Samenwerkingsverband Zuidwest-Friesland: Standpunt streekplan uitgesteld IJLST snekerWkoerier Kerststemming op Schaapmarktplein Gymnastiekver. Shell uit Jutrijp/Hommerts 15 jaar Jubileumfeest FSM I a Aannemers vallen buiten de boot Geen kermis met bedragen riolering IJlst de gemeenten SNEEK, WYMBRITSERADEEL en Officieel Orgaan van B-lfif’’ is j* 4 pf s 1: 'ff LSC trainer Jansen weg Gerrit de Vries nieuwe en de etalages, die met engelenhaar en glinsterende ballen opgesierd zijn. Ook de stad Sneek maakt zich klaar voor de kerstviering door op dit plein een metershoge kerstboom neer te zetten. Met de ladderwagen van de brandweer zette men de boom over eind. Natuurlijk is ook deze kerst boom, met behulp van de ladder wagen, opgetuigd met ballen en slin gers. Foto Studio Ger Dijs. Jongens, die Slotenaren mishandelden, in gevang Zeven jongens uit Lemmer werden vrijdag bij zogenaamd snelrecht door politierechter mr. P.J..V1. Bruckman veroordeeld wegens ernstige mishandeling van rijf Slotenaren, en het ruineren van hun auto in de nacht van 3 op 4 december. Het Sneaker Nieuwsblad is een en de Decembermaand, feestmaand! A Is men over het schaapmarktplein loopt, ziet men niet alleen de kerst stemming af aan de sparretjes die daar voor de kerst verkócht worden 1 van het streekplan. Dit voorlopige standpunt wordt naar de desbetreffende gemeenten verstuurd, waarna het intergemeentelijk overlegorgaan in de vergadering van 1 februari een definitieve uitspraak zal doen over deze zaak. -- gecombineerde uitgave van NIEUWE SNEEKER COURANT, SNEEKER COURANT, DRIJFHOUTS NIEUWSBLAD Het samenwerkingsverband Zuidwest-Friesland kwam in Bolsward na een verwarrende diskussie tot de slotsom, dat gekozen moet worden voor een iSSL-S SS ia 44 SNEEKER NIEUWSBLAD r mars. Op de foto ook kleuterleidster mevrouw R. Reitsma- touw gezet. Grontmij te laag geraamd was. de hand van een tekening is tot 28 ja nuari te bezichtigen. Het was zaterdag een open dag van het museum waar op tevens gelegenheid was om oude voorwerpen te laten beoordelen en kwalificeren, dit werd voornamelijk door de heer Ten Hoeve zelf gedaan. MAANDAG 18 DECEMBER 1978 133ste JAARGANG No. 100 Dit blad verschijnt bovendien donderdags huis-aan-huis in GAASTERLAND, SLOTEN, RAUWERDERHEM e.o. In de nacht van vrijdag op zaterdag heeft de Sneker Gemeente Politie 130 auto’s aange houden voor een alkoholkontrole. Van de 130 bestuurders bleken 92 zonder bezwaar verder te kunnen rijden. De overige 38 werden onderworpen aan de blaastest voor 0,5 promille. Hierna moesten 8 chauffeurs een tweede test afleggen voor de 0,8 promillegrens. Dit resulteerde in zeven maal een proces-verbaal. Eén be stuurder kreeg een rijverbod. IIllHIWMAOmTOTllM^D^ VOQSk IIUX M CMmMM LSC-trainer Johan Jansen die vier jaar de training van de LSC selektie heeft verzorgd, heeft besloten zijn blik te verruimen en zijn sukses na deze vier jaar prima samenwerking elders te proberen. Voor zover bekend is de heer Jansen nog niet benaderd door een nieuwe vereniging. LSC heeft als nieuwe oefenmeester aangetrokken: Gerrit de Vries, tot nu toe trainer bij hoofdklassevereniging Steenwijk. Het voorstel van het dagelijks bestuur was in eerste instantie een oordeel te vellen over de twee keuzemogelijkheden van de alternatievennota en deze meningsbepaling zowel naar de gemeentebesturen te zenden als naar Gedeputeerde Staten. De laatste had laten weten voorkeur te hebben voor reakties in regioverband. Ieder raadslid krijgt een kassetterecorder thuis. Enkele dagen na de raadsvergade ring ontvangt elk raadslid een kopie. Naast deze werkwijze wordt ook schrifte lijk een besluitenlijstje opgemaakt, waarin de zeer principiële zaken uitvoeriger zul len worden beschreven. Tevens oppert het kollege in plaats van de gebruikelijke methode, voortaan de ge meenteraadsvergadering vast te leggen op kassettebandjes. Tot nu toe notuleert de gemeentesekretaris de raad. Daarna kost het nog enkele dagen om de notities om te zetten. Het voorgestelde systeem moet tijd en geld besparend werken. ‘De heer J. M. A. Mulder, burgemeester van Bolsward, versterkte het voorstel van het dagelijks bestuur door te oppe ren als één blok op te treden. „De reakties van de gemeente apart zouden weleens tegengestelde meningen kunnen opleveren. Als „Leeuwarden” dan deze tegengestelde meningen van elkaar af trekt, blijft er weinig over”. De heer W. de Boer uit Sneek had een ander idee. Hij stelde voor dit punt van behandeling te schrappen en eerst de meningen van de gemeentebesturen apart te horen. Vit deze meningen kan het samenwerkingsverband dan de hoofdlijnen halen. De gemeenteraden „Stel dat de Grontmij te laag geraamd zou hebben, antwoordde de burgemeester dan zou men zichzelf in de vingers snijden, want men moet het nu zelf voor die prijs uitvoeren”. Mumsen sprak van gunstige ervaringen in Ijlst met de Grontmij. „De raming is drom mels goed doorgerekend, bovendien zijn jfers door de acw nog eens goed op een rij gezet”. „De aannemers hebben de zaak verspeeld", konstateerde de heer Veld- wiesch. „Ze hebben nu helemaal niets. Dat is leuk voor de werkgelegenheid bij die bedrij- In deze nacht achtervolgden de zeven Lem- sters een wagen met twee Slotenaren, die een bar in Lemmer ontvlucht waren, nadat zich daar enige moeilijkheden hadden voor gedaan tussen beide groepen. Aan de rand van Lemmer werden ze klemgereden door de Lemsters. waarna de twee inwoners van Sloten afgetuigd werden. De wagen kreeg een dergelijke behandeling. Vijf van de zeven verdachten bekenden het ten laste gelegde, de overige twee ontken den. Na de eis van de officier van justitie mr. E.F. Bueno van vijf maanden gevange nisstraf. waarvan twee en drie voorwaarde lijk met een proeftijd van één jaar, werd dit omgezet door de politierechter in 7 weken gevangenisstraf voor R.J.S., 5 weken voor L.S., 4 weken voor A.H.. 6 weken voor H.S.. en 4 weken voor R.F.. Het ontkennende tweetal T.A.J. en J.J.B. werd veroordeeld tot 4 en 6 weken gevangenisstraf. Alle zeven Lemsters blijven in arrest. Voor het kopiëren van de kassettebandjes heeft de gemeente Gaasterland, die al enige tijd met dit systeem werkt, hulp aangebo den. Voor het vermenigvuldigen van de bandjes kan gebruik gemaakt worden van de Gaasterlandse moederapparatuur. De gymnastiekvereniging Shell van Jutrijp/Hommerts, Reitsma. Om het programma een ekstra fris tintje te geven heeft het 15-Jarig bestaan gevierd. In het dorpshuis werd werden oefeningen gedaan op muziek, onder meer door onder grote belangstelling een programma gebracht de meisjes van 10 t/m 13 jaar en de adsplrant dames. De waarin alle 218 leden hun kunsten vertoonden. De avond dames senioren maakten een vrije oefening en de ad- werd geopend door voorzitster mevrouw C. Wempe- spirant dames kwamen met een jazz-oefenlng. Het jubl- Brouwer, zij heette onder meer bijzonder welkom het leumfeest werd echter niet alleen met gymnastische be- oprlchtlngsbestuur en een dultse turngroep uit Zimmertal. wegingen opgevuld: als afsluiting werd nog gedanst op Een van de leiders van Shell verbrengt In dit dultse plaats- muzikale klanken van de Rlnsonas uit Harlingen. Zater- je regelmatig zijn vakantie en had de groep uitgenodigd, dag werd voor de volleyballers, die ook zijn onderge- Op de foto van Studio Ger Dljs staat de gast-groep In het bracht bij Shell, een snerttoernool georganiseerd. Voor de midden. De groep ging met leden van Shell mee In de op- 12 tot 16-jarlgen onder hen was een tafeltennistoernooi op Het kollege van b en w van Sloten stelt de gemeenteraad voor de aanvraag van de heer H. Bakker uit Apeldoorn af te wijzen voor het opzetten van een kermis in de jaren 1979 tot 1983. In voorgaande jaren ondervonden omwonenden veel last van de kennis. Tevens moet, aldus het dagelijks bestuur van de gemeente, er naar gestreefd worden niet méér touristen naar Sloten te trekken. Met 'een kennis in de maand juli zou dit wel gebeuren. Als alternatief wil de feestkonunis- sie van de middenstandsvereniging zelf zor gen voor festiviteiten in de zomer. Het aannemings- en transportbedrijf G. J. Jansma BV te Drachten mag als laagste inschrijver voor het aanpassen van het plaatselijk rioleringsnet in Ijlst, de werkzaamheden niet uitvoeren. Het gaat om de eerste en derde fase van de aanleg van diepriolering. Er kwamen vijf aannemers in aanmerking, maar zelfs Jansma kwam nog met 23 procent boven de raming van de Grontmij. Het gemeentebestuur spreekt van een teleurstelling en wil de werkzaamheden nu laten uitvoeren op regiebasis door de Grontmij. Het besluit werd genomen tijdens een raadsvergadering die vrijdag in allerijl werd gepland. Er werd door het gemeentebestuur ruim een miljoen gulden beschikbaar gesteld. Het werk moet wel op regiebasis worden uitgevoerd, omdat het karwei wegens het mislukken van de aanbesteding in de aannemerij besmet is verklaard. De vijf aannemers werden donderdagmor- De heer H. Veldwiesch (GB) begreep dat er gen voor de aanbesteding uitgenodigd, bij het kollege van een „diepe teleur- anwezig waren: de fa. D. Steneker en Zn. stelling” sprake is. „De hoop dat we op een e St. Nicolaasga, Grebe BV te Sneek, elegante manier aan onze riolering zouden Oosterhof BV, Grijpskerk, Cnossen BV te zijn gekomen is weg. Zijn de aannemers nu neek en Jansma BV te Drachten. Aanwe- werkelijk van die domme jongens, of is er zig waren ook een vertegenwoordiger van iets aan de hand met de Grontmij?”, zo de dienst acw uit Assen, aangezien het werk grilde hij graag weten. Veldwiesch wees er in acw-verband wordt uitgevoerd. Het plan ook nog op dat al meerdere malen door de IS voorbereid door de Grontmij, die ook een raming had gemaakt. Nu de Grontmij het karwei gaat aanpakken bespaart de ge meente een bedrag van ruim 117.000,-. Burgemeester H. W. F. Mumsen achtte het niet aannemelijk dat het verschil door met de aannemer te gaan praten tot aanvaard bare proporties terug is te brengen. De spoedvergadering waarvoor Als laatste aktiviteit ter gelegenheid van het jubileumfeest van het Fries Scheepvaartmuseum, is zaterdag de tentoonstelling van fraaie modellen zeil-, stoom- en motorschepen geo pend. Er waren drieëndertig modellen ingezonden, waaronder ook sleep boten en kustvaarders. „Er zijn onge lofelijke mooie bij", zei direkteur de heer S. ten Hoeve. Een openings woord werd gesproken door voorzit ter de heer G. Ubbink. „Deze tentoon stelling past hier", zo zei hij, „de schepen horen hier thuis en stemmen af op het museum”, De heer Ubbink wilde niet van passen spreken, dit leek hem een te gevaarlijk woord. „We hebben modelbouwers nodig anders kunnen we geen scheepvaart museum hebben, maar de gegevens voor nieuwbouw voor bouwers zijn hier aanwezig en dus hebben ze ons ook nodig”. De scheepsmodellen, al len gemaakt door hobbybouwers aan I raadsleden pas in de “loop van de dag daarna'de'cijfe waren uitgenodigd duurde drie kwartier en werd buiten de wethouders en de burgemeester door slechts drie raads leden bijgewoond. Afwezig waren J. Wiersma (CDA) en J. Stokker (PvdA). kunnen, aldus het voorstel van de Boer, bij Lemsterland, koos voor een tussen- specifieke punten door amandement een ver- oplossing en stelde voor als overlegorgaan voorlopig Standpunt over procedure en inhoud van de altematievënnöta be,erinS °f aanvulling bewerkstelligen. Te- eerst een voorlopig standpunt over de - - vens zouden de gemeenten dan rechtstreeks alternatievennota te bepalen, deze te ver aas Gedeputeerde Staten hun standpunt ken- sturen naar de afzonderlijke gemeenten in haar moeten maken. de regio en dan in de vergadering van 1 Voorzitter F. Faber, burgemeester van (Vervolg zie pagina 3) O aj 0 o b A *7 SIS’

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1978 | | pagina 1