SPORTNOTA WYMBRIT Finale schoolkwis Start bouw in januari? i I IJLST snekerWkoerier PROTEST HUISVUILKIST Oordeel van B en frakties Sneek Fraktie-beschouwing zin vol reaktie b en w matig en fij n Het zware karwei van de begrotingsbehandeling van Sneek zit er weer op. Precies zo zwaardragend als het hier wordt uitgedrukt, kwamen woorden over van enkele fraktieleiders in hun algemene beschouwing en dan met name over de begroting zelf. Toch kwalificeerde burgemeester B. van Haersma Buma de vijf fraktie-betogen als zeer zinvol voor het algemeen beleid voor het komend jaar. De begrotingsbehandeling nam ruim acht uur in beslag. Enkele onderwerpen kregen een eenzijdige behandeling, andere behandelden meerdere onderwerpen in kort schetsen of in grote lijnen. Het weerwoord van b. en w. op de algemene beschouwingen werd omschreven als een fijne beantwoording, maar ook als mat, mager en FINANCIEEL GEVOLG L, y! ■b IkS iwBgfbi de gemeenten SNEEK, WYMBRITSERADEEL en Officieel Orgaan van w H M 1 i Sf oss 31 ■■MH omschreven als een fijne beantwoording, maar ook als mat, mager - Dit blad verschijnt bovendien donderdags huis-aan-huis in GAASTERLAND, SLOTEN, RAUWERDERHEM e.o. -- en de Het Sneelter Nieuwsblad is een gecombineerde uHgave van NIEUWE SNEEKER COURANT, SNEEKER COURANT, DRIJFHOUTS NIEUWSBLAD matig. Naar verwachting zal in januari gestart worden met de bouw van het „nieuwe plan” pensiontehuis Cruycebroedershof aan de Maria Louise- straat. Als gevolg van de door het ministerie van CRM en het provinciaal bestuur opgelegde bezuinigingen in het kader van toekomstige plannen voor de tussenvoorzieningen is het totaal bedrag van de bouwkosten verminderd met f 1.550.000,-. De gevolgen hiervan zijn beperkt gebleven tot enkele veranderingen aan het uiterlijk, zoals de vermindering van het aantal woonblokken aan de Jan van Nassaustraat en de wijziging van de voorgevel boven de ingang aan de Maria Louisestraat. Intern is onder andere de kelder uit het plan geschrapt. De totale stichtingskosten bedrógen nu f 3.650.000,-. De bouwtijd van het pensiontehuis zal ongeveer één jaar zijn. if Mi WMjr 7-i •t SNEEKER NIEUWSBLAD Nieuw plan pensiontehuis Talma Heeg aan de lands- donkerbruine dakpannen te liggen. Burgemeester B. van Haersma Buma dertig bewoners, die door psychische of socia- ïfc ji DONDERDAG 14 DECEMBER 1978 133ste JAARGANG No. 99 In navolging op wat de gemeentepolitie van Sneek heeft gedaan op alle lagere scholen in de Waterpoortstad, heeft het onderwijzend personeel van de ATS ge meend dat het een goede zaak was om op school ook een fietsenkontrole te houden. Gisteren werd met de aktie ge start. In eerste instantie was ook mede werking van de politie gevraagd, maar deze kon enkel zorgen voor de stickers omdat het vrij plotseling besluit om de kontrole uit te oefenen niet in het werk schema van het buro paste. (Foto Stu dio Ger Dijs). «ISUW40 AflVUTDmikUD^ ^VOOH MMS M (MfTUSU De bouwwerkzaamheden zullen waar schijnlijk in januari gestart worden Giste ren is de aanbesteding verricht met als laagste inschrijver voor de hoofdbouw de Gebroeders Andringa met f I 750.530. (in- klusief BTW.). Progressief Sneek was zéér ontevreden. Fraktievoorzitter de heer W. T. de Boer zei allereerst in zijn inleiding al met klem dat hij eigenlijk ter plekke zijn mond zou moeten houden. „Daar heb ik wel serieus over gedacht maar ik blijf toch maar even meehuilen in de wolvenzang van de fraktie- voorzitters; ik wil niet het misverstand laten ontstaan dat die jongen van Progressief Sneek ook niet veel meer te vertellen heeft.Duidelijk is dat deze vertoning voor ons niet meer hoeft” - hij duidde hiermee op de begrotingsbehandeling wat hij ener gieverspilling noemde. De beleidsschets voor 1979-1983 omschreef De Boer als een nietszeggend, ongeïnspireerd verhaal! „Zo dat bij mij alle motivatie verdween om daar nog serieus vuurwerk op te leveren”. Ondanks positievere geluiden van de kant ners de /cisl niet meer- De plastic zak blijkt van het gemeentebestuur blijken de bewoners ,oc^ beter te voldoen. De meest voorkomende van flats duidelijk meer moeite te hebben ^arht is „het onhandelbare karakter” van de met de huisvuilkist. Aan de Worp Tjaarda- grote bak voor de flatbewoners. Volgens straat gebruikt het merendeel van de flatbewo- wethouder B. de Vries moet ieder gezin, die dat betalen en plaatsen kan, een kist kopen. Andere gevallen worden nader bekeken. Deze gevallen misschien? (Foto Studio Ger Dijs). oplossing. Voor het scheppen van werkgelegenheid staan ons niet zoveel middelen ten dien ste zegt b en w in een antwoord. Belang- grijk is zo billijk mogelijk gunstig gele gen terreinen te kunen aanbieden, wan neer gegadigden voor verplaatsing, uit breiding of vestiging van bedrijven zich melden. Voor het overige moet een af wachtende houding worden aangeno men. Het totstandkomen van multi-funktionele centrums im Oppenhuizen en Nijland blijkt in het eerste dorp het verst gevorderd. De inwoners van Top zijn dan ook erg aktief; op het ogenblik wordt zelfs een aktie gehou den waarin bewoners wordt gevraagd zo veel mogelijk mee te werken aan allerlei aktiviteiten om geld in te kunnen zamelen. In uitvoering is momenteel het sportkom- pleks in Scharnegoutum, terwijl de plannen voor uitbreiding van de sportvelden te Heeg. in een vergevorderd stadium zijn. Het is niet uitgesloten dat in Woudsend het gebied ten oosten van de Ee op een riool wordt aangesloten. Een gedeelte van de inwo ners van het dorp blijkt stankoverlast te hebben van de riolering zoals deze nu is aangelegd. De stankoverlast is een gevolg van de provisorische lozing van een gedeelte van het dorp, op de polder. eigen kamer, sanitaire voor- en per groep van vier bewoners één woonkamer De „filosofie" achter het bouwwerk is de bewoners zoveel mogeiijk zelfstandigheid te geven Tevens zijn er J .1 In het ver- het gemeentebe- nieuwde plan is de hobbyruimte verplaatst i j__ naar {je zoidgrvgrjjgping yoor mensen van het pensiontehuis is er een mogelijk heid geschapen klein vee te houden in de daarvoor speciaal ingerichte schuur op het De huidige opzet is bedoeld voor twee en terrein athter het gebouw lJ_-j c le problemen in de maatschappij niet kunnen funktioneren. Het geheel is aangepast aan het idee de normale gezinssituatie na te bootsen, door het bouwwerk in afzonderlijke units in te delen. Op dit moment heeft het pensiontehuis Cruycebroedershof een bewonersaantal van één en twintig. Wel vuurde de Boer nog een pijl af op de heer H. Postma (FNP). die volgens] De Boer hard op weg zou zijn de Boer Koekoek van de Sneker politiek te wor den. Het kwam er eigenlijk op neer dat hij graag zou zien dat de FNP de mondelinge antwoorden anders behan deld, en De Boer was niet de enige die deze mening was toegedaan. Onder] meer de heer J. R. Visser (PvdA) had het dringende verzoek aan de heer Postma nu eens de krenten uit de pap te halen. Postma kreeg het in het eerste anderhalf uur wat kritiek op de man zelf betrof zwaar te verduren - toen eerst waren zijn vier fraktievoorzitters uitgesproken. Maar Postma was niet van zijn stuk te brengen. Hij vroeg b. en w. zelfs maar eens beter naar een eenmansfraktie te willen luisteren. Kan dit wel in de politiek? zo vroeg hij zich af. Hij noemde enkele voorbeelden onder andere de plastic huisvuilzak waarvan hij gezegd had dat deze toch niet bleef. Met dergelijke kortere opmerkingen richtte hij zijn boog op de andere raadsleden. (vervolg zie pagina 15) Gistermiddag hebben achttien scholen uit heel Friesland in de finale van de schoolkwis, georganiseerd door de gezamenlijke Rabo banken in Friesland, tegen elkaar gestreden. Aan de hand van een aantal vragen, zowel voor enkele leerlingen als de leraar of lerares van de klas, kwam vast te staan welke school „de topper was. Van alle scholen was een panel afgevaardigd, bestaande uit vier leerlingen van de 5e klas plus hun onderwijzer(es). Aangemoedigd door klasgenootjes deed een ieder z’n best. De vragen werden gesteld door Judith Bos en Dick Passe hier, beide zijn bekend van de kwis Tweekamp die regelmatig op de televisie te zien is. Als artiesten kwamen voor het voetlicht De Stefani’s die de kinderen amuseerde met een goochelact, en evenals Ricardo Aziz die een Limbo-act met onder meer vuurspuwen ten tonele bracht, werd hij begeleid door Jan van Beid op orgel De uitslag voor wat de scholen uit de zuidwesthoek betreft luidt als volgt O L.S Terhorne. 35 punten. 3 CBS Balk 32 punten, 4. Epemaskoalle Ysbrechtum 32 punten en de C BS uit Oppenhuizen moest genoegen nemen met de zeventiende plaats Aan de eerste plaats was j 750. verbonden, voor de tweede in de rij f 600. de school die als derde eindigde ging mei f500.- naar huis, dan warén er drie prijzen van f 250. en alle andere deelnemers kregen f 150,-. (Foto Studio Ger Dijs). Het is duidelijk dat de uitvoering van de sportnota voor het gemeentelijke budget van Wymbritseradeel grote financiële gevolgen zal hebben. B en w zeggen in een antwoord op de algemene beschouwingen van de fraktieraadsleden dat er intem de belangrijke vraag is geweest of er tegelijk met de vaststelling van de sportnota geen afweging van belangen moet plaatsvinden ten opzichte van andere zaken. Er wordt door het kollege in herinnering roomt, aldus het kollege. Door het pro- gebracht dat de financiële gevolgen van de bleem van Talma Heeg aan de lands- sportnota niet zijn afgewogen tegenover de regering voor te leggen hoopt b en w op een mogelijkheden van het gemeentelijk budget en dus ook niet tegenover andere belangen (wegennet bijvoorbeeld), waarvan de be hartiging eveneens grote financiële offers zal vragen. Het is zonder meer duidelijk, aldus b en w dat de uitgaven terzake Talma-Heeg een situatie heeft veroorzaakt die niet te aan vaarden is, omdat het hier een kon- sekwentie is die andere gemeenten niet kennen en die bovendien ons budget af- De opzet van het vernieuwde plan is zien dat het toch één gebouw is", al- een woonkompleks dat aange- dus de heer Goodijk. De topgevels past is aan de woonomgeving, zullen met hout bekleed worden, Architektenburo Goodijk, dat reeds voor de opbouw gebruikt men rode meerdere malen soortgelijke gebou- baksteen en op de daken komen wen in Friesland ontworpen heeft, heeft de indruk van woningen willen scheppen met gelede vorm. „Als je De gevel wordt regelmatig door acht er langs loopt mag je niet meteen balkons onderbroken. Aan het begin van dit jaar besloot de De bewoners van het nieuwe tehuis krijgen gemeenteraad van Sneek tot de bouw van elk een een nieuw pensiontehuis in de wijk Sperk- zienmgen hem. Na een bespreking op 26 mei met het buro Friesland van CRM en het provinciaal bestuur moest het kollege van b en w de plannen enigszins versoberen. Pas toen diverse rekreatie mogelijkheden werd het duidelijk voor 1 stuur welke voorwaarden er bestonden om de vereiste vergunning te krijgen CRM keurde het tweede plan wel goed. 'TiA

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1978 | | pagina 1