f| WINTER Verkeersongevallen namen sterk toe in Gaasterland SJLEJ^RMkQERIER „Trendsetters moeten ander energiebeleid bevorderen Kakkerlakken de laatste tijd ook steeds vaker in Sneek gesignaleerd I |||b I van Sneker Milieuraad over energie IJLST y’ V ^■r ifefél 1L de gemeenten SNEEK, WYM BRITS ER AD EEL Officieel Orgaan en mHE ■■Illi 'c 5fi I J' '/'SW-SSJS 55 Naaimachine is weer terecht Dit blad verschijnt bovendien donderdags huis-aan-huis in GAASTERLAND, SLOTEN, RAUWERDERHEM e.o. (Vervolg zie pagina 3) Bevolking Gaasterland neemt met 112 toe De wereld heeft nog een bewezen oliereserve voor dertig jaar in de aardbodem zitten. Vermoedelijk komt er bij deze schatting nog iets bij aan nieuwe vondsten. Ook aardgas blijkt nog in beperkte mate voorradig te zijn. Al enkele jaren, en met een verhoogde inzet sinds het oliekrisis- jaar 1973, trachten wetenschappers en overheden op de gehele aardbol alternatieven te vinden voor de toekomstige energievoorziening. Of die oplossing gevonden moet worden in de huidige plannen rondom kerncentrales, waarvan er inmiddels al tweehonderdvijftig zijn, werd donderdagavond door de milieuraad in een speciale vergadering sterk betwijfeld. Eèn van de belangrijkste konklusies tijdens deze diskussie- avond was het terugdringen van het energiegebruik door ondermeer een mentaliteitsverandering op een zodanige manier, dat de wereld met de bestaande reserves het lang genoeg kan uitzingen tot er een goed alternatief gevonden is. „Vergeten” en de Hei Sneaker Nieuwsblad is een gecombineerde uitgave van NIEUWE SNEEKER COURANT, SNEEKER COURANT, DRIJFHOUTS NIEUWSBLAD In het jaar 1979 steeg het aantal verkeersongevallen sterk in Gaaster land. Met dertig ongevallen meer dan in 1978 zijn er 122 ter kennis van de Rijkspolitie gebracht. Bij vijf ongevallen was een dode te betreuren, terwijl 28 personen verwondingen opliepen. De cijfers over 1978 bedragen respektievelijk twee doden en achttien gewonden. Het alkohol- gebruik onder de chauffeurs is daarentegen gedaald. In 1978 bedroeg het aantal „bestuurders onder invloed nog 22, nu is dat teruggenomen tot 17 gevallen, waarbij een proces-verbaal opgetekend diende te worden wegens overmatig gebruik van alkohol. Heel wat mensen zijn vorige week geschrokken van een bericht in een krant dat een kakkerTakkenleger in het hele landTn opmars is. Met name Nijmegen schijnt veel last te hebben van dit ongedierte. Of er in Sneek ook een plaag dreigt? Volgens de ongediertebestrijdingsdienst van de gemeente komt de kakkerlak ook hier inderdaad de laatste tijd meer voor. Er zijn steeds vaker telefoontjes van mensen die kakkerlakken hebben gesignaleerd. De bestrijdingsdienst vindt dit echter geen reden tot ernstige ongerustheid, omdat het incidentele gevallen betreft die men nog wel aankan. Zodra er echter van een invasie sprake is wordt het moeilijken Ijl |||g| «Hw*1 l M| -I. i v. O: - SNEEKER NIEUWSBLAD De bestrijdingsdienst van Sneek heeft wat de financiën betref geen klagen. Jaarlijks wordt er voor bestrijding zo’n andere ontbreken ze geheel. Overdag ver schuilt dë kakkerlak zich in muurspleten en in donkere gangen, 's nachts zoekt hij voedsel in keukens, voorraadkasten en op slagplaatsen. men ervan uit, dat de groei zal afnemen tot uiteindelijk nul procent in het jaar 2000. Maar, zelfs dan is het energieverbruik gestegen tot 137 procent. Beide berekeni- gen zijn inklusief de dan aanwezige aanvul ling van zonne- en windenergie en - weder om - het gebruik van steenkool MAANDAG 7 JANUARI 1980 135ste JAARGANG No. 2 De naaimachine die veertien dagen ge leden uit een zaak in de Nauwe Noorder- home werd gestolen is weer terecht. In Leeuwarden werd hiervoor de 23-jarige H.K. aangehouden. De man had de naai machine in bezit maar verklaarde dat hij deze geruild had voor een zendinstallatie. Over deze installatie had hij een naai machine te koop gevraagd, een meisje zou hier dringend behoefte aan hebben. K. kon niet vertellen wie de man was die hem aan de machine had geholpen en daarom werd tegen hem proces verbaal opgemaakt we gens heling. Uitgangspunt voor deze voorstelling van zaken door de milieuwetenschap- pers is, dat een serieuze besparing in het energiegebruik wel degelijk zijn vruch ten zal afwerpen. Eveneens stellen zij, dat een groei in de produktie niet hoeft te betekenen, dat de energie op gelijke voet moet meestijgen. Ook zien zij mogelijkheden tot het eerder toepassen van zonne- en windenergie. Overheden zijn ervan overtuigd, dat deze vorm van energiewinning pas in de praktijk ge bruikt kan worden in de negentiger jaren, in tegenstelling tot de milieuwe- tenschappers, die veronderstellen dat dit al in 1985 kan starten. Eën van de kopstukken in de besparing van het energiegebruik zou het verhogen van het rendement kunnen zijn, dat op dit moment tamelijk laag ligt Bij het toepas sen van aardgas, kolen en olie wordt eigen- Wanneer je vanaf een brug over het Gês in Oppenhuizen een winterse foto neemt kun je tot dit resultaat komen. Boerderijen in een winters landschap zijn altijd een geliefd on derwerp van de fotograaf van studio Ger Dijs geweest. De winter lijkt dan wel koud en kil, maar op deze plaat straalt er toch een zekere warmte af. Koning winter heeft z’n werk inmid dels dan wel gestaakt - de sneeuw is zelfs al weer verdwenen - maar wat niet meer is kan wel weer komen. De weersverwachting is wel niet echt winters, dus geen sneeuw, maar de kans van een stevige winter zit er nog wel in. De gemeente Gaasterland heeft in 1979 „netto” 112 inwoners erbij gekregen. Er werden in totaal 117 kinderen geboren, onderwie 59 jongetjes en 58 meisjes. In dit jaar overleden 67 mensen. Ook de cijfers van het aantal mensen die zich in Gaaster land vestigden overtroffen die van vertrek- kenden. Met dit vestigingsoverschot van 62 personen steigt het inwonerstal van 7380 naar 7492 per 1 januari 1980. In 1979 werden voorts 51 huwelijken gesloten en vier echtscheidings-vonnissen ingeschre ven in de lopende registers van de burger lijke stand. Voor deze vergadering had de Sneker Milieuraad de provinciaal konsulent en voorlichter van het Instituut voor Natuur- beschermingsedukatie (IVN) de heer G.J. Juten uitgenodigd Kern van zijn betoog was, dat er op dit moment een beleid gevoerd wordt op basis van cijfers, die niet hoeven te kloppen als het energieverbruik niet alleen efficiënter wordt toegepast maar ook als het rendement, het uiteindelijke effekt, verhoogd wordt. Volgens de laatste, alternatieve, berekeningen zijn bijvoor beeld de kerncentrales niet meer van wezenlijk belang. Middels deze, al sinds weken geoe fende, onderhandse opslag in de Sneker sporthal, opende wethouder van Sport en Rekreatie, de heer H. Scholten, vrijdag Sneek Volleybal- stad 5. Dit evenement vierde dit jaar haar vijfjarig jubileum. Reden voor de organisatoren, die overigens kun nen terug zien op een bijzonder ge slaagd toernooi, om dit keer ook de mini’s aan hun (volleybal) trekken te laten komen. Voor meer informatie zie binnenin. (Foto studio Ger Dijs) Gisteren is bekend geworden dat Hubert Sneek speler Sipke Bleeker is uitverkoren voor de voorlopige Nederlandse Amateur selektie. Het is de bedoeling dat de gese- lekteerden binnenkort in Zeist bijeen zul len komen om te trainen en het spelen van enige oefenwedstrijden, onder andere te gen de DDR, om tot een definitieve selek tie te komen. Sipke ziet door deze uitver kiezing zijn goede vorm van de lopende kompetitie gestalte krijgen. Echter, bij veel onderzoekers leeft ook de mening, dat bij deze berekeningen iets „vergeten” is. Iets dat de voorspellingen dusdanig anders doet uitkomen, dat het energiebeleid van de overheid sterk ver anderd kan worden. Deze rekenaars van het „vergeten scenario” beweren dat het mogelijk is het energieverbruik in de we reld om te buigen tot zeventig procent van het nivo in het jaar 2000. VERNIELINGEN In Gaasterland werden 21 aangiften gedaan van vernielingen. Acht daders werden opge spoord In totaal heeft de Gaasterlandse Rijkspolitie in 1979 voor bovenstaande fei ten 70 daders aangehouden. Hoewel er twee gevallen zich voorgedaan hebben waarbij sprake was van valse brandmelding - de dader werd gegrepen - zijn er 14 echte brandmeldingen binnengekomen bij- de plaatselijke brandweer. Het afgelopen jaar werden 29 aanrijdingen met reeën geregistreerd. In alle gevallen moesten de reeën het met de dood beko pen. De schade bij deze aanrijdingen liep uiteen van enkele tientjes tot in een enkel veertigduizend gulden uitgetrokken en Sneek neemt hiermee wel een bijzon dere plaats in vergeleken met andere gemeenten in ons land, die vaak lang niet aan dit bedrag komen. Kakkerlakken komen volgens de bestrij dingsdienst van Sneek vooral in huizen die niet goed schoongehouden worden. Het verwijderen van vuil -en dan moet vooral gedacht worden aan etensresten- onder koelkasten en uit allerlei hoekjes is van groot belang, wanneer men de kans zo klein mogelijk wil houden om met kakker lakken gekonfronteerd te worden. Hygiëne staat dus voorop. En toch hoeft het niet altijd een kwestie van vervuiling te zijn. Soms komt het ongedierte ongemerkt het huis binnen. Alleen al in een kartonnen doos die je bij de supermarkt vandaan haalt kunnen kakker lakken zitten. Het is voor dit ongedierte een ideale plaats om eitjes te leggen, ook de kontainer is een geliefde plaats van de kakkerlak. Wanneer zo’n beestje uit een warm land in een kontainer naar Neder land wordt vervoerd en hier vrij komt, is het niet uitgesloten dat deze voor een invasie zorgt De kakkerlakken komen namelijk uit warme landen. Ze zoeken vooral warmte en daarnaast voedsel en daarbij ontzien ze niets en niemand. In geisers zijn ze ook vaak te vinden. Gaswachters ontdekken ze meestal Deze sturen dan de bestrijdings dienst erop af. Het bestrijden van de kak kerlakken duurd één maand of langer. De bestrijdingsdienst van Sneek zou het prettig vinden wanneer men alleen maar een vermoeden heeft met kakkerlakken te maken te hebben dat ze daar dan van op de hoogte wordt gesteld Voor veel mensen is het misschien moeilijk dit ongedierte te herkennen daarom een signalement. Kak kerlakken zijn middelmatig groot tot groot; ze hebben een afgeplat lichaam, zijn zwart, strogeel of bruin-rood van kleur, hebben zes poten, lange haarvormige sprie ten, bijtende monddelen en poten die ge schikt zijn om snel te lopen. De vleugels zijn bij sommige soorten flink ontwikkeld, bij Zo laten de officiële cijfers zien, in tegen stelling tot de alternatieve berekeningen, dat bij een gestadige groei van de ekonomie met ruim vier procent in het jaar 2000 het energieverbruik gestegen zal zijn tot drie- honderd procent Daar de overheid niet verwacht dat de ekonomische groei op het huidige peil zich zal voortzetten is er een tweede berekening gemaakt Hier gaat Zaak is dat de kakkerlak zo snel mogelijk uitgeroeid wordt vooral omdat ze een ernstige bedreiging is voor de volksgezond heid, vanwege het overbrengen van ziekte kiemen. Kakkerlakken planten zich vrij snel voort Wanneer ze dus niet vroegtijdig herkend, ontdekt en uitgeroeid worden heb je al snel een heel leger. De bestrijding van kakkerlakken moet drastisch en gron dig gebeuren. Een gebouw waarin kakker lakken zijn gesignaleerd moet bijvoorbeeld van boven naar beneden met gif worden bespoten. Een methode -en de enige om resultaat te behalen- die veel geld kost. Er is afgelopen weekend ingebroken in de Lemmerwegschool aan het Kaatsland. Er werd chocolademelk in flesjes en koffie ontvreemd. Twee jongens van, veertien zijn in het zwembad spullen kwijtgeraakt Vermist wordt een kwartshorloge en twintig gulden. geval 3Ó00,-. Veel aanrijdingen met reeën vonden plaats op de daarvoor geëigende plaatsen in de bossen, doch het komt steeds veelvuldiger voor dat reeën ver buiten de bossen aangereden worden. De geleden schade kan nergens worden ver haald. Men kan hoogstens in aanmerking komen voor de opbrengst van de ree, het geen neer komt op een vergoeding van enkele tientjes. Veel narigheid kan worden voorkomen door een W.A. plus verze kering af te sluiten. Een lengtedoorsnee van een kakkerlak (mannetje). De vleugels zijn goed zicht baar, maar deze kunnen nauwelijks wor den gebruikt. In dat laatste stukje van de zeventiger jaren heeft zich één verdrinkingsgeval voorge daan. Inzake mishandelingen, poging tot doodslag en openbare geweldpleging werd twaalf maal aangifte gedaan. In alle geval len kon de dader worden opgespoord. In 55 gevallen werd aangifte gedaan van inbraak, oplichting en dergelijke. Hiervan werd iets minder dan de helft, namelijk 26 zaken, opgelost Voor de eenvoudige diefstallen een iets kleiner aantal Hiervoor werd 52 maal aangifte gedaan. Het betreft hier diefstal van fietsen, winkeldiefstallen en dergelijke. In deze kategorie diefstallen werden twaalf zaken opgelost t I -■ -

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1980 | | pagina 1