8 Gemeentelijke herindeling in Staten: woensdag veel publiek verwacht snekerMkoerier s I Schamegoutum maakt met protest- tocht wens kenbaar: Nea by Snits! Burgemeester van Sneek werd thuis petitie en grenspaal overhandigd Tien mille voor Filmstichting van komitee Zomerpostzegels Jacht op verwilderde katten op rekreatieoord De Potten R Film over schrijver D. A. Tamminga Rekreatieschap Sneekermeer verleent jachtrecht IJLST ELEKTRICITEIT VOOR LAATSTE BOERDERIJ Br de gemeenten SNEEK. WYMBRITSERADEEL en Officieel Orgaan van Sb i f B 1 W PSRii fli (Vervolg zie pagina 3) bestuur M AAN DAG 28 JANUARI 1980 135ste JAARGANG No. 8 I Dit blad verschijnt bovendien donderdags huis-aan-huis in GAASTERLAND, SLOTEN, RAUWERDERHEM e.o. .2 (Vervolg zie pagina 3) Tl Parkeergelegenheid en de Diverse insluipingen in Sneker woningen Hei Sneaker Nieuwsblad is een SMS S - gecombineerde uitgave van NIEUWE SNEEKER COURANT. SNEEKER COURANT, DRIJFHOUTS NIEUWSBLAD Voordat Provinciale Staten woensdag een beslissing zullen nemen over de herindeling heeft Schamegoutum nog een laatste oproep gedaan: Skeamegoutum net by Snits! Zaterdag werd nog even ekstra aandacht op deze wens gevestigd door middel van een protestoptocht. Hiervoor waren van tien tot twaalf uur de wegen naar Schamegoutum afgezet en werd met vrachtwagens, trekkers, personenwagens, bakfietsen en aanhangwagens - het aantal wordt geschat op tachtig - een tocht door de binnenstad van Sneek gemaakt. Voordat het zover was zou echter eerst een bezoek aan burgemeester B. van Haersma Buma van Sneek worden gebracht. Deze zou symbolisch een grenspaal aangeboden krijgen met daarop de kreet „Skeamegoutum nea by Snits! en tevens zou een petitie worden overhandigd die ook de Statenleden van Friesland zou worden toegestuurd. Het aktiekomité en burgemeester B.W. Cazemier maakten beginnen in de grasdrogerij eferst nog even de van Schamegoutum bij Sneek kenbaar. voordat de tocht zou bezwaren van indeling "T" Tijdens de Sneker Filmdag in het Amicitia Theater kreeg zaterdagmiddag de Stichting Geluid- en Beelddokumentatie een flinke subsidie voor het vervaardigen van een nieuwe Friese film van het Komité Zomerpost zegels afdeling Sneek. Het bedrag, tienduizend gulden, werd door mevrouw M.A. de Vries aan de voorzitter van de Filmstichting over handigd. Het Rekreatieschap Sneekermeer heeft besloten het jachtrecht voor het dagrekreatieterrein „De Potten” te verhuren aan de heer B.J. de Groot, de beheerder van het kampeercentrum. Dit, om de wildstand op een juist peil te brengen. Verwilderde katten blijken de plaatselijke wildstand ernstig schade te doen, zo werd tijdens de vergadering van het algemeen bestuur van het Rekreatieschap gezegd. k- 1 a iWËESte 15 r 'Sn. SNEEKER NIEUWSBLAD i jaar zijn deze dieren totaal verwilderd. Dit geeft schade aan het wild. Daar moet iemand dagelijks kontrole op houden. De jacht zal voornamelijk hierop gericht zijn”. bijzat Hij vond de opkomst een groot sukses. „Enkele mensen wilden ook niet, want die vonden het maar flauwe- Q 3 o De heer U. Wijnja. promotor van de aktie, onderstreepte nog even de woor den die de heer Bos aan het begin sprak, namelijk dat de aktie een spon taan gebaar was en er niks van opruierij Op zondagmorgen kwam mevrouw Huis- kes, eksploitante van het restaurant De Kriel aan de Prins Hendrikkade, tot de ontdekking dat er in de afgelopen nacht drie ruiten van het restaurant waren ver nield. Eveneens werd in deze natht een ruit van 100 x 70 cm van Busters boekwinkel, hoek Muntstraat - Kruizebroederstraat, vernield. Buster hoorde na het glasgerinkel een persoon hard weglopen. De politie trof niemand meer in de omgeving aan. Dit was de situatie in de binnenstad van Sneek. De aktie van Schamegoutum is dan ook niet onopvallend voorbijgegaan en dat was uiteraard ook niet de bedoeling. En wie de stoet niet zag, kon wel horen dat er iets gaande was en dat er heel wat mensen bij betrokken waren. Er werd vaak getoeterd en vooral de jeugd zette nogal eens een keel op. Dat de bevolking van Schamegoutum niet bij Sneek wil moet iedereen nu wel duidelijk zijn. De politie van Sneek zorgde ervoor dat de aktie ordelijk verliep. wordt altijd gezegd dat het een speciale kuituur heeft. Als dat zo is, moet dat ook te zien zijn. Niet alleen, zoals totnutoe gedaan wordt, terugkijken op het verre verleden van de Friese kuituur, maar direkt het vastleggen op film. Daarbij is onze Stich ting professioneel geschoold in het begrip media; we doen het zeker niet in het wilde weg”. ■ircwo ^vooa «iux m outum» In deze vergadering van het algemeen be stuur zei de heer IV. Faber (Sneek) bezwaren te hebben tegen het parkeertarief op „De Potten”, dat geldt voor bezoekers van de Sneekweek en het Skütsjesilen. Het par- keergeld bedraagt een rijksdaalder. Volgens de heer Faber was het betalen van dit parkeergeld én een toegangskaartje voor de pont of het Skütsjesilen teveel voor een gezin. Hij stelde voor de erfpachtregeling opnieuw te bezien en de parkeergelegen heid dan zo mogelijk gratis te maken voor dergelijke evenementen. Voorzitter van het Rekreatieschap, mr. B. van Haersma Buma, zegde toe dit nader te zullen bekijken. Zaterdagavond hoorde mevrouw Sijper- sma, te Sneek Lijsterbeslaan 2, gestommel op het balkon van haar woning. Bij onder zoek bleek haar dat er via het balkon een indringer in haar woning was binnenge drongen. Toen mevrouw Sijpersma in de keuken kwam en de verlichting ontstak, welke naar buiten straalde, heeft de in dringer weer via het balkon de benen genomen. Zij vermist niets uit haar wo ning. I' De heer R. Zeilstra (Wymbritseradeel) was hier kennelijk niet zo blij mee. Volgens hem was het niet noodzakelijk dit jacht recht aan de heer De Groot te verlenen. De natuur zorgt zelf wel voor een evenwicht, dacht de heer Zeilstra. In een toelichting op dit voorstel vertelde de heer B.W. Cazemier fWvmbritseradeel). dat 't door ondermeer het Faunabeheer als zeer wenselijk gezien wordt de wildstand weer op peil te brengen en te houden. „Met name", zo zei de heer Cazemier, „gaat het hier om verwilderde katten. Toeristen ko men naar dit dagrekreatieterrein met kara- van en poes en vertrekken dan weer zonder het huisdier mee te nemen. Binnen een half Voorts wees de heer Cazemier erop, dat het hier geenszins de bedoeling is grootscheepse „drijfjachten" te houden. In het konsept voor dit jachtrecht staat, dat de jachtmogelijkheden sterk aan gepast zijn aan de mogelijkheden ter plekke. Daarnaast gelden dezelfde re gels als in het algemeen ook gesteld worden. De bedoeling is de wildstand weer op peil te brengen. De beheerder van dit terrein is daarvoor de beste man. Volgens de heer Honnef zijn de kosten van elke film over een Friese schrijver ongeveer twintigduizend gulden. Ge tracht zal worden om naast deze flinke bijdrage van het Komité Zomerpost- zegels ook andere geldschieters te vin den om de eerste film te kunnen maken. De Filmdag zelf, die gehouden werd in het kader van het Frysk Festival, was geen onverdeeld sukses. Een min of meer vaste ploeg van filmenthousiasten zag de verto ning van de diverse beeldregistraties, die varieerden van „oud" tot zeer nieuw. Deze films werden gedraaid in de Foyer en in Studio van het Amicitia Theater. Van de mogelijkheid films te laten draaien, die partikulieren zelf hadden gemaakt, werd nauwelijks gebruik gemaakt. In de gemeente Gaasterland is welgeteld nog één boerderij niet aangeslo ten op het elektriciteitsnet. Deze boerderij van de familie J. Folkertsma in Mirns zal echter voor het eind van het jaar aangesloten moeten zijn op deze moderne energievoorziening, daar hij dan verplicht zal moeten „tankmelken”.Voor deze aansluiting moet de heer Folkertsma 45 mille betalen (eksklusief BTW. Boven deze kosten komt nog een aanzienlijk bedrag voor aanleg van leidingen), waarvan de gemeente Gaasterland - als de gemeenteraad in de vergadering van 5 februari hiermee akkoord gaat - vijfduizend gulden voor haar rekening zal nemen. Verschillende oorzaken hebben in het verleden ertoe geleid, dat deze boerderij, in tegenstelling tot de plannen, niet aangesloten werd ten tijde van de ruilverkaveling Warns. Eén van die oorzaken was het uiteindelijk niet bouwen van een aantal boerderijen in de direkte omgeving van de heer Folkertsma. Vanaf december 1976 heeft de gemeente Gaasterland - tevergeefs - getracht alsnog een aansluiting te bewerkstelligen door diverse instanties, zoals het ministerie van Landbouw en Visserij een bijdrage in de hoge kosten te vragen. Allen met een negatief resultaat. Als geste ten opzichte van de familie Folkertsma en als voldoening dat de laatste boerderij in de gemeente hiermee aangesloten zal zijn, stelt het kollege van b en w de gemeenteraad voor een bijdrage te verlenen van vijfduizend gulden. Mevrouw M.A. de Vries>overhandigt de heer HG. Honnef, voorzitter van de Stichting Geluid- en Beelddokumentatie, de cheque van tienduizend gulden. bevoegdheid berust bij de Staten-Generaal. Voordat Gedeputeerde Staten echter hun eindadvies ter kennis brengen van de mi nister van binnenlandse zaken dienen zij Provinciale Staten in de gelegenheid te stellen hun mening kenbaar maken over de herindelingsvoorstellen Daarna begint de wetgevende arbeid van regering en parlement volgens de gebrui kelijke procedure. De minister zal daarbij de Friese voorstellen vanuit zijn eigen ver antwoordelijkheid bekijken. Hij kan even tueel wijzigingen aanbrengen in de voor stellen. Gedeputeerde Staten van Friesland zijn overigens van mening, dat de minister erg terughoudend dient te zijn bij het aanbrengen van wijzigingen. De gemeentelijke herindelingsvoorstellen zullen dus de gewone procedure doorlopen voor de totstandkoming van de wet en dit betekent onder meer, dat gemeentebestu ren, verenigingen en individuele burgers de gelegenheid krijgen hun meningen en be zwaren te ventileren ten overstaan van de betreffende kamerkommissie. Pas als de beide kamers der Staten-Generaal zich hebben uitgesproken, en wanneer de wet waarin de voorstellen zijn opgenomen is afgekondigd in de Staatskourant, kan de herindeling haar beslag krijgen. Gedepu teerde Staten verwachten, dat het zover zal zijn tussen 1983 en 1985. Daaraan vooraf gaande zullen de nodige voorbereidingen getroffen worden. Er zijn dan bijna twintig jaar verlopen sinds de eerste aanzet tot de gemeentelijke herindeling werd gegeven. Dat was in 1967, toen Gedeputeerde Staten een stu- diekommissie herziening gemeentegren zen instelden op aandrang van de staten. Sindsdien is er heel wat gebeurd in Fries land. Aktiekomité's zijn opgericht en heb ben, soms met sukses, geprotesteerd tegen de voorstellen. Partikulieren, verenigingen en gemeentebesturen hebben op hoorzit tingen hun meningen kenbaar gemaakt. Die gelegenheid krijgen ze dus in de toe komst nog eens opnieuw. De belangstelling van bevolking, gemeen ten en organisaties voor de gemeentelijke herindeling is tot nu toe groot geweest. Opvallend was de betrokkenheid die de bevolking in veel gevallen getoond heeft bij het voortbestaan van de eigen gemeente. De betrokkenheid is op verschillende ma nieren tot uitdrukking gebracht o.a. via petities en bezwaarschriften. Geen wonder dat het provinciaal bestuur voor de statenzitting van woensdag, voor lopig de laatste openbare Friese bijeen komst over de gemeentelijke herindeling, grote publieke belangstelling verwacht. Speciaal daarvoor is de statenvergadering verplaatst naar de Kongreszaal van de provinciale bibliotheek bij de Oldehove. En voor het geval de Staten aan één dag niet genoeg hebben om hun mening te zeggen is de aansluitende donderdag als tweede ver- gaderdag gereserveerd. Aastaande woensdag is een belangrijke dag voor Friesland. Provinciale Staten krijgen dan namelijk de gelegenheid hun mening te zeggen over het voorstel van Gedeputeerde Staten tot gemeentelijke herindeling van Friesland. Friesland telt op dit moment 40 vastelandsgemeenten - de eilanden blijven in de herindelingsvoorstellen ongemoeid - een aantal dat, als de voorstellen van Gedeputeerde Staten worden goedgekeurd, terug gebracht zal worden tot 26. Het laatste woord hierover is niet aan de Friese Staten. Provinciale Staten zijn niet bevoegd tot het vaststellen van gemeentegrenzen. Die (Foto studio Ger Dijs) De heer H.G. Honnef van de Stichting Geluid- en Beelddokumentatie zei dit als een kompliment voor de Friese kuituur op te vatten. Met dit geld zal een film gemaakt worden over Douwes Anne Tamminga, een belangrijk schrijver uit Friesland. „Het ligt in de bedoeling”, aldus de heer Honnef, „in de toekomst een aantal Friese schrijvers in beeld en geluid op te nemen. Van Friesland van hun stemmers wordt verwacht. Deze aan doen. Daar gaan we aan ten onder. We komen in de verdrukking”. De heer Bos wees op een aantal zaken zoals het kulturele leven. „Op sportgebied kunnen we straks een zaak als een sportveld niet meer krijgen. Jullie komen voor dat soort zaken maar naar Sneek. Hier hebben we genoeg faciliteiten wordt er dan gezegd”. Ook de belasting van Sneek zit de Scharne- goutumers niet lekker. „Sneek heeft nog geen nota kunnen laten zien dat we zeggen dat lijkt erop”, aldus de heer Bos. Bij monde van de heer G. Bos werd het i. standpunt van het aktiekomité toegelicht, herindeling dat kun je ons dorp niet In de eerste plaats wilde deze duidelijk stellen dat de aktie spontaan was ontstaan. „Van dorpsbelang waren we dit allang van plan met andere bedreigde dorpen, maar daar is nooit iets van gekomen. Nu doen we het vanuit Schamegoutum”. Wijzend op de petitie die de Statenleden en de burge meester van Sneek zou ontvangen zei de heer Bos: „dat deze heren dat goed in het achterhoofd houden als ze komende woensdag vergaderen. Ik denk dat ze het min of meer doem om hun eigen hachje te moeten redden, anders zouden ze doen wat i >4 SM,

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1980 | | pagina 1