van Begrotings vergadering W ymbritseradeel Druk op financiën door Sneek zal renovatieplan van ziekenhuis steunen IJLST snekerWoerier om aa ounMia R. Tuinstra ,des duivels over Groot Schareiland Milde uitspraken Sloter begroting Raad zegt schoorvoetend „Ja” Op weg naar nieuwe school tekorten „Talma State .pya -j I ffI - J K Aw .1 BB de gemeenten SNEEK, WYMBRITSERADEEL Officieel Orgaan en KR®» vFii M-33 Mm I |gH PI 9 I gezien waarbij ze spontaan en welgemeend „ja” inplaats van „nee” hadden kunnen zeggen. Hoe dan ook, de gemeenteraad van Sneek verklaarde dinsdagavond, dat medewerking zal worden verleend aan het uitbreidings- renovatieplan van het Sint Antonius Ziekenhuis omdat de verwezenlijking van de bouw van een geheel nieuw streekziekenhuis aan De Harste - zeker de eerste vijftien jaar - geen haalbare kaart is in verband met een bouwstop in de sektor van de gezondheidszorg. Burgemeester B. van Buma bracht uiteraard geen stem uit, maar wilde, als de helft van de minderheid in het kollege van burge- en de (vervolg zie pagina 39) In de algemene beschouwing over de begroting van 1979 waren de Sloter fraktievoorzitters mild in hun beoordeling. Alleen de heer J. Bouwsma (PvdA) ging iets verder in zijn kritieken door op te merken dat de begeleidingsbrief meer leek op een normale agenda voor een gemeenteraadsvergadering, dan dat er een beleid in te herkennen was, wat volgens hem toch de bedoeling geweest moet zijn. Het enige begrotings- onderwerp waar langer over gesproken werd was het bestemmen van een gedeelte van de ijsbaan voor het bouwen van woningen. De partijen waren unaniem van mening, bleek later, dat Sloten niet zonder een ijsbaan kan. (vervolg zie pagina 5) Hei Sneeker Nieuwsblad is een gecombineerde uitgave van NIEUWE SNEEKER COURANT. SNEEKER COURANT. DRUFHOUTS NIEUWSBLAD (vervolg zie pagina 39) (vervolg zie pagina 5) Het werd niet altijd nadrukkelijk gezegd, maar gevoelsmatig zat de vork Natuurlijk draag ik de gezondheidszorg een ongeveer zó in de steel: de zeventien voorstemmers stonden niet bepaald Soed harl ,0€- Ik ben er echter met van te trappelen van ongeduld om met hart en ziel een „voor” te laten horen, °t',er.?!sd’ zwartl/ 'n.d" ^al. ?e. hest x ,x- x. bruikbare kleur is. Vandaar dat ik bij mijn en aan de andere kant hadden de vier tegenstemmers liever een situatie tegen”blijf' Oil» Br R* i 1L 1». 4 Al I SNEEKER NIEUWSBLAD j; J met de uitbreiding en pas helemaal uit de financiële perikelen als i van een „volle bak’C Intussen zullen we de kwestie bij CRM ter sprake brengen”. school zijn de volledig geoutilleerde etaleer- en reklameloka- len. De,.buitenkant” van’tschoolkompleks is nog nietgeheel klaar. Door de vorst is de grond dusdanig bevroren dat van dingen besproken en al zo veel stukken geproduceerd, dat er al een bepaalde toe- DONDERDAG21 DECEMBER 1978 133ste JAARGANG No. 101 MEERJARENPLANNING De heren F. Attema en A. Tiemersma, Dit blad verschijnt bovendien donderdags huis-aan-huis in GAASTERLAND, SLOTEN, RAUWERDERHEM e.o. Q O O O ■6 3 S O r L 2 Als we dit fraaie beeld houden met de Kerstdagen - maar In ons klimaat weet Je het maar nooit - wel, mijn liefje, wat wil ja dan nog méér. Het fraaie plaatje werd geschoten door Studio Ger Dijs, die er het afgelopen jaar meer dan duizend voor ons heeft „geschoten". Wat ons betreft blijft de rijp de komende dagen aan de bomen en wordt de hele natuur ook nog een beetje met sneeuw overgoten. Het kan de typische kerstsfeer slechts verhogen. Bij dat alles wensen de dlrektie, de redak- tie, de mensen van de (typografi sche afdelingen - kortom iedereen die zijn steentje heeft bijgedragen tot de uitgave, de totstandkoming en de bezorging van het Sneeker- Nieuwsblad - u een zeer prettig kerstfeest toe. R. TUINSTRA - „Ik ben des duivels” - „Ik ben des duivels over het weghalen van de mooie bomengroep op het Groot Schareiland”, aldus de heer R. Tuinstra (PvdA) dinsdagavond in de gemeenteraad van Sneek. Ook het verdwijnen van de rietkragen in de buurt van de Gossepalen zinde hem beslist niet. Wethouder H. Scholten reageerde op de ontboezeming van Tuinstra met een: „Helaas, ik kan er nu geen zinnig woord over zeggen. Ik zal er me in verdiepen en hoop later een konkreet antwoord te kunnen geven”. Volgens de „vragende tirade” van de heer Tuinstra is er aan de kant van de Gossepa len op het Schareiland een .Jcomplete jacht haven” ontstaan. Nog meer aan het hart ging het hem, dat de bomengroep, „van waarachter men een prachtig panoramisch beeld op het Sneekermeer had”, plotseling is verdwenen. „En dat terwijl de heer Rentier en ik ze jarenlang met liefde en weg; die is nu ongeveer tachtig procent. „officieel” meeijarenplan is heus niet nodig Destijds heeft de gemeente van hartê mee- en een meeijarenbegroting zou het ambte- gewerkt aan de totstandkoming van Talma lijk apparaat slechts overbelasten. Na veel heen en weergepraat werd afgesproken dat er wel een „planmatig stuk” op tafel zal komen; een meerjarenbegroting voorlopig Op het moment dat puntje bij paaltje kwam bleken de meningen in de fraktie van de PvdA dus verdeeld. Mogelijk dat men ge tracht had er tijdens een korte schorsing nog wat aan te doen, maar na die onderbreking stelde fraktieleider Visser: „De meningen in onze fraktie blijven ver deeld. Allemaal hebben we er trouwens Haersma nieuwingvan het ziekenhuis op de huidige verschrikkelijk veel moeite mee. Allemaal j rx.. - j.—rj- vinden we dat we eigenlijk geen echte keus hebben. Voor sommige betekent dat, dat ze noodgedwongen toch maar „ja” zeggen, anderen willen, zuiver afgaand op de feiten, plaats akkoord te gaan. Dit viertal durfde het gewoon niet aan om „ja” te zeggen omdat ze bang waren, dat de prognoses voor na 1990 wel eens niet zouden kunnen meester en wethouders, toch wel kloppen en het Sint Antonius Ziekenhuis even kwijt: „Ik ben tegen uit- alsnog in ruimtelijke nood zou komen zodat breiding ter plekke omdat het een soort kortebaanpolitiek inhoudt. Het lijkt er op, dat het rijk in deze kwestie - over de hoofden van de bezwaren ziekenhuisbestuurders heen - een onwaarachtig spel speelt”. Leerlingen en leraren duwen de direkteur van de Christelijke de tafels met bijbehorende attributen zoals afzuigkap, elek- Detailhandelschool de heer A. J. Dijkstra op een handkar trisch- en gasnet direkt verplaatsbaar zijn. Nieuw voor de naar het nieuwe schoolgebouw op de Hemdijk, waarmee een einde komt aan de periode dat de school gesplitst was in drie gedeelten wegens ruimtegebrek. Aan de IJlsterkade stond het hoofdgebouw en elders in de stad de twee depen- bestrating nog geen sprake kan zijn. Wel is de tuin reeds dances. Het nieuwe schoolgebouw heeft, inklusief het gym- voor de helft door een aantal van de zeshonderd leerlingen nastieklokaal, 33 ruimten waar les gegeven kan worden, zelf aangelegd. De officiële opening van het schoolgebouw Uniek voor het noorden des lands zijn de twee scheikun- zal op 15 maart zijn. Een dag later, op 16 maart, organiseert de/warenkennis lokalen. Deze werkruimten zijn ingericht 'het schoolbestuur een reünie voor oud-leerlingen in het volgens het fleksibele laboratorium systeem. Dit houdt in dat nieuwe schoolkompleks. Foto Studio Ger Dijs. enkele raadsleden namelijk het zere punt aangeroerd en situatie ligt. Men meende, dat die forse ingreep in de gemeentefinanciën niet eeu wig kan blijven voortbestaan. Zoiets gaat ten koste van enkele toch wel noodzakelijke wingei andere voorzieningen. Burgemeester B. W. Cazemier knoopte aan zijn mededelingen over het plan om eens rechtstreeks bij het ministerie van CRM aan te kloppen overigens vast, dat hij wel minder. Hij redeneerde: er zijn al zoveel blij was met de ontwikkeling bij Talma State. Wat betreft de bezetting van wat nu een „serviceflat” heet, is men op de goede komstlijn in het vizier is gekomen. Een echt weg; die is nu ongeveer tachtig procent. Destijds heeft de gemeente van harté mee- State. Het onthouden van het predikaat verzorgingstehuis maakte, dat Wymbrit seradeel te maken kreeg met de negatieve kant van de zaak. „We zijn wat dit betreft nog niet, pas helemaal uit de financiële perikelen als er in Heeg gesproken kan worden van een Over het algemeen bleken de frakties .c..c. r niet ontevreden over de sluitende begro- er dan voorzieningen gezocht zouden moe ten worden die ten koste zouden gaan van de woonbestemming van de omgeving van het ziekenhuis. Er waren ook nog andere i zoals bijvoorbeeld de on zekerheid of er wel op tijd geld los zal komen voor een aantal fasen die elkaar moeten opvolgen wil er een voldoende Wat de geldende stemmen betrof kwam het akkommodatie ontstaan. er tenslotte op neer, dat wethouder me- Mevrouw Unema motiveerde haar tegenstem vrouw W. Unema-Ehlhardt (PvdA) en haar ongeveer als volgt: „Ik wil best kiezen, maar fraktiegenoten J. R. Visser, D. Dijkstra en ik vertik dat te doen als ik alleen zwart mag R. Tuinstra het niet over hun hart konden uitzoeken terwijl die kleur me niet zint. We krijgen om met de uitbreiding en ver- worden van boven af voor het blok gezet. In de begrotingsvergadering van de gemeenteraad van Wymbritseradeel bleek gisteren, dat het kollege van burgemeester en wethouders binnenkort bij CRM in Den Haag pogingen zal doen om verlost te worden van de angel, die al enige jaren pijnlijk in het financiële vlees steekt: de garantie om bij te springen in de dekking van de jaarlijkse tekorten van het wooncentrum Talma State in Heeg. Gedeputeerde Staten blijven namelijk weigeren om het Talmahüs alsnog te bestempelen als „verzorgingstehuis”. Dan immers gelden allerlei andere geldelijke maatstaven en zou Wymbritseradeel verlost zijn van de verplichting jaarlijks enkele tonnen bij te passen. In hun algemene beschouwingen hadden het kollege gevraagd hoe de' beiden van het CDA, mevrouw H. Zonder- van-Rijpkema van Gemeentebelangen en mevrouw T. Dorreboom-Rosenboom (PvdA) hadden in hun algemene beschou- :n in meer of minder sterke mate gepleit voor een meetjarenplanning, liefst met een meeijarenbegroting. Voor het eerste voelde burgemeester Caze mier niet zo veel en voor het tweede nog ft,

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1978 | | pagina 1