Skütsjeschipper Sytse Hobma Al een gat in „onvoorzien” voor 1979 IJLST moet autonome Nieuwjaars-konsert Balk snekerWoerier Financiële zorgen zijn voor Gaasterland vrijwel voorbij In haar begeleidingsbrief voor de gemeentebegroting ’79 aan de Gaasteriandse gemeente raad spreekt het kollege van een financiële verademing voor de gemeentekas. Hoewel het overschot niet zó groot is als het vorige jaar, aldus het kollege, betekent het wel dat „de verkrampte jaren” voorbij zijn. Nadat van de reserve één ton voor het zwembad er afgetrokken is, blijft er een bedrag van nogmaals één ton over voor „onvoorzien”. Hoewel op het lijstje van de „meerjaren behoefte peiling” voor 1979 reeds een gevraagd bedrag staat van ruim drie ton, betekent het werkelijke overschot van één ton voor de gemeente toch enige armslag. Raadslid duikt in j achthaven ’t Top Officieel Orgaan en van I IJLST de gemeenten SNEEK, WYMBRITSERADEEL Ongeluk Offingawier met dodelijke afloop 1 i i r i HH Mg (vervolg zie pagina 31) y 1 a deed Berend hof dat in zijn als jaarverslag bedoelde lyrische visie op het afgelopen jaar nog eens dunnetjes over: alle wedstrijden werden stuk voor stuk nog even nagelopen en vaak werden onder grote hilariteit grappige anekdotes opgehaald. a Het nu al vele jaren traditie gewor- spreken, maar „de modernen” niet den Nieuwjaars-konsert van „Con- onaangeroerd zal laten. Inbraken in IJIst en de tige melodieuze muziek tot razend moeilijke gedeelten. Een werk, dat vooral „de klassieken” zal aan- Het Sn„k« Nieuwsblad is een gecombineerde uitgave van NIEUWE SNEEKER COURANT, SNEEKER COURANT, DRIJFHOUTS NIEUWSBLAD De gemeenteraad van IJIst zal vanavond vanaf zeven uur onder meer de gemeentebegroting voor 1979 behandelen - een boekwerk met ramingen waarvan burgemeester en wethouders in de toelichting zeggen „dat die niet zonder moeite sluitend kon worden gemaakt”. De gewone dienst omvat aan inkomsten en uitgaven ƒ9.248.800,- bijna een miljoen meer dan in 1978. Als „onvoorzien” is f 46.600,- opgevoerd en dat is inclusief de verplichte reservering voor tegenvallers van tienduizend gulden. Het „appeltje voor de dorst” is eigenlijk al voorbestemd voor zaken, waarover reeds besluiten zijn genomen en om dingen te kunnen doen, die als urgent op het plannenrooster staan zal de raad dan ook meteen een „interne diskussienota” behandelen, die moet leiden tot óf het schrappen van voornemens óf tot verhogingen van een aantal autonome belastingen. De belangrijkste daarvan is een eventuele verhoging van de Onroerend- goedbelasting met tussen de zestien en twintig procent. vergadering van de Vereniging van Skütsjeskippers en bemanningen gehouden. Nadat voorzitter Hedzer Meeter in zijn openingswoord zijn blijdschap uitgesproken had over ’t feit dat het na enkele jaren onrust in de geheel mee kon verenigen, skfltsjegelederen eindelijk tot een vergelijk tussen eigenaren, schippers en fiefentweintich goune per jier bitelje, SKS was gekomen betreffende een formule om de strijd tussen de skütsjes c -- - gelijkwaardiger te maken, en nog even terugblikte op het afgelopen jaar, Hobma bleek het met niet met de uitspraak -. van siete Meeter eens en stelde dat ieder een de vrije keus moest hebben tussen wel of niet lid worden, maar viel meer over het feit, dat de kontributie in één keer met honderd procent omhoog ging. Nac^at ech ter de heer Hof had uitgelegd dat deze verhoging absoluut noodzakelijk was om de kosten van de Loefhalder, het verenigings- SNEEKER NIEUWSBLAD .Zilveren Skütsj e seis halde’ heeft genomen, maar die nog niet in de DONDERDAG 28 DECEMBER 1978 133ste JAARGANG No. 102 Even onder Offingawier is zaterdagmiddag een Daf van de weg geraakt met het gevolg dat een van de vier inzittenden later in het ziekenhuis aan verschillende verwondingen is overleden. De personenwagen werd be stuurd door de 22-jarige JJ. Korporaal uit Leeuwarden. Naast hem zat zijn vriend, R. Hoekstra uit Sneek en een zuster van deze, N. had naast haar grootmoeder N. Mast, plaats genomen op de achterbank. Het was deze laatste vrouw die later op de dag overleed. Verder benadrukte Berend het feit dat de Lodewijk Meeter: „Hwannear dy man fan schippers die het laatst aankomen vaak in CRM al oan it ein fan syn taspreak is, dan boerelul. Mar jim moatte wol bigripe, dat it üs feest is en dat wy dat it leafste ünder üs halde wolle, sunder al dy bütensteanders”. Nadat de heer Joop Doevendans uiteengezet had dat de kommersie om de hoek komt kosten van de nieuw te stichten Ylostins school, die uitgaan boven een bepaald ge middelde en die naar de mening van het kollege niet gedekt kunnen worden uit de daarvoor in principe bestemde uitkering la ger onderwijs. Dit blad verschijnt bovendien donderdags huis-aan-huis in GAASTERLAND, SLOTEN, RAUWERDERHEM e.o. im I Wat verder deze avond velen zal kunnen aanspreken is het optreden van Roel Slof- stra, de bekende Friese liedjes-zanger, us De familie Abma, woonachtig aan de Lemmerweg in Sneek, werd in de vroege vrijdagmorgen pas goed wakker toen bleek dat het schaap dat in een schuur bij hen onderdak heeft gevonden, twee lammetjes ter wereld had gebracht. De vreugde kon niet op en het mooie tafereeltje moest dan ook ven op een plaatje worden vastgelegd. Links Wljke .Abma en rechts haar zusje Piëta. Bei den houden ze de lammetjes stevig vast, en nu kan het nog, want wan neer het lente wordt zal het kroost In de wei dartelen. Voor de tijd van het jaar mag deze geboorte wel uit zonderlijk worden genoemd, en dat het nog net voor de kerstdagen ge beurde was bovenal een mooi ge schenk, vooral voor de Abma’s. (Fo to Studio Ger Dljs). nrwunikcej ^TOCTI n»U BH OBUTUKW In IJIst is tijdens de kerstdagen twee keer ingebroken en wel in de Ylostinsschool en bij Nooitgedagt. Uit de school werden 35,- en enkele repen chocola meegenomen. In de fabriek werd via een platdak toegang verschaft. Vermist worden enkele pakjes sigaretten en wat kleingeld. Ook werd ge probeerd de koftieautomaat te forceren, maar dit werd geen sukses. Over deze hele materie zeggen b en w in het algemene overzicht van de gemeentebe groting: „De dekking van de zaken waar omtrent wij voornemens zijn de raad een voorstel te doen bij het in de raads vergadering te behandelen urgentie programma voor het komend jaar uit te voeren projekten, zal derhalve gevonden moeten worden in de meeropbrengst van belastingen. Al eerder genoemde belasting verhogingen zullen in het kader van de begrotingsbehandeling aan de orde ko men”. Het kollege meent verder dat „daarnaast met voortvarendheid gewerkt moet worden aan een in de provinciale konseptie van een ontwerp streekplan voor IJIst passend struktuurplan als basis voor nieuw vast te stellen bestemmingsplannen. Die moeten voorzien in reeds dringend gebleken be hoeften aan met name bouwgrond voor partikulieren, woningbouw in de sociale sektor, één of meer gebouwen met een openbaar karakter (onder andere een bibliotheek) een uitbreiding van het be drijfsterrein voor plaatselijke industriën, die nu nog door hun ligging het woon- en leefklimaat verstoren”. Omdat in het kader van het algemeen beleid de nieuwe rijksbijdrageregeling, de sociaal-kulturele aktiviteiten meer dan voorheen gericht dienen te worden op het algemeen welzijn, zullen de subsidies aan de plaatselijke verenigingen, die vallen on der de werking van de nieuwe rijksbijdrage regeling, niet meer afzonderlijk worden ge raamd maar in één totaalbedrag. Andere subsidies zijn over het algemeen geraamd op hetzelfde bedrag als voorheen. Alleen voor de Stichting „Mienskipshüs”, die niet valt onder de nieuwe regeling, is in de begroting een post geraamd voor een hoge re subsidie in verband met de laatste ver bouwing. s® De bestuurder kwam met de rechterwielen in de grasberm terecht en was niet meer in staat om de wagen op de weg te krijgen. Zijn vriend raakte echter dusdanig in pa niek, dat hij aan het stuur begon te trekken. Dit verliep echter niet helemaal zoals hij dit had gehoopt. De wagen maakte namelijk een grote bocht naar links waardoor de Daf in de linkerberm terecht kwam, in de sloot belande en over de kop sloeg. Na 20 meter over het ijs te zijn gegelden kwam de wagen tot stilstand. Alle vier inzittenden werden naar het ziekenhuis vervoerd. De heer R. Tuinstra, de man die zich in de gemeenteraad van Sneek veel bezig houdt met de watersport in het algemeen en de jachthavenvoorzieningen in het bijzonder, is, naar aanleiding van publikaties in het Sneeker Nieuwsblad, in de kwestie gedoken van de partikuliere jachthaven ’t Top. Tuinstra heeft in ’n brief van het kollege van burgemeester en wethouders aandacht gevraagd voor de moeilijkheden, die zijn ontstaan voor de zeventig huurders, die hun huur opgezegd hebben gekregen en voor mei de jachthaven moeten verlaten. In dit nummer is als bijlage opgenomen „Uit de Marktstraat” (voorlichtingsorgaan van de gemeente Sneek). kollege bekend is, dat de huidige eigenaar hieraan verbonden toezeggingen? Beschikt 'n~’n uw college over de nodige middelen om, bij aanvraag om een bouwvergunning door Intermakel n.v. aan deze vergunning de in verband met verbeteringsplannen (onder voorwaarde te verbinden, dat bij de toe meer baggerwerkzaamheden en het aan- wijzing van vaste ligplaatsen in de ver- brengen van sanitaire voorzieningen, red.), bouwde haven, voorrang moet worden ver- Ondanks deze toezegging en de huurver- leend aan de zeventig gedupeerde huurders hoging kregen de huurders van de nieuwe tegen betaalbare prijzen?” eigenaar bericht, dat men de haven per l-5-’79 moet verlaten omdat de haven met de konditie „geheel ontruimd” was ver kocht aan Intermakel NV te Lemmer. Verder vraagt het raadslid:,, Is uw college met mij van mening dat voor de huurders een bijzonder onprettige situatie ontstaat en dat nu aan de ruim driehonderd in schrijvingen voor een vaste ligplaats binnen de gemeente nog een zeventigtal moeten worden toegevoegd. Is uw college bereid een onderzoek in te stellen naar de rechts geldigheid van de voor 1978 gedane huur- kest. Een werk dat varieert in prach- kennen e“ pracht kans hem „hfe” te horen e 'zirvrrori Knrtnrrf ppn Qvnnn mpf mii7ipk cordia” Balk in „de Treemter” staat ook nu weer te gebeuren en wel op zaterdagavond 6 januari, om 8 uur. o Er is veel zorg besteed aan het Fryske Troubadour, de maker en zanger programma. Een van de vele hoogte- van ”>n spyltuech bin ik”, samen met o.a. punten, is wel het trombone-konsert Maaike de Wilde, bekend van de plaat an Rimsky KorakofF, gespeeld door ^at ^eze avon<j precies gaat zingen en de jonge Fries „om utens”: Wouter spelen is nog niet bekend, maar het zullen Hoekstra, trombonist bij het ongetwijfeld Fryske Balladen en Lieten zijn. Rotterdams Phylharmonisch Or- Voor de velen die hem van radio en plaat v il. iiij zingen. Kortom: een avond met muziek waar iedereen van kan genieten en dat alles onder de muzikale leiding van Jan de Haan. Opvallend in de begeleidingsbrief is de komende jaren geen bijdrage verwacht afwachtende houding van het dagelijks be- moet worden voor het zogenaamde nieuwe stuur wat betreft de rijksbijdrageregeling werk. Dit, samen met de vaagheid over het sociaal-kultureel werk. In de begroting van gehele decentralisatiebeleid bij het Gaaster- 1979 zijn geen ekstra middelen voor deze landse bestuur, heeft ertoe geleid dat voor post opgenomen. Volgens het kollege heeft CRM-Friesland laten weten, dat er in de (vervolg Zie pagina 31) belastingen verhogen In het kader van de „interne diskussienota laatste belasting omdat in de OGB nog de inzake de financiële positie van de gemeen- meeste speling zit vóórdat men aan het te” (waarin het kollege alle cijfers, mogelijk- maksimum toelaatbare tarief toe is. De heden en onmogelijkheden nog eens op het andere verhogingen zijn in wezen druppels bekende rijtje heeft gezet) zal waarschijnlijk op een gloeiende plaat, de OGB kan de direkt reeds bij afzonderlijke pre-adviezen nodige zoden aan de dijk zetten, worden voorgesteld per 1 januari 1979 de gemeentelijke tarieven te verhogen. Het NIEUWE YLOSTINSSCHOOL gaat daarbij om het optrekken van de Naast geldkostende besluiten die de raad al begraafrechten, bruggelden, drank- en heeft genomen, maar die nog niet in de horecabelasting, leges, precariorechten, gemeentebegroting 1979 konden worden ver- reinigingsrechten, honden- en forensen- werkt (en die dus al een flink gat maken in belasting en de Onroerendgoedbelasting. de post „onvoorzien”) dienen er nog be- Het meeste geld zal moeten komen uit de dragen te worden gereserveerd voor grond- Afgelopen zaterdag werd in Hotel Hanenburg te Sneek de jaarlijkse Een ander agendapunt dat met name Sytse Hobma hoog zat was de verhoging van de kontributie van f5,- naar f 10,- per jaar, terwijl ook Siete Meeter zich daar niet „Ik wol wol mar dan moatte ek alle bimanningsleden lid van de VSB wurde”, aldus Siete Meeter. Sytse het nadeel zijn, in tegenstelling tot wat de wit ik noch altiden net hwat dy keardel sein blad van. de,YQS^’ntze1^kken1’ e,n da!,cn! meeste mensen vaak dénken. Bijvoorbeeld hat; mar ja, nou bin ik mar in ienfaldiche jubileumjaar 79-80 (10-jang bestaan VSB) in de Veenhoop; wanneer de laatsten daar boerelul. Mar jim moatte wol bigripe, dat it een ,U1? ^e.1 bulcbge batige saldo nog binnen moeten komen, zijn de eersten üs feest is en dat wy dat it leafste ünder üs vaI? °-’00,- zal betekenen, werd het voor al op weg naar Eemewoude om een zo halde wolle, sunder al dy bütensteanders”. ste met overgrote meerderheid aangeno- gunstig mogelijke ligplaats le zoeken. Nadat de heer Joop Doeventlans uiteengezet Babylonische spra.k.erwarnng on- Over de suggestie van Berend Hof om had dat de kommersie om de hoek komt het slotfeest niet meer in Sneek maar op kijken voor het in stand houden van de het starteiland te houden, overigens een in mooie Friese traditie skütsjesilen en de de agenda opgenomen voorstel van Lo- toezegging had gedaan dat Amicitia dit jaar dewijk Meeter, konden de heren het (vrijwel zeker) beschikbaar zou zijn en maar moeilijk eens worden. voorts dat de gemeente dit jaar nog strenger zou toezien op het vrijhouden van bepaalde Het punt waar de meeste schippers zich aan kaden ten behoeve van de skütsjevloot, werd ergerden, was het feit dat het feest steeds het kompromisvoorstel van de heer Jellema meer buitenstaanders trekt en dat daardoor om de prijsuitreiking in Sneek te houden en de bemanningen steeds meer in het het slotfeest in het Foaründer op het start- verdomhoekje komen. Met name Sytse eiland, in stemming gebracht en aangeno- Hobma van het Lemster skütsje bleek een men, en zal aldus op de SKS vergadering op groot voorstander van het voorstel van 10 januari naar voren worden gebracht. Tuinstra vraagt aan b en w of het aan het verhoging en het niet nakomen van de j -- - Liamn„ ,rrkrL/N„/Ja„ f zXA-vorvrvm rvAnO D arnkIr van deze haven voor het jaar 1978 de liggeldprijzen met 107 procent heeft ver hoogd met de toezegging, dat dit gebeurde baggerwerkzaamheden en het aan- Ondanks deze toezegging en de huurver- 2?

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1978 | | pagina 1