1 Gaasterland en de stad Sloten kommissie herindeling Ekspositie Japanse kindertekeningen mag van Ruim honderd reakties op Nota-bejaardenoorden Meeste kommentaren kritiseren 7-procentsnorm voor Friesland spelen op ontwikkelingen ten aanzien van van Nieuw raadslid Ijlst Officieel Orgaan ’’Slag in gezicht” 59 99 Ll 1V ifiH DONDERDAG 10 JANUARI 1980 135ste JAARGANG No. 3 Dit blad verschijnt bovendien donderdags huis-aan-huis in GAASTERLAND, SLOTEN, RAUWERDERHEM e.o. Hei Sneeker Nieuwsblad is een gecombineerde uiigave van en de (Vervolg zie pagina 31) Nieuwjaarsgrap in Oudemirdum liep uit de hand (Vervolg zie pagina 31) Vier valse biljetten van 100 ondekt Het hanteren van de Zeven-procentsnorm (zeven verzorgingsplaat- sen per honderd bejaarden) is onvoldoende onderbouwd en te willekeurig omdat daarmee met name op het platteland van Friesland niet gewerkt kan worden. De praktijk heeft al uitgewezen, dat in Friesland de behoefte hoger ligt Het is beslist nodig dat er een nader onderzoek ingesteld wordt naar de reële behoefte aan verzor- gingsplaatsen in de regio. Dit is zo ongeveer wel de grootste gemene deler van de ruim honderd reakties die zijn binnengekomen op de „Nota ter voorbereiding van de planning van bejaardenoorden in Friesland tot 1985 in twee fasen". De brieven met vaak niet malse kommentaren kwamen onder meer van gemeentebesturen, stichtingen op het gebied van de verpleging, samen- werkinsverbanden en (kommissies) van bejaardenoorden. Spreiding (Vervolg zie pagina 31) Het is bekend wie de plaats zal gaan innemen in de Ijlster raad van het kort Mn ‘crirMen raadslid F.D. de Vries (CDA). Hel .s de heer A Sna heeft ook nog een kuikenbedrijf gehad. Telefonisch deelde het nieuwe raadslid mede dat hij erg veel zin heeft aan de werkzaamheden die een raadlidmaatschap met zich meebrengen. De fotograaf van studio Dijs zocht de heer Frankena in zijn huis aan de Ylostinslaan op. NIEUWE SNEEKER COURANT, SNEEKER COURANT, DRUEHOUTS NIEUWSBLAD dn SN Burgemeester en wethouders van Gaasterland hebben verontwaar digd gereageerd op het plan van gedeputeerde staten alsnog Warns bij de8nieuwe gemeente Nijefurd te voegen. In eerste ms^ntie behoorde Warns volgens de ontwerp-regeling bij Gaasterland. Het kollege van b en w noemde dit een „zeer spijtige zaak” en was danig teleurgesteld dat GS geen kontakt vooraf met het gemeentebestuur hebben opge nomen. Voorts betekent deze verandering, dat nu beide gemeenten, inplaats van alleen Nijefurd, onder de „magische 10.000 inwoners komen. B en w vrezen dat bij behandeling van de herindeling in de Tweede Kamer alsnog besloten kan worden tot één grote gemeente in Zuidwest Friesland. Nijefurd Al l.-l Raad Gaasterland verontwaardigd over In de ge- in Japan, dat de kinderen in :<S#; Êi*^ a 5 O .2 -o 2 C/) meenteraad teleurgesteld over het loslaten door GS van dé„natuurlijke grens" tussen beide gemeenten, wat in de reaktie op het ontwerpplan enige maanden geleden uit drukkelijk door de gemeenteraad als voor waarde gesteld werd. Ook heeft de voeging van Warns bij Nijefurd het nadeel, dat beide gemeenten nu onder de 10.000-grens zitten. Voor Nijefurd betekent dit. dat het inwonerstal op 9831 komt terwijl Gaaster land terugvalt van 10.267 op 9499 inwo ners. „Voor de Tweede Kamer zou dit aanleiding kunnen zijn alsnog de twee gemeenten bij elkaar te voegen. Dit is volledig in strijd met de gedachten van het merendeel van deze streek aldus het kollege. In deze vergadering had het kollege ook een andere minder prettige mededeling voor de raadsleden. Het door de raad negen jaar geleden ingestelde beroep tegen de beslis- sing van de minister van CRM twee panden toch op de monumentenlijst te plaatsen die Eerst nu is bekend geworden, dat een nieuwjaarsgrap in Oudemirdum enigszins uit de hand is gelopen. In de ochtend van het nieuwe jaar trachtte de achttien-jarige B.P. uit Nijemirdum een buiten-gepar- keerde politiewagen te openen en weg te rijden. Het eerste gelukte, maar het weg- vindt, dat in het planningsmodel in twee fasen een (beter) bij sturingsmoment wordt ingebouwd. met name om in te kunnen Het schijnt dat er in Sneek de afgelopen veertien dagen een aantal valse biljetten van honderd gulden zijn uitgegeven bij winkeliers. Een zakenman ontdekte zelf, dat hij een vals biljet had ontvangen en in drie andere gevallen vonden de banken drie valse biljetten tussen het geld, dat winkeliers wilden storten. Van wie de bankbiljetten in de winkels ontvangen waren viel niet meer na te gaan. Het is bij de hondertjes gemakkelijk te zien of ze vals of echt zijn. In het watermerk - in de „witte" strook - is de vlag nauwelijks zicht baar. De zeven appeltjes onder de vlag ontbre ken geheel op de namaak biljetten. In enkele reakties wordt daarom de sug gestie gedaan om de twee voorgestelde fasen vooraf te laten gaan door een fase waarin nadere gegevens worden verzameld Er zijn namen genoemd als „Marrelan IselmarrelariWorkum, Hindelopen. Stavoren c.a.”, „De Drie Steden”, „De Trije Stêdden”, maar de kommissie blijft het houden op „Nijefurd „Skarsterlan voor Haskerland-Doniawerstal kan in ieder ge val wel zo blijven. Haskerland gaat ak koord en Doniawerstal heeft zich er niet over uitgesproken, zodat aangenomen wordt: „Wie zwijgt, stemt toe". en de huidige cijfers worden bijgewerkt tot de stand van zaken op het laatste moment. worden en zal dan naar Japan wor den gestuurd om daar te worden ver toond op de scholen. herindeling. Voornaamste reden van wijziging van standpunt is de gericht heid van Warns op Koudum en niet op Gaasterland. Daarbij is, aldus GS, Warns een dorp dat sterk georiënteerd is op de watersportrekreatie, zodat ge tracht moet worden de dorpen om de Fluessen en de Morra onder één ge meentelijk bestuur te plaatsen. i de Gaasterlandse gemeenteraad rea geerde de heer M. de Boer (G.B.) met „De argumenten die GS nu aanvoeren zijn slecht onderbouwd”. Tevens was Voorzieningen moeten zo dicht mogelijk bij het milieu van de ouderen worden gemaakt Dat uitgangspunt in de Nota wordt in een groot aantal kommentaren onderschreven. Voor een deel wordt dat In de openbare lagere Lemmerweg- school aan het Kaatsland is momen teel een ekspositie van een stuk of veertig tekeningen, die zijn gemaakt door schoolkinderen in Kurobe, de „zusterstad” van Sneek in Japan. Het materiaal werd de gemeente Sneek toegezonden door de burge meester van Kurobe. Het was een soort jubileumgeschenk omdat Sneek nu al tien jaar speciale betrek kingen heeft met Kurobe, waar het moederbedrijf van Yoshida is geves tigd. In de afgelopen tien jaar zijn er tussen de twee steden bepaalde uit wisselingen geweest. Sneek kreeg onder meer bezoek van de burge meester van Kurobe en in Japan werd de burgemeester van Sneek ontvan gen. Eèn van de tekeningen van de schoolkinderen in Kurobe is in de cember ’79 door het gemeentebe stuur van Sneek gebruikt om af te 1 drukken op kaarten met kerst- en nieuwjaarswensen. Verder hoopt men in Japan, dat de kinderen in Sneek iets kunnen opsteken van de manier van tekenen van de Japanse kinderen. Het is dan ook de bedoe- ling dat er iets van verwerkt zal I worden in een tekenles. De eksposi tie van de tekeningen zal rouleren^ langs alle lagere scholen in Sneek. De Lemmerwegschool opent de rij, ook al omdat de leerlingen van deze school een film hebben gemaakt over Sneek en een aantal typisch Sneker evenementen. Dat filmmateriaal moet nog geknipt en gemonteerd H.L SIXMA BARON VAN HEEMSTRA - slag in het gezicht - SNEEKER NIEUWSBLAD de gemeenten SNEEK, WYMBRITSERADEEL en IJLSTI Rii de behandeling van het onderdeel „naamgeving" van de gemeentelijke herindeling als deze twee gemeenten samengevoegd zouden worden. Hetze J vervangen van Wymbritseradeel” door „Wymbritseradeel en de stad Ijlst als de plannen voor samengaan van deze twee gemeenten hun beslag krijgen. --I Na ampele overweging is de kommissie er I niet voor om de gelegenheid van de herin deling te benutten om alle nieuwe Friese gemeenten een friestalige naam te geven. Eigenlijk - zo meent de kommissie alge mene zaken - zouden de namen van de nieuwe gemeenten door de eigen raad vastgesteld moeten worden. Zoiets is ech ter niet mogelijk, omdat deze gemeenten in de verdere procedure nu eenmaal met een naam aangeduid moeten worden. De ge meenteraad van Hennaarderadeel, de dorpsverenigingen in Wommels en Oos- terend en de middenstandsverenigingen in die plaatsen hebben bezwaar tegen de naam „De Greidslachte” voor een met een deel van Baarderadeel vergroot Hennaar deradeel. Door de burgemeester van Hen naarderadeel is op de hoorzitting voorge steld er „Edingeradeel” van te maken. De verenigingen spreken van „onnodig psy chisch leed" als ze straks Voor „Greideslach- ters” mochten worden uitgescholden... De kommissie meent nu, dat het beste maar de naam Hennaarderadeel gehandhaafd kan worden. voegen Warns bij Nijefurd De reaktie van het kollege op de „slecht onderbouwde wijziging” van GS is ge daan zonder bespreking met de gemeen teraad. De reaktie van de gemeente Gaasterland diende 8 januari ter behan deling door de statenkommissie „bin nen” te zijn. De gemeenteraad ging gis teravond alsnog akkoord met het ant woord aan GS. De wijziging door Warns bij Nijefurd te voegen is gedaan nadat partikulieren en gemeenten konden reageren op de ont- werp-regeling van de gemeentelijke de werkelijke behoefte aan verzorgings- plaatsen. Globaal gezien wordt in de kommentaren ook voorgesteld om bij het planningsproces langere periodes voor de eerste en tweede fase aan te houden en het proces zo geleidelijk mogelijk te laten verlopen. Om te komen op de van rijkswege (landelijk) voorgeschreven, en dus on aanvaardbaar geachte. Zeven-procents norm zou men in ieder geval grote voorzichtigheid moeten betrachten, zo lang nog niet voldoende gegevens over de werkelijke behoefte bekend zijn. Zonder afzonderlijk op één van de hon derd-en-drie brieven in te gaan kan ook gezegd worden, dat men het van belang De gemeentebesturen van Hindeloopen en HON zien het nvt zitten met de nieuwe naam „Nijefurd" die aangedragen is voorde gemeente die na de herindeling van HON, Stavoren en Hindelopen. De naam betekent „nieuw rechtsgebied" en heeft zonder nade re toevoeging geen enkele binding van de nieuwe gemeente, zo meent men. o o ifa l’’

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1980 | | pagina 1