PUNNIKEN-SYSTEEM BRACHT DE OPLOSSING in Voorstel aan de gemeenteraad: HULP AAN HUBERT SNEEK VOOR NIEUW CLUBGEBOUW Bredere hoofdweg en fietspaden tussen Sneek en Ysbrechtum IJLST sneker^kqerier Vrachtwagen in mist tegen auto lil m .sa I i H de gemeenten SNEEK, WYMBRITSERADEEL Officieel Orgaan en van EBBRHhHmhHh 1111 „Uit de Marktstraat” Vernieling en diefstal Brand bij Wiersma Ijlst aas It LI sa-,. de Mi Dit blad verschijnt bovendien donderdags huis-aan-huis in GAASTERLAND, SLOTEN, RAUWERDERHEM e.o. Uit een oogpunt van verkeersveiligheid is het langer uitstellen van de rekonstruktie van het weggedeelte Sneek-Ysbrechtum niet langer ver antwoord. Fietsers zijn al jarenlang gedwongen van deze (quartaire) weg gebruik te maken, maar sinds enkele jaren wordt ook (veel) meer auto verkeer gedwongen van deze weg gebruik te maken. Dat gebeurt vooral nu er sinds enkele jaren geen mogelijkheid meer bestaat rijksweg 43 (A7) bij Folgare op te rijden of te verlaten. De plannen voor verbreding bestaan uit een verbreding van de bestaande weg tot zes meter met aan weerskanten een fietspad. Tussen weg en fietspaden komen stroken groen. Het eerste stuk vanaf Sneek zal tevens voorzien worden van voetpaden. (vervolg zie pagina 41) Als de gemeenteraad van Sneek komende dinsdag akkoord gaat met een voorstel van burgemeester en wethouders om de voetbalvereniging Hubert Sneek financieel de hand te reiken, kan deze vereniging over enige tijd van start gaan met de bouw van een clubhuis" met alles erop- en-eraan. De totale stichtingskosten voor een akkommodatie zoals die in grote lijnen al op papier staat, worden geraamd op 841.210. Een derde van dat bedrag zou opgebracht moeten worden door Hubert Sneek, èèn derde krijgt men van de gemeente als een bedrag-ineens en voor het resterende derde deel is de gemeente bereid een renteloze geldlening te verstrekken, af te lossen in dertig gelijke jaarlijkse termijnen. Met een beetje fantasie zou men de manier waarop scheepsmotorenbedrijf Jentsje de Jong te Sneek een nieuwe rondvaartboot heeft gebouwd, met punniken-systeem kunnen aandüiden... Stuk schip in de loods maken, dat naar buiten schuiven in de open lucht en dan in de loods het volgende gedeelte er aan bouwen - net als bij kurkjebreien. Hoe men 't ook wil noemen, resultaat van die werkwijze is geweest, dat de Nekem dezer dagen een komplete boot te water heeft kunnen laten: één-en-twintig meter lang en vier mete.\tachtig breed. De rondvaartboot zal „Toerist IV" gedoopt worden en dienaam doet goede verstaanders onmiddelijk begrijpen, dat het fraaie stukje scheepsbouw gepleegd werd in opdracht van Rederij M. van der Werf. Hei Sneaker Nieuwsblad is een gecombineerde uitgave van NIEUWE SNEEKER COURANT, SNEEKER COURANT, DRIJFHOUTS NIEUWSBLAD en Kiel gelegd (vervolg zie pagina 41) Bij een kontrole door de Friese IJswegen- JfsWegenCEntrClle centrale is gebleken, dat het ijs in de Friese o wateren op dit ogenblik veel zwakke plek ken vertoont. Bij deze kontrole zijn bij wakken en te dunne ijslagen takkenbossen geplaatst als waarschuwing. Oorzaak van dit zwakke ijs is volgens de centrale gele gen in het regelmatig keren van de wind, zodat het ijs slijt door stromend water en de geringe vrieskou. SSSaS "S ‘MO SNEEKER NIEUWSBLAD nu Hubert Sneek heeft intussen ook aanvra- gen lopen voor subsidies of andersoortige geldelijke bijdragen’bij de provincie Fries land en de Nederlandse Sport Federatie. DONDERDAG 17 JANUARI 1980 135ste JAARGANG No. 5 1 In dit nummer is als bijlage opgenomen (voorlichtingsorgaan van de gemeente Sneek). In de nacht van dinsdag op woensdag is ingebroken in de dumpshop van Diepe- veen aan het Grootzand in Sneek. Nadat eerst een winkelruit was ingeslagen werd uit de etalage een buks en een jack gehaald. De schade bedraagt ongeveer duizend gul den, inklusief de vernielde ruit. Maandagmiddag tijdens het schaftuur hoorde het personeel van het aannemers bedrijf van de Gebroeders Wiersma aan de Roodhemsterweg in Ijlst een knal in de werkplaats. Op onderzoek uitgaande zag men dat de dakbedekking boven de ver- warmingskachel in brand stond. Er werd direkt alarm geslagen. De Ijlster brand weer was in een mum van tijd aanwezig, waardoor de ontstane schade geen grote vormen heeft aangenomen. Jentsje de Jong heeft overigens met het bouwen van de rondvaartboot iets ge daan dat, volgens zijn eigen zeggen, in Sneek nog nooit eerder is gebeurd: een komplete nieuwe rondvaartboot bou wen. Wel zijn er in de Waterpoortstad van dit soort schepen verbouwd of afgebouwd - het van a tot z doen is de eerste keer. Mochten deze bijdragen worden ontvan gen dan zullen die in mindering worden ge bracht op de bijdrage-ineens. In de overeenkomst tot het aangaan van de renteloze lening zal onder meer als voor waarde worden opgenomen, dat Hubert Sneek de verplichting op zich neemt de nieuw akkommodatie te zijner tijd zonodig ook beschikbaar te stellen aan gebruikers van het voetbalveld op het nu in aanleg zijnde sportpark-Tinga. Het is voorlopig niet de bedoeling van de voetbalvereniging om het bestaande club- gebouwtje (de „kantine" met bestuurska- mertje) af te breken. Dat ziet er nog gaaf uit en wordt daarom achter de hand gehouden voor kleinere aktiviteiten in clubverband. Volgens traditie dragen de rondvaartboten van Van der Werf de naam „Toerist". De eerste was de „Toerist I”. maar dié is nu al ter ziele. Daarna kwam de „Toerist II" en die werd weer gevolgd door een hele grote editie, de „Toerist III”. De „III houdt Rederij Van der Werf in de vaart. De „II" is een tijdje geleden verkocht en daarvoor komt straks de pasgebouwde „Toerist IV" in de plaats. Van het model „Toerist IV" zal men op de wateren ook (nog) geen tweede aantreffen. De Jong heeft de boot namelijk vrijwel helemaal „uit het hoofd" gebouwd. Alleen «en bestaande foto van een rondvaartboot van achttien meter heeft als globaal voor beeld gediend. Van der Werf wilde echter een wat langer en breder schip en De Jong heeft toen zijn fantasie een paar dagen de vrije loop gelaten. Tijdens dat denkwerk was hij voor zijn vrouw nauwelijks aan spreekbaar. Of hij gaf antwoord op een vraagje, dat hem een kwartier eerder was gesteld... De wensen en verlangens van Rederij Van der Werf en de ideeën van Jentsje de Jong smolten samen tot een ontwerp, dat de goedkeuring kreeg van de Scheepvaartinspektie. Het plan voorde nieuwe clubakkommoda- tie omvat de bouw van zes kleedkamers met douchegelegenheid en toilet, twee scheids- rechterkamers - eveneens met douche en toilet - een EHBO-ruimte, een keuken, de nodige bergruimte, een buitenberging en een buitentoilet. Boven deze voorzieningen komen dan een kantine-clubgebouw, be stuurskamer, hal, een ruimte voor de cen trale verwarming een toiletakkommodatie en nog een ruimte voor berging. Aan de voorzijde van het gebouw zal een zittribune worden gebouwd. In een toelichting op het raadsvoorstel schrijft het kollege van burgemeester en wethouders, dat de bestaande was- en kleedgelegenheid, anneks tribune en club- akkommodatie, langgeleden door.,Sneek" is gesticht. In de loop van de jaren is de zaak wel aangepast aan de gestegen eisen, om te kunnen voldoen aan de behoeften van de groeiende vereniging. De verbe teringen en uitbreidingen zijn steeds door de vereniging in eigen beheer uitgevoerd - soms met minimale overheidshulp. On danks al die verbeteringen en uitbreidin gen voldoet de akkommodatie thans niet meer aan redelijkerwijs te stellen eisen. Als èèn van de motieven om Hubert Sneek financieel bij te springen voeren b en w aan. dat de was- en kleedgelegenheden op de gemèèntelijke sportvelden van gemeen tewege tot stand zijn gebracht. Ze worden verwarmd en verlicht aan de gebruikers beschikbaar gesteld. De laatste jaren is voorts aan verschillende verenigingen fi nanciële medewerking verleend bij het realiseren van verdere clubverlangens. Doordat de voetbalvereniging Hubert Sneek zelf de akkommodatie in eigendom heeft en zelf onderhoudt, wordt de ge meente jaarlijks een bedrag bespaard. Burgemeester en wethouders zijn daarom van mening, dat er in dit geval zeker aanleiding bestaat om de gevraagde finan ciële medewerking te verlenen. Op 26 augustus werd in de loods aan de Oppenhuizerweg de kiel voor de „Toerist IV" gelegd. De volle lengte van de werk plaats werd benut om het voorstuk te bouwen, elf meter lang. Na een paar maanden werken - door Jentsje de Jong en Nieuwe rondvaartboot gebouwd loods met helft van lengte (FOTO BOVEN) Het punniken-systeem in beeld: boven ziet men dat het voorste gedeelte van de nieuwe rondvaartboot kant en klaar naar buiten is gereden. Op de onderste foto het achterste gedeelte, de spiegel op de voorgrond. Nietsvermoedend stond de drieënzestig jarige W. Verdel uit Haarlem gistermiddag op de rondweg te wachten voor het rode stoplicht. Achter hem kwam langzaam aanrijden de heer P. Leffringa uit Heerenveen. Toen laatst genoemde bijna stil stond wierp hij een blik in zijn achteruitkijkspiegeltje. Een „gouden blik bleek achteraf want achter hem kwam, met vrij hoge snel heid. een vrachtwagen met aanhang aanrijden bestuurd door de eenentwin tigjarige J.W.A. de R. die, gehinderd door de mist, de stoplichten te laat opmerkte. Leffringa. geheel bij zijn positieven, wist zijn auto vliegensvlug naar rechts te laten uitwijken maar kon niet verhinderen toch enigszins door de vrachtwagen te worden geraakt. De R. kon niet meer tijdig stoppen en ramde toen de auto van de reeds bovengenoemde W. Verdel van achteren. In allerijl opgetrommelde artsen konstateerden hoofd- en nekletsel bij de Haarlemmer. Met zijn naast hem zittende vrouw was het iets ernstiger gesteld: zij moest voor nader onderzoek worden opgenomen in het Sneker ziekenhuis. De R. verklaarde na dit ongeval de verkeerslichten te laat te hebben opgemerkt en dat het zijn bedoeling was geweest rechtsaf te slaan in plaats van de rechtdoor-strook op te rijden alwaar W. Verdel stond te wachten. Ijslaag is gevaarlijk dun In de waarschuwing vermeldt de IJswegèn- centrale in het speciaal bruggen, waaron der het ijs beslist niet vertrouwd is. In het algemeen, zo wordt gezegd, is de kwaliteit van het ijs slechter dan men vermoedt. Plaatsen, waar het betreden van het ijs absoluut vermeden moet worden zijn het Snekermeer, de Houkesloot en de uitgang van de Potten. Ook de nog in gebruik zijnde vaarroutes zijn gevaarlijk. Voornaamste oorzaak van het dunner wor den van het ijs is de regelmatig veranderen de windrichting. Hierdoor zet het water zich in beweging en „slijt" langzaam maar ge stadig het ijs af. Daarbij komt, dat de. vrieskou het de laatste dagen enigszins heeft laten afweten, zodat het niet meer dikker wordt. Voorts wijst de IJswegencen- trale er op, dat de bij de wakken of zwakke plekken geplaatste takkenbossen niet weg gehaald moeten worden door schaatsen- thousiasten, daar deze bedoeld zijn als waarschuwing. ‘ri- s F r

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1980 | | pagina 1