsdienst en andere maatschappelijke funktles. Tevens werden tijdens deze vergadering mededelingen gedaan over de toekomstige uit breiding van de melk- en poederfabrlek. De bouwinrichtlng zal ongeveer tien miljoen gulden gaan kosten. Naar verwachting zal deze uitbreiding in 1980 zijn beslag vinden. Gegevens van meer produktleve aard zijn de me dedelingen van de heer M. Beetstra, hoofd-dlrekteur van de Coöp. Zuivelin dustrie, dat de melk ontvangst, vergeleken met vorig jaar, tien procent is gestegen. In geheel Friesland is dit percentage 8,6 procent. De landelijke cijfers wijzen 7 procent aan. De grote vraag van de heer H. Postma en J. IJtsma (CDA) sloot zich bij hem aan, was wat er moet gebeuren wanneer het zieken huis na de vernieuwbouw nog verder moet worden uitgebreid. Het gebied dat het zie kenhuis voor zijn vernieuwbouw- en uit breidingsplannen heeft gepland, biedt na realisering van deze plannen geen uitbrei- Omdat nieuwbouw zeker de eerte tien tot dingsmogelijkheden meer. Waarom het zie- vijftien jaar niet mogelijk zal zijn koos het fcenhuis met de prognose niet verder is ziekenhuis voor vernieuwbouw. Bij die be- gegaan dan 1990 wildé men graag weten, slissing speelden ook andere faktoren een rol. Het ziekenhuis op de huidige plaats kan namelijk van grote invloed zijn op het hele stadsgebeuren, en het ziekenhuis is goed bereikbaar per openbaar vervoer. Aanvankelijk werd gedacht aan de moge lijkheid het buro ter plaatse uit te breiden. Hiermee zou de ruimte voor tientallen jaren den gedaan, voldoende zijn. Daartoe werd de voormali ge schoenenwinkel aangekocht, waarin thans onder andere het gemeentelijk voor lichtingscentrum is ondergebracht. In een later stadium is men echter tot de konklusie bijdragen aan het aanzienlijk verhogen gekomen dat op deze plaats geen optimale de korpssterkte, die een taakvervulling mo- huisvesting van een steeds groeiend politie- gelijk zal maken aan de eisen van deze tijd, korps mogelijk zou zijn. Van de gedachte Pas dan ook zou de instelling van het aan uitbreiding met het aangrenzende pand instituut „wijkagent” kunnen worden over is toen afgestapt. Wel is een gedeelte van de wogen, aldus b. en w. tuin aangewend voor uitbreiding van de garage en de bouw van enkele dienstruim ten. Voor de bouw van een nieuw buro zijn de Nederlandse Spoorwegen als grondeigenaar nauw bij de ontwikkelingen van het plan betrokken. Op de definitieve aanbieding van de NS wordt nog gewacht. Inmiddels is het politieburo als urgent projekt aange roeid bij het ministerie van binnenlandse zaken. Hoewel intensief overleg met het departement plaats vindt, is het nog niet zeker wanneer de noodzakelijke rijksbij- ^^Xlkiegen omtrent de dat het ziekenhuis toch wat te sterk de nadruk op het voordeel van de huidige loka- tie legt. „Ik heb in ieder geval moeite met die straffe tegenstelling", zo zei drs. D. Dijkstra raadskommissie voor ruimtelijke ordening heeft zich donderdagavond (PvdA), „ik zie de problemen van het zieken- tijdens een bespreking niet uitgesproken over de vraag of het vernieuw- huis wel, maar geef toch de voorkeur aan een bouw wordt op de huidige plaats of dat nieuwbouw gepleegd moet worden plaats elders". Q ïi

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1978 | | pagina 1