Jubilerende bank in Heeg laat dorpen een graantje meepikken IJLST snekerHkqerier I I Dorpen zien wellicht leeuwen en beren” 11 ijs Eigen heffingen moeten worden „aangepast” f: H jH en van Aanvoer met 10.259 omhoog Nieuwe overlegkommissie voor de zaak rondom de brug te Nijezijl I de gemeenten SNEEK, WYM B RITS ER A D EE L Officieel Orgaan I I (Vervolg zie pagina 17) (Vervolg zie pagina 17) 1 Sneker Veemarkt Betrokkenheid Dit blad verschijnt bovendien donderdags huis-aan-huis in GAASTERLAND, SLOTEN, RAUWERDERHEM e.o. Greonterp Zaterdag werd ter gelegenheid van het tienjarig bestaan van de Vereniging van Schippers en Be manningsleden der Friese Sküt- sjes een receptie met uiteraard daaropvolgend een feest gehou den in Hotel Hanenburg. Voordat er echter gefeest kon worden moest VS B voorzitter Elzert Mee- ter van zeer velen de gelukwensen in ontvangst nemen. Voor meer informatie zie elders in dit blad. (Foto studio Ger Dijs) Ook na kennis genomen te hebben van alle reakties - in totaal hebben een kleine tienduizend personen of instanties laten weten hoe ze over de gemeentelijke herindeling denken - blijven gedeputeerde staten van Friesland van mening, dat de „kop van Wymbritseradeel” bij Sneek moet komen. Dat wil dus zeggen: onder meer de dorpen Ysbrechtum, Tjalhuizum, Schamegoutum, Gauw, Goënga en Ofiïn- gawier. De gedeputeerden nemen het echter niet alleen op voor Sneek. Wymbritseradeel krijgt gelijk met de stelling, dat het niet nodig is om Oppenhuizen, Uitwellingerga en Folsgare bij Sneek te voegen. Het door Wymbritseradeel aan Sneek „aangeboden” gebied aan het Sneekermeer acht het kollege van GS echter onvoldoende om de •uimtelijke problemen van Sneek op te lossen. en de We zouden graag wat meer lijn willen brengen in de voorgenomen investeringen. Die wens komt van burgemeester en wethouders van Wym britseradeel in de „nota ten geleide” van de begroting voor 1980. Met een kleine reserve van f 74.000,- zijn bij de ramingen de inkomsten en uitgaven van de gewone dienst in evenwicht gebracht. Daarover is het kollege niet ontevreden,, ook niet over wat men in 1979 weer heeft kunnen doen. Voor de toekomst is het echter niet louter rozegeur en maneschijn. Vandaar ook die roep om „wat meer lijn” in de bestedin gen op wat langere termijn - een wens overigens die ook al eens door „gewone raadsleden” te berde is gebracht. „We hebben”, zo schrijft het kollege in verband met deze dingen, „weliswaar een ambitieuze sportnota aanvaard, maar de realisering daarvan zal niet buiten een aanpassing van de eigen heffingen om, mogelijk zijn.” Symbolisch Hel Sneeker Nieuwsblad is een gecombineerde uitgave van NIEUWE SNEEKER COURANT, SNEEKER COURANT, DRIJFHOUTS NIEUWSBLAD ‘tb SNEEKER NIEUWSBLAD I een ware De rubriek runderen bleef n ’79 teruglo pen. Ook werden er wat minder bokken en geiten aangevoerd. Alle andere soorten boekten winst. De nieuwe (kategorie eks- portvarkens zorgde echter voor de grote winst in de aanvoer van vorig jaar. De cijfers zijn: runderen 1691 in 1979 en 2013 in 1978, nuchtere kalveren 49529 en 46931, schapen en lammeren 96019 en tal van Nijefurd, dat nog geen tienduizend inwonders zal gaan tellen. Bestuurvoorzitter E. Asma overhandigt op de foto van studio Dijs het koperen plaatje voor de geluidsinstallatie aan dokter F.A Schoenmaker, de voorzitter van het Heech hüs te Heeg. Rechts de heer C. Frankena van het Ijlster Mienskipshüs, die nog even op zijn beurt moet wachten, maar alvast kan zien wat hij straks krijgt. DONDERDAG 3 JANUARI 1980 135ste JAARGANG No. 1 7* I ■t De aanvoer van dieren op de Sneker veemarkt is in 1979 totaal 157.308 ge weest. Voor het jaar 1978 was dat getal 147.049 zodat er vorig jaar 0.259 dieren méér werden aangevoerd dan in ’78. Gewezen wordt ook op de herindeling in Noord-Holland. Daar is uit een on derzoek bij de heringedeelde gemeente gebleken, dat de betrokkenheid van de bevolking na de herindeling duidelijk is toegenomen. GS vinden ook de stelling, dat een stedelijke gemeente geen goed dorpenbeleid kan voeren, onjuist graal Struktuur Plan voor het Noorden (ISP). „Zo heeft ons in het kader van de gemeen telijke herindeling van de kant van de Friese dorpen geen enkel verzoek bereikt om afgescheiden te worden van grotere stedelijke kernen in bestaande gemeenten. De dorpen zullen niet staan te juichen, maar - mede gelet op de situatie elders in onze provincie - men ziet wellicht te veel leeuwen en beren.” Met het in Wonseradeel gelegen dorp Greonterp hebben GS minder moeite. De inwoners van Greonterp wilien graag naar Wymbritseradeel omdat men sterk op Blauwhuis is afgestemd. Tegen een „Greonterp bij Wymbritseradeel” heb ben de gedeputeerden geen enkel be zwaar. De diverse spaarbankboekjes werden vrij dagavond in het Heechhüs te Heeg uitge deeld door de voorzitter van het bestuur van de bank, de heer E. van Asma uit Osingahuizen en de direkteur van de bank, de heer J. Dekker. In overleg met de ontvangers werd de pot als volgt verdeeld: geluidsinstallaties voor het Mienskipshüs te Ijlst èn het Heechhüs te Heeg (de kosten daarvan zijn nog niet eksakt bekend), een spaarbankboekje met 2500- voor het dorpshuis te Gaastmeer, een boekje met zum, het dorp aan de Vlakke Brekken, bij de nieuw te vormen gemeente Nijefurd moet komen Gedeputeerden vinden, dat Nijhuizum zeer georiënteerd is op het nabijgelegen Workum en dat er niet verder geknabbeld moet worden aan het inwoner- meentelijke herindeling. Een andere oor zaak was het eind augustus bekend worden van de mogelijkheden van subsidiëring van bepaalde werken krachtens het Inte- 6500- voor het toekomstige multifunk- tionele centrum in Oudega, 4000- voor het Himsterhüs in Oosthem en 2100,- voor het aanschaffen van een fotokopieer apparaat. dat gebruikt zal worden door de lagere school in Abbega en dat tevens beschikbaar dient te zijn voor alle inwoners van dat dorp. Het uitdelen van de spaarbankboekjes ging vooraf door een speech van de heer Asma, die tegenover het uit negentig personen bestaande gezelschap (bestuur van de bank, personeelsleden en afgevaardigden van de dorpsverenigingen en dorpshuizen), zijn waardering uitsprak voor het werk van de huidige direkteur van de bank, die nu al 26 jaar in dienst is en de kleine bank in Heeg heeft zien uitgroeien tot één van de zelfstandige, grotere Rabobanken in Fries land. De voorzitters van het Heechhüs (dokter F.A. Schoenmaker) en het Mien skipshüs (de heer C. Frankena) werden daarna als eersten „voor het hekje” geroe pen om over te kunnen gaan tot de officiële aanbieding van de geluidsinstallaties. Kollege Wymbritseradeel wil wat meer lijn in investeringen De heer Asma deed dat symbolisch door de overhandiging van een koperen plaat je, dat geplaatst zal worden bij de ver sterkers. Lovend sprak de heer Frankena daarna over de manier waarop de bank het 75- jarige bestaan vierde Hij zegde een Mak- kumer-aardewerk tegeltje toe en kwam alvast met een bos bloemen. Dokter Schoenmaker maakte in zijn dankwoord gebruik van de nieuwe geluidsinstallatie en bood de direkteur van de bank, tevens bestuurslid van het dorpshuis, een spaar varken aan met tien gulden. „Om te zien tot welk bedrag dat is uitgegroeid als de bank honderd jaar bestaat..." Het dorp Warns wil men alsnog gaan indelen bij Nijefurd. Zwaar woog daarbij het argument, dat Warns veel meer op Koudum is georiënteerd dan op Balk. Aan de andere kant wordt het verlies van Warns voor Gaasterland gekompenseerd door de indeling van Tjerkgaast bij Gaasterland. De Tjerkgaasters zouden liever naar Skars- terlan willen, maar dat zou alléén logisch zijn geweest als er in de kleine zuidwest hoek één gemeente zou zijn gevormd. Over het standpunt van een aantal adres santen, dat meent dat er niet heringedeeld mag worden zonder instemming van de bevolking, zegt het kollege van GS: „Wij achten de provincie het beste in staat om voors en tegens af te wegen en uiteindelijk een antwoord te geven op de vraag of een gemeente heringedeeld moet worden of niet. De vraag van een herindeling is niet alleen afhanke lijk van de wensen en verlangens van de plaatselijke bevolking, maar ook va^de tienduizend-norm en bestuudijk-pla- riologische aspekten.” Ais reden voor de wat latere behandeling van de begroting 10X0 (de begrotingsver- Jlgadering is op dinsdag 29 januari) voeren b Jen w aan. dat er veel tijd moest worden besteed aan de ontwerpregeling voor de ge- In de plaats van feestelijkheden heeft het bestuur van de Rabobank „Heeg, IJlst en Omstreken” het voor een modale man aardige kapitaaltje van 46.000 verdeeld onder de besturen van^vérenigingen van dorpsbelangen en dorpshuizen in Heeg, IJlst, Gaastmeer, Oudega-W, Abbega en Oosthem. Dit wat verlate Sinterklaasspelen gebeurde in verband met het feit, dat vijf en zeventig jaar geleden de toenmalige Boerenleenbank-Heeg werd opgericht. Niet Top-en-Twel, wel de kop van Wymbritseradeel bij Sneek Na een koud buffet en een dansje op muziek van organist D. Smit nam de heer Dekker de taak over van de heer Asma. De vertegenwoordigers uit de dorpen Gaast meer. Oudega, Abbega en Oosthem kon den daarna het doceurtje in ontvangst nemen. Dankwoorden werden daarna nog gesproken door de heren D. Martens {Ou dega), R.Zeilstra (Gaastmeer) en J. deVries (Abbega en Oosthem). Daarna werd het toch nog een héél klein feestje, met hapjes en drankjes. Dat staat allemaal - en nog veel meer - in het konsept-kommentaar van gedeputeer de staten op de reakties naar aan leiding van de ontwerp-regeling voor de gemeentelijke herindeling van Friesland. Het konsept zal op dinsdag 8 januari 1980 in de provinciale staten worden behandeld. Overigens laat men bij de provincie heel voorzichtig dóór schemeren, dat het niet volkomen uitgeslo ten is, dat op regeringsnivo alsnog zal worden besloten om toch maar, vast te houden aan het allereerste uitgangspunt: het samenvoegen van de gemeente Sneek, Wymbritseradeel en Ijlst tot één nieuwe gemeente. Net zo min als gedeputeerden het nodig vinden Oppenhuizen en Uitwellingerga bij Sneek te voegen vindt men het noodzake- lijk dat Tirns bij Sneek komt. Tirns niet, maar wel dient volgens het provinciaal kollege het oostelijke buitengebied van Tirns bij Sneek te komen om een goede •uimelijke struktuur van Sneek te kunnen verwezenlijken. 9ver Folsgare wordt gezegd: Folsgare niet rij Sneek, maar het is verantwoord en nodig het gebied ten noordoosten van dit dorp bij Sneek te voegen. In de visie van gedeputeerde staten kan niet meer worden voldaan aan de wens van de inwoners van Nijhuizum om bij Wymbritseradeel te mo gen blijven. Men blijft er bij, dat Nijhui- Er zal een nieuwe overlegkommissie worden gevormd om te bezien höe het nu verder moet met het geval van de nieuwe brug in Nijezijl. Met de bezwaarden is afgesproken, dat de nieuwe kommissie zal bestaan uit wethou der Ids Bergsma (voorzitter), één lid dat door het bestuur van de vereniging van Dorpsbelangen zal worden aangewezen, één lid uit de eigenlijke groep van bezwaar den, één lid dat door de welzijnsstichting Sudergoa wordt aangewezen en tenslotte nog een door Veilig Verkeer aan te duiden vertegenwoordiger. Aldus blijkt uit een verslag van een verga dering van de kommissie openbare werken van Wymbritseradeel waar burgemeester B.W. Cazemier deze mededeling deed na een vraag van de heer A. van der Goot. De eerste vergadering van de brug-kommissie zal reeds hedenavond worden gehouden. Zoals bekend hebben bezwaarschriften te gen het bouwen van een nieuwe brug over de Wymerts in Nijezijl- zonder dat óók het hele aan- en afvoersysteem van de wegen meteen vastgesteld zou worden - er toe geleid, dat het werk niet voor 1 januari 1980 aanbesteed kon worden waardoor de ISP-subsidie voor de brug in ernstig gevaar is gekomen. Getracht wordt nog door een „ruiling" van objekten te komen tot het later alsnog uitvoeren van de bouw van de nieuwe brug in ISP-verband. Of ruiling van subsidiegelden mogelijk is, is nog niet zeker, maar de nieuwe kommissie zal in ieder geval tot een overeenkomst moeten komen als het zo ver is. Naast de sportnota zijn er nog de kapi taalsuitgaven die het beste met de verza melnaam „openbare werken" kunnen wor den aangeduid, al dan niet in verband I houden met ruilverkaveling. Het isduidelik dat door deze werken een zeer aanzienlijk beslag op de gemeentelijke middelen zal j worden gelegd. We willen - aldus nog steeds de nota - de gemeentelijke reserves op de kapitaaldienst opnieuiv aan beschouwing onderwerpen; ze als het I todatüg hergroeperen dat een betere af- I stemming op de werkelijke behoeften zal worden verkregen. Het ligt voor de hand. I dat hierbij niet moet worden geschroomd I over deze reserves te beschikken. O A< jA in»

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1980 | | pagina 1