BURGEMEESTER VAN SNEEK IN NIEUWJAARSREDE Kreatieve kinderhappening in Balk werd overstelpend sukses IJLST SÏLEKERHKQERIER Vernieuwde keuken en kombinatieruimte ’t Dok Bestemmingsplan Nijezijl komt opnieuw ter inzage te liggen Éénderde voor Sneek, tweederde voor Sneek” ""TO f ws tl rlK II ■F de gemeenten SNEEK, WYMBRITSERADEEL Officieel Orgaan en van mok SOOS (Vervolg zie pagina 37) Dit blad verschijnt bovendien donderdags huis-aan-huis in GAASTERLAND, SLOTEN, RAUWERDERHEM e.o. .Broers aangehouden voor leeghalen van appartement in Sneek Het ene raadslid was „er mee ingenomen”, het andere toonde zich „tevreden” en nummer drie sprak van „intens verheugd” - kortom het was dinsdagavond al direkt duidelijk, dat de gemeenteraad van Sneek geen enkele moeite had met het voorstel van burgemeester en wet houders om de voetbalvereniging Hubert Sneek financieel bij te sprin gen voor een drastische verbetering van de was-, kleed- en clubakkom- modatie op het sportveldenkompleks aan de Lemmerweg. In een handomdraai was de kwestie geregeld: van de totale stichtingskosten (f 841.210) zal de gemeente éénderde voor haar rekening nemen, Hubert Sneek kan het tweede derde deel renteloos van de gemeente lenen en moet uit eigen middelen het resterende derde part op tafel leggen. Na twintig minuten was de zaak in kannen en kruiken en mocht de op de publieke tribune aanwezige delegatie van „Sneek’’ er eentje op nemen... en de „Klein is fijn” Bedragen eksakt? (Vervolg zie pagina 37) Rauwerderhem krijgt weer een vrouw in de raad Meerjarenplanning Burgemeester B. van Haersma Buma heeft dinsdagavond in zijn Nieuw jaarsrede in de gemeenteraad van Sneek „een beroep gedaan op ieder die het aangaat om diskussie over schuldvragen achterwege te laten en in bezielde teamgeest te werken aan woningbouw op korte termijn. Er wordt wel veel werk verzet, er wordt konstruktief gedacht en gesproken in inspraakorganen en kommissies, maar als ieder vasthoudt aan het eigen gelijk, aan de verwezenlijking van éigen ideeën en men niet bereid is tot samenspel, dan komen we er niet uit aldus de burgemeester, die verder zei: „Het gaat om het stellen van een duidelijke prioriteit; die is niet het ten koste van alles doorzetten van de eigen mening, maar het snel op gang brengen van voldoende woningbouw. Er kunnen bij wijze van spreken beter huizen gebouwd worden die een 6+ of een 7- verdienen, dan dat we aan het bouwen van woningen met een 8 of een 9 niet toekomen”. Hei Sneeker Nieuwsblad is een gecombineerde uiigave van NIEUWE SNEEKER COURANT, SNEEKER COURANT, DRIJFHOUTS NIEUWSBLAD SNEEKER NIEUWSBLAD Jis’ Wanneer u dezer dagen de stukken voor het DONDERDAG 24 JANUARI 1980 135ste JAARGANG No. 7 WETHOUDER H. SCHOLTEN - dat sprak me aan - Al zal het dus nog geruime tijd duren voordat de definitieve beslissingen vallen, er gaan zich toch reeds kontouren afteke nen voor de toekomstige Friese gemeen ten. Vele tienduizenden zullen over enkele jaren naar een nieuw gemeentelijk verband overgaan. Bij de overgang op grotere schaal van de ene naar de andere gemeente is een kompleet nieuw gerei aangeschaft en werden er nieuwe praktische kasten geplaatst om alles netjes bijelkaar te houden. In de kombinatieruimte staan nog eens acht fornuizen plus strijkplanken, afwasmachines en wat dies meer zij. Aanstaande dinsdag zullen de nieuwe aanwinsten offici eel in gebruik worden genomen. Maar zeker is nü al dat de leerlingen van t Dok letterlijk „onder de pan nen" zullen komen. (Foto Studio Ger Dijs) Kréiding van de clubakkomodatie van Hu bert Sneek een plan ontworpen dat voorziet in de bouw van zes kleedkamers met douches en toilet, twee scheidsrechters- kamers (ook met douche en toilet), een EHBO-ruimte, een keuken, de nodige bergruimte, een buitenberging en buiten nog een „openbaar" toilet Óver (boven) dit geheel komt een kantine-clubgebouw, een bestuurskamer, hal ruimte voor centrale verwarming, een toiletakkommodatie en een berging. Aan de voorkant van dat bouwwerk zal een zittribune worden ge plaatst Zo trachten wij een basis te vinden voor het gemeentelijk beleid in de komende jaren. Een basis, een uitgangspunt. Terecht kan men opmerken, dat het beleid niet voor jaren minutieus wordt vastgelegd. Jaarlijks zullen we ons bezig moeten houden met bijstelling en aanpassing, met het inpassen van nieuwe visies en het schrappen van achterhaalde ideeën. De Sneker politie heeft de broers H.M. (20 jaar) en J.M. (30 jaar), beiden los-werk- man te Sneek. aangehouden in verband met het leeghalen van het appartement van de kamerbewoonster mej. N. Bruine- wolt aan de Oude Koemarkt 77. Sinds kort mag de Algemene school voor MHNO 't Dok zich gelukkig prijzen met een kompleet vernieuw de keuken en kombinatie ruimte. Geheel verbouwd en voorzien van de modernste snufjes zijn deze prakti sche en bovenal hygiënische lokalen een lust voor het oog. De oude ruim tes, daterend uit 1954, werden uitge breid en geheel opnieuw ingericht. Er staan in de overzichtelijk ogende keuken nu zes elektrische fornuizen en zes gasfornuizen. Verder is er Wat de ruimtelijke ordening betreft is afstemming van bestaande bestemmings plannen op en inpassing in een groter gemeentelijk struktuurplan. dat de hoofd? lijnen van de ontwikkeling aangeeft, nood zakelijk. Ik meen dat wij voldoende basis materiaal aan verrichte planningswerk- zaamheden voorhanden hebben, om in deze richting te werken. Overigens meende burgemeester Van Haersma Buma. dat „de politieke en eko- nomische ontwikkelingen in de internati onale samenleving ons het gevoel geven, dat gemeentelijke planning wel een zeer betrekkelijke zaak is. Dat geldt trouwens ook in de nationale samenleving: arbeids markt, energievoorziening, financiële be perkingen, woningbeleid, omtrekken van een samenhangend welzijnsbeleid - het zijn zaken die niet bij de gemeentegrens beginnen en er ook niet ophouden. Eigen taak en positie van gemeenten wor den aan twee kanten bedreigd. Aan de ene Zoals gemeld gebeurde dat vorige week vrijdagavond. Toen mej. Bruinewolt weg was heeft het duo de deur opengebroken. Een groot deel van de inboedel werd in beslag genomen bij de gebroeders M„ die een procesverbaal kregen. Aangehouden werden verder twee minder jarige jongens (15 en 17 jaar), die maan dagavond om half negen bij bakkerij Poiesz aan het Hoogend vijfhonderd gulden uit de kassa hadden gehaald. Een groot deel van het geld was door de knapen al opgemaakt. Verder kwam bij de politie een melding binnen, dat bij Pietersma, op de hoek van het Grootzand en de Scharnestraat, veertig gulden uit de kassa was gehaald. Men is binnengekomen door een ruitje te vernie len. De gemeenteraad van Wymbritseradeel zal in één van de volgende vergaderingen opnieuw een gedeeltelijke wijziging van het bestemmingsplan Nijezijl moeten vaststellen. Terwille van de tijd had men in oktober ’79 een deel van het voorgeschre ven overleg achterwege gelaten en daar mee hebben gedeputeerde staten geen genoegen genomen. Samenwerking tussen gemeentewerken en voetbalvereniging, hadden voor de drin- „bouwdeskundigen,, uit de boezem van de gend noodzakelijke modernisering en uit Aan de andere kant staan de konsumen- ten, die natuurlijk de leus „klein is fijn aanheffen, maar wel in het hele land gelijke tarieven voor onroerendgoedbelas- ting, nutsvoorzieningen en reinigingsrech ten willen hebben, wel op een in iedere gemeente gelijkwaardig voorzieningsnivo aanspraak maken. sfeer van wederzijds vertrouwen en goede wil als startpunt van het grootste belang. Daarom moet er kontinuïteit zijn, moet er inzicht worden gegeven in en afspraken worden gemaakt óver gewenste toekom stige ontwikkelingen en moet de bevolking tijdig bij het beleid worden betrokken, aldus de burgemeester van Sneek, die verder ging: Het huidige instrumentarium van de gemeente biedt daartoe voldoende mogelijkheden. Met ruim 150 kinderen in het gemeen schapshuis De Treemter in Balk werd gistermiddag de „kreatieve happe ning georganiseerd door de staf van De Lantaarn uit Joure, een doorslaand sukses. Deze speciale gebeurtenis werd door vier stafleden van het Jous- ter kreativiteitscentrum op touw gezet in het kader van het Frysk Festival. Voor de kinderen was een programma samengesteld met drie aktiviteiten. Ze konden kreatief bezig zijn met klei, en onder leiding van poppenspeler Jan ViSser zelf poppen maken en beschil deren. Als zeer originele aktiviteit was i er het silhouetschilderen, waarbij een kind op een stuk ribkarton zich liet „overtrekken” door een ander, waar na de tekening ingevuld kon worden met verf. Voor degenen, die even wil den uitrusten van het drukke gedoe, was er poppenkast „Jan Doedel”. Eén van de organiserende stafdocenten, Henk ten Broek, merkte over deze festiviteit op, dat het „een overstel pende happening was". Voor volwas senen was er s avonds een tentoon stelling van kreativiteitskursussen van De Lantaarn, dat een verzorgingsge bied heeft van Haskerland, Doniawer- stal en Lemsterland. (Foto Studio Ger Dijs) De visie van het CDA op het voorstel van het kollege werd vertolkt door de heer T. Faber (Theunis, niet Wietze). Net als de op hem volgende sprekers maakte hij het kort - maar krachtig; „Onze fraktie is intens ver heugd met dit voorstel. Met Hubert Sneek, die in het verleden altijd de touwtjes aan elkaar wist te knopen, zijn we van mening dat de akkomodatie dringend verbetering behoeft". Eén vraag koppelde de heer Theunis Faber aan zijn toespraakje vast: „Zijn de genoemde bedragen eksakt of komt er straks van de kant van het kollege nog een voorstel om een aanvullend krediet te verlenen?" Na het vertrek van wedhouder mevrouw H.T. de Haan-Meintema heeft de vroed schap van Rauwerderhem het een tijdje zonder vrouwelijk gezelschap moeten stek len. Maar hierin komt nu verandering. De opvolger voor Frans Langemeijer (PvdA) is namelijk een vrouw. Het nieuwe raadslid is de 37-jarige mevrouw A. Zijlstra-de Vries uit Imsum. Naast haar werk als part-time peuterleidster is mevrouw Zijlstra al een jaar of zeven aktief als sekretaresse van de PvdA-afdeling Rauwerderhem. Ze is dus niet vreemd in de politiek. Mevrouw Zijl stra zal 5 februari voor het eerst aan de raadsvergadering deelnemen. Op het gebied van de meerjarenplanning gaat het er om te streven naar integratie van de meerjarenplanning voor gebieden die overgaan naar een andere gemeente, in de meerjarenplanning van dié gemeente. Er moet dus, wat de gewenste voorzie ningen betreft, onder ogen worden gezien, hoe dat in het beleid kan worden ingepast. Gemeenteraad vlot akkoord met clubakkommodatie Hubert Sneek Belangrijk punt noemde mr. Van Haersma Buma verder de gemeentelijke herindeling. Daarbij komt de toekomst van de gemeente op een heel andere manier aan de orde als de provinciale staten op 30 en 31 januari de voorstellen daarover zullen bespreken. De uitspraak van de staten is echter van be trekkelijke betekenis. Een onderdeel van een langdurig proces. Al te langdurig, want één van de negatiefste neveneffekten is wel die zeer lange duur en de grote onzekerheid voor alle betrokkenen. Het is te hopen, dat de minister van binnenlandse zaken zijn voornemen, het wetsontwerp dit jaar aan de Tweede Kamer aan te bieden, waar zal maken. MR. B. VAN HAERSMA BUMA - woningbouw snel op gang brengen - Niet praten over schuldvraag, snel de woningbouw aanpakken! kant zijn er de rijksdepartementen die voor decentralisatie zijn, maar het belang van een hoogwaardig, deskundig centraal re gelwerk hoger aanslaan. Dat achterwege laten van het „overleg als bedoeld in artikel 8 van het Besluit op de ruimtelijke ordening” gebeurde destijds ook omdat burgemeester en wethouders dachten dat het slechts ging om een niet ingrijpende en doorzichtige wijziging. In een mededeling over deze kwestie aan de raadsleden zegt het kollege verder: „Als gevolg van de ingediende bezwaarschriften (inzake de draaibrug te Nijezijl) tegen het betreffende ontwerp- bestemmingsplan moet het niet uitgesloten worden geacht dat bij de verder te volgen bestemmings- procedure het achterwege laten van be doeld overleg wordt aangemerkt als een vormverzuim, met alle gevolgen van dien. Het lijkt ons dan ook verstandig in dit geval de procedure tot gedeeltelijke wijziging van het bestemmingsplan Nijezijl opnieuw te starten. Nu het bedoelde voor deze procedure nodige overleg inmiddels heeft plaats gehad, zal opnieuw worden begon nen met het ter inzage leggen van het plan voor belanghebbenden, waarna in een volgende vergadering van de raad zal worden voorgesteld tot hernieuwde vast stelling. Wij stellen daarom voor eerst het besluit van 30 oktober 1979 in te trekken”.

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1980 | | pagina 1