s Jeugd kon op ’t ijs hart ophalen „Federatie Hengelsport” mag rekreatieplassen (weer) huren Fries in augustus verplicht vak op school: waarom is dat noodzakelijk? Grote schade door brand in Prins van Oranje te Heeg 3311 en I I Onderwijsbegeleidingsdienst geeft uitleg f» Officieel Orgaan van de gemeenten SNEEK, WYMBRITSERADEEL en IJLST w Weer een vals honderdje Dief Lemmerwegschool werd gepakt Balkster opnieuw gepakt: twee inbraken opgehelderd Papagaai Natura gestolen 39 boerderijbranden over vier maanden, waarvan 8 in Friesland In de maanden juli tot en met oktober 1979 zijn in Nederland 39 boerderijbranden voorgekomen, waarvan 8 in Friesland. De boerderijen werden verwoest of geheel beschadigd. Augustus telde de meeste branden, dertien, waarvan èèn in Fries land. In juli brandden elf boerderijen af, waarvan drie in Friesland. September telde acht branden, twee vonden in Friesland plaats en in oktober waren er zeven boer derijbranden, waarvan eveneens twee in Friesland. De schade over deze maanden wordt geraamd op f 5.093.000.-. jur jur jur jur MAANDAG 14 JANUARI 1980 135ste JAARGANG No. 4 Dit blad verschijnt bovendien donderdags huis-aan-huis in GAASTERLAND, SLOTEN, RAUWERDERHEM e.o. NIEUWE SNEEKER COURANT, SNEEKER COURANT, DRIJFHOUTS NIEUWSBLAD en de snekerHkqerier Hei Sneeker Nieuwsblad is een en de gecombineerde uitgave van Fries op school, een omstreden zaak. Dat valt op te maken uit krantenberichten van eind 1979. De zeventigerjaren, waarvan velen nu al weten te vertellen dan ze zo „mat” waren, hebben voor Friesland een bijzondere betekenis gekregen. In die jaren zeventig besloot de regering namelijk tot het verplicht invoeren van de Friese taal als vak bij het lager onderwijs, met ingang van augustus 1980. Een omstreden zaak? Voor velen is het dat allerminst. De wens om de Friese taal op de scholen te onderwijzen is immers uit de Friese bevolking zelf voortgekomen. De Staten van Friesland hebben aan de Nederlandse regering gevraagd om het Fries verplicht te stellen op de lagere scholen in Friesland. Er zijn nu al tienduizenden leerlingen die Friese les krijgen, nog voordat de wettelijke verplichting om die lessen te volgen van kracht is. GESLAAGi^^S®t^SLAAGD Gezamenlijke aanpak Jachtrecht Het dagelijks bestuur van het Rekreatieschap „Sneeker Meer” heeft het algemeen bestuur voorgesteld om in het belang van de sportvissers de rekreatieplas nabij het Paviljoen Sneekermeer (opnieuw) te verhuren aan de Federatie van Hengelsportverenigingen in Friesland. De huurprijs zou niet meer behoeven te bedragen dan vijf-en-twintig gulden per j aar. Daar staat tegenover, dat de „Federatie” voor een goede regeling van het afgeven van vergunningen moet zorgen en verder zal zorgen voor een goed „visserijbeheer”. (Vervolg zie pagina 3) Op tussen de drie- en vierhonderduizend gulden wordt de schade geschat van de fikse brand, die donderdagmiddag heeft gewoed op de bovenverdieping van hotel-cafè-restaurant „De Prins van Oranje aan de Büterhoeke te Heeg. Twaalf hotelkamers brandden finaal uit. Het woongedeelte, het restaurant en het café liepen weinig brandschade op, maar door rook en bluswater ontstond een grote troep. Leden van de technische recherche hebben vrijdag en zaterdag getracht de oorzaak van de brand op te sporen. Ze werden daarbij gehinderd door grote ijsmassa s omdat het naar beneden gelopen en doorgesijpelde bluswater was bevroren. 1 Toen de brand begon was er niemand in de Van het Gemeenschappelijk Centrum voor Onderwijsbegeleidingsdiensten in Friesland ontvingen we enkele arti keltjes over het invoeren van het Fries als verplicht vak. En hier volgt het eerste. IS HEI NODIG? Het vak Fries maakt in zoverre een uit zondering op de andere verplichte vak ken. dat het vak Fries alleen maar op de scholen in Friesland moet worden on derwezen. En waar dat in de praktijk niet mogelijk blijkt, voor die situaties kan men dispensatie (ontheffing) aan vragen. Daarover meer in èèn van de volgende stukjes in deze serie. Ook al is Na een bericht in de krant van vorige week het in omloop zijn van valse honderdjes is nu het vijfde valse biljet ontdekt. Een bankbediende van Kingma’s bank kreeg deze van een klant. De klant, een winkelier, had het in de winkel ontvangen. Het is aan een hondertje gemakkelijk te zien of deze echt of vals is. In de witte strook - het watermerk - is de vlag nauwelijks zicht baar. En verder ontbreken de zeven appel tjes onder de vlag. SNEEKER NIEUWSBLAD „Prins" aanwezig. Wat de oorzaak van het ontstaan van de brand betreft, was heden morgen nog niets met zekerheid bekend. Het onderzoek was, zoals gezegd, ook zeer bemoeilijkt door het bevroren bluswater. Gedacht werd even aan kortsluiting, maar die mogelijkheid acht men zeer klein om dat nog niet zo lang geleden alle elektrici- teitsleidingen in het hotel waren vernieuwd in verband met de strengere brandveilig heidsvoorschriften. Terzelfdertijd waren ook andere voorzieningen aangebracht om zo veel mogelijk het ontstaan van brand te voorkomen en - indien het zou gebeuren - de vuurhaard en de schade te beperken. ter" gegeven. heeft' gediend 'als weeshuis. Onmiddelijk Bij de brand ontstond overigens weinig schuwd. Brandweerkommandant Doekele Nauta kreeg echter onmiddelijk in de voor het zwaardere materiaal waarover de gemeenten Sneek en Wymbritseradeel ge zamenlijk beschikken en dat (nu ook) on dergebracht is in de brandweerkazerne aan het Oud Kerkhof te Sneek. Ook de brand weer van Woudsend werd opgetrommeld om met het hulpmaterieel, dat eigenlijk ook alleen maar geschikt is voor kleine branden, assistentie te verlenen. De inbraak in de Lemmerwegschool aan het Kaatsland van anderhalve week gele den, waarbij 22 pakjes koffie en een doos met 6 flessen chocolademelk werden ont vreemd, blijkt na onderzoek te zijn ge pleegd door de 20-jarige Sneeker E.W. Hij had de pakjes koffie en vier van de zes flessen chocolademelk in het water ge gooid. Twee flessen chocolademelk had hij opgedronken. W. hadnog enkele diefstal len op zijn naam staan, namelijk die van een bromfiets en een paar bromfietshand schoenen. De benadeelden hebben hun eigendom inmiddels terug. De politie in Balk heeft afgelopen weekend de 36-jarige J.B. uit die woonplaats aan gehouden in verband met een tweetal inbraken die hij in Balk heeft gepleegd. B. was al eens eerder opgepakt voor inbraken in garages en voor het „lenen” van een auto. Dit keer was aan het licht gekomen dat hij ook verantwoordelijk was voor een inbraak bij de FRAM, waar hij duizend gulden meenam, en een inbraak bij machinefa briek Spaans. Deze inbraken werden respektievelijk in november en oktober gepleegd. B. richtte overal veel schade aan. van de in de gemeenten Wymbritsera deel en Sneek gevestigde hengelsport- verenigingen, èn bij de beheerder van het vakantiecentrum „De Potten”. De grote Magirusladder van de gemeenten Sneek en Wymbritseradeel, bemand door leden van het corps vrijwillige brandweer Sneek, verleende uitstekende diensten bij het blussen van de grote brand op de boven verdieping van hotel-café-restaurant „De Prins van Oranje" te Heeg. (Foto studio Ger Dijs) „Sneeker Meer", maar ook in het andere, tienduizend hektare omvattende viswater, dat door de Federatie wordt beheerd. Naast de vakantievergunning is wel een „norma le" visakte nodig, zoals men die bijvoor beeld op de postkantoren kan krijgen. letter w in de wet Bij de verplichte vakken horen bijvoorbeeld Nederlandse taal, schrijven, tekenen en aardrijkskunde. Bij die vakken hoort dus vanaf augustus ook het Fries. Geen uitzonderingspositie meer dus voor het Fries. Het hoort er dan bij. Gewoon een vak. Dat is de kern van het verhaal, die iedereen eerst duidelijk moet zijn, wil men enkele volgende artikeltjes over het Fries op school kunnen volgen. Toch is er alle reden om even stil te staan bij dat verplichte vak, dat met ingang van 1 augustus 1980 zal worden ingevoerd. Niet in de eerste plaats vanwege de diskussies, die oplaaien, nu die invoering nog maar enkele maanden op zich laat wachten. Maar om eens na te gaan wat er nu straks precies verandert Want steeds opnieuw blijkt dat (lang) niet iedereen weet wat er staat te gebeuren. En dat lijkt toch wel noodzakelijk, dat ouders en anderen, maar vooral de ouders zich een beeld kunnen I Het gaat hier om het recht van het vissen op schubvis, aal en paling met sportvistui- gen, uitgezonderd de peur. Door het ver krijgen van het visrecht is de Federatie van Hengelsportverenigingen in Friesland ver plicht tot het afgeven van de benodigde vergunningen. Het betreft hier de zoge naamde „vakantievergunningen”, die niet geweigerd mogen worden aan personen die geen lid zijn van een bij de Federatie aangesloten hengelsportvereniging. De visvergunningen moeten verkrijg- Vrijdagmorgen kwam de heer R.C. Dor land, eigenaar van de dierenspeciaalzaak „Natura" in de Nauwe Noorderhorne tot de ontdekking dat zijn blauw/grijze rood staart papagaai, afkomstig uit de Kongo en luisterend naar de naam „Koko” uit zijn kooi was ontvreemd. De dader heeft een lichtkoepel op het dak verwijderd en is zo de zaak binnengedrongen. Blijkbaar had deze het op de papagaai voorzien, want verder mist de heer Dorland niets. Over april, mei en juni blijken nog veertien boerderijen in vlammen op te zijn gegaan. Drie hiervan stonden in Friesland. De schade over die branden wordt geraamd op f 4.110.000,-. Enkele oorzaken waar door de branden ontstonden: vonken slijpmachine, spelen met vuur, gaseksplo- sie, kachel (oorzaak onbekend), hooibroei, blikseminslag, branden van afval, lasappa raat. In 29 gevallen was de oorzaak van de brand onbekend. De veestapel leed de volgende verliezen: twee schapen, vier paarden, elf stuks rundvee en vijftig stuks pluimvee. vormen van wat er aan de hand is binnen het onderwijs van hun kinderen. Wat gebeurt er precies? Fries wordt een verplicht vak. En dan moet vooral op het woord verplicht worden gelet Wat houdt dat in? Op de lagere school moet les gegeven worden in elf vakken. Ze zijn allemaal onder de letters a tot en met j in de wet op het lager onderwijs genoemd. Dan zijn er nog vakken die niet gegeven hoeven te worden, maar het mag wel. Daar hoorde tot nu toe het vak Fries bij. Het heeft de Koning Thialf zorgde het voorbije weekende voor een heerlijke verras sing voor de kinderen. Woensdag nacht begon het een beetje te vriezen en dat zette de volgende twee dagen en nachten lekker door. In een paar nach ten vormde zich een stevige ijslaag op de kleinere slootjes - ook al omdat het praktisch niet waaide en er van neer slag geen sprake was. Zaterdag waagden de eersten zich op het spiegelgladde ijs, dat af en toe nog wel wat kraakte maar door zijn zuivere struktuur toch al sterk genoeg bleek. Zondag was het overal grote pret en kon de jeugd zich heerlijk uitleven op het ijs. Wel bleef het de hele dag lekker vriezen, maar het winterzonnetje en de beweging zorgden er wel voor, dat de kou bijna niet werd gevoeld. (Foto studio Ger Dijs) Onze oud stadgenoot J. W. L Poiesz (ing.) is benoemd tot direkteur Werkvoorbereiding bij Ballast-Nedam International te Amstel veen. Ballast-Nedam. voert onder meer grote werken uit in Saoedi-Arabic Het dagelijks bestuur van het Rekreatie- schap „Sneeker Meer” wil de verhuur van het visrecht - met inachtneming van de beschreven voorwaarden - voor zes jaar verlenen aan de hengelsportfederatie Friesland. De overeenkomst gaat in per 1 baar worden gesteld bij de sekretariaten juni 1980, tegelijk met het openen van het nieuwe visseizoen. De prijs voor dit soort vergunningen be draagt vijf gulden voor een weekvergunning en tien gulden voor een maandkaart. De vergunningen geven in de betreffende perio de niet alleen het recht tot het vissen in de rekreatieplas(sen) van het Rekreatieschap De korpsen van Sneek, Heeg en Woud send pakten daarna gezamenlijk aan. Het „grote werk” werd verricht door de appa- 1 i 1 J ratuur van Sneek-Wymbritseradeel. Men OotZaak Onbekena schoof de enorme Magirusladder uit tot T- In de vergadering van het algemeen be stuur van het Rekreatieschap „Sneeker Meer” komt donderdag 24 januari (in het stadhuis te Sneek) nog een andere manier van „jagen" aan de orde. De heer B.J. de Groot, beheerder van het kampeercentrum hotelkamers op de bovenverdieping van het historisch gebouw, dat in vroeger jaren 1,WL, --- werd de brandweer van Heeg gewaar- gevaar voor de omgeving omdat „De Prins van Oranje”, gelegen aan het haventje, dat speciaal is aangelegd om de vakantie- gaten, dat dit een bluskarwei zou worden gangers een vrije uittocht naar de meren te geven en om vlak bij het hotel te kunnen aanleggen, wat „in de ruimte stond. Het hotel' is eigendom van de erven Vene- ma. Het wordt geëksploiteerd door de heer Robert J.M. Heeger, die ongeveer twee uren voor de brand werd ontdekt, naar Amster dam was vertrokken om een bezoek te brengen aan de Horekava, de vakbeurs voor horecamensen. Via de politie werd de heer Heeger in Amsterdam opgespoord. Hij begaf zich na de mededeling, dat er brand in zijn hotel was uitgebroken, op weg naar Friesland. „De Potten" heeft het bestuur namelijk gevraagd hem het jachtrecht te verhuren voor het dagrekreatieterrein en de aan het Rekreatieschap in eigendom toebehorende gronden op het schiereiland tussen het Kruiswater en de Grote Potten. De heer De Groot, die in het bezit is van een jachtakte en reeds het jachtrecht geniet voor de aangrenzende bij de BV Rekreatie- centra Nederland in eigendom of erfpacht zijnde gronden, heeft de vergunning aan het bestuur van het Rekreatieschap ge vraagd om schadelijk wild zoals eksters, kraaien, verwilderde katten enz., te kunnen bestrijden en voor het op peil houden van de wildstand. Het dagelijks bestuur van het „Sneeker Meer” is van mening, dat, gezien het bij zondere karakter van een deel van het gebied wel een aantal beperkende voor waarden aan het verlenen van het jacht recht verbonden moet worden. Die zullen onder meer bestaan uit een verbod tot het houden van drijf- en drukjachten, het be perken tot het aantal geweren tot twee en een verbod om voor de vijftiende oktober in het terrein te jagen. In verband met deze beperkingen zal de huurprijs laag worden gehouden: het bestuur stelt voor, dat die zes gulden per hektare per jaar wordt. dus inmiddels door de regering beslo ten het Fries als verplicht vak in te voe ren, toch zullen sommigen zich mis schien afvragen: Waarom? Voor veel inwoners van Friesland is die vraag inmiddels overbodig geworden. Immers tachtig procent van de Fries lagere scholen voerde het vak Fries al vrijwillig in en dat zou niet gebeurd zijn als men geen antwoord had kunnen geven op de vraag: Waarom? 'f ver boven het dak van het karakteristieke één alarm omdat ze rook en vlammen gebouw. Na enkele uren hard werken werd zagen komen uit een raam van een van de omstreeks drie(uur het sein „Brand mees- Omwoners sloegen tegen ongeveer half |b

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1980 | | pagina 1