AKTIEGROEP BLIJFT IJVEREN VOOR INRICHTING IN SNEEK s IJLST snekerWoerier Brandweerkazerne Balk J 2* 5 Jib C I .2 I "S I x o I <2 I Laatste trekking van Sint Nicolaas loterij van Trekking Sinterklaaspuzzel - po de gemeenten SNEEK, WYMBRITSERADEEL Officieel Orgaan en TWEE GEWONDEN Postzegel Unie van Utrecht 5 KINDERPOSTZEGELS B en w heeft de gemeenteraad van Sneek voorstellen gedaan voor het inpassen van nieuwe projekten in de komende jaren in een beleids plan 1979 tot en met 1983. Het voordeel van het meerjarenbeleids plan, aldus het kollege, is de duide lijker herkenbaarheid van de finan ciële knelpunten over een langer termijn. In de inleiding van de aanbiedingsnota van de beleid- schets omschrijft het kollege het (vervolg zie pagina 13) Wanneer we afgaan op gegevens die de heer B. H. C. van.der Schaaf, sekretaris van het gemeenschappelijke woningburo, heeft verstrekt over het aantal geregistreerde woningzoekenden in Sneek, mag uitgegaan worden van ruim zevenhonderd. Dit aantal wordt vrij hoog genoemd. „In vergelijking met vorig jaar is het aantal woningzoekenden aanzienlijk hoger”, aldus de heer van der Schaaf die geen eksakte cijfers kon noemen omdat het jaarverslag nog niet af is. B. en w. en het bestuur van het woningburo zijn in overleg met de Woningstichting Patrimonium over de vraag op welke wijze meer openheid kan worden verstrekt ten aanzien van het toewijzingsbeleid van woningen. en de Hoewel er in de bijna vier jaar dat de Aktiegroep Internaat nu al ijvert voor de stichting van een inrichting voor zwakzinnigen in Sneek of omgeving nog geen uitzicht is ontstaan op de totstandkoming van een dergelijke voorziening, heeft de groep de hoop nog niet opgegeven. De wachtlijst, waarop de namen staan van hen die wachten op een plaatsing in een inrichting, telt alleen voor Friesland meer dan 200 geestelijk gehandikapten, van wie ongeveer de helft urgent is (zij hadden eigenlijk al opgenomen moeten zijn). Een inrichting is dus nodig, vindt de groep. TANKAUTO EN KIPPER FRONTAAL GEBOTST - Hel Sneeker Nieuwsblad is een gecombineerde uHgave van NIEUWE SNEEKER COURANT, SNEEKER COURANT, DRIJFHOUTS NIEUWSBLAD LEERLINGEN AKTIEF VOOR DIERENEKSPO USB#BB MBüiiÉI SNEEKER NIEUWSBLAD In SNEEK ruim 700 woningzoekenden DONDERDAG 7 DECEMBER 1978 133ste JAARGANG No. 97 200 plaatsen zal beginnen. De Verenigde voor- Op 23 januari 1979 zal de PTT een bijzon dere postzegel van 55 cent uitgeven ter herdenking van het vierde eeuwfeest van de Unie van Utrecht, een solidariteitsverklaring getekend door een aantal Nederlandse ge westen in hun strijd tegen de Spaanse over heersing. In het domicilie van „Tante Pos”, oftewel het postkantoor aan de Westersingel, staat nog steeds een stand van de kinderpostzegel- aktie. Tot eind december bestaat daar de mogelijkheid vijftig kaarten „Voor elk wat wils” en kinderpostzegels te kopen. Op werk dagen is de stand geopend van 9.00-12.00 uur en van 14.00-17.00 uur. Dit blad verschijnt bovendien donderdags huis-aan-huis in GAASTERLAND, SLOTEN, RAUWERDERHEM e.o. De gehandikapten die dagelijks in „Cronenburgh” verblijven, hebben gistermiddag in het wijkgebouw van de Noorderhoek, de „Schuttersheuvel”, kunnen genieten van een toneelstuk dat door een achttal kinderen van de jeugdclub uit de wijk werd opgevoerd. „De zak van Sinterklaas” was de titel van het stuk, en hoe kan het ook anders in deze tijd van het jaar. Zaterdagmorgen was het al opgevoerd voor kleuters en schooljeugd, en nadat de mensen van Cronenburgh het met alle aandacht hadden bekeken werd het ’s avonds nog eens ten tonele gebracht voor de ouders en andere belangstellenden. (Foto Studio Ger Dijs). Deze openheid lijkt noodzakelijk omdat veel mensen niet weten wanneer ze voor een woning in aanmerking komen. Een vraag van wethouder ing. D. A. Berg betref fende de begroting, in verband met woning toewijzing, komt er op neer dat hij graag van de woningkommissie wil zien dat deze meer openheid verstrekt aan eventuele De opbrengst van de kollekte ten bate van het fonds voor epilepsiebestrijding, gehou den in de week van 20-25 november heeft in de Gemeente Sneek het bedrag van ƒ7086,12 opgeleverd. Dit resultaat is be reikt door bereidwillige medewerking van honderd kollektanten. Voorstel beleidsplan Sneek In Balk wordt zaterdag de nieuwe brandweerkazerne (216 m2) van Gaasterland in gebruik genomen. Hiermee komt dan een einde aan het glorieuze bestaan van de oude ka zerne, die de laatste Jaren erg bouw vallig en onkomfortabel werd voor de manschappen. De nieuwe kazer ne, die naast het polltleburo staat, zal plaats bieden aan twee wagen- eenheden van de vrijwillige brand weer: Eén wagen met allerhand ge reedschappen en aanhangwagen met lagedrukpomp en één met een hogedrukpomp. (De pomp van de laatste wagen zal komende week vervangen worden door een nieuwe. De huidige Is versleten. Tijdens de laatste raadsvergadering besloot de Balkster vroedschap deze te ver- huurders over het beleid bij toewijzing. Tot nu toe is er geen enkel inzicht waar men precies vanuit gaat en ontstaat er vaak bij woningzoekenden een slecht beeld hierover, zo schrijft Berg. De direkteur van woning stichting Patrimonium de heer W. Haan- stra, kon ons wel enig inzicht geven omtrent een eventuele toewijzing. Een ekonomische binding met de stad speelt een belangrijke rol, en als urgent geval wordt bijvoorbeeld ook gerekend wanneer een man en een vrouw in het gezin zich niet meer met elkaar kunnen verenigen, „dan proberen we zo snel mogelijk een oplossing te zoeken”, aldus de heer Haanstra. Verder deelde hij (vervolg zie pagina 13) Vele duizenden, nou ja duizenden.... het waren er in ieder geval vele, goede oplossingen van de Sinterklaaskrantpuzzel stroomden er bij de redaktie van het Sneeker Nieuwsblad binnen. De leden van de redaktie hadden weinig bewegings vrijheid meer; overal om hen heen stonden in aller haast opgetrommelde dozen met goede en foute oplossingen. Wanneer de telefoon ging moest eerst tussen de, overal in het rondzwervende, briefkaarten het desbetreffende apparaat opgedoken worden en nog steeds wordt door een aantal vrijwilligers ijverig tussen de kaarten gezocht naar een van de redaktieleden die sinds drie weken wordt vermist. Vervolgens stonden deze hardwerkende litteratoren voor de omvangrijke taak het kaf van het koren te scheiden; in algemeen beschaafd Snekers, de goeien der üt te soeken; en nog steeds bleef een respektabei aantal, nu alleen bestaand uit goede oplossingen over. Sinterklaas werd in hoogsteigen persoon gecharterd om de trekking te verrichten en deed dat op de voor deze man karakteristieke manier: allereerst werd de staf aan Pieterman overhandigd en vervolgens moesten de redaktieleden een voor een plaatsnemen op de knie van Sint Nikolaas en zijn ernstige vermanende woorden aanhoren voor alle litteraire slippertjes van het afgelopen jaar. Toen eindelijk alle medewerkers met nog wat natrillende knieën hun beloning (een zak zout) in ontvangst hadden genomen, ging de goedheiligman over tot de trekking. Winnaars van de waardebonnen van veertig gulden zijn geworden: G. Zijlstra Oranje Nassaulaan 15, Ijlst en van de kinderpuzzel: Reinders, woonschepenhaven te Sneek. De waardebonnen van vijfentwintig gulden zijn gevallen op de briefkaarten van: Joop Bruinsma, Snecanusstraat 3 Sneek en van de kinderpuzzel B. Wouda-Kok, Noard 6 te Workum, De waardebonnen van vijftien gulden tenslotte gingen naar J. Aibada, De Maren 19 in Hemelum en voor de kinderpuzzel G. Tilstra, Suffridusstraat 55 te Sneek. De waardebonnen zijn af te halen bij de redaktie van het Sneeker Nieuwsblad. Op de postzegel zijn twee handen afgebeeld tegen de achtergrond van een bundel pijlen. Bijzondere tekst: „Unie van Utrecht”. De postzegel is donkerblauw van kleur en gedrukt in de voor Nederlandse postzegels sinds jaren niet meer toegepaste plaatdruk, waarvoor Gerrit Noordzij uit Tuil de staal gravure vervaardigde. De zegels zullen bij alle Nederlandse postinrichtingen verkrijg baar zijn zolang de voorraad strekt. De geldigheid voor de frankering is onbepaald. vangen. Naar verwachting van de brandweerkommandant van de Balk ster vrijwillige brandweer zal deze nieuwe akkommodatle be antwoorden aan de eisen van de ko mende jaren. Wel staat er een grote re gereedschapswagen op het ver langlijstje van de brandweer. Naast de nieuwbouw in Balk heeft ook de dependance in Bakhuizen een ver betering gekregen. De stalling daar Is verbeterd door de gemeentelijke werkplaats uit te breiden. Deze ver beteringen in de akkommodatle zul len voor het materieel én voor de zestien manschappen In Balk en de zes vrijwilligers In Bakhuizen een betere werksituatie betekenen. De kosten van dit projekt bedragen een kleine f 300.000,- een stukje ongerustheid in het kinderdag verblijf „It Mearke” te Bolsward. Daar verbleven op dat moment naar verhouding veel kinderen die beter op hun plaats zouden zijn in een inrichting. In 1976 had de groep zoveel cijfers verzameld dat er een nota gepresenteerd kon worden, welke als konklusie had dat er een tekort van min stens 389 bedden bestond in de drie Noor delijke Provincies. Er zouden twee in richtingen moeten komen van elk 200 bed den. Op het ogenblik zijn er 5 inrichtingen in het Noorden: Bomeroord in Beetsterzwaag, Huize Maartenswouden in Drachten, Huize Mariëncamp in Rolde, Nieuw Woelwijck in Hoogezand-Sappemeer en Hendrik Boeije- noord in Assen. Er zijn plannen voor een nieuwe inrichting in Leek, die wellicht met Op de oude Rijksweg 43, bij Uitwellingerga, heeft dinsdagmiddag omstreeks drie uur een ernstige botsing plaatsgevonden tussen een tankauto van het internationale transportbe drijf Van der Lee en een keepwagen van Huisman uit Tjalleberd. De tankauto was leeg. De 39-jarige chauffeur van de tankau to, Y. Maij uit Assendelft, reed richting Sneek. Vermoedelijk heeft hij te laat opge merkt dat een voor hem rijdende personen wagen afremde voor een voor hem rijdende landbouwtraktor. M. Remde zo hard, dat de kombinatie naar de linker weghelft scheerde. Gelijktijdig bevond zich op deze weghelft de 32-jarige Sietse Duin uit Heerenveen. Een frontale botsing was niet meer te vermijden. De keepwagen kwam na de klap op z’n zij te liggen en de tankwagen schoot door in de sloot. De chauffeur van de tankwagen was er wat de verwondingen betreft het ergste aan toe. Hij was klem komen te zitten en werd door het personeel van de rampenwa gen van de Sneker brandweer bevrijd. Met onder meer been- en heupletsel werd hij naar het Sint Antonius ziekenhuis in Sneek vervoerd. De chauffeur van de keepwagen raakte licht gewond. Na behandeling in het ziekenhuis mocht hij weer huiswaarts keren. De wagens waren beide zwaar beschadigd. „Het is een groot geluk geweest dat de tankwagen leeg was”, aldus een woordvoer der van de rijkspolitie van Wymbritsera- deel. Geen ramp van hieruit gezien dus, maar wel is men geschrokken van de toeren die andere automobilisten uithaalden toen het ongeluk was gebeurd. Velen parkeerden namelijk hun auto op de vluchtstrook, nabij de plaats van het ongeluk. Gelukkig schoot een ander korps te hulp, zodat dreigende ongelukken daar konden worden voorko men. De Aktiegroep, waarin enkele ouders en werkers in de zwakzinnigenzorg zitting heb- Rekkense Inrichtingen bouwt deze ben genomen, is begin 1975 ontstaan vanuit ziening. Wanneer de wachtlijstgegevens nader worden onderzocht voor Friesland, daarbij in aanmerking nemend de plan nen tot uitbreiding c.q. inkrimping in de bestaande inrichtingen, dan kan worden becijferd dat een nieuwe inrichting in Sneek op dit moment minstens op 100 kandidaten kan rekenen. De Aktiegroep heeft in het voorjaar deze gegevens onder de aandacht gebracht van de Staatssekretaris van Volksgezondheid, mevrouw Veder-Smit. Zij heeft intussen geantwoord dat het nog steeds niet duide lijk is of de vestiging van een inrichting in Zuid-West Friesland wel noodzakelijk is. Binnenkort zal een gesprek plaatsvinden tussen de leden van het Provinciaal Bestuur en de Staatssekretaris. In de hal van Amicitia werd dinsdag de laatste trekking verricht van de Sint Nikolaas-verloting van de Sneker Zakenlieden. Wie anders de Sint zelf - hij vierde deze dag immers zijn verjaardag, kon de laatste loten uit de dozen halen. De Goed Heiligman wipte maar graag even aan om weer enkele mensen gelukkig te kunnen maken, dit echter niet voordat hij de kinderen van de lagere scholen een onvergetelijke dag in de grote zaal had bezorgd. De voorzitter van de Sneker Zakenlieden, de heer .H. Pheifer, zei uit reakties van zowel het publiek als zakenmensen te kunnen hebben opgemaakt dat de verloting zoals die dit jaar was verlopen goed geslaagd was. „Het ging wel anders dan voorgaande jaren en we hebben weer wat geleerd en zullen bekijken of we volgend jaar op deze wijze verder gaan Er werden ook enkele mensen bedankt voor hun spontane medewerking. Dit waren: de tieren G. Schuil (Amro Bank), A. Bekema (etaleur van Tromp die de etalage met prijzen verzorgde), J. de Vries en P. Postma van het VVV. (Foto Studio Ger Dijs). Leerlingen van enkele scholen in Sneek hebben nadat een verzoek aan hen was verricht om mee te helpen met ,Jiet inelkaar draaien” van een dierententoonstelling, en kele prachtige werkstukken gemaakt die betrekking hebben op het dierenleven in zijn mooie en minder fraaie vormen. Het verzoek om materiaal voor een eks- positie bij elkaar te vergaren kwam van Herma Hofstee van de Anti- Vivisektie-Bond en van Janice Sealy, die aangesloten is bij het International Fonds For Animal Welfair. De scholen die zich aktief hebben ingezet - in twee weken tijd werd het allemaal verwezenlijkt - zijn de Jan van Nassauschool. Frittemaschool, Prof. Gerbrandyschool en de Huishoud school aan de Ooievaarslaan. Onderwerpen als vivisektie, bioindustrie en dierenbescherming worden aan de orde gesteld. De tentoonstelling kan vanaf 11 tot en met 22 december in het Bolwerk worden bekeken. Eventuele vragen in verband met anti-vivisektie kunnen worden gericht aan Herma Hofstee, tel. 17153 in Sneek. /'.r.V

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1978 | | pagina 1