M. Nauta bedankt - drukke werkzaamheden sjlekerXK^U® „Open oog voor school en beroep” in Balk O- de gemeenten SNEEK, WYMBRITSERADEEL en Officieel Orgaan van IJLST SB a52l *8 r r r r stop er mee Keuze LBO Dit blad verschijnt bovendien donderdags huis-aan-huis in GAASTERLAND, SLOTEN. RAUWERDERHEM e.o. Als de formele zaak van het „onderzoek van de geloofsbrieven” op 29 januari in de begrotingsvergadering verloopt zoals het lopen moet, komt er in de daarop volgende bijeenkomst een vierde vrouw in de uit vijftien personen bestaande gemeenteraad van Wymbritseradeel. De heer Mi chel Nauta (CDA) uit Oppenhuizen heeft namelijk bedankt voor het raadswerk. Opvolger voor het CDA wordt mevrouw Wietske Bakker- Veninga uit Nijland. Mevrouw Bakker is 53 jaar, diaken van de 'Nederlands Hervormde kerk in Nijland en lid van de kommissie van het christelijk internaat voor geestelijk gehandikapten „Het Zwaluwnest” in Sneek. en de De beroepententoonstelling „Open oog voor school en beroep”, die vrijdag en zaterdag in de Balkster sporthal „De Trime” gehouden werd, heeft volledig aan de verwachtingen beantwoord, aldus de organisato ren. Er zijn ongeveer 1570 geïnteresseerden naar de voorlichtingsmani- festatie gekomen. Volgens een van de organisatoren, de heer J. Stekelen burg (direkteur Christelijke scholengemeenschap Gaasterland), is in de afgelopen vijf jaar dat deze tentoonstelling gehouden wordt, gebleken dat met het jaar de behoefte naar objektieve voorlichting in het onderwijs gegroeid is. „De kinderen en ouders zijn onzeker geworden. Ze worden in deze steeds moeilijker wordende maatschappij heen en weer geslin gerd”, aldus de heer Stekelenburg. Jongetje verdronken in wak op Pikmeer Met een vaste hand, die vakmanschap en meesterschap verried, roerde de heer Zoutewelle (in 1978 vorst Adrianus 1) zaterdagavond om elluf over elluf in een enorme kookketel - een gevaarte dat op wieletjes de foyer van Amicitia te Sneek was binnengereden. Het zinde de opperkok nog niet helemaal..., een paar emmers water erbij en een half blik vieze remolie! Even moest de inhoud die ingrediënten verwerken. De stoom sloeg er toen al gauw af en verliet in grote wolken sissend en knallend de veiligheidsklep. Daarna kwam de eerste portie van vlees en bloed te voorschijn: Henk Seerden. Nog even roeren en daar verscheen Henk van Bekkem. Nóg was de gort niet gaar: emmertje water erbij en daar kwam de nieuwe prins te voorschijn: Sikko de Jong van het eethuisje „De Kolk." Hei Sneaker Nieuwsblad is een gecombineerde uitgave van NIEUWE SNEEKER COURANT, SNEEKER COURANT, DRIJFHOUTS NIEUWSBLAD Veranderingen Zenuwachtig «g W':' SNEEKER NIEUWSBLAD In verband met de opengevallen plaats Er staat op de agenda voor de raads vergadering van dinsdag 29 januari, die Het was de bedoeling, dat de heer Ger- brandy een beetje officieel afscheid van zijn werk als ambtenaar van de burgerlijke stand zou nemen, met het sluiten van zijn „laatste huwelijk”. Dat zou dan deze maand gebeuren. Na een hartinfarkt is de thans 77-jarige eks veefokker G.M. Ger- brandy echter in het Sint Antonius Zieken huis te Sneek opgenomen zodat het niet door kon gaan. Met „G.M.” gaat het mo menteel naar omstandigheden redelijk goed. In het voorstel tot het verlenen van eervol ontslag staat: „De heer Gerbrandy heeft deze funktie vele jaren met grote ijver en interesse vervult Oeletoetervoorzitter Cees Hordijk hing daarna de nieuwe prins de tekenen van zijn waardigheid om en met behulp van Eddy Mensink werd de heer S. de Jong getransfor meerd in Prins Sikko de Eerste. Prachtig in het pak, maar nog wat zenuwachtig van de Hij was speciaal belast met het voltrek ken van huwelijken. Sedert 22 mei 1959 heeft hij 655 huwelijken voltrokken! Het ligt in de bedoeling te zijner tijd op passende wijze afscheid van hem te nemen en wij respekteren zijn wens om in verband met zijn leeftijd deze openbare funktie neer te leggen. Wij stellen voor de heer Gerbrandy per 1 februari 1980 eervol ont slag te verlenen.” plechtigheid, was het eerste wat PrinsSikko deed het benoemen van zijn kookpot-geno- ten Van Bekkem en Seerden tot zijn sekon- danten. Daarna sprak hij zijn onderdanen even toe, maar driekwart van wat hij zei viel niet te verstaan omdat de stampvolle foyer niet tot rust was te krijgen. Het Alaaf, Alaaf was niet van de lucht... De uren vóór elluf-uur-elluf had men de bloemetjes al flink buiten gezet met dan sen, die vaak spontaan overgingen in polo naises. Bij dat alles zorgden de leden van de Blauhüster Dakkapel in hun pompeblêd- onderwijs genieten. In totaal waren onge veer dertig soorten onderwijs vertegen woordigd in aparte stands. Voor de leer lingen, die reeds in het voortgezet onder- En daar was ie dan! De nieuwe kamavals- I vorst 1980: Prins Sikko de Eerste, die dage lijks door het leven gaat als Sikko de Jong. Eks-prins Adrianus (Zoutewellej de Eerste d schijnt zelf danig verrast te zijn over wat hij I heeft gebrouwen. wijs zitten, waren enkele stands van scho len voor het Middelbaar Beroepsonderwijs aanwezig. Tevens was er mogelijkheid tot verkrijgen van inlichtingen van het Gewes telijk Arbeidsburo over om- en bijscholing. De ideale omstandigheden hebben er voor gezorgd dat de dertienhonderd(l) deelne mers aan de toertocht van de Ijsclub Sleat stevig aan hun trekken zijn gekomen. Op het Slotermeer konden door de schaats liefhebbers vijftien, dertig of zestig kilo meter worden gereden. Het geheel had een perfekt verloop en groot was dan ook de dank van de deelnemers aan de organisa toren. MAANDAG 21 JANUARI 1980 135ste JAARGANG No. 6 De grootste problemen bij de keuze van een MICHEL NAUTA -gaande man- MEVR W. BAKKER-VENINGA -komende vrouw- Over de - vooral de laatste jaren - gerezen noodzaak van objektieve voor lichting over onderwijs- en beroepskeu ze zegt de heer Stekelenburg: „Kinderen komen steeds moeilijker tot een keuze. Daarnaast wordt het voor de schoolde- kanen, de op de scholen aangewezen man voor dagelijkse voorlichting, ook moeilijker adviezen te geven.” Het pro bleem is in de afgelopen jaren enigszins verschoven, denkt de heer Stekelen burg. Voor enkele jaren was het meer een kwestie van: Welke kapaciteit heeft de leerling en welk schooltype past daar het beste bij. Nu is de probleemstelling, aldus de heer Stekelenburg veranderd in: Welk beroep geeft daarbij nog kans op werk. Ekstra handikap zijn hierbij de vele schooltypen. wijswereld is, aldus de heer Stekelenburg, het systeem, waarbij de leerlingen meer hun eigen vakken gaan kiezen op hun iegen nivo. Daarnaast zal er meer aandacht be steed gaan worden aan vakken in de hobby- istische sfeer. In het algemeen kan nauwelijks verwacht worden dat kinderen van deze leeftijd al een gefundeerde keuze kunnen maken. Veelal laten zij zich meevoeren door hun fantasie en houden weinig rekening met hun mogelijkheden en de eventuele kans op werk als de opleiding afgerond is. Ter illustratie vertelde de heer Stekelenburg, dat het voorkwam, dat een vader met ziin zoon de tentoonstelling binnenliep voor inlichtingen over het vak vliegenier. Terwijl de vader druk doende was informatie te vergaren over dit ekslusieve beroep was de zoon reeds van mening, dat monteur toch wel een fijner beroep zou zijn. Stekelen burg: „Bij het Lager Beroeps Onderwijs zitten de leerlingen direkt op een smal spoor. Als tijdens deze opleiding de me ning veranderd is omschakelen naar een ander schooltype vrij moeilijk” De school- en beroepskeuzetentoonstel- ling was voornamelijk gericht op leerlingen uit de hoogste klassen van de lagere school en voor degenen, die reeds voortgezet uniformen voor de muziek. Ze zorgden soms ook voor de „volksliederen” bij het binnentreden van de karnavalsverenigin- gen „De Blaaspijpers” uit Lekkum, „De Pompers” met hun eigen muziek uit Beet gum, „De Blauwe Bok” met de hofkapel*uit Bakhuizen en de karnavalsclub „De Spille beentjes” van de wijkvereniging Lemmer- wegwijk. Wie voor wie speelde deed er op het laatst nog maar weinig toe. Als je maar „leut” hebt. En stemming was er voldoende op het Prinsenbal 1980. Voor én na het be- kendworden van de nieuwe vorst Prins Sikko de Eerste. Alaaf! Als echtgenote van een veehouder in Nij land oefent mevrouw Bakker-Veninga het drukke beroep van „zonder beroep” uit. De politiek heeft daarnaast echter altijd haar volle aandacht gehad. Als potentieel raads lid woonde ze de laatste jaren vele open bare vergaderingen van Wymbritseradeel bij op de publieke tribune. Over haar ko mende taak als raadslid zei mevrouw Bak ker: „Ik zal mijn uiterste best doen, méér kan ik niet!" met het oog op de behandeling van de begroting om halftwee begint, nog iets dat te maken heeft met Nijland. Voorgesteld wordt namelijk om aan de heer Gerben Martensz Gerbrandy te Nijland eervol ont slag te verlenen als ambtenaar van de burgelijke stand. „G.M.” heeft zeer lange tijd deel uitgemaakt van de vroedschap van Wymbritseradeel en was daar een jaar of zeventien wethouder. Hij bleef daarna aktief als ambtenaar van de burgerlijke stand en in die funktie heeft hij honderden huwelijken voltrokken. Het bijna vijf-jarige zoontje Willem Frede- rik van de drie maanden geleden tot bur gemeester van Idaarderadeel benoemde heer Holtrop is zaterdag aan de oostkant van het Pikmeer bij Grouw in een wak geraakt en verdronken. De heer en mevrouw Holtrop waren zater dagmiddag naar het Pikmeer gegaan om er te kijken naar de ijszeilwedstrijden. Bur gemeester Holtrop zou na atloop de prij zen uitreiken. Omstreeks half vier ging mevrouw Holtrop naar huis en nam twee van hun drie kinderen mee. Willem Frede- rik bleef bij zijn vader en speelde wat op zijn schaatsen en met zijn sleetje. Tegen een uur of vier miste de heer Holtrop zijn zoontje. Men raakte niet direkt in paniek omdat men vermoedde dat het knaapje met andere kinderen aan het spelen was. Tegen vier uur vond men echter het sleetje bij een plek waar het ijs los was geraakt door de scheepvaart in het Prinses Mar- grietkanaaL Na enig zoeken ontdekte men het lichaam van de kleine Willem Frederik in een wak. De heer Holtrop werd op 16 november 1979 benoemd tot burgemeester van Idaar- detadeeL Tevoren had hij een funktie op een der ministeries in Den Haag Op 28 december verhuisde hij met zijn gezin naar Grouw. De nieuwe vorst van de karnavalsvereni- ging De Oeletoeters bleek de afgelopen jaren al het een en ander opgestoken te hebben van de andere vorsten, want hij gaf meteen een wuifnummertje weg, soepel wiegend in de heupen. Even later werd de verkiezing van de heer De Jong die als Prins Sikko de Eerste het komende jaar over Oeletoeters’ Drabbeldonk zal regeren, bij proklamatie bevestigd door de aftreden de vorst Edward de Eerste, alias de heer E.J. Mensink, die zijn taak als sekretaris van het bestuur weer heeft hervat na een druk karnavalsjaar achter zich te hebben gela ten. Het bestuur van de karnavalsvereniging bleek Sikko I meteen een hele trits eretitels te hebben verleend, passend bij zijn stiel en herkomst: Broodheer der heerlijkheid „De Kolk”, Beschermheer der biljarters en crossers. Graaf van patatten tot gehaktbal len en andere snacks, Hertog van natnek- kers en nathouders, Prins van de stad Drabbeldonk en Prins der Oeletoeters en Oeletoeterinnekes. Daarmee kan hij een jaar vooruit.... De heer Nauta heeft sedert 1970 deel uitgemaakt van de gemeenteraad van Wymbritseradeel. Hij is hoofd van de interne dienst van het Fries Museum in Leeuwarden. Als reden voor zijn bedanken heeft de heer Michel Nauta „te drukke werkzaamheden” opgegeven. Nauta is nu veertig jaar. In de vroedschap van Wymbritseradeel hebben sinds de laatste verkiezingen van 1978 drie vrouwen zitting. Dat zijn me vrouw Hielkje Huistra-Hielkema te Ys- brechtum (CDA), mevrouw Hielkje Zon- dervan-Rijpkema te Ysbrechtum (Ge meentebelangen) en mevrouw Trudi N. Dorreboom-Rosenboom te Schamegoutum van de PvdA Uit vreemd brouwsel „ontstond” kamavalsprins Sikko de Eerste Tentoonstelling over onderwijs voorziet in groeiende behoefte Gevoeglijk kan aangenomen worden, dat het onderwijs en de maatschappij in elkaar verstrengeld zitten. De een bepaalt het gezicht van de ander. Sinds 1968 is de overheid dan ook, met verhoogde inspan ning, bezig de schoolvormen aan te passen aan de sterk veranderende maatschappij. De invoering van de "Mammoetwet” is een van die veranderingen. Daarnaast be staan echter nog vele andere „eksperimen- ten”, waardoor de keuze van het onderwijs of beroepen bemoeilijkt wordt, doordat „oude” en „nieuwe” systemen nog naast elkaar bestaan. Zo zijn er reeds enkele „middenscholen” in Nederland, waarbij de leerling meer kan sen krijgt zich te ontplooien in vakken die hem op het lijf geschreven staan, terwijl het daarnaast mogelijk is de „moeilijke vak ken’ in een wat rustiger tempo te volgen. Ook het systeem van de „brugklas” wordt meer en meer ingevoerd. Ook op de scho len voor Lager Beroeps Onderwijs kunnen leerlingen soms via dit „algemene jaar” in aanraking komen met andere aspekten in het onderwijs, die bij een zuiver beroeps gerichte opleiding niet gegeven zouden schooltype deden zich tijdens de voorlich- worden. Een tendens in de huidige onder- tingsmanife statie voor bij de leerlingen van de hoogste klassen van de lagere school Naast de mogelijkheid van het Algemene Voortgezet Onderwijs (AVO), kunnen de leerlingen ook direkt doorstromen naar het Lager Beroeps Onderwijs (LBO). Ondermeer om deze reden is de heer Stekelenburg van mening, dat het een goede ontwikkeling is, dat veel school vormen overgaan tot een brugklas. Dit houdt in, dat in het eerste jaar van - veelal - een scholengemeenschap van twee of drie schooltypen de leerlingen in aanraking komen met alle aspekten van deze schoolvormen. Pas na dit eerste jaar, waarin tevens de leerlingen voorgelicht worden over hun mogelijk heden, maken de kinderen een keuze. „Dit geschiedt dus op een gefundeerde wijze, dan rechtstreeks na de lagere school.” Wymbritseradeel krijgt een vierde vrouw in gemeenteraad wordt in een verder agendapunt voorge steld om het raadslid (Gemeentebelangen) mevrouw Hielkje Zondetvan-Rijpkema uit Ysbrechtum te benoemen tot ambtenaar van de burgerlijke stand. Zij zal speciaal belast worden met het voltrekken van huwelijken. Na de benoeming door de raad zal mevrouw Zondervan eerst nog de eed of belofte af moeten leggen voor de arrondis sementsrechtbank te Leeuwarden. De voorzitter van de karnavalsvereniging „De Oeletoeters", de heer Cees Hordijk links en zijn sekretaris Eddy Mensink (af tredend als Prins Edward de Eerste) hielpen Sikko I in het ceremoniële tenu. (Foto’s Studio Ger Dijs)

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1980 | | pagina 1