Bestuur veren. Grootzand claimt pand van Fritsma B en W van Rauwerderhem I Samenwerkingsverband Vrees voor het streekplan IJLST snekerWkoerier j^vcx* raau u J zijn voor ’n kleine gemeente I i I Woonwagens naar sloopplaats naar een gedeelte van de te dempen be staande woonschepenhaven. Met het oog op het verkrijgen van een rijksbijdrage verdient het aanbeveling om thans op het huidige sloopterrein reeds definitieve voor zieningen aan te brengen. '9if I J I I Officieel Orgaan van de gemeenten SNEEK, WYMBRITSERADEEL en i - I B I s s I 1 bUviM ■K (Vervolg zie pagina 3) Dit blad verschijnt bovendien donderdags huis-aan-huis in GAASTERLAND, SLOTEN, RAUWERDERHEM e.o. a I Verhoging onr.goedbelasting Het kollege van b. en w. stelt de gemeenteraad voor per 1 januari 1979 de onroerend goed belasting te verhogen met zeseneenhalve pro cent. Hiermee zal voor de huurder het tarief 9,05 en voor de vérhuur- der 12,15 zijn per 3000,00 eko- nomische waarde. Voor de gemeente Sneek levert deze verhoging een meeropbrengst op van 232.470,-. Het dagelijks bestuur van het samenwerkingsverband Zuidwest-Friesland heeft sterke bedenkingen op de vierde nota alternatieven van Gedeputeer de Staten dat moet leiden tot een ontwerp-streekplan. In haar advies aan het algemeen bestuur van de samenwerkende gemeenten van de zuidwest hoek vindt het dagelijksbestuur het onmogelijk een zinnige keuze te doen vanwege het te vrezen detaillistische karakter van het toekomstige streekplan en de aard van de aangeboden alternatieven. Daarbij maakt men de kanttekening dat het beter was geweest, als er in plaats van één streekplan, meerdere streekplannen gemaakt werden, zodat de verscheide ne regio’s beter tot hun recht kunnen komen. (Vervolg zie pagina 3) en de wfcs Hei Sneeker Nieuwsblad is een gecombineerde uitgave van NIEUWE SNEEKER COURANT, SNEEKER COURANT, DRIJFHOUTS NIEUWSBLAD Sneek-volleybalstad Aansluiting „De Hemmen” Het bestuur van de vereniging Grootzand heeft bij de gemeente officieel De^spreker zei zelf altijd de beste resultaten een claim gelegd op het pand van automobielbedrijf Fritsma aan de Oude Koemarkt in Sneek. Het pand zal worden gehuurd door de vereniging met de bedoeling het onder te verhuren aan binnenstadbewoners die hun auto er dan kwijt kunnen. 1 BW I SNEEKER NIEUWSBLAD denkar het LSC-terreln opdraaien, terwijl de heer Bos te bereiken wanneer hij vooruit kijkt, en hij de omschrijving van ’t Sandt werd aangekondigd. Het zou derhalve niet onverstandig zijn van de heer Bos om eens te Informeren bij 't Sand ofen dat is waarschijnlijk een MAANDAG 11 DECEMBER 1978 133ste JAARGANG No. 98 a 361 E De fotograaf van Studio Ger Dijs heeft ondanks de gladheid toch een stap naar bulten gedaan en maakte een foto van een van de weg geraakte Slmca. De bestuurder kwam met de schrik vrij. Deze alternatieven nota, de vierde, zal anders dan de voorgaanden wèl tot besluit vorming van Provinciale Staten voor een ontwerp-streekplan leiden. Gedeputeerde staten stelt voor deze alternatieven per regio te bespreken en zonodig per gemeente. Het uiteindelijke streekplan, waarop de alternatievennota op van toepassing is, is verdeeld in twee termijnen: Het lange termijn voor een periode van tien tot twintig jaar en het korte termijnplan voor de eerstvolgende vijf jaar. De nota alternatieven geeft de richtlijnen voor het langere termijn. Inwoners van Sneek, Nljezljl, Oosthem, Ysbrechtum, Tlrns, Scharnegou- tum, Oppenhuizen en Ultwelllngerga hebben zaterdag weer die heerlijke erwtensoep van de Lions kunnen kopen en proeven. Zoals bekend Is dit jaar de opbrengst bestemd voor de dierenverzorging. Hieronder wordt In dit geval verstaan het nieuwe asiel, der verzorging in deze opvang en de kastratle en sterilisatie. Voor dit goede doel werd 4000 liter soep verkocht en aangezien de prijs per liter f 3,- bedroeg, Is In leder geval het mooie be drag van 1200,- verkregen. Achteraf bekeken bleek dat er nog wel een honderd liter bijgekund had. Krap zat men ondermeer bij de Furmerusflats In Sneek. Een gamel waarin veertig liter kan, bleek voor de drie flats niet groot genoeg. De aktle wordt een nog groter sukses genoemd dan voor gaande jaren - het was de vierde keer dat snert werd verkocht. De Lions kregen deze hulp van een honderdvljfentwintlgtal leerlingen van het Boger- man College. In totaal zetten honderdenvijfenzestig mensen zich voor de aktle In, verdeeld over 55 wagens gingen ze op pad. In verband met de gladheid van de vorige dag waren er nogal wat afzeggingen, maar men wist zich toch te redden. (Foto Studio Ger Dljs). Zie ook foto op andere pagina. aanwezigen nog of hij zeker wist dat in de binnenstad aan een dergelijke parkeergele genheid werkelijk behoefte is. Een reaktie van een bestuurslid van de vereniging Grootzand hierop is „dat zou wethouder Berg toch moeten weten!” hiermee haar zelfstandige positie ten opzichte van Rijkswaterstaat bepalen. Tevens zullen b. en w. voorstellen om een krediet beschikbaar te stellen van van f 39.117,- voor het opstel len van een plan voor de tussentijdse aanpak van de verkeersproblematiek in Irnsum. Burgemeester en wethouders van de gemeente Rauwerderhem noemen het een goede zaak dat ,Jt Provinsjael Frysk komité ta bihald fan gemeenten” de hele zaak van de gemeentelijke herindeling opnieuw in de openbaarheid brengt. Het is volgens het kollege al veel te lang rustig geweest rond deze zaak. Het komité heeft een brief geschreven aan de minister van binnenlandse zaken, de vaste kamerkommissie, belast met de beoordeling van de gemeentelijke herindelingsplannen, provinciale staten van Friesland en de werkgroep gemeentelijke herindeling in Leeuwarden. In dit schrijven worden argumenten aangevoerd die voordelen van herindeling weerleggen. Een tiental punten die voordelen van herindeling opsommen, werden in 1976 in een folder van het Buro Voorlichting Provincie Friesland gepubliceerd. „It komité ta bihftld fan gemeenten” heeft deze punten aan een nader onderzoek onderworpen en kwam tot het genoemde resultaat. bekeken of een verkeersdeskundige aange steld kan worden. Het gemeentebestuur wil B. en w. zeggen dat ze zich helemaal kunnen vinden in het kommentaar van het komité. In het kommentaar wordt bena drukt dat de argumenten van het provin ciaal bestuur niet op harde feiten berusten. Mogelijk ook kunnen degenen die met het herindelingsplan zijn gekomen de ogen openen en haar diensten bepalen tot de waar devolle elementen van het kleine bestuur. Naar wij het kunnen bekijken is de geest van de tijd omgeslagen. Het is niet langer meer: hoe groter, hoe beter. Je ziet steeds meer dat ook grote, door fusies tot stand gekomen bedrijven zich ook weer splitsen in kleine overzichtelijke delen, aldus het komi té dat er nog aan toevoegt dat het niet langer modem is om te spreken van kreten als bestuurskracht, integrale takenpakket ten enz. De ervaringen van inwoners, bestuursleden en ambtenaren blijken anders te zijn. Hun kracht ligt in de praktische aanpak van de zaken. Ze richten zich op de feiten en behandelen de lastige problemen per geval. Het komité zegt het nieuwsgierig te vinden wanneer al een vergelijk zou worden ge maakt van wat er door de kleine gemeenten en de grote gemeenten per inwoners tot stand is gebracht. Het zou hen niet verba zen wanneer de kleine gemeenten beter uit de bus komen dan de grote en ook dat de kleine gemeenten meer doen met minder geld. Het is niet onwaarschijnlijk dat de andere raadsleden van Rauwerderhem zich volgende week dinsdag ook over deze herindelingszaak zullen uitspreken. Een ander punt op de agenda de oostelijke rondweg - heeft al veel aandacht gekregen, mpar nu zal worden Vrijdagavond, 5 januari en zaterdag, 6 ja nuari 1979 is het zo ver. Dan is Sneek weer Volleybalstad. Voor de vierde keer in sukses- sie organiseert de afdeling Sneek deze enige ware volleybalhappemng. Sneek- Volleybalstad het toumooi voor volleybal lend Friesland. Traditiegetrouw staat de inschrijving weer open voor alle klassen (rekreatie-, afdelings- distriktsklassen en divisies). Het in schrijfgeld bedraagt slechts 12,50 per deelnemend team, terwijl als sluitdatum voor opgave 15 december 1978 is bepaald. U merkt het al: de zalen zijn gereserveerd, de organisatie (dankzij de medewerking van de Stichting Sneek Promotion en de firma Metz) weer rond. De daad is dan ook aan u om Sneek-Volleybalstad Sneek- Volleybalstad te doen zijn. Gelijktijdig met het maken van een aanslui ting van De Hemmen dient derhalve een verbinding te worden gemaakt, vanaf de Aide Himdyk, ten westen van de rondweg naar deze aansluiting en vanaf de rondweg een verbinding met de nieuwe Himdyk naast de Detailhandelschool W.G. Baarda. Het gebied van het bedrijfsterrein de Hem men zal in een aantal facen bouwrijp wor den gemaakt met als eerste face het noorde lijk plarideel. Een weliswaar wat late maar beslist niet minder ge slaagde 1 aprll-grap speelde zich afgelopen zaterdag af zich in de kantine wat zenuwachtig voorbereidde op de at om 13.00 uur op het LSC-terreln. Kantlnebeheerder en tficiele overhandiging die over enkele ogenblikken plaats paardenfanaat de heer Bos ontving toen uit handen van de zou gaan vinden. De wagen ging open en daar stapte het vertegenwoordiger van de kortebaandraversorganisatle ’t veulen naar buiten. De verrukte heer Bos werd nog een Sandt uit Noordholland een draversveulen, dat op het lot krans omgehangen en ook de officiële papieren, die uiter- dat hij tijdens de draverijen te Joure had gekocht, was ge- aard bij zijn „stamboekveulen” horen, kwamen in zijn be vallen. Zoals reeds vermeld had de heer Bos in mei te zit. Nou niet om de heer Bos of zijn veulen af te kraken; Joure een lot gekocht, waarop als hoofdprijs een dravers- maar het veulen lijkt ons niet van dergelijke klasse als In veulen ter waarde van ongeveer 2500 gulden te winnen was. Lange tijd daarna vonden enkele vrienden van hem tijdens een gezellig avondje het lot en schreven het num mer op. Menige avond werd daarna gespendeerd aan veel kortere klap, zijn vrienden eens goed aan de tand te druk overleg, wat er nu verder gedaan moest worden en voelen. Een aardige suggestie voor de naam van eindelijk waren ze er dan uit„draversveulen” (dat waarschijnlijk alleen op de zeer kor- Zaterdagmiddag kwam helemaal in stijl om ongeveer te baan tegen zijn grotere broers en zusters uit de voeten 13.00 uur een grote BMW met daarachter een echte paar- zou kunnen): PRACTICAL JOKE. (Foto Studio Ger Dijs). Ten behoeve van het bouwrijp maken van het industrieterrein „De Hemmen”, waar mee volgend jaar een aanvang zal worden gemaakt, moet de gemeente een aansluiting vanaf dit plan met de stadsrondweg maken. Rijkswaterstaat gaat alleen akkoord met een nieuwe aansluiting op de stadsrondweg, in dien oversteken van de Aide Himdyk en de Alddyk over de stadsrondweg komen te vervallen. Het plan om in de binnenstad deze parkeer- mogelijkheid te kreëren werd naar voren gebracht tijdens een vergadering van de kommissie Ruimtelijke Ordening, donder dagavond in het gemeentehuis. Niet echter een van de kommissieleden kwam ermee „aandragen”, maar een deputatie van de binnenstad. Omdat het toch wel enige tijd duurt voordat het kompleks van Fritsma tegen de grond gaat kunnen we het net zo goed deze bestemming geven, zo was men van me ning. Zoals bekend verhuist het automo bielbedrijf over een aantal maanden naar een ander gedeelte van de stad; het oude pand is brandgevaarlijk en de vereniging Grootzand zou het niet alleen spijtig vinden wanneer iemand er de brand in zou steken, maar denkt hierbij ook aan de gevaren die voor omwonenden kunnen ontstaan. Vrijdag al stapte het bestuur van de vereniging Grootzand naar het gemeen tehuis om regelingen te treffen. Niet alle bestuursleden waren bij de vergadering van donderdagavond geweest, maar werden diezelfde avond nog wel door andere leden van het voorstel in kennis gesteld. Wethouder ing. D.A. Berg, voorzitter van de kommissie Ruimtelijke Ordening, vroeg tijdens de vergadering aan een van de De ambtelijke werkgroep die de woonwa- genproblematiek in Sneek aanpakt, heeft advies uitgebracht over de verplaatsing van het tijdelijke kamp aan de Leeuwarderweg naar de Johan Willem Frisostraat. Voorge steld is een viertal standplaatsen voor woon wagens in te richten op een terrein, gelegen aan de Johan Willem Frisostraat, nabij het woonwagencentrum, dat momenteel door woonschepen- en woonwagenbewoners wordt gebruikt als sloopruimte. De sloopak- tiviteiten ziet men te zijner tijd verplaatst Als sloopterrein willen b en w de oefenhoek, gelegen naast het huidige sloopterrein aanwijzen. Het terrein aan de Leeuwarderweg zal na deze verplaatsing weer als parkeerplaats bij de ijsbaan dienen. fffi I i

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1978 | | pagina 1